Dokument & lagar (273 träffar)

Motion 1892:154 Andra kammaren

3 Motioner i Andra Kammaren, N:o 154 Vi anhålla vördsamt om remiss till vederbörligt utskott, samt att utskottet vid behandlingen af denna motion täckes föreslå de förändringar, som för vinnande af motionens syfte erfordras. h. u Stockholm den 30 januari 1892. o A. A strö in. itni i todliai POfU t i.JC J c.i9 b G.

1892-01-30

Motion 1892:154 Andra kammaren (pdf, 219 kB)

Motion 1892:153 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 153. 1 i in u i ihnti U.jJ h ll ji K JpUijIlfVod BUiUUhiic 1ö.IJO egtt U 1g£lt.i0JliJSi:f f löl t trj Hif KlebeDUOily i,M. i jrI n!fiiv n L i iliLjfiitiri gaaiiöd is no i 3,p i IS i ifivi aion-nd an.i:ioiii-nii 1 1 i i j 1 i 1 i i i 11 N:o 153. n UOs im.fHil HJ Af herrar G. JanSSOll

1892-01-30

Motion 1892:153 Andra kammaren (pdf, 352 kB)

Motion 1892:151 Andra kammaren

6 Motioner i Andra Kammaren, N:o 151. No 151. Af herr E. TherinaBnius, om ändring af 60 regeringsformen. Uti Kongl. Maj:ts nådiga proposition till innevarande Riksdag, angående ändring i vissa delar af skattelagstiftningen, erinrar herr statsrådet och chefen för finansdepartementet, att grundskatternas afskrifning under

1892-01-30

Motion 1892:151 Andra kammaren (pdf, 186 kB)

Motion 1892:150 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 150. 3 den ena utkräfver dubbelt eller mera än af den andra i skatteväg och så kommer den nya väglagen och lägger ytterligare börda på den förut tyngst beskattade. t Hittills bär någon utsigt, om ock ringa, funnits, att ändringar och rättelser i någon mån kunnat ske. Men denna utsigt

1892-01-30

Motion 1892:150 Andra kammaren (pdf, 249 kB)

Motion 1892:149 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, Ar:o 149. 1 N:o 149. Af herr A. SveilSOIl i Edum, om antagande af vissa bestämmelser rörande bevillning af jordbruksfastighet. I anledning af Kongl. Maj:ts nu till Riksdagen aflemnade propositioner, om ändringar dels i kommunallagarne dels i bevillningsförordningen, för den händelse att Riksdagen

1892-01-30

Motion 1892:149 Andra kammaren (pdf, 249 kB)

Motion 1892:146 Andra kammaren

6 Motioner i Andra Kammaren, N:o 146. N:o 116. Af herr 0. W. lledcliuN, om skrifvelse till Kongl. Maf.t med begäran om framläggande af förslag till lag angående sådana bevis, som det skall åligga presterskapet att utfärda. Kongl. Maj:ts förordning den 11 juli 1753 föreskrifver att så snart någor för begånget brott gripes,

1892-01-30

Motion 1892:146 Andra kammaren (pdf, 252 kB)

Motion 1892:145 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 145. 1 N:o 145. Af herr A. Härtill, om revision af lagen angående lösdrifvares behandling. IJti sitt anförande till stadsrådsprotokollet angående förslag till ny lösdrifverilagstiftning yttrade chefen för justitiedepartementet, statsrådet von Steyern: Lagstiftningen i detta ämne har till

1892-01-30

Motion 1892:145 Andra kammaren (pdf, 338 kB)

Motion 1892:144 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 144. 17 N:o 144. Af herrar Ollas A. Ericsson i Ofvanmyra och D. Persson i Tallberg, om ändring i vissa delar af förordningen om landsting den 21 mars 1862. Enligt kongl. förordningen om landsting af den 21 mars 1862 utses landstingens ledamöter på tre olika sätt. I stad verkställes valet

1892-01-30

Motion 1892:144 Andra kammaren (pdf, 378 kB)

Motion 1892:143 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 143. 15 kopparrör, lödda.t.12 öre pr kilogr. d:o solidt dragna 15 koppartråd, öfverdragen på annat sätt 15 d:o andra slag utan betäckning 15 iil-Itil Vin n-i i:11 i 1 tyilijjnliv 1- jji t.i yu i Ut illJilill: Vördsamt anhålles om remiss af denna motion till bevillningsutskottet, inför hvilket

1892-01-30

Motion 1892:143 Andra kammaren (pdf, 191 kB)

Motion 1892:142 Andra kammaren

14 Motioner i Andra Kammaren, N:o 142. N:0 142. Af herr Z. Larsson i Upsala, om tull å kopparplåt m. m. Den af tullkomitén föreslagna tullen å bearbetad koppar är så låg, att den ej kan skäligen antagas tillräckligt stor att uppmuntra svenska fackmän och kapitalister att riskera tid och penningar i dyrbara verks anläggande,

1892-01-30

Motion 1892:142 Andra kammaren (pdf, 193 kB)

Motion 1892:141 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 141. 11 i i N:o 141. Af herr A. Göransson, om ändring i vilkoren för statsbidrag till aflöning åt lärare och lärarinnor vid folkskolor samt om beviljande af nytt anslag till sådant ändamål. De under senaste tiden verkstälda löneregleringar hafva alltid gått i sådan rigtning att de förut

1892-01-30

Motion 1892:141 Andra kammaren (pdf, 236 kB)

Motion 1892:140 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 140. i ijiif m i.unutfWTi wnuti N:0 140. iini s Joycn Af herr G. Eriksson i Mörviken, om beviljande af 5,000 kronor åt länsmannen N. M. H. Punding såsom vederlag för mistad åklagareandel i förbrutet gods. På grund af kong förordningen den 23 september 1887 verkstälde länsmannen i Alsens

1892-01-30

Motion 1892:140 Andra kammaren (pdf, 199 kB)

Motion 1892:139 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 139. 7 ti i.j I rf hojy Inne-ru.ni ni-t-iiis s v f ii i o ryithjm-il fbn ntini- l-ar r:h i-nr.åhjis lélillfS i,gf:yh JI i-1 i äij ov, No 139. tit J nnlrjiiu i vl a h i f i 1 5 VH V tf T I j I Af Herr G. ErikSSOfl i Mörviken m. fl.om rust■och rotehållets 0 j sättande på vakans m m.

1892-01-30

Motion 1892:139 Andra kammaren (pdf, 200 kB)

Motion 1892:138 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 138. I No 138. Af herr 0. Jonsson i Hof m. fl.om ny organisation af härens stam genom rust- och rotehållets sättande på vakans m. m. Af de i årets statsverksproposition under fjerde hufvudtiteln gjorda framställningar äfvensom af de i nådiga propositionerna n:is 2 och 3 framgår, att Kongl.

1892-01-30

Motion 1892:138 Andra kammaren (pdf, 417 kB)

Motion 1892:137 Andra kammaren

14 Motioner i Andra Kammaren, N:o 137. N:o 137. Af herr C. F. Petersson i Dänningelanda, om skrifvelse till Kongl. Magi med begäran om framläggande af förslag till ändrad lagstiftning i syfte att frånskild hustru måtte erhålla rätt till införsel i mannens enskilda egendom m. m. Det är ingalunda ovanligt, att äktenskap

1892-01-30

Motion 1892:137 Andra kammaren (pdf, 174 kB)

Motion 1892:136 Andra kammaren

12 Motioner i Andra Kammaren, No 136. N:o 136. Af herr A. Lilienberg, om statsbidrag till ett andra ålderstillägg åt lärare och lärarinnor vid folkskolor. Det torde knappast kunna bestridas, att den lön, som tillkommer ordinarie folkskolelärare enligt gällande bestämmelser, är med afseende på de stegrade lefnadskostnaderna

1892-01-30

Motion 1892:136 Andra kammaren (pdf, 166 kB)

Motion 1892:135 Andra kammaren

10 Motioner i Ändra Kammaren, N:o 135. JV:o 135. Af herr O. EricksOll i Bjersby in. fl.om höjning i af giftm för de enskilda bankernas sedelutgifningsrätt. I anledning af en vid riksdagen år 1887 af mig, O. Erickson, jemte dåvarande ledamoten af Andra Kammaren C. J. Pettersson i Eksebo väckt motion beslöt Riksdagen,

1892-01-30

Motion 1892:135 Andra kammaren (pdf, 210 kB)

Motion 1892:134 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 134. 9 N:o 134. Af herr J. A. Sjö, om ändring i vilkoren för rätt till handel med vin och maltdrycker. Under åberopande af de yttranden, jag sistlidne riksdag afgaf vid behandlingen af frågan om vin- och maltdrycksförsäljningens skiljande från annan handel se Andra Kammarens protokoll

1892-01-30

Motion 1892:134 Andra kammaren (pdf, 138 kB)

Motion 1892:133 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 133. 1 f:i.i1,barnröst e.r.i V i i i l r.f:f f lii i m. iMl-ji.i, ili i ft dy i i t ÅfilMJ nliltilMri f.nj. ir.ruin- iot N:o 133. 1 1 i-i.i i:i lii ii ofl V Af herr S. 3. Boetliius, om beviljande af ett årligt anslag å 20,000 ä kronor till inrättande af personliga professurer vid

1892-01-30

Motion 1892:133 Andra kammaren (pdf, 553 kB)

Motion 1892:132 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 132. 21 gängliga medel förskjuta hvad som för ifrågavarande ändamål under innevarande år erfordras. Stockholm den 30 januari 1892. Christian Lovén. Aug. Wijkander. I f, liäV N:o 132. Af herr S. J. Boéthius, om beviljande af ett extra anslag å 1,000 kronor till historiska seminariet vid

1892-01-30

Motion 1892:132 Andra kammaren (pdf, 235 kB)