Dokument & lagar (237 träffar)

Framställning / redogörelse 1897:SV

RIKSDAGENS REVISORERS BERÄTTELSE om den år 1896 af dem verkstälda granskning af STATSVERKETS jemte dertill hörande fonders tillstånd, styrelse och förvaltning under år 1895 jemte de, i anledning af samma berättelse, infordrade och till KONGL. MAJ:T afgifna underdåniga utlåtanden. STOCKHOLM ISAAC MABCU8 BOKTRYCKERI-AKTIEBOLAG,

1897-02-04

Framställning / redogörelse 1897:SV (pdf, 20984 kB)

Motion 1897:139 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 139. 7 N:o 139. Af herr F. Andersson i Helgesta, i anledning af Kongl, Maj:ts proposition med förslag till lag angående bevisning inför rätta. Genom denna nya lag afses en öfvergång från de gamla legala bevisreglerna till en fri bevispröfning, så att domstolarne, i händelse af förslagets

1897-02-01

Motion 1897:139 Andra kammaren (pdf, 186 kB)

Motion 1897:137 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 137. 1 N:o 137. Af herr L. J. Jansson i Djursätra, om skrifvelse till Kongl. Maj:t i fråga om tiden för den dagliga undervisningen i folkskolorna. Med hänvisning till den motivering, som återfinnes uti en vid 1890 riksdag af herr Anders Svensson i Bossgården inom Andra Kammaren väckt motion

1897-01-29

Motion 1897:137 Andra kammaren (pdf, 139 kB)

Motion 1897:135 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 135. 11 N:o 135. Af herr P. Pehrson i Törneryd, om ändrad lydelse af 47 samt tillägg till 59 i lagen angående väghällningsbesvärets utgörande på landet. Det torde vara ganska allmänt erkändt, att i lagen angående väghållningsbesvärets utgörande på landet den 23 oktober 1891 förefinnas

1897-01-29

Motion 1897:135 Andra kammaren (pdf, 194 kB)

Motion 1897:134 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 134. 1 N:o 134. Af herrar F. Berg och E. Hftlllinarluild, om ändrade föreskrifter angående statsunderstöd till högre folkskolor. Den i flera afseenden storartade utveckling, som svenska folkskolan under en mansålder vunnit, beror i väsentlig mån på de beslut, som rörande densamma fattades

1897-01-29

Motion 1897:134 Andra kammaren (pdf, 690 kB)

Motion 1897:130 Andra kammaren

16 Motioner i Andra Kammaren, N:o 130. N:o 130. Af herr D. Bergström, om skrifvelse till Kongl. Maj:t med begäran om undersökning angående meningarne bland landets myndiga manliga befolkning i fråga om de vigtigare hittills framstälda förslagen till ändrade bestämmelser rörande valrätt till Riksdagens Andra Kammare.

1897-01-29

Motion 1897:130 Andra kammaren (pdf, 420 kB)

Motion 1897:128 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 128. 11 N:o 128. Af herr S. Söderberg, om tillägg till lagen angående väghållningsbesvärets utgörande på landet. Det är en känd sak, att många väghållningsdistrikt i vårt land icke tillämpat väghållningsbesväret å landet i öfverensstämmelse med den nya väglagen af deri 23 oktober 1891

1897-01-29

Motion 1897:128 Andra kammaren (pdf, 162 kB)

Motion 1897:127 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 127. 9 N:o 127. Af herr J. H. G. JFredholm, i fråga om rätt för kronan till andel i vinst af graf öretag å kronomark m. m. I grufvestadgan af den 16 maj 1884 stadgas i 3 kap. om jordegareandel, att jordegare är berättigad att till hälften med inmutaren deltaga i grufarbetet och den deraf

1897-01-29

Motion 1897:127 Andra kammaren (pdf, 173 kB)

Motion 1897:126 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, Nio 126. 7 N:o 126. Af herr K. A. Straff, om skrifvelse till Kongl. Maj:t med begäran om förslag till betryggande bestämmelser i fråga om kungörande af slutting. I 2 kongl. förordningen angående kungörande af tiden för allmänna tingssammanträden i vissa domsagor samt för afslutande af ting

1897-01-29

Motion 1897:126 Andra kammaren (pdf, 177 kB)

Motion 1897:125 Andra kammaren

4 Motioner i Andra Kammaren, N:o 125. N:o 125. Af herr K. A. Staaff, om skrifvelse till Kongl. Maj:t med begäran om förslag till sådan ändring i gällande strafflagstiftning, att den tid, hvarunder tilltalad person sutit häktad, må kunna tillgodoräknas honom vid utmätande af straff. Bland de tvångsmedel, hvilka samhället

1897-01-29

Motion 1897:125 Andra kammaren (pdf, 240 kB)

