Dokument & lagar (3 223 träffar)

utskottsdokument 1999/2000:CC1

Vissa uppgifter om utbildningsutskottets verksamhet riksmötet 1999/2000 1999/2000 UbU Utbildningsutskottet Arbetsområde Utbildningsutskottet UbU bereder ärenden om högre utbildning och forskning studiestöd skolväsendet förskoleverksamhet skolbarnsomsorg Sammansättning Utbildningsutskottet hade under riksmötet

2000-09-05

utskottsdokument 1999/2000:CC2

Utrikesutskottets verksamhet vid riksmötet 1999/2000 1999/2000 UU DOCPROPERTY Status Utrikesutskottets ansvarsområde och sammansättning Utrikesutskottet skall bereda ärenden om rikets förhållanden till och överenskommelser med andra stater och mellanfolkliga organisationer, Sveriges representation i utlandet och

2000-11-09

utskottsdokument 1999/2000:CC0

Trafikutskottets verksamhet riksmötet 1999/2000 1999/2000 TU Beredningsområde Trafikutskottet handlägger frågor om väg-järnväg-sjöfart- och luftfartsfrågor, trafiksäkerhet, post och telekommunikationer, informationsteknik IT samt forskningsverksamhet på kommunikationsområdet. Ärenden om anslag inom utgiftsområde

2000-09-20

utskottsdokument 1999/2000:CBF

Vissa uppgifter om socialutskottets verksamhet riksmötet 1999/2000 1999/2000 SoU Beredningsområde Socialutskottet bereder ärenden, som rör omsorger om barn och ungdom, utom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg, omsorger om äldre och handikappade, åtgärder mot missbruk och andra socialtjänstfrågor. Utskottet bereder

2000-12-19

utskottsdokument 1999/2000:CBE

Vissa uppgifter om skatteutskottets verksamhet riksmötet 1999/2000 1999/2000 SkU Skatteutskottets beredningsområde Skatteutskottet skall enligt riksdagsordningen bereda ärenden om statliga och kommunala skatter och ärenden om taxering, uppbörd och folkbokföring. Till skatter räknas även tullar och avgifter med karaktär

2000-08-28

utskottsdokument 1999/2000:C40

Socialförsäkringsutskottets verksamhet riksmötet 1999/2000 1999/2000 SfU Beredningsområde Socialförsäkringsutskottet bereder ärenden om allmän försäkring, arbetsskadeförsäkring och stöd åt barnfamiljer samt ärenden som hänger samman med det nya ålderspensionssystemet inkomstpension, premiepension och garantipensionUtskottet

2000-12-19

utskottsdokument 1999/2000:C3F

Näringsutskottets verksamhet vid riksmötet 1999/2000 1999/2000 Näringsutskottets beredningsområde Näringsutskottet bereder ärenden om allmänna riktlinjer för näringspolitiken och därmed sammanhängande forskningsfrågor samt ärenden om industri och hantverk, handel, energipolitik, regionalpolitik, statlig företagsamhet

2000-11-15

utskottsdokument 1999/2000:C3E

2000-09-07

utskottsdokument 1999/2000:C3C

Vissa uppgifter om kulturutskottets verksamhet riksmötet 1999/2000 1999/2000 KrU Kulturutskottets beredningsområde Kulturutskottet KrU bereder ärenden som rör allmänna kultur- och bildningsändamål, folkbildning, ungdomsverksamhet, internationellt kulturellt samarbete samt idrotts- och friluftsverksamhet. Utskottet

2000-12-18

utskottsdokument 1999/2000:C3D

Konstitutionsutskottets verksamhet vid riksmötet 1999/2000 1999/2000 KU Konstitutionsutskottets arbetsområde KU bereder ärenden som rör våra grundlagar, dvs. regeringsformen, tryckfrihetsförordningen, yttrandefrihetsgrundlagen och successionsordningen. Utskottet behandlar även ärenden om riksdagen, Riksdagens ombudsmän

2000-09-29

utskottsdokument 1999/2000:C3B

Vissa uppgifter om justitieutskottets verksamhet riksmötet 1999/2000 1999/2000 JuU Beredningsområde Justitieutskottet bereder ärenden som rör bl.a. domstolarna samt arrende- och hyresnämnderna exekutionsväsendet åklagarväsendet polisväsendet kriminalvården brottsbalken och rättegångsbalken samt lagar som ersätter

