Dokument & lagar (246 träffar)

Motion 2005/06:U15 av Anne Ludvigsson (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om kvinnoorganisationers viktiga roll i våldsförebyggande och fredsfrämjande arbete. Motivering Det fredsarbete som får minst uppmärksamhet och stöd är det som görs av det civila samhällets organisationer i ett skede


Utskottsberedning: 2006/07:UU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:U15 av Anne Ludvigsson (s) (doc, 39 kB)

Motion 2005/06:U14 av Joe Frans (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att Sverige tydligt skall stödja Norges linje i fråga om illegitima skulder. Motivering Världsbanken, Internationella valutafonden, IMF, och andra givare har under årens lopp lånat ut stora belopp till odemokratiska


Utskottsberedning: 2006/07:UU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:U14 av Joe Frans (s) (doc, 39 kB)

Motion 2005/06:U13 av Joe Frans (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige bör agera i internationella sammanhang för att säkerställa att fattiga länder har tillräckligt politiskt handlingsutrymme för att på demokratiskt vis kunna ta fram sin egen utvecklingsstrategi, baserad


Utskottsberedning: 2006/07:UU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:U13 av Joe Frans (s) (doc, 42 kB)

Motion 2005/06:U12 av Joe Frans (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen inom kort presenterar en proposition för riksdagen som tydligt präglas av grundläggande etiska ramar för vapenexport. Motivering Krigsmaterielhandeln är ett problem i sig, då den motverkar både Sveriges och FN:s ambitioner om global nedrustning. Dessutom är det


Utskottsberedning: 2006/07:UU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:U12 av Joe Frans (s) (doc, 41 kB)

Motion 2005/06:U11 av Allan Widman m.fl. (fp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen noga skall följa uppbyggnaden av och tillgängligheten till kvalificerade sjukvårdsresurser för det svenska förbandet i Demokratiska republiken Kongo. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2005/06:UFöU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2005/06:U11 av Allan Widman m.fl. (fp) (doc, 44 kB)

Motion 2005/06:U10 av Lotta Hedström (mp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att i den årliga redogörelsen för exportkontrollen ange hur målen för global utveckling PGU påverkats och följts upp. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att inte skall


Utskottsberedning: 2005/06:UU12
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2005/06:U10 av Lotta Hedström (mp) (doc, 60 kB)

Motion 2005/06:U9 av Alice Åström m.fl. (v)

1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att den svenska krigsmaterielexportpolitiken bringas i överensstämmelse med den svenska utvecklingspolitiken såsom den kommer till uttryck i regeringens proposition 2002/03:122 Gemensamt ansvar: Sveriges politik


Utskottsberedning: 2005/06:UU12
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2005/06:U9 av Alice Åström m.fl. (v) (doc, 88 kB)

Motion 2005/06:U8 av Christer Nylander m.fl. (fp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om samordning av de nordiska ländernas implementering av EU-lagstiftning. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om konsekvens mellan jobbsökarkrav i reglerna för a-kassa och möjlighet


Utskottsberedning: 2005/06:UU16
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2005/06:U8 av Christer Nylander m.fl. (fp) (doc, 56 kB)

Motion 2005/06:U7 av Ulf Holm m.fl. (mp)

1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om vapenembargot mot Kina. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att EU:s medlemsländer skall kunna kritisera andra medlemsstater vid brott mot internationella överenskommelser.


Utskottsberedning: 2005/06:SfU10 2005/06:UU10 2005/06:UU12
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 11 avslag

Motion 2005/06:U7 av Ulf Holm m.fl. (mp) (doc, 77 kB)

Motion 2005/06:U6 av Holger Gustafsson m.fl. (kd)

1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning Kristdemokrater lade grunden till EU 2 4 Klimat 3 5 Unionens utvecklingspolitik 4 6 Förenklade regler för att söka EU-bidrag 5 7 Lissabonstrategin 5 8 Konstitutionella fördraget 6 9 Jordbruk 7 9.1 Reform av marknaden för


Utskottsberedning: 2005/06:UU10
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2005/06:U6 av Holger Gustafsson m.fl. (kd) (doc, 78 kB)

