Dokument & lagar (362 träffar)

Proposition 1896:riksstat

Hör till Riksdagens Skrifvelse 1896, N:o 119. RIKSSTAT FÖR ÅR 1897. Bill. till Rilcsd. Prot. 1896. 10 Sami. 1 Afd. 9 Band. 1 2 Riksstat Kronor. 0. Tillgångar och inkomster. Öfverskott å statsregleringarna för föregående år.8,296,000 Statsverkets inkomster:Bil. litt. A. Ordinarie inkomster.20,655,000:Bevillningar 80,080,000:100,735,000

1896-05-16

Proposition 1896:riksstat (pdf, 2748 kB)

Motion 1896:242 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 242. 1 N:o 242. Af herr 0. R. Themptander, ang. pension åt enkan efter aflidne registratorn i justitieombudsmansexpeditionen Oriel Otto Afzelius. Den 15 nästlidne april afled registratorn i justitieombudsmansexpeditionen, auditören Oriel Otto Afzelius, hvilken haft fast anställning inom

1896-05-02

Motion 1896:242 Andra kammaren (pdf, 131 kB)

Motion 1896:54 Första kammaren

Motioner i Första Kammaren, N:o 54. 1 N:o 54. Af herr von Ehrenheim, ang. pension åt enkan efter aflidne registratorn i justitieombudsmansexpeditionen Oriel Otto Afzelius. Den 15 nästlidne april afled registratorn i justitieombudsmansexpeditionen, auditören Oriel Otto Afzelius, hvilken haft fast anställning inom nämnda

1896-05-02

Motion 1896:54 Första kammaren (pdf, 143 kB)

Proposition 1896:60

Kongl. Majds Nåd. Proposition N:o BO. 1 4 ft N:o 60. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående anskaffande af tomt till nytt posthus i Stockholm m. rn.gifven Stockholms slott den 24 april 1896. Under åberopande af bilagda protokoll öfver finansärenden för denna dag vill Kongl. Maj:t härmed föreslå Riksdagen

1896-04-24

Proposition 1896:60 (pdf, 675 kB)

Proposition 1896:fört

Förteckning öfver Kongl. Maj ts propositioner och skrivelser till 1896 års lagtima Riksdag Den 16 januari 1896. N:o 1, angående statsverkets tillstånd och behof. Den 22 november 1895. N:o 2, angående porto förhöjning för skrymmande småpaket och tilläggsporto för ofrankerade dylika paket. Den 6 december 1895. N:o 3,

1896-04-24

Proposition 1896:fört (pdf, 466 kB)

Proposition 1896:59

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 59. 1 N:o 59. Kongl. May.ts nådiga proposition till Riksdagen, angående anslag till beredande åt lappar inom Jukkasjärvi och Enontekis socknar af Norrbottens län af eftergift i viss dem åliggande ersättningsskyldighet gifven Stockholms slott den 11 april 1896. Under åberopande af

1896-04-17

Proposition 1896:59 (pdf, 414 kB)

Motion 1896:53 Första kammaren

Motioner i Första Kammaren, N:o 53. 1 N:o 33. Af herr Wieselgren, om ändring i gällande bestämmelser angående försäljning af vin och maltdrycker i stad. Det stora antal motionärer, som riksdag efter riksdag framlägger förslag om ölförsäljningens ordnande på ett för nykterhet och ordning tillfredsställande sätt, intygar

1896-04-17

Motion 1896:53 Första kammaren (pdf, 486 kB)

Motion 1896:241 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 241. 1 N:o 241. Af herr E. SvenSSOll från Karlskrona, om skrifvelse till Kongl. Maj:t angående undervisningen i geografi vid de allmänna läroverken m. m. Ett bland de svåraste missförhållanden, som vidlåda vårt undervisningsväsende, är helt visst geografiens tillbakaskjutna ställning. Detta

1896-04-16

Motion 1896:241 Andra kammaren (pdf, 306 kB)

