Dokument & lagar (335 träffar)

Motion 1999/2000:Bo507 av Anita Jönsson (s)

Motion till riksdagen 1999/2000:Bo507 av Jönsson, Anita s Gröna stråk Allemansrättsligt tillgänglig mark är en stor bristvara i utpräglade helåkersbygder som i sydvästra Skåne. En Malmöbo har exempelvis bara halva ytan per innevånare, 53 kvadratmeter/person, jämfört med vad som är genomsnittet per innevånare för landets


Utskottsberedning: -1999/2000:BoU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Bo506 av Majléne Westerlund Panke (s)

Motion till riksdagen 1999/2000:Bo506 av Westerlund Panke, Majléne s Anläggningar som tillhandahåller äventyrsupplevelser Under de senaste åren har det i landet skett en betydande satsning på anläggningar som tillhandahåller s.k äventyrsupplevelser. Dessa utnyttjas i hög utsträckning av företag och organisationer för


Utskottsberedning: ---1999/2000:BoU9
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Bo505 av Elizabeth Nyström och Jeppe Johnsson (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:Bo505 av Nyström, Elizabeth m Tillståndsprövningen i muddringsärenden Den största delen av Sveriges handel och persontrafik med omvärlden går via landets hamnar. I takt med de ökande trafikproblemen på det europeiska vägnätet blir hamnarnas roll allt viktigare för att finna alternativa


Utskottsberedning: -1999/2000:BoU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Bo504 av Bertil Persson (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:Bo504 av Persson, Bertil m Vindkraftsfria reservat I släptåg på kärnkraftsavvecklingen sker nu en kraftfull och oövertänkt vindmölleplanering. Riksantikvarieämbetet är redan bekymrat över av vindmöllor förstörda kulturmiljöer. Åtskilligt av de fria havshorisonterna vid våra viktigaste


Utskottsberedning: -1999/2000:BoU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Bo503 av Bertil Persson (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:Bo503 av Persson, Bertil m Ribersborg som nationalstadspark Ribersborgsstranden i Malmö en tre kilometer lång badstrand mitt i centrum av en storstad är både unik och skyddsvärd. Motsvarigheter torde endast finnas i Cannes, Rio och Honolulu. Dess skyddsvärde torde därför vida överträffa


Utskottsberedning: -1999/2000:BoU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Bo502 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:Bo502 av de Pourbaix-Lundin, Marietta m Bebyggelseplanering och servicezoner Vi är alla olika och gör olika prioriteringar av vad som är viktigt i livet. Möjligheten att få bygga och bo efter individuella önskemål inskränks alltför ofta av kommunalpolitikernas möjlighet att inte detaljplanelägga


Utskottsberedning: -1999/2000:BoU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Bo501 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:Bo501 av de Pourbaix-Lundin, Marietta m Handelsändamålet i detaljplaner Den återinförda möjligheten för kommunerna att i detaljplaner precisera handelsändamålet är ett exempel på ännu en helt och hållet ideologiskt motiverad återställare från den socialdemokratiska regeringen. Sedan


Utskottsberedning: -1999/2000:BoU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Bo419 av Knut Billing m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:Bo419 av Billing, Knut m Ägande och markanvändning 1 Inledning En av den västerländska civilisationens grundpelare är den enskilda äganderätten. Den är en omistlig del i en demokrati. Det är bl.a. därför som äganderätten garanteras i den europeiska konventionen om mänskliga fri- och


Utskottsberedning: ---------1999/2000:BoU2 1999/2000:BoU6 1999/2000:BoU7 2000/01:MJU3
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Bo418 av Agneta Brendt (s)

Motion till riksdagen 1999/2000:Bo418 av Brendt, Agneta s Våra ortnamn Bevarandet av våra ortnamn, som är ett viktigt kulturarv har framhållits av ett flertal utredningar. Redan 1974 uttalade riksdagen beträffande fastighetsbildningen att marginell eller kortsiktig nytta inte skall tillåtas slå ut kulturhistoriska


Utskottsberedning: -1999/2000:BoU6
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Bo417 av Cinnika Beiming och Eva Johansson (s)

Motion till riksdagen 1999/2000:Bo417 av Beiming, Cinnika s Lokalhyresgästernas besittningsskydd Inom den del av hyreslagstiftningen som reglerar förhållanden mellan fastighetsägare och lokalhyresgäst, d v s i de allra flesta fall av småföre- tagare, råder fullt ut marknadshyra. Dess grunder härstammar från sedan länge


Utskottsberedning: -1999/2000:BoU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Bo416 av Sofia Jonsson (c)