Motion 2005/06:U5 av Lotta Hedström (mp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att, som en huvudpunkt i en samlad Asienpolitik, återkomma med en systematisk, heltäckande och långsiktig hållbarhetsstrategi för att bemöta det framtida energi- och resursbehovet i länderna i Asien. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2005/06:UU12 2005/06:UU17 2005/06:UU20
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2005/06:U5 av Lotta Hedström (mp) (doc, 72 kB)

Motion 2005/06:U4 av Cecilia Wigström m.fl. (fp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen bör utarbeta skilda strategier för Kina, Japan, Indien samt en politik för de snabbt växande ekonomierna och en politik för att öka demokratin och välståndet. Riksdagen tillkännager för regeringen som


Utskottsberedning: 2005/06:UU17 2005/06:UU20
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): 12 avslag

Motion 2005/06:U4 av Cecilia Wigström m.fl. (fp) (doc, 68 kB)

Motion 2005/06:U3 av Cecilia Wigström m.fl. (fp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen på förhand skall ange inom vilka ramar Försvarsmakten efter eget beslut äger rätten att förstärka, undsätta och evakuera svensk personal inom ramen för det truppmaximum som riksdagen beslutat. Motivering


Utskottsberedning: 2005/06:UU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:U3 av Cecilia Wigström m.fl. (fp) (doc, 40 kB)

Yttrande 2005/06:UU5y

Utrikesutskottets yttrande 2005/06:UU5y Kulturlivets internationalisering Till kulturutskottet Kulturutskottet har sammanträdesprotokoll 2005/06:22 5 beslutat bereda utrikesutskottet tillfälle att yttra sig över skrivelse 2005/06:188 Internationell kulturpolitik med eventuellt tillhörande motioner. Några motioner har

2006-01-01

Yttrande 2005/06:UU5y (doc, 57 kB)

Yttrande 2005/06:UU4y

Utrikesutskottets yttrande 2005/06:UU4y Riksdagen i en ny tid Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har vid sammanträde den 2 februari 2006 prot. 2005/06:19 3 beslutat att bereda övriga utskott och EU-nämnden tillfälle att avge yttrande över riksdagsstyrelsens framställning 2005/06:RS3 Riksdagen i en ny

2006-01-01

Yttrande 2005/06:UU4y (doc, 78 kB)

Yttrande 2005/06:UU3y

Utrikesutskottets yttrande 2005/06:UU3y Ökad välfärd och global utveckling svensk handelspolitik i WTO:s Doharunda Till näringsutskottet Näringsutskottet har vid sammanträde den 20 oktober 2005 beslutat att bereda utrikesutskottet tillfälle att yttra sig över skrivelse 2005/06:9 Ökad välfärd och global utveckling svensk

2006-01-01

Yttrande 2005/06:UU3y (pdf, 128 kB)

Yttrande 2005/06:UU2y

Utrikesutskottets yttrande 2005/06:UU2y Förändrade regler om beskattning av statligt anställda under utlandsstationering m.m. Till skatteutskottet Skatteutskottet har vid sammanträde den 13 oktober 2005 beslutat att bereda utrikesutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2005/06:19 Beskattning av statligt anställda

2006-01-01

Yttrande 2005/06:UU2y (pdf, 85 kB)

Yttrande 2005/06:UU1y

Utrikesutskottets yttrande 2005/06:UU1y Utrikesförvaltningen Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har vid sammanträde den 13 oktober 2005 beslutat att bereda utrikesutskottet tillfälle att yttra sig över budgetpropositionen 2004/05:1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse jämte eventuella motioner. Utrikesutskottet

2006-01-01

Yttrande 2005/06:UU1y (pdf, 134 kB)

Motion 2005/06:U2 av Allan Widman m.fl. (fp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om befogenhet för Försvarsmakten att till skydd av svensk personal kunna agera självständigt inom ramen för det truppmaximum som riksdagen beslutar. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen


Utskottsberedning: 2005/06:UFöU1
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2005/06:U2 av Allan Widman m.fl. (fp) (doc, 43 kB)

Motion 2005/06:U1 av Alice Åström m.fl. (v)

1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att den svenska ISAF-truppen i norra Afghanistan bör dras tillbaka då den sammanblandning av ISAF-truppen och stridande förband ur USA-alliansen som Vänsterpartiet befarade har inträffat. Riksdagen avslår regeringens


Utskottsberedning: 2005/06:UFöU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2005/06:U1 av Alice Åström m.fl. (v) (doc, 57 kB)