Dokument & lagar (273 träffar)

Motion 1892:5 Andra kammaren - urtima

2 Motioner i Andra Kammaren, N:o 5. N:o 5. Af herrar J. Sjöberg och 0. Erickson, om tillägg till Kongl. May.ts förslag till ändrad lydelse i vissa delar af värnpligtslagen in. in. Under åberopande af de skäl, som anförts i min, Sjöbergs, vid innevarande års lagtima riksdag med anledning af KongMaj:ts till samma Riksdag

1892-10-22

Motion 1892:5 Andra kammaren - urtima (pdf, 135 kB)

Motion 1892:87 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 87. 1 ST:o 87. Af herr Olof Andersson i Lyckorna, om ändrad lagstiftning rörande rätt till försäljning af maltdrycker. Vid flera föregående riksdagar har jag genom i Andra Kammaren väckta motioner hemstält, att Riksdagen ville ingå till Kongl. Maj:t med anhållan om utarbetande och framläggande

1892-01-30

Motion 1892:87 Andra kammaren (pdf, 216 kB)

Motion 1892:153 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 153. 1 i in u i ihnti U.jJ h ll ji K JpUijIlfVod BUiUUhiic 1ö.IJO egtt U 1g£lt.i0JliJSi:f f löl t trj Hif KlebeDUOily i,M. i jrI n!fiiv n L i iliLjfiitiri gaaiiöd is no i 3,p i IS i ifivi aion-nd an.i:ioiii-nii 1 1 i i j 1 i 1 i i i 11 N:o 153. n UOs im.fHil HJ Af herrar G. JanSSOll

1892-01-30

Motion 1892:153 Andra kammaren (pdf, 352 kB)

Motion 1892:121 Andra kammaren

20 Motioner i Andra Kammaren, N:o 121. N:o 121. Af herr N. PetCFSSOll i Runtorp, om ändrad lydelse af 23 kap. 6 och 7 strafflagen. Det torde vara ett kändt förhållande, att redlighet i handel och vandel på senare tider i betänklig grad ringaktas, så att förtroendet man och man emellan mer och mer rubbats. Frågar man

1892-01-28

Motion 1892:121 Andra kammaren (pdf, 157 kB)

Motion 1892:49 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 49. 5 Då här är fråga om ändringar i kongl. förordningar, om hvilka Riksdagen vid deras tillkomst varit hörd, hemställes att denna motion remitteras till lagutskottet. Stockholm den 27 januari 1892. J. Anderson från Tenhult. N:o 49. Af herr J. AnderSOll i Tenhult, om upphäfvande af tullen

1892-01-21

Motion 1892:49 Andra kammaren (pdf, 318 kB)

Motion 1892:48 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 48, 3 N:o 48. Af herr J. Ander.SOIl i Tenhult, om skrifvelse till Kongl. Maj:t med begäran om framläggande af förslag till ändringar och tillägg i förordningen om landsting den 21 mars 1862 m. m. Vid 1884 års riksdag väckte jag motion, n:o 116, med yrkande att statens jordbruksdomäner

1892-01-27

Motion 1892:48 Andra kammaren (pdf, 238 kB)

Motion 1892:47 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 47. 1 N:o 47. Af heir J. JollllSSOn i Bollnäs, om ändrad lydelse af 8 kap. 7 ärfdabalken. Med ändring af hvad 8 kap. 7 i 1734 års lag innehåller angående oäkta barns arf är genom kongl. förordningen den 14 april 1866 stadgadt, att oäkta barn, som icke är afladt under äktenskapslofven, må,

1892-01-28

Motion 1892:47 Andra kammaren (pdf, 192 kB)

Motion 1892:45 Andra kammaren

14 Motioner i Andra Kammaren, N:o 45. mer öfrige röstegande. Bråktal, som vid sådan beräkning af rösträtt uppkommer, skall bortfalla. Stockholm den 27 januari 1892. Häruti instämma: Gunnar Eriksson, Mörviken. J. Bromée. P. Norberg. J. Nordin. N:o 45. A ii G i i 1Ji tfi i f-t i i r iJl i f s i i Af herr J. H. Gr. FredllOlm

1892-01-26

Motion 1892:45 Andra kammaren (pdf, 301 kB)

Motion 1892:44 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 44. 13 N:0 44. Af herr förordningen om kommunal styrelse på landet den 21 mats 1862. Med hänvisning till en af mig vid sistliden riksdag i Audi a Kam väckt moton n:o 11 vågar jag äfven nu föreslå, att Riksdagen måtte för sin del antaga följande ändrade lydelse af 11 i förordningen om

1892-01-27

Motion 1892:44 Andra kammaren (pdf, 196 kB)

Motion 1892:39 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 39. 1 N:o 39. Af herr P. PelirsSOll i Norrsund, om beviljande af ett årligt anslag å 7,500 kronor till understöd åt mindre bemedlade lärjungar i vissa landtmannasholor. Till de läroanstalter, som meddela undervisning i landthushållning, hafva på de sista åren kommit landtmannaskolorna,