2000-09-05

utskottsdokument 1999/2000:C3A

Försvarsutskottets verksamhet riksmötet 1999/2000 1999/2000 FöU Försvarsutskottets arbetsområde Försvarsutskottet bereder ärenden som skall beslutas av riksdagen om det militära och i den mån sådana ärenden inte tillhör något annat utskotts beredningsansvar det civila försvaret samt ärenden om samordningen inom

2000-09-27

utskottsdokument 1999/2000:C39

Vissa uppgifter om finansutskottets verksamhet riksmötet 1999/2000 1999/2000 FiU  Finansutskottets beredningsområde Finansutskottet FiU bereder ärenden om riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetregleringen samt ärenden som rör Riksbankens verksamhet. Utskottet bereder dessutom ärenden om utgiftstak, ramar

2000-10-04

utskottsdokument 1999/2000:C37

Bostadsutskottets verksamhet riksmötet 1999/2000 1999/2000 BoU Bostadsutskottets beredningsområde Bostadsutskottet bereder ärenden om bostadspolitiken hyra bostadsrätt tomträtt vattenrätt bebyggelseplanläggning byggnadsväsendet fysisk planering expropriation fastighetsbildning och lantmäteriväsendet. Det

2000-09-18

utskottsdokument 1999/2000:C36

Arbetsmarknadsutskottets verksamhet riksmötet 1999/2000 1999/2000 AU Arbetsområde m.m. Arbetsmarknadsutskottets beredningsområde omfattar arbetsmarknadspolitik, arbetsrätt, arbetstid, semester, arbetsmiljö, statlig personalpolitik samt jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet. Till beredningsområdet hör

2000-09-22

Motion 1999/2000:Ub814 av Ulf Nilsson m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1999/2000:Ub814 av Nilsson, Ulf fp Ny kurs för den högre utbildningen 1 Sammanfattning Kvaliteten skall stå i centrum Strategi för framtida lärarförsörjning Fler doktorandtjänster Skapa fler postdoktorala tjänster Treterminssystem Fler fristående högskolor Möjlighet till lokala antagningskriterier


Utskottsberedning: -------------------------1999/2000:BoU1 1999/2000:SfU8 1999/2000:UbU1 1999/2000:UbU11 1999/2000:UbU12 1999/2000:UbU14 1999/2000:UbU2 1999/2000:UbU9 2000/01:AU3
Riksdagsbeslut (49 yrkanden): , , 25 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Ub813 av Agne Hansson (c)

Motion till riksdagen 1999/2000:Ub813 av Hansson, Agne c Ungdomarnas Kalmar län Åtgärder bör vidtagas för att behålla ungdomen kvar i Kalmar län. Kalmar län lämnar nittonhundratalet med ungefär samma befolkningstal som vid inträdet för etthundra år sedan. Medan folkmängden har varit konstant runt 250 000 invånare i


Utskottsberedning: -----------1999/2000:AU1 1999/2000:KrU1 1999/2000:KrU9 1999/2000:KU13 1999/2000:SkU18 1999/2000:UbU1 1999/2000:UbU14 1999/2000:UbU15 1999/2000:UbU7
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): , , 12 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Ub812 av Beatrice Ask m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:Ub812 av Ask, Beatrice m Utbildning och universitetsforskning Inledning Det svenska utbildningsväsendet står inför många viktiga utmaningar. Många elever lämnar grundskolan utan tillräckliga baskunskaper och avhoppen i gymnasieskolan ökar kraftigt som en konsekvens av grundskolans misslyckande.


Utskottsberedning: ------------------------------------1999/2000:UbU1 1999/2000:UbU7
Riksdagsbeslut (72 yrkanden): , , 36 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Ub811 av Sofia Jonsson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1999/2000:Ub811 av Jonsson, Sofia c Utbildning och universitetsforskning Centerpartiet har aktivt drivit på utbyggnaden av utbildningsplatser runt om i landet. Det viktigaste just nu är att matcha den utbyggnad som sker med resurser för att säkra kvaliteten. Högskolorna behöver ett andrum för


Utskottsberedning: -----1999/2000:UbU1
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Ub810 av Sofia Jonsson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1999/2000:Ub810 av Jonsson, Sofia c Lärare 1 Inledning Att vara lärare är en av samhällets viktigaste uppgifter. Kunniga, engagerade och skickliga lärare är nyckeln till en skola i världsklass. Lärare som förmår inspirera barnen och väcka deras nyfikenhet på kunskap kan lyfta alla barn till oanade


Utskottsberedning: ----------1999/2000:UbU1 1999/2000:UbU14 1999/2000:UbU15 2000/01:UbU3 2000/01:UbU5
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation