Dokument & lagar (310 träffar)

Riksdagens protokoll 1897:25

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1897. Andra Kammaren. N:o 25. Onsdagen den 7 april. Kl. 7 e. m. Fortsattes det på förmiddagen började sammanträdet. I Herr statsrådet m. m. friherre L. Ak er Mehn aflemnade KongMaj:ts proposition angående pension å allmänna indragningsstaten åt e. o. professoren G. Dillner. Denna proposition bordlädes.

1897-10-01

Riksdagens protokoll 1897:25 (pdf, 3388 kB)

Riksdagens protokoll 1897:utdr

RIKSDAGENS PROTOKOLL VID LAGTIMA RIKSDAGEN I STOCKHOLM År 1897. NIONDE SAMLINGEN. Protokollsutdrag från Kainrarne. Utdrag af protokollet, hållet hos Riksdagens Första Kammare den 20 januari 1897. TT N:o 1. S. IFöretogs val af tre ledamöter för att deltaga i talmansöfverläggningarna Och befunnos efter valets slut dertill

1897-05-20

Riksdagens protokoll 1897:utdr (pdf, 12582 kB)

Riksdagens protokoll 1897:46

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1897. Andra Kammaren. N:o 46. Fredagen den 14 maj. Kl. 10 f. m. 1. Sedan kammaren beslutat att under nästinstundande september månad, då Hans Ma:jt Konung Oscar H regerat i 25 år, med anledning deraf till Honom framföra kammarens undersåtliga vördnad och välönskningar genom en deputation, bestående

1897-05-15

Riksdagens protokoll 1897:46 (pdf, 2791 kB)

Riksdagens protokoll 1897:32

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1897. Första Kammaren. N:o 32. Fredagen den 14 maj, f. m. Kammaren sammanträdde kl. 10,30 f. m. Justerades protokollet för den 7 i denna månad. Herr talmannen kemstälde, att kammaren behagade besluta, att till behandling företaga de på dagens föredragningslista upptagna ärenden först kl. 1 e. m.

1897-05-15

Riksdagens protokoll 1897:32 (pdf, 2226 kB)

Riksdagens protokoll 1897:44

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1897. Andra Kammaren. N:o 44. Onsdagen den 12 maj. Kl. 7 e. m. Fortsattes det på förmiddagen började sammanträdet. 1. Anmäldes och godkändes följande från Riksdagens kansli inkomna förslag, nemligen: dels till Riksdagens skrifvelse, n:o 95, till Konungen, angående val af suppleant för justitieombudsmannen

1897-05-12

Riksdagens protokoll 1897:44 (pdf, 1546 kB)

Riksdagens protokoll 1897:34

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1897. Andra Kammaren. N:o 34. Måndagen den 3 maj. Kl. 11 f. m. I Justerades protokollet för den 26 nästförflutne april. 2. Till kammaren hade inkommit följande sjukbetyg, som upplästes Herr riksdagsman Karl Hultkrantz lider af ögonlocksinflammation eonjunctivitis acuta och är på grund häraf tills

1897-05-03

Riksdagens protokoll 1897:34 (pdf, 2473 kB)

Riksdagens protokoll 1897:26

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1897. Första Kammaren. N:o 26. Måndagen den 3 maj. Kammaren sammanträdde kl. 12 på dagen. Upplästes följande till kammaren inkomna skrifvelse: Till Riksdagen. Vördsammast får jag härmed afsäga mig det af Riksdagen gifna uppdrag att vara justieombudsmannens efterträdare. Stockholm den 3 maj 1897. Herman

1897-05-03

Riksdagens protokoll 1897:26 (pdf, 3295 kB)

Riksdagens protokoll 1897:33

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1897. Andra Kammaren. N:o 33. Lördagen den 1 maj. Kl. 11 f. m. 1- Upplästes för justering det i kammarens sammanträde den 24 nästlidne april förda protokoll. Ordet begärdes af Herr Blowson, som anförde:Herr talman Under den debatt, för hvilken det nu föredragna protokollet redogör, begärde jag ordet

1897-04-30

Riksdagens protokoll 1897:33 (pdf, 3056 kB)

Riksdagens protokoll 1897:25

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1897. Första Kammaren. N:o 25. Lördagen den 1 maj. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Justerades protokollet för den 24 nästlidne månad. Anmäldes ock bordlädes statsutskottets memorial och utlåtande: n:o 45 a, med öfverlemnande till Riksdagen af förteckningar å försålda kronoegendomar samt å inköp

1897-04-30

Riksdagens protokoll 1897:25 (pdf, 3074 kB)

Riksdagens protokoll 1897:24

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1897. Första Kammaren. N:o 24. Onsdagen den 28 april. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Herr statsrådet V tioner till Riksdagen: l:o med förslag till förordning angående vissa bestämmelser rörande sjöfarten och gränstrafiken mellan Sverige och Norge, samt 2:o om vissa ändringar i gällande förordning

1897-04-27

Riksdagens protokoll 1897:24 (pdf, 3165 kB)

Riksdagens protokoll 1897:32

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1897. Andra Kammaren. N:o 32. Onsdagen den 28 april Kl. 11 f. m. I Justerades det i kammarens sammanträde den 21 dennes förda protokoll. 2. Till kammaren hade inkommit följande sjukbetyg, som upplästes: Riksantiqvarien C. Th. Odhner, som lider af svindelanfall, kan på grund deraf under närmast

1897-04-26

Riksdagens protokoll 1897:32 (pdf, 3659 kB)

Riksdagens protokoll 1897:21

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1897. Första Kammaren. N:o 21. Torsdagen den 8 april. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Föredrogs å nyo och företogs punktvis till afgörande statsutskottets nästlidne dag bordlagda memorial n:o 44, i anledning af kamrarnes skiljaktiga beslut i vissa frågor rörande anslagen under riksstatens nionde

1897-04-21

Riksdagens protokoll 1897:21 (pdf, 3117 kB)

Riksdagens protokoll 1897:28

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1897. Andra Kammaren. N:o 28. Lördagen den 10 april. Kl. 11 f. m. I Justerades de i kammarens sammanträden den 2 och 3 dennes förda protokoll. 2. Föredrogs till en början Första Kammarens protokollsutdrag n:o 178, innefattande delgifning af kammarens beslut öfver dess tillfälliga utskotts utlåtande

1897-04-20

Riksdagens protokoll 1897:28 (pdf, 2420 kB)

Motion 1897:177 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 177. 1 N:o 177. Af herr E. Sahlin, om ändring af tryckfrihetsförordningen 3 inom. 13. I tryckfrihetsförordningen 3 stadgas: Under de förutsatta vilkor, att vid pröfningen af en skrift eller ansvaret för densamma de, på hvilka en sådan pröfning ankomma kan, i fall, som tvetydiga synas,

1897-04-07

Motion 1897:177 Andra kammaren (pdf, 889 kB)

Riksdagens protokoll 1897:18

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1897. Första Kammaren. N:o 18. Lördagen den 3 april. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Justerades protokollet för den 27 sistlidne mars. Herr talmannen yttrade:Jag ber att få för kammaren meddela, att, enligt i dag i talmanskonferensen träffad öfverenskommelse, nästa vecka arbetsplena komma att hållas

1897-04-04

Riksdagens protokoll 1897:18 (pdf, 655 kB)

Motion 1897:176 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 176. 1 tf:0 176. Af Herr P. 0. Luildell, om utredning med anledning af brist på sökande till folkskolelärareplatser. Under de senare åren ha ofta klagomål försports öfver brist på folkskolelärare, och icke sällan har inträffat, att lärareplatser förnyade gånger måst förklaras lediga i brist

1897-04-03

Motion 1897:176 Andra kammaren (pdf, 270 kB)

Motion 1897:175 Andra kammaren

6 Motioner i Andra Kammaren, N:o 175. N:o 175. Af herr M. Dahll i anledning af Kongl. Ma.j:ts proposition med förslag till lag för Sveriges riksbank. I anledning af Kongl. Maj:ts proposition, n:o 10, till innevarande Riksdag, angående lag för Sveriges riksbank, anhåller jag att få föreslå, att till 16 i Kongl. Maj:ts

1897-04-02

Motion 1897:175 Andra kammaren (pdf, 124 kB)

Motion 1897:174 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 174. 1 N:o 174. Af herr A. Hedin i Stockholm, om skrifvelse till Kongl. Maj:t med anhållan om ändringar uti instruktionen för jernvägsstyrelsen. Instruktionen för jernvägsstyrelsen säger i 35, att generaldirektören och ledamöterna i styrelsen förordnas af Kongl. Maj:t, men att den öfriga

1897-04-02

Motion 1897:174 Andra kammaren (pdf, 343 kB)

Motion 1897:48 Första kammaren

Motioner i Första Kammaren. N:o 48. 1 N:o 48. Af herr Filip Boström, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition med förslag till lag för Sveriges riksbank. Med anledning af Kongl. Maj:ts proposition n:o 10, deri till Riksdagens pröfning öfverlemnats förslag till lag för Sveriges riksbank, får jag härmed vördsammast hemställa,

1897-04-02

Motion 1897:48 Första kammaren (pdf, 189 kB)

Motion 1897:173 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 173. 1 N:o 173. Af herr A. Hedin, med ett tillägg till motionen n:o 154. Uti motionen n:o 154 har jag ej föreslagit någon ändring idet aflöningsbelopp, som i Kongl. Maj:ts proposition finnes uppfördt för qvinligt kontorsbiträde. Då likväl någon rättelse i proportionen mellan aflöningsbeloppet

1897-03-31

Motion 1897:173 Andra kammaren (pdf, 123 kB)