Dokument & lagar (290 träffar)

Motion 1890:65 Andra kammaren

10 Motioner i Andra Kammaren, N:o 65. böra vägra denna Bergmans begäran, enär han är i orten och äfven af mig känd såsom en utmärkt aktningsvärd och rättskaffens person, får jag på anförda skäl och med åberopande af de ärendet rörande handlingar, som torde genom bankofullmägtiges försorg från afdelningskontoret i Jönköping

1890-01-21

Motion 1890:65 Andra kammaren (pdf, 170 kB)

Motion 1890:61 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 61. 1 Sfi©61. Af herr L. i Helgebol, angående skrifvelse till Kongl. Maj:t med anhållan om ändring i förordningen rörande försäljning af vin och maltdrycker m. m. den 21 oktober 1885. För hvarje ledamot af denna kammare och särskilt för hvarje landtrepresentant inom densamma torde det

1890-01-24

Motion 1890:61 Andra kammaren (pdf, 176 kB)

Motion 1890:224 Andra kammaren

Motionen i Andra Kammaren, N:o 224. 1 N:o 224. Af herr P. Allderssoil i Högkil om skrifvelse till Kongl. Maj:t i fråga om upphörande eller inskränkning af skyldigheten att förrätta syner å indelta arméns torp. För tillsynen öfver indelta arméens knektetorp hållas hvart tredje år eller oftare torpsyner, som förrättas

1890-03-31

Motion 1890:224 Andra kammaren (pdf, 162 kB)

Motion 1890:51 Första kammaren

Motioner i Första Kammaren, N:o 51. 1 No 51. Af herr Lull floberg, angående skrifvelse till Konungen med begäran om framläggande af förslag till ändring i grufvestadgan i fråga om dispositionsrätten öfver mineralfyndigheter ä viss kronojord, ni. in. De skäl, Indika uti till 1889 års Riksdag afgifven motion anfördes

1890-04-23

Motion 1890:51 Första kammaren (pdf, 296 kB)

Motion 1890:182 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 182. 7 No 182. Af lien- P, 0. Hörnfeldt, om beviljande för år 1891 af ett andag å 1,548,000 kronor för byggande af en bibana frän Mellansel till Örnsköldsvik. Under senaste tiden har det temligen allmänt blifvit erkändt, att Norrlands näringslif och utveckling allt för länge fått vänta

1890-01-27

Motion 1890:182 Andra kammaren (pdf, 1686 kB)

Motion 1890:1 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 1. 1 N:o 1. Af herr 0. W. Redelig, om antagande af ny ecklesiastik boställsordning. Förslag till ecklesiastik boställsordning framlades för 1889 års Riksdag af Kongl. Maj:t. Utan att ingå i någon pröfning af förslaget tillstyrkte lagutskottet Riksdagen att för närvarande icke bifalla detsamma.

1890-01-18

Motion 1890:1 Andra kammaren (pdf, 1615 kB)

Motion 1890:227 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 227. 1 N:o 227. Af lierr A. Hedin, med förslag till lag om försäkring för olycksfall i arbetet. Med anledning af KongMaj:ts proposition angående försäkring för olycksfall i arbetet, får jag, med begagnande af den i riksdagsordningens 55 rnedgifna rätt, härmed föreslå, att Riksdagen, med

1890-01-01

Motion 1890:227 Andra kammaren (pdf, 1410 kB)

Motion 1890:32 Andra kammaren

11 Motioner i Andra Kammaren, N:o 32. N:o 32. Af herr G. W. Lyth, om skrifvelse till Kongl. Maj.t i fråga om inrättande af industrilotterier. Oaktadt fråga om inrättande af industrilotterier i vårt land tvenne gånger varit föremål för öfverläggning inom Riksdagens Andra Kammare men icke vunnit dess bifall, vågar jag

1890-01-01

Motion 1890:32 Andra kammaren (pdf, 1484 kB)

Motion 1890:10 Första kammaren

Motioner i Första Kammaren, N:o 10. I N:o 10. Af herr Helander, om utfärdande af stadganden angående exakta mantalsbråhs förvandling till och utbyte mot decimalbråk. I likhet med så många andra frågor af större eller mindre praktisk betydelse kar äfven frågan om decimalräkningens användande vid mantalets fördelning

1890-01-21

Motion 1890:10 Första kammaren (pdf, 2221 kB)

Motion 1890:27 Första kammaren

Motioner i Första Kammaren, N:o 27. 13 N:o 27. Af herr Lindqvist, om anslag till anläggning af jernväg från Mellansel till Örnsköldsvik. Under senaste tiden har det temligen allmänt blifvit erkändt, att Norrlands näringslif och utveckling allt för länge fått vänta på det understöd, som eu lämpligt framdragen jernväg

1890-01-27

Motion 1890:27 Första kammaren (pdf, 1807 kB)