1892-01-25

Motion 1892:39 Andra kammaren (pdf, 188 kB)

Motion 1892:38 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 38. 17 N:o 38. Af herr A. GÖrailSSOll, om ändrad lydelse af 11 i förordningen om kommunalstyrelse pa landet den 21 mars 1862. Redan vid stiftandet af nu gällande kommunallagar bestämdes en begränsning af den kommunala rösträtten i städerna på så sätt, att ej någon vid allmän rådstuga

1892-01-27

Motion 1892:38 Andra kammaren (pdf, 221 kB)

Motion 1892:37 Andra kammaren

16 Motioner i Andra Kammaren, N:o 37. N:o 37. Af herr P. PelirSOll i Törneryd in. fl.om inrättande af ett riksbankens af delning skontor i Karlskrona. Härmed få vi förnya ett vid flera riksdagar framstäldt förslag om inrättandet af ett afdelningskontor af riksbanken i residensstaden Karlskrona, hvarvid, jemte det vi

1892-01-27

Motion 1892:37 Andra kammaren (pdf, 143 kB)

Motion 1892:36 Andra kammaren

12 Motioner i Andra Kammaren, N:o 36. N:o 36. Af herr A. G. JonSSOn i Mårarp, om tillägg till IL i förordningen angående allmänt ordnande af presterskapets inkomster den 11 juli 1862. Elfte paragrafen i kongl. förordningen angående allmänt ordnande af presterskapets inkomster den 11 juli 1862 är af följande lydelse:

1892-01-26

Motion 1892:36 Andra kammaren (pdf, 291 kB)

Motion 1892:35 Andra kammaren

8 Motioner i Andra Kammaren, N:o 35. N:o 35. Af herr J. Alld©rsSOIl i Vårgårda, om ändrad, lydelse af 8, 53 och 56 i skjutsstadgan den 31 maj 1878. Man torde numera, äfven inom icke rent nykterhetssträfvande kretsar, hafva kommit till insigt derom, att ett lika sorgligt som ödesdigert misstag begicks, då under Konung

1892-01-26

Motion 1892:35 Andra kammaren (pdf, 283 kB)

Motion 1892:34 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 34. 8 N:o 34. Af herr J. A. Johansson i Ströinsberg, om ändrad lydelse af 22 i förordningen angående vilkoren för försäljning af bränvin rn. m. den 29 maj 1885. Vid sistförflutne riksdag tillät jag mig föreslå en förändring i gällande förordning angående vilkoren för försäljning af bränvin

1892-01-27

Motion 1892:34 Andra kammaren (pdf, 337 kB)

Motion 1892:33 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 33. 1 N:o 33. Af herr O. Nyländer, om skrifvelse till Kongl. Maj:t med begäran om ändring i gällande bestämmelser rörande syner å indelta arméns soldattorp. Genom Kongl. Maj:ts nådiga skrifvelse till krigskollegium af den 6 december 1834, åberopad i krigskollegii kungörelse den 11 mars

1892-01-27

Motion 1892:33 Andra kammaren (pdf, 182 kB)

Motion 1892:32 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 32. 11 N:o 32. Af herr A. xllliuclius, om afskaffande af tullen å omalen spånmål, vissa slag, samt å mjöl. Kongl. Maj:t har i proposition n:o 8 föreslagit nedsättning under innevarande år i vissa spanmåls- och mjöl tullar. Ett stort antal motionärer hafva begärt dessa och andra lifsmedelstullars

1892-01-26

Motion 1892:32 Andra kammaren (pdf, 167 kB)

Motion 1892:31 Andra kammaren

8 Motioner i Andra Kammaren, N:o 31. li:o 31. Af herr A. Hedin, om beviljande af ett förslagsanslag för offentliggörande af den s. k. öfverskottsplaceringskomiténs arbeten. Den 12 oktober 1888 meddelade H. M:t Konungen i statsrådet utkast till en plan för användning af de nya tillgångar, som genom den i strid med nationens

1892-01-26

Motion 1892:31 Andra kammaren (pdf, 212 kB)

Motion 1892:30 Andra kammaren

6 Motioner i Andra Kammaren, N:o 30. Neo 30. Af herr E. Fredholm i Saleby, om ålderstillägg åt häradskrifvaren i Skara fögderi Israel Walter Melén. Till 1888 års Riksdag väckte jag en motion, n:o 61, deri jag anhöll, att Riksdagen täcktes besluta om utanordnande af ett ålderstillägg af 500 kronor till häradskrifvaren

1892-01-26

Motion 1892:30 Andra kammaren (pdf, 170 kB)

Motion 1892:25 Andra kammaren

6 Motioner i Andra Kammaren, N:o 25. N:o 25. Af herr A. Kihlberg, om tillägg till 3 i gällande förordning angående fattigvården. Uti kongl. förordningen den 9 juni 1871 angående fattigvården i riket heter det i 3:En hvar, som är arbetsför, skall utan fattigvårdssamhälles betungande försörja sig sjelf och sina minderåriga

1892-01-26

Motion 1892:25 Andra kammaren (pdf, 597 kB)