Dokument & lagar (300 träffar)

Motion 1896:205 Andra kammaren

16 Motioner i Andra Kammaren, N:o 205. N:o 205. Af herr 1Bergström angående ändrad lydelse af 1 i lagen angående skydd mot yrkes fara den 10 maj 1889. I det af kommerskollegium utarbetade sammandraget af vrkesinspektöreruas berättelser för år 1894 läses å sid. 11: Yrkesinspektören i södra distriktet har vidare hos Eders

1896-01-28

Motion 1896:205 Andra kammaren (pdf, 314 kB)

Motion 1896:204 Andra kammaren

10 Motioner i Andra Kammaren, N:o 204. N:o 204. Af herrar J. A. Fjällbäck och J. Olssoil från Stockholm, angående ändring af 65 3 mom. bevillning sför ordningen. 65 i gällande bevillningsstadga stadgar i 3 mom. att till bestridande af derstädes uppräknade kostnader, ersättningar och arfvoden, må af Stockholms städs

1896-01-28

Motion 1896:204 Andra kammaren (pdf, 436 kB)

Motion 1896:203 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 203. 1 X:0 203. Af herrar FridtjllV Berg och E Hammarlund, om skrifvelse till Kongl. Maj:t rörande vissa ändringar i undervisningsväsendet. Genom en af herr C. G. Bäckgren vackt motion n:o 14 kommer den s. k. läroverksfrågan att under innevarande riksdag blifva föremål för uttalande åtminstone

1896-01-28

Motion 1896:203 Andra kammaren (pdf, 668 kB)

Motion 1896:202 Andra kammaren

10 Motioner i Andra Kammaren, N:o 202. o 202. Af herr F. Andersson i Helgesta, om skrifvelse till Kongl. Maj:t angående statens öfvertagande af rustnings- och ruteringsbesvären. Länge hade svenska folket närt den önskan, att en rättvis skattereform måtte genomföras. Denna önskan framstäldes gång efter annan under en

1896-01-28

Motion 1896:202 Andra kammaren (pdf, 182 kB)

Motion 1896:201 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 201. 1 ST:o 301. Af herr L. Dftlllstedt m. fl.i anledning af Kongl. Maj:ts proposition angående statsverkets tillstånd och behof. Uti Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen angående statsverkets tillstånd och behof har Kongl. Maj:t föreslagit att förflytta en division af Göta

1896-01-28

Motion 1896:201 Andra kammaren (pdf, 256 kB)

Motion 1896:200 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 200. 5 i Jf:o 300. Af herr L. Dahlstedt, angående ändring af 75 i kongl. förordningen om kommunalstyrelse på landet den 21 mars v1862. V-T f i Y- 1 f H f r. f.j/ir tf- F i 1 V Tl i iV1 i f A O-J i i Tf i i jJ1 f I 75 af kongl. förordningen om kommunalstyrelse på landet den 21 mars 1862

1896-01-28

Motion 1896:200 Andra kammaren (pdf, 209 kB)

Motion 1896:199 Andra kammaren

1 lotioner i Andra Kammaren, N:o 199. 3 Jf:o 19.Af herr L. Dalllstedt, angående ändring af il i kongl. förordningen om kyrkostämma m. m. den 21 mars 1862. I 41 af kongl. förordningen om kyrkostämma samt kyrko- och skolråd den 21 mars 1862 bestämmes tiden för anförande af besvär hos domkapitlet eller Konungens befallningshafvande

1896-01-28

Motion 1896:199 Andra kammaren (pdf, 205 kB)

Motion 1896:197 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:n 197. 17 o 107. Af herr J. Olsson från Stockholm m. fl.om ändrad lydelse af 13 i kongförordningen angående främmande trosbekännare och deras religionsöfning den 31 oktober 1873. Frågan om främmande trosbekännares befrielse från skyldighet att deltaga i underhåll af svenska statskyrkoförsamlingarnas

1896-01-28

Motion 1896:197 Andra kammaren (pdf, 1027 kB)

Motion 1896:195 Andra kammaren

Vi Motioner i Andra Kammaren, N:o 195. N:n illH. Af herrar J. Olsson från Stockholm ocli J. E. Sordin i Sättna, angående tullfrihet för spanmäl. Då den tysta öfverenskommelse, genom hvilken partierna vid 1892 års riksdag förenade sig om ett måttligt tullskydd på spanmål, malen och omalen, numera icke längre eger gällande

1896-01-28

Motion 1896:195 Andra kammaren (pdf, 119 kB)

Motion 1896:194 Andra kammaren

10 Motionär i Andra Kammaren, N:o 194. N:o 194:Af herr J. OISSOII från Stockholm, angående ändring i kongl. förordningen angående stämpelafgiften den 9 augusti 1894. Uti kongl. förordningen den 9 augusti 1894 angående stämpelafgiften stadgas i den deri upptagna tariff, att bilbref skall draga en lösen af 3 kronor, samt

1896-01-28

Motion 1896:194 Andra kammaren (pdf, 172 kB)

Motion 1896:193 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 193. 9 N:o 193. Af herr J. OISSOIL från Stockholm, om skrifvelse till KongMay.t angående ändring i 20 jagtstadgan. Genom en den 19 maj 1893 utfärdad kong,kungörelse vidtogs den ändring i 20 1 mom. jagtstadgan af den 21 att skottpenningar för björn indrogos, medan dylik belöning fortfarande

1896-01-28

Motion 1896:193 Andra kammaren (pdf, 119 kB)

Motion 1896:191 Andra kammaren

30 Motioner i Andra Kammaren, N:o 91. N:o 191. Af herr C. Wallis m. fl.i anledning af Kongl. Maj:ts proposition angående statsverkets tillstånd och behof. i ii På de grunder, som anföras i bil. 10 under åttonde hufvudtiteln i Kongl. Majrts nådiga proposition till innevarande Riksdag angående statsverkets tillstånd

1896-01-28

Motion 1896:191 Andra kammaren (pdf, 145 kB)

Motion 1896:190 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 190. 17 N:o 190. Af herr 0. Wallis, angående inrättande af en ålderdomsunderstödsanstalt för barnmorskor. Vid sistlidne riksdag framlades i Kongl. Maj:ts proposition n:o 5 ett förslag till beredande af ålderdomsunderstöd åt Sveriges barnmorskor, men detta förslag afstyrktes enhälligt af

1896-01-28

Motion 1896:190 Andra kammaren (pdf, 801 kB)

Motion 1896:189 Andra kammaren

15 Motioner i Andra Kammaren, N:o 189. Sv. Arnoldsson. Aug. Peterson. Jan Eliasson. L. P. Mallmin. Pehr Pehrsson Anders Olsson, i Norrsund. Tyllered. Joll. Sjöberg. W. Bengtsson. P. Pehr son. Ilftradsköp. N:o 189. Af herr N. Jönsson i Gammalstorp, om nedsättning af tullen å kaffe. I den mån, som skyddssystemet utvecklats,

1896-01-28

Motion 1896:189 Andra kammaren (pdf, 181 kB)

Motion 1896:188 Andra kammaren

14 Motioner i Andra Kammaren, N:o 188. N:o 188. Af herr N. JoilSSOn i Gammalstorp in. ti.om tull ä potatis. 1 Då import af potatis ifrån utlandet årligen förekommer, anse vi det nödvändigt att å denna artikel åsättes en skyddstull som i möjligaste mån förhindrar detta missförhållande. Särskildt för jordbruket i vissa

1896-01-28

Motion 1896:188 Andra kammaren (pdf, 198 kB)

Motion 1896:187 Andra kammaren

Moiionlér i Andra Kammaren, No 187. i ft:o 181 Af herr N. Jönsson i Gammalstorp, om ändring i kongl. förordningen angående vilkoren för tillverkning af bränvin den 13 juli 1887. Då icke mer än en fabrik för tillverkning af bränvin af melass, nemligen fabriken i Helsingborg, under sistlidet år blifvit uppförd och igångsatt,

1896-01-28

Motion 1896:187 Andra kammaren (pdf, 797 kB)

Motion 1896:186 Andra kammaren

18 Motioner i Andra Kammaren, Ko 186. På nu anförda skäl våga undertecknade vördsamt föreslå, det Riksdagen ville på ordinarie stat uppföra en summa af 4,500 kronor, deraf 3,500 kronor lön och 1,000 kronor såsom tjenstgöringspenningar, för inrättande och upprätthållande af en e. o. professur i oftalmiatrik vid Lunds

1896-01-28

Motion 1896:186 Andra kammaren (pdf, 172 kB)

Motion 1896:185 Andra kammaren

16 Motioner i Andra Kammaren, N:o 185. afsevärd grad förorsaka närboende obehag och pina, hundens egare eller vårdare kan härför ställas till ansvar. Stockholm den 28 januari 1896. V. Vahlin. N:o 185. Af herr J. Bengtsson i Gullåkra in. fl.angående anslag för inrättande af en e. o. professur i oftalmiatrik vid universitetet

1896-01-28

Motion 1896:185 Andra kammaren (pdf, 253 kB)

Motion 1896:184 Andra kammaren

14 Motioner i Andra Kammaren, N:o 184. N:o 184. Af herr 0. V. Vahlin, om skrifvelse till Kongl. Maj:t angående ansvar för hastande tillsyn af hund. Genom ett allt mer ökadt begagnande af rätten för komunerna att pålägga hundskatt, liksom genom intagande i städernas ordningsstadgar af bestämmelser om ansvarspåföljd för

1896-01-28

Motion 1896:184 Andra kammaren (pdf, 233 kB)

Motion 1896:183 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 183. 13 N:o 183. Af herr 0. V. Vahlin, angående understöd åt vissa samskolor. Efter pedagogiernas indragning har man på flere ställen sökt härför vinna en ersättning genom anordnande af så kallade samskolor. Härigenom har första steget tagits till reform af vårt skolväsen i en, enligt

1896-01-28

Motion 1896:183 Andra kammaren (pdf, 128 kB)