Motion 1890:19 Första kammaren

Motioner i Första Kammaren, N:o 19. 5 N:o 19. Af herr Adelsköld, med förslag till lag om älderdomsförsäkring. Vid 1884 års riksdag väcktes af herr A. Hedin i Andra Kammaren följande motion: att Riksdagen behagade dels i skrifvelse till Kongl. Maj:t anhålla, att Kong Maj:t täcktes så väl låta utarbeta och i de delar,

1890-01-21

Motion 1890:19 Första kammaren (pdf, 1386 kB)

Motion 1890:119 Andra kammaren

10 Motioner i Andra Kammaren, N:o 119. N:o 119. Af herr P. SvetlSSOn i Brämhult, om tillägg till 19 i gällande bevillningsförordning. Den som någon längre tid har varit ledamot af våra taxeringsmyndigheter, har ntan tvifvel fått erfara, huru svårt, ja rent af omöjligt det är att förskaffa sig tillförlitliga uppgifter

1890-01-25

Motion 1890:119 Andra kammaren (pdf, 189 kB)

Motion 1890:104 Andra kammaren

8 Motioner i Andra Kammaren, N:o 104. N:o 104. Af herr P. Andersson i Högkil, om upphäfvande af 5, 6, 7 och 8 i 12 kap. ärfdabalken. Uti 12 kap. ärfdabalken om huru arf skiftas skall stadga 5, 6 och 7 i fråga om skifte af fast egendom på landet, dels att bröder, som ärfva med systrar, och efter bröderna deras barn, hafva

1890-01-15

Motion 1890:104 Andra kammaren (pdf, 183 kB)

Motion 1890:118 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 118. 9 N:o 118. Af herr A. Svenson i Edum, om ändring i 36 mom. 1 af gällande konkurslag. Vid behandlingen af den motion som jag förlidet år väckte, rörande tiden för återvinningstalan i konkurs, i syfte att få tiden utsträckt från tre till sex månader, afstyrktes densamma visserligen

1890-01-27

Motion 1890:118 Andra kammaren (pdf, 132 kB)

Motion 1890:103 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 103. 5 sådana maltdrycker, som innehålla mer än två volymprocent alkoholhalt, till mindre belopp än tio liter endast må utöfvas af den, hvilken erhållit rättighet att å landet idka sådan utskänkning af nämnde drycker, som afses i 3 af sagda kongl. förordning, och dels att rörande sådane

1890-01-15

Motion 1890:103 Andra kammaren (pdf, 221 kB)

Motion 1890:102 Andra kammaren

4 Motioner i Andra Kammaren, N:o 102. 102. Af herr 0. AllderssOll i Lyckorna, om skrifvelse till Kongl. Magi rörande ändringar i gällande lagstiftning om vin och maltdrycker. År 1888 hemstälde jag genom den i Andra Kammaren väckta motionen n:r 91, att Riksdagen ville ingå till Kongl.Maj t med anhållan om utarbetande

1890-01-27

Motion 1890:102 Andra kammaren (pdf, 184 kB)

Motion 1890:10 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 10. 9 tf:10. Af herr O. Olsoil i Stensdalen, om skrifvelse till Kongl. May.t med begäran om åtgärders vidtagande för utrotande af berberisväxten. Hvar och en, som varit i tillfälle att iakttaga de senaste årens skördeförhållanden, har icke kunnat undgå att märka, hurusom rost å olika

1890-01-22

Motion 1890:10 Andra kammaren (pdf, 123 kB)

Motion 1890:117 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 117. 7 N:o 117. Af herr J. Ericson i Borekulla, om skrifvelse till Kongl. Maj:t angående rätt för församling att till afflyttning uppsäga prest m. m. Hvar och en som uppmärksamt följt tidens rörelser lärer kunna finna att det, för att landets framtida utveckling må kunna jemnt och långt

1890-01-27

Motion 1890:117 Andra kammaren (pdf, 178 kB)

Motion 1890:113 Andra kammaren

16 Motioner i Andra Kammaren, N:o 113. N:o 113. Af herr J. JoilSOll i Fröstorp m. fl.om inrättande af ett riksbankens af delning skontor inom Skaraborgs län. Vid flera föregående riksdagar hafva motioner väckts om inrättande af ett riksbankens afdelningskontor inom Skaraborgs län, men som denna önskan ännu icke vunnit

1890-01-25

Motion 1890:113 Andra kammaren (pdf, 121 kB)

Motion 1890:112 Andra kammaren

14 Motioner i Andra Kammaren, N:o 112. N:o 112. Af herr J. A. JollSlllSSOll i Strömsberg, angående skrifvelse till Kongl. Maj:t med begäran om framläggande af förslag till ändring i 14 riksdagsordningen. Som känclt torde vara, hafva under senare år olika meningar gjort sig gällande, huruvida s. k. lägenhetsinnehafvare

1890-01-27

Motion 1890:112 Andra kammaren (pdf, 185 kB)