Dokument & lagar (230 träffar)

Motion 1897:129 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 129. 1 N:o 129. Af herr D. Bergström, om skrifvelse till Kongl. Maj:t med begäran om förslag till ändrad lydelse af 2 mom. 3 i lagen angående skydd mot yrkesfara in. in. De hygieniska föreskrifter, som förekomma i gällande lag angående skydd mot yrkesfara, återfinnas i lagens 2 mom. 3

1897-01-27

Motion 1897:129 Andra kammaren (pdf, 893 kB)

Motion 1897:102 Andra kammaren

12 Motioner i Andra Kammaren, N:o 102. N:o 102. Af herr 0 G. Eklund i Stockholm in, fl.om anslag för utgifvande af sådana skrifter, som afse att utbreda kännedom om rusdryckernas inverkan på menniskokroppens organism in. in. 1886 års Riksdag beviljade på framställning af enskilde motionärer ett anslag af 8,000 kronor,

1897-01-27

Motion 1897:102 Andra kammaren (pdf, 297 kB)

Motion 1897:97 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 97. 9 åtminstone i hufvudsakliga delar fullbordas under loppet af 3 år, för en kostnad af omkring 5,000 kronor om året, och således i sin helhet ej öfverstiga 15,000 kronor, hvilket belopp åter ungefärligen motsvarar, hvad Riksdagen förut anvisat till inköp och ordnande af de Sandbergska

1897-01-27

Motion 1897:97 Andra kammaren (pdf, 241 kB)

Motion 1897:88 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 88. 1 N:o 88. Af herr G. JilllSSOll i Krakerud m. fl.om skrifvelse till Kongl. Maj:t i fråga om successiv indragning till statsverket af bränvinsförsäljning smedlen m. m. Lagstiftningen angående försäljning af bränvin och dermed jemförliga spirituösa drycker har ända sedan husbehofsbränningen

1897-01-27

Motion 1897:88 Andra kammaren (pdf, 281 kB)

Motion 1897:86 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 86. Vill någon Kommer ej vittne, som stämdt är, böte från och med 5 till och med 100 kronor och lägge sedan viss dag och vite före dertill.Stockholm den 25 januari 1897. Georg Kronlund. N o 86. Af herr G. A. E. Kronlund, om skrifvelse till Kongl. Maj:t med begäran om utarbetande af förslag

1897-01-27

Motion 1897:86 Andra kammaren (pdf, 227 kB)

Motion 1897:73 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 73. 11 N:o 73. Af herr L. P. Hall Illil,angående skyldighet för staten att bekosta fotheslag för nummerhäst under militära öfningar m. m. Enligt kongl. förordningen den 19 juni 1885 angående öfverflyttning på statsverket af anskaffningen och underhållet af beklädnads-bevärings-remtygs-

1897-01-27

Motion 1897:73 Andra kammaren (pdf, 176 kB)

Motion 1897:72 Andra kammaren

8 Motioner i Andra Kammaren, N:o 72. N:o 72. Af herr L. P. Mallniill, angående ändrade bestämmelser i fråga om arrendatorer af kronans jordbruksdomäner åliggande nybyggnadsskyldighet. Kongl. kungörelsen angående förändrade grunder för förvaltningen af kronans jordbruksdomäner den 10 november 1882 föreskrifver i 15:de

1897-01-27

Motion 1897:72 Andra kammaren (pdf, 210 kB)

Motion 1897:70 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 70. 3 N:o 70. Af herr A. Norrman m. fl.om skrifvelse till Kongl. Maj:t med begär an om utarbetande och framläggande af förslag till beredande af ordnade förhållanden med afseende å de s. k. tattarne. Det torde vara ovedersägligt, att de s. k. lösdrifvarne, i synnerhet tattarne eller,

1897-01-27

Motion 1897:70 Andra kammaren (pdf, 301 kB)

Motion 1897:60 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 60. 1 ff:o 60. Af herr F. AllderSSOn i Helgesta, om skrifvelse till Kongl. Maj:t med begäran om utarbetande och framläggande af förslag om rust- och rotehällets sättande på vakans. På förslag af Kongl. Maj:t beviljades vid 1885 års riksdag, i sammanhang med 30 procent afskrifning af grundskatternas

1897-01-27

Motion 1897:60 Andra kammaren (pdf, 228 kB)

Motion 1897:48 Andra kammaren

4 Motioner i Andra Kammaren, N:o 47. delegare eller om föreläggande för förmyndare eller sådan god man att ingifva bevis om aflemnande af årsräkning öfver sin förvaltning eller med föreläggande för dödsbodelegare att ingifva bouppteckning fritt. Om remiss till vederbörligt utskott anhålles. Stockholm den 25 januari

1897-01-27

Motion 1897:48 Andra kammaren (pdf, 171 kB)

Motion 1897:45 Andra kammaren

Motionen i Andra Kammaren, N:o 45. 13 N:o 45. Af herr P. P. Waldenström, om ändrad, lydelse af 18 kap. 15 strafflagen. I strafflagen kap. 18 15 stadgas, att böter för fylleri skola vara högst 20 riksdalerOm straffets ändamål är att afskräcka från brott samt att näpsa den felande, att han må framdeles taga sig till vara,

1897-01-27

Motion 1897:45 Andra kammaren (pdf, 138 kB)

Motion 1897:44 Andra kammaren

12 Motioner i Andra Kammaren, No 44. N:o 44. Af herr P. P. Waldenström, angående ändring af 19 mom. 5 och 6 i förordningen om strafflagens införande. 1 regeringsformen III stadgas, att riksdagsman icke kan på grund af missgerning, för hvilken han beskylles, inmanas i häkte, derest han ej på bar gerning gripes eller domaren

1897-01-27

Motion 1897:44 Andra kammaren (pdf, 140 kB)

Motion 1897:43 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 43. 9 N:o 43. Af herr 0. A. Ericsson i Of vanmyra, om skrifvelse till Kongl. Maj:t med begäran om framläggande af förslag till ny förordning ang. inkomstbevillningen. Behofvet af en förbättrad skatte- eller bevillningslagstiftning har inom landet länge gjort sig gällande. Redan den 28 oktober

1897-01-27

Motion 1897:43 Andra kammaren (pdf, 251 kB)

Motion 1897:42 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 42. 7 i N:o 42. Af herr P. G. Petersson i Brystorp, om skrifvelse till Kongl. Maj:t angående ändring i 15 kap. 19 kyrkolagen m. m. 115 kap. 19 kyrkolagen föreskrifves:Om någon obekant person vill låta lysa för sig, skall det ej ske, förr än han för presten framte säkra bevis om sitt lefverne

1897-01-27

Motion 1897:42 Andra kammaren (pdf, 194 kB)

Motion 1897:41 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 41. 5 att Riksdagen ville besluta att vidtaga den förändringen i bränvinsförsäljningsförordningen, att till 25 mom. 1 af nämnda förordning måtte göras följande tilllägg: Enahanda bestämmelse gälle ock för stad, då i, marknad der hålles.4 ia niur a.in Om remiss till bevillningsutskottet

1897-01-27

Motion 1897:41 Andra kammaren (pdf, 204 kB)

Motion 1897:40 Första kammaren

Motioner i Första Kammaren, N:o 40. 3 N:o éO. Af herr de Lavamed förslag till ändrad lydelse af 25 i förordningen angående patent den 16 maj 1884. Till följd af bestämmelserna i den nya tyska varumärkeslagen af den 21 maj 1894, att alla varumärken, som icke före den 1 oktober 1898 äro å nyo registrerade hos det tyska

1897-01-27

Motion 1897:40 Första kammaren (pdf, 342 kB)

Motion 1897:38 Första kammaren

Motioner i Första Kammaren, N:o 38. 9 N:o 38. Af herr Ljungberg, om tull ä tack- och barlast jern samt skrot. Under förlidet års riksdag hemstälde dåvarande ledamoten af Andra Kammaren herr Wijkander uti sin motion, n:o 164, att Riksdagen ville besluta tullfrihet för den i tulltaxan upptagna posten Tack- och b ar last

1897-01-27

Motion 1897:38 Första kammaren (pdf, 164 kB)

Motion 1897:38 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 38. 9 N o 38. Af herr J. Nilsson i Sorröd, angående tull å vissa ättiksyrade salter. Som bekant är åtnjuter ättiksyran ett tullskydd af en krona pr kilogram. Detta är tillräckligt men ett påtagligt missförhållande eger rum emellan denna tullsats och den som dragés af ättiksyrade salter.

1897-01-27

Motion 1897:38 Andra kammaren (pdf, 218 kB)

Motion 1897:37 Andra kammaren

8 Motioner i Andra Kammaren, N:o 37. N o 37. Af herr E. OlSSOn i Kyrkebol, om tillkallande i visst fall af nämndeman från arman kommun för deltagande i vägsyn. I 35 af gällande väglag föreskrifves, att vägsyn årligen skall hållas af länsman med biträde af två nämndemän. Då nu emellertid de flesta kommuner i riket icke

1897-01-27

Motion 1897:37 Andra kammaren (pdf, 134 kB)

Motion 1897:33 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 33. 1 N o 33. Af herr S. J. BoéthillS, om tullfrihet för ämnet thoriumniirat. År 188G uttog C. Auer v. Welsbach patent å framställandet af s. k. gasglödkroppar eller glödnät,hvilka utgöra ett ypperligt belysningsmedel och vunnit en storartad användning. Under liera år var det Auerska fabrikatet

1897-01-27

Motion 1897:33 Andra kammaren (pdf, 190 kB)