Dokument & lagar (397 träffar)

Motion 2005/06:L28 av Yvonne Andersson m.fl. (kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2005/06:186. Regeringens proposition I den nu aktuella propositionen behandlas frågor om ersättning till ledande befattningshavare i aktiebolag och vissa finansiella företag. Ett syfte med förslagen är att stärka och tydliggöra ägarnas inflytande i ersättningsfrågor.


Utskottsberedning: 2005/06:LU31
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:L28 av Yvonne Andersson m.fl. (kd) (doc, 54 kB)

Motion 2005/06:L26 av Viviann Gerdin m.fl. (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om möjlighet att förordna ett särskilt ombud för barn i mål om vårdnad, boende och umgänge. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att växelvis boende inte skall kunna utdömas mot


Utskottsberedning: 2005/06:LU27
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 4 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:L26 av Viviann Gerdin m.fl. (c) (doc, 46 kB)

Motion 2005/06:L25 av Yvonne Andersson m.fl. (kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen bör tillsätta en utredning i syfte att se över reglerna kring domstolarnas förfarande vid tvistemål om barn så att personer med gedigen barnkunskap och insikter om de psykosociala problemen hanterar


Utskottsberedning: 2005/06:LU27
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2005/06:L25 av Yvonne Andersson m.fl. (kd) (doc, 50 kB)

Motion 2005/06:L24 av Inger René m.fl. (m)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ytterligare resurser för att lagändringarna skall få effekt. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om förstärkt medlingskompetens. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin


Utskottsberedning: 2005/06:LU27
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 4 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:L24 av Inger René m.fl. (m) (doc, 49 kB)

Motion 2005/06:L22 av Martin Andreasson m.fl. (fp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag till mål för konsumentpolitiken. Riksdagen beslutar om ny målstruktur för konsumentpolitiken i enlighet med vad som anges i motionen. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om nya indikatorer för konsumentpolitiken. Riksdagen


Utskottsberedning: 2005/06:LU33
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 14 avslag

Motion 2005/06:L22 av Martin Andreasson m.fl. (fp) (doc, 97 kB)

Motion 2005/06:L21 av Viviann Gerdin m.fl. (c)

1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 2 4 Miljö och hälsa går hand i hand 3 4.1 Hälsa 3 4.2 Solidaritet 3 5 Gör det lättare för konsumenten att välja eller välja bort 4 5.1 Ursprung 4 5.2 Tydlighet och kvalitet 5 5.3 Bättre märkning i restaurangbranschen 6


Utskottsberedning: 2005/06:LU33
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 11 avslag

Motion 2005/06:L21 av Viviann Gerdin m.fl. (c) (doc, 81 kB)

Motion 2005/06:L18 av Inger René m.fl. (m)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om marknadsekonomi och fri konkurrens som mål för konsumentpolitiken. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om försöksverksamhet avseende medverkan av Konsumentombudsmannen i vissa


Utskottsberedning: 2005/06:LU33
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2005/06:L18 av Inger René m.fl. (m) (doc, 51 kB)

Motion 2005/06:L27 av Jan Ertsborn m.fl. (fp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag i proposition 2005/06:186 Ersättning till ledande befattningshavare i näringslivet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att de principer som regeringen enligt propositionen vill införa i näringslivet i första hand


Utskottsberedning: 2005/06:LU31
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2005/06:L27 av Jan Ertsborn m.fl. (fp) (doc, 50 kB)

Motion 2005/06:L17 av Martin Andreasson m.fl. (fp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att de föreslagna indikatorerna för hållbar konsumtion inte skall genomföras. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen skall redovisa nya förslag till indikatorer


Utskottsberedning: 2005/06:LU36
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2005/06:L17 av Martin Andreasson m.fl. (fp) (doc, 48 kB)

Motion 2005/06:L15 av Ingemar Vänerlöv m.fl. (kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Skatteverket inte skall ha möjlighet att motsätta sig att ett bolag deltar i bildandet av ett europabolag genom en fusion eller att ett europabolag eller europakooperativ flyttar sitt säte. Motivering En av EU:s


Utskottsberedning: 2005/06:LU30
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:L15 av Ingemar Vänerlöv m.fl. (kd) (doc, 45 kB)

Motion 2005/06:L14 av Yvonne Andersson m.fl. (kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att det av lagen skall framgå att överförmyndares samtycke krävs när ett barn förvärvar ett motorfordon. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att utreda och åtgärda