Motion 1897:124 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren N:o 124. 1 N:o 124. Af herr K. A. Straff, om skrifvelse till Kongl. Maj:t i fråga om ändring af 1 i lagen ang. ersättning af allmänna medel till oskyldigt häktade eller dömde. I 1 af lagen angående ersättning af allmänna medel åt oskyldigt häktade eller dömde den 12 mars 1886 stadgas såsom

1897-01-29

Motion 1897:124 Andra kammaren (pdf, 254 kB)

Motion 1897:123 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 123. 13 vinner afseende, skulle den för år 1898 erlagda bevillningen upptagas i riksstaten först för år 1899, och jag skall äfven i sådant syfte väcka motion. Här hemställer jag, att Kongl. Maj:ts förslag i statsverkspropositionen att upptaga bland statsverkets inkomster för år 1898 under

1897-01-29

Motion 1897:123 Andra kammaren (pdf, 145 kB)

Motion 1897:122 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 122. 9 Då borttagandet af denna skyddstull emellertid är till olägenhet inom många trakter af vårt land, der mindre tackjernshyttor fortfarande äro i gång, men der malmernas beskaffenhet är sådan, att det erhållna tackjernet ej lämpligen kan afsättas annat än såsom gjuttackjern, får jag,

1897-01-29

Motion 1897:122 Andra kammaren (pdf, 361 kB)

Motion 1897:120 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 120. 5 N:o 120. Af herr 0. Erickson i Bjersby, om förklaring af 51 i lagen angående väghållningsbesvärets utgörande på landet eller ändrad lydelse af samma paragraf. Enligt 46 i lagen angående väghållningsbesvärets utgörande på landet den 23 oktober 1891 skall, i fråga om allmän väg, årliga

1897-01-29

Motion 1897:120 Andra kammaren (pdf, 301 kB)

Motion 1897:119 Andra kammaren

4 Motioner i Andra Kammaren, N:o 119. N:o 119. Af herr Gr. A. E. Kronlund, om skrifvelse till Kongl. Maj:t i fråga om koncession å anläggning af jernväg från Gellivare till Wassjaure. Som, enligt hvad kändt är, koncession blifvit hos Kongl. Maj:t sökt å anläggning af jernväg från Gellivare till Wassjaure vid riksgränsen

1897-01-29

Motion 1897:119 Andra kammaren (pdf, 125 kB)

Motion 1897:118 Andra kammaren

2 Motioner i Andra Kammaren, N:o 118. På grund af hvad jag här anfört och åberopat, får jag föreslå, det Riksdagen besluter nedsätta tullen på fläsk, rökt, till.25 öre och på fläsk, andra slag, till.10 allt pr kilogram. Stockholm den 29 januari 1897. C. G. Thor. I motionen instämmer Oswald Emthén. N:o 118. Af herr

1897-01-29

Motion 1897:118 Andra kammaren (pdf, 185 kB)

Motion 1897:117 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 117. 1 N:o 117. Af herr C. G. Thor, om nedsättning af iullen å fläsk. Då tullskyddsvännerna draga försorg derom, att någon hvila i tullstriden ej kommer att ega rum, utan oafbrutet begära högre och högre tullar, så förefinnes ännu mindre anledning från den sida i denna strid, som jag tillhör,

1897-01-29

Motion 1897:117 Andra kammaren (pdf, 183 kB)

Motion 1897:113 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 113. 5 N:o 113. Af herr J. Byström, om ändrad lydelse af 13 i förordningen angående främmande trosbekännare och deras religionsöfning. Att det ligger en orättvisa deri, att främmande trosbekännare tvingas betala skatt till statskyrkan, borde numera vara en sjelfklar sak äfven för lagstiftarne.

1897-01-29

Motion 1897:113 Andra kammaren (pdf, 447 kB)

Motion 1897:112 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o IM. 3 i N:ö 112. Af herr L. ErikSSOIl i Bäck, angående upphörande af tullen å majs. Under de sistförflutna åren hafva ganska lifliga ansatser såväl inom som utom Riksdagen gjorts för höjandet af jordbrukets afkastning. Af de höjda tullarne väntades högre pris på spanmål och bättre tider

1897-01-29

Motion 1897:112 Andra kammaren (pdf, 164 kB)

Motion 1897:111 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 111. 1 N:o 111. Af herr J. P. JailSSOIl i Saxhyttan, om skrifvelse till Kongl. Maj:t med begäran om utarbetande och framläggande af förslag till sådan ändring i lagen angående väghållningsbesvärets utgörande på landet, att väghållningsdistriktet må kunna å offentlig auktion öfverlåta

1897-01-29

Motion 1897:111 Andra kammaren (pdf, 183 kB)