Motion till riksdagen 1999/2000:Bo416 av Jonsson, Sofia c Jordförvärvslagen Vi kan se hur kalhyggen breder ut sig i rasande fart och kommunerna går miste om både arbetstillfällen och skatteintäkter. Skadorna efter hänsynslös avverkning är väldokumenterade, och den lagstiftning som skulle bidra till bättre ägarförhållanden,


Utskottsberedning: -1999/2000:BoU6
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Bo415 av Yilmaz Kerimo (s)

Motion till riksdagen 1999/2000:Bo415 av Kerimo, Yilmaz s Andrahandsboende För att hyra ut sin lägenhet i andra hand krävs hyresvärdens samtycke, eller om hyresvärden nekar, hyresnämndens tillstånd. Tillstånd att hyra ut i andra hand ges om man har beaktansvärda skäl och om hyresvärden inte har någon godtagbar anledning


Utskottsberedning: -1999/2000:BoU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Bo414 av Rosita Runegrund och Åke Carnerö (kd)

Motion till riksdagen 1999/2000:Bo414 av Runegrund, Rosita kd Förvärv av fritidsfastigheter 1992 års lag 1992:1368 om förvärvstillstånd av fast egendom Lagen 1992:1368 om tillstånd till förvärv av fast egendom kom till som en följd av Sveriges närmande till EG. Genom EES-avtalet åtog sig Sverige att anpassa svensk


Utskottsberedning: -1999/2000:BoU6
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Bo413 av Kerstin Kristiansson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1999/2000:Bo413 av Kristiansson, Kerstin s Herrelösa hus Enligt gällande lagstiftning är det en fastighetsägare som har ansvaret för att underhållet av en fastighet sköts. Detta kan vålla problem när ägaren av en fastighet går i konkurs. Det handlar inte sällan om hyresfastigheter belägna i centrala


Utskottsberedning: -1999/2000:BoU6
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Bo412 av Inger Lundberg (s)

Motion till riksdagen 1999/2000:Bo412 av Lundberg, Inger s Särskilda boendeformer Utredningen Bo Tryggt Betala rätt har föreslagit viktiga förändringar av avgiftssättningen för äldre och funktionshindrade, som bor i särskilda boendeformer. Det är nödvändigt att inte avgifter och hyror blir sådana att människor inte


Utskottsberedning: -1999/2000:BoU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Bo411 av Sten Lundström m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1999/2000:Bo411 av Lundström, Sten v Rätten till boende I regeringsformen står det: Det skall åligga det allmänna att trygga rätten till arbete, bostad, utbildning och en god levnadsmiljö.Det kan naturligtvis diskuteras huruvida vi lever upp till denna deklaration på samtliga punkter, men denna


Utskottsberedning: -------1999/2000:BoU1 1999/2000:BoU3 1999/2000:BoU7
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Bo410 av Lars Wegendal (s)

Motion till riksdagen 1999/2000:Bo410 av Wegendal, Lars s Utländska förvärv av fritidsfastigheter i Sverige Regeringen konstaterar i en nyligen framlagd proposition att Sveriges medlemskap i EU medför att Sverige efter utgången av 1999 inte får tillämpa lagen 1992:1368 om tillstånd till vissa förvärv av fast egendom


Utskottsberedning: -1999/2000:BoU6
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Bo409 av Lars Lindblad (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:Bo409 av Lindblad, Lars m Egen bostad Den svenska bostadsmarknaden är inte en marknad. Det är en sanning som varje människa, som under de senare åren har försökt skaffa sig en bostad, känner till. Kommunala bostadsbolag håller med sin monopolställning hyrorna uppe på orter med låg efterfrågan.


Utskottsberedning: --1999/2000:BoU3
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Bo408 av Henrik S Järrel (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:Bo408 av Järrel, Henrik S m Jordförvärvslagen Nuvarande JFL har som grundregel att fysisk person skall ha företräde framför juridisk person vid fastighetsförvärv. Reglerna för att hantera detta är dock mindre strikta än i tidigare JFL. Detta har i ett antal fall inneburit att skogsbolag


Utskottsberedning: -1999/2000:BoU6
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Bo407

Motion till riksdagen 1999/2000:Bo407 av Skårman, Carl-Erik m Redovisning av betalningar vid sidan om hyran via hyresavin Det förekommer att fastighetsägare åtager sig att ta upp betalningar för andra huvudmäns räkning via hyresavin. Sålunda har sedan många år en del fastighetsägare tagit upp medlemsavgifter m.m. för


Utskottsberedning: -1999/2000:BoU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation