Dokument & lagar (232 träffar)

Motion 1897:109 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 109. 15 Jf:o 109. Af herr C. W. Collander, om ändrad lydelse af i i förordningen angående bevillning safgifter för särskilda förmåner och rättigheter. Uti 4 af kongl. förordningen angående bevillningsafgifter för särskilda förmåner och rättigheter den 2 december 1892 föreskrifves, bland

1897-01-29

Motion 1897:109 Andra kammaren (pdf, 242 kB)

Motion 1897:105 Andra kammaren

6 Motioner i Andra Kammaren, N:o 105. ST:o 105. Af herr E. SVGIlSSOll i Karlskrona, om skrivelse till Kongl. Maj:t angående undervisningen i geografi vid allmänna läroverken m. rn. Lnder förlidet års riksdag väckte jag uti motionen n:o 241 i Riksdagens Andra Kammare förslag om en skrifvelse till Kongl. Maj:t i syfte

1897-01-29

Motion 1897:105 Andra kammaren (pdf, 184 kB)

Motion 1897:96 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 96. 5 dighet till presterskapet, som nu åligger församlingarne, hvar för sig, så fort sig göra låter, helst till 1899 års Riksdag framlägga förslag derom, att de, som i en församling nu äro skattskyldige till presteiskapet, skola erhålla full ersättning för sina utskylder till detsamma

1897-01-29

Motion 1897:96 Andra kammaren (pdf, 358 kB)

Motion 1897:95 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 95. 1 N:o 95. Af friherre I. A. Von Knorring1, om skrivelser till Kongl. Maj:t med begäran om utarbetande och framläggande af förslag derom, att de, som nu åro skattskyldige till resterskåpet, skola för sina utskylder till detsamma erhålla ersättning af statsmedel och genom utdebitering

1897-01-29

Motion 1897:95 Andra kammaren (pdf, 351 kB)

Motion 1897:94 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 94. 1 N:o 94. Af herr J. A. Fjällbäck, om skrifvelse till Kongl. Maj:t med begäran om framläggande af förslag till hvitbetssockertillverkning saf giftens afskaffande och sockertullens sänkande. Med hänvisning till motiveringen i den motion, som väcktes af herr J. G. H. Fredholm vid förlidet

1897-01-29

Motion 1897:94 Andra kammaren (pdf, 1193 kB)

Motion 1897:93 Andra kammaren

14 Motioner i Andra Kammaren, N:o 93. f tf:0 93. Af herr E. Hammarlund m. fl.i anledning af Kongl. Maj:ts proposition angående statsverkets tillstånd och behof. Af största vigt för folkbildningen är, att de läroanstalter, vid Indika de blifvande folkskolelärarne utdanas, förses med de yppersta lärarekrafter, som stå

1897-01-29

Motion 1897:93 Andra kammaren (pdf, 262 kB)

Motion 1897:81 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 81. 9 N:o 81. Af herr J. Andersson i Lysvik m. fl.om skrifvelse till Kongl. Maj:t med begäran om utarbetande och framläggande af förslag till rust- och rotehållets sättande på vakans m. m. Ändamålet med beslutet vid urtima riksdagen år 1892 om grundskatternas successiva afskrifvande och

1897-01-29

Motion 1897:81 Andra kammaren (pdf, 191 kB)

Motion 1897:79 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 79. 9 N:o 79. Af grefve H. E. G. HamiltOll, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i vissa delar af lagen angående eganderätt till skrift. Det förslag till lag om ändring i vissa delar af lagen angående eganderätt till skrift den 10 augusti 1877, som genom

1897-01-29

Motion 1897:79 Andra kammaren (pdf, 229 kB)

Motion 1897:75 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 75. 3 N:o 75. Af herr T. Zetterstrand, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition angående statsverkets tillstånd och behof. Då förslaget att i nya posthuset i Stockholm, hvartill anslag begärts under riksstatens sjunde hufvudtitel, inrangera tjenstelokaler för postinspektionerna i mellersta

1897-01-29

Motion 1897:75 Andra kammaren (pdf, 131 kB)

Motion 1897:43 Första kammaren

12 Motioner i Första Kammaren, N:o 43. N:o 43. Af herr Ljuilgberg, om stiftande af en lag om skiljemän i mål angående arbetsinställelser. Om man icke lärer kunna tveka om nödvändigheten att, så snart möjligt är, bringa en strejk till afslutning, torde man väl äfven kunna enas derom att statsmagterna böra träffa härtill

1897-01-29

Motion 1897:43 Första kammaren (pdf, 246 kB)

Motion 1897:41 Första kammaren

Motioner i Första Kammaren, N:o 41. 7 vore den gjord samtidigt med ansökningen i den främmande staten 2 att, om någon, som i den främmande staten åtnjuter skydd för en här i riket patenterad uppfinning, fullgjort hvad i den främmande staten är för skyddets bibehållande föreskrifvet, hans underlåtenhet att här i riket