Utskottsberedning: 2005/06:LU34
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2005/06:L14 av Yvonne Andersson m.fl. (kd) (doc, 43 kB)

Motion 2005/06:L13 av Mia Franzén m.fl. (fp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att regeringen bör vidta erforderliga åtgärder för att Vägverket skall åläggas en skyldighet att vid registrering av omyndig som fordonsägare göra detta endast efter en materiell prövning av förvärvets rättsliga


Utskottsberedning: 2005/06:LU34
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2005/06:L13 av Mia Franzén m.fl. (fp) (doc, 48 kB)

Motion 2005/06:L12 av Inger René m.fl. (m)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2005/06:96. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om avgift för kungörande i Post- och Inrikes Tidningar. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om medel till Svenska Akademien. Bakgrund Den


Utskottsberedning: 2005/06:LU24
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2005/06:L12 av Inger René m.fl. (m) (doc, 43 kB)

Motion 2005/06:L11 av Yvonne Andersson m.fl. (kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en uppföljning av reglerna om skyldighet för ideella föreningar, registrerade trossamfund och samfällighetsföreningar m.m. att avsluta den löpande bokföringen. Motivering Enligt det förslag som regeringen presenterar


Utskottsberedning: 2005/06:LU28
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:L11 av Yvonne Andersson m.fl. (kd) (doc, 43 kB)

Motion 2005/06:L8 av Yvonne Andersson m.fl. (kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att tvingande skuldsaneringsärenden även forsättningsvis skall handläggas i domstol och avslår regeringens proposition i denna del. Motivering Idag är det kronofogdemyndigheten som beslutar om frivillig skuldsanering och tingsrätten om tvingande skuldsanering. Har någon borgenär


Utskottsberedning: 2005/06:LU35
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:L8 av Yvonne Andersson m.fl. (kd) (doc, 42 kB)

Motion 2005/06:L5 av Tasso Stafilidis m.fl. (v)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till lagstiftning som reglerar innehållet i avtal om franchiseupplåtelse. Informationsplikt utan sanktionsmöjligheter I regeringens proposition 2005/06:98 lämnas förslag till en lag som syftar till att stärka en blivande franchisetagares ställning


Utskottsberedning: 2005/06:LU26
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:L5 av Tasso Stafilidis m.fl. (v) (doc, 44 kB)

Motion 2005/06:L4 av Yvonne Andersson m.fl. (kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2005/06:58 om förrättare av vigsel och partnerskap. Motivering Länsstyrelserna förordnar i dag genom separata beslut vigselförrättare och förrättare av partnerskapsregistrering. I den nu aktuella propositionen föreslås att uppgifterna att förrätta vigsel


Utskottsberedning: 2005/06:LU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:L4 av Yvonne Andersson m.fl. (kd) (doc, 41 kB)

Motion 2005/06:L3 av Jan Ertsborn m.fl. (fp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om skyldighet för inskrivningsmyndigheten att avisera samtliga beslut om lagfart och vilande lagfart till de personer som dittills haft lagfart eller vilande lagfart på aktuell fastighet. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2005/06:LU17
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2005/06:L3 av Jan Ertsborn m.fl. (fp) (doc, 41 kB)

Motion 2005/06:L2 av Yvonne Andersson m.fl. (kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att ta initiativ till en förändring av förordningens bilaga B. Motivering Rådets förordning om insolvensförfaranden insolvensförordningen trädde i kraft den 31 maj 2002. Förordningen tar sikte på gränsöverskridande


Utskottsberedning: 2005/06:LU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:L2 av Yvonne Andersson m.fl. (kd) (doc, 41 kB)

Motion 2005/06:So712 av Chatrine Pålsson m.fl. (kd)

Sammanfattning Den medicinska teknologin och forskningen har med förfinade metoder och tekniska landvinningar trängt allt djupare in i livets biologi och kemi. Detta påverkar hela människans livscykel. Speciellt märkbara är resultaten av denna inriktning vid livets början och livets slutskede. I dag står samhället inför


Utskottsberedning: 2005/06:KU17 2005/06:LU9 2005/06:SoU16 2005/06:SoU4
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): 16 avslag

Motion 2005/06:So712 av Chatrine Pålsson m.fl. (kd) (doc, 147 kB)