1897-01-29

Motion 1897:41 Första kammaren (pdf, 170 kB)

Motion 1897:39 Första kammaren

Motioner i Första Kammaren, N:o 39. 1 r N:o 39. Af herr Benedicks m. fl.om ökadt statsunderstöd åt svenska mosskulturföreningen. i. Uti en till Kongl. Maj:t sistlidne höst ingifven skrift har svenska mosskulturföreningen gjort eu underdånig framställning om aflåtande till innevarande års Riksdag af nådig proposition

1897-01-29

Motion 1897:39 Första kammaren (pdf, 185 kB)

Motion 1897:35 Första kammaren

Motioner i Första Kammaren, N:o 35. 3 N:o 35. Af friherre Y011 KrtBIIiei,med förslag till ändring i vissa delar af lagen angående eg anderätt till skrift den 10 augusti 1877. Villigt erkännande, att det förslag till lag om ändring i vissa delar af lagen angående eganderätt till skrift den 10 augusti 1877, som genom

1897-01-29

Motion 1897:35 Första kammaren (pdf, 180 kB)

Motion 1897:33 Första kammaren

Motioner i Första Kammaren, AT:o 33. 7 att detta beslut må tillämpas från och med innevarande år. Stockholm den 29 januari 1897. C. Lybeck. Theodor Orlelberg. Knut Tillberg. w:o aa. Af herr YVfflril, om tullfrihet för vissa varor vid införsel från Norge. Genom meddelande i Post- och Inrikes tidningar för den 9 sistlidne

1897-01-29

Motion 1897:33 Första kammaren (pdf, 395 kB)

Motion 1897:32 Första kammaren

6 Motioner i Första Kammaren, N:o 32. IN:o 32. Af herr Lybeck in. fl.om nedsättning af straffräntan it statslån åt enskilda jernvägsaktiebolag. Vid beviljandet af lan åt enskilda jernvägsaktiebolag ur af Riksdagen derför anslagna medel har hittills föreskrifvits, att, derest till betalning föi fallet belopp icke i stadgad

1897-01-29

Motion 1897:32 Första kammaren (pdf, 171 kB)

Motion 1897:30 Första kammaren

16 Motioner i Första Kammaren, N:o 30. N:o 30. Af herr Leman, om vissa författningars ändring i syfte att ordinarie domhafvande å landet må benämnas lagman. Kändt torde vara, att domare, särskildt å landsbygden, med ett från äldre tider i folkmunnen gängse uttryck, som oftast benämnes lagman.Denna benämning har ock

1897-01-29

Motion 1897:30 Första kammaren (pdf, 166 kB)

Motion 1897:29 Första kammaren

Motioner i törsta Kammaren, N:o 29. 13 N:o 29. Af herr Fagerholm, om ökadt anslag till frostländighetens minskande. För frostländighetens minskande utgingo under hvardera af åren 18741883 80,000 kronor som anslag samt dessutom som lån 70,000 kronor. Efter odlingslånefondens inrättande 1883 vidtogs den förändringen, att

1897-01-29

Motion 1897:29 Första kammaren (pdf, 237 kB)

Motion 1897:28 Första kammaren

Motioner i Första Kammaren, N:o 28. U N:o 28. Af herr Fagerholm, om ändrade bestämmelser angående vissa odlingslån. Då 1883 års Riksdag beslöt, bildandet af odlingslånefonden, bestämdes bland annat, att det högsta belopp, som derifrån finge till ett odlingsföretag anvisas, icke fick öfverstiga den beräknade kostnaden

1897-01-29

Motion 1897:28 Första kammaren (pdf, 179 kB)

Motion 1897:27 Första kammaren

10 Motioner i Första Kammaren, N:o 27. N:o 27. Af herr Fagerholm, om nedsättning i ränta och amortering ä äldre lån från odlingslånefonden. Då lån från odlingsfonden från och med år 1896 erhålles emot 4 procent årlig ränta och procent amortering, och de äldre lånen ur samma fond betinga en räntesats af 4V2 procent och

1897-01-29

Motion 1897:27 Första kammaren (pdf, 112 kB)

Motion 1897:26 Första kammaren

Motioner i Första Kammaren, N:o 26. 7 gar i första lönegraden uppgår till 4,500 kronor, i andra efter 5 års väl vitsordad tjenstgöring, utnämningsåret oräknadt som hittills till 5,000 kronor och i en tredje efter 10 års på samma sätt beräknad och vitsordad tjenstgöring till 5,500 kronor, af hvilka belopp 1,200 kronor

1897-01-29

Motion 1897:26 Första kammaren (pdf, 245 kB)