Motion 1896:240 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 240. 1 Nso 240. Af hrr G. Odqvist, med förslag till ändrad lydelse af 13, 16, 20 och 22 riksdagsordningen. Med anledning af den utaf Kongl. Maj:t till Riksdagen ingifna propositionen om utsträckning af den politiska rösträtten och med hänvisning till motiveringen i den af konstitutionsutskottets

1896-04-15

Motion 1896:240 Andra kammaren (pdf, 280 kB)

Motion 1896:239 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 239. 1 X:o 339. Af herr 1Persson i Tallberg, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition med förslag till ändrad lydelse af H, 17 och 25 riksdagsordningen. Allt sedan det nya representationsförslaget antogs, hafva många förslag blifvit väckta inom Riksdagen, hvilka afsett ändring af bestämmelserna

1896-04-14

Motion 1896:239 Andra kammaren (pdf, 309 kB)

Motion 1896:238 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren N:o 238. 1 N:o 238. Herrar J. Mankill och D. Bergström, med förslag till ändrad lydelse af 14 och 11 riksdagsordningen. Af Sveriges myndiga manliga befolkning är inemot 1 million i saknad af politisk rösträtt. Det förslag till ändrad lydelse af 14, 17 och 25 riksdagsordningen, som i Kongl.

1896-04-14

Motion 1896:238 Andra kammaren (pdf, 434 kB)

Motion 1896:237 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 237. 1 N:o 237. Af herr A. Wijkander, i anledning af Kongl. Maj ds proposition angående anvisande af medel för komplettering sarbeten ä vestkustbanan. I den kongl propositionen n:o 43 vid innevarande riksdag föreslår fcongl. Maj:t Riksdagen att till bestridande af kostnaderna för kompletteringsarbeten

1896-04-11

Motion 1896:237 Andra kammaren (pdf, 418 kB)

Proposition 1896:58

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 58. 1 N:o 58. Proposition till Riksdagen, angående beviljande af statsbidrag för ny reglering af viss del af Mariestad i följd af den staden år 1895 öfvergångna brand gifven Stockholms Slott den 10 April 1896. Under åberopande af bifogade utdrag af protokollet öfver civilärenden för

1896-04-10

Proposition 1896:58 (pdf, 504 kB)

Proposition 1896:54

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 54. i N:o 54. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående utvidgning af Kristinehamns hospitals område gifven Stockholms slott den 10 april 1896. Med åberopande af bifogade utdrag af protokollet öfver ecklesiastikärenden för denna dag vill Kongl. Maj:t härmed föreslå

1896-04-10

Proposition 1896:54 (pdf, 465 kB)

Proposition 1896:53

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:Q 53. 1 N:o 53. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående vissa ändringar i gällande förordning angående stämpelafgiften gifven Stockholms slott den 10 april 1896. Under åberopande af bilagda protokoll öfver finansärenden för denna dag vill Kongl. Maj:t härmed föreslå

1896-04-10

Proposition 1896:53 (pdf, 761 kB)

Motion 1896:236 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 236. 1 N:o 236. Af herr L. ElikSSOH i Bäck, med förslag till ändrad lydelse af 14 och 17 riksdagsordningen. Med anledning af att Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen med förslag till ändrad lydelse af 14, 17 och 25 riksdagsordningen, gifven Stockholms slott den 20 mars 1896,

1896-04-09

Motion 1896:236 Andra kammaren (pdf, 182 kB)

Motion 1896:235 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 235. i N:o 285. VJ fii ilo VTt f V- i i 5 Bil: SU-hit f i Af herr T. H. G. FredllOllll från Stockholm, i anledning af KongMaj:ts proposition angående ändring i gällande bestämmelser i fråga om beskattning af hvitbetssockertillverhiingen i riket. n U i j tij.rfr i 5j i i p Ehuru Riksdagen

1896-04-07

Motion 1896:235 Andra kammaren (pdf, 963 kB)

Proposition 1896:57

12 Kongl. Maj.ts Nåd. Proposition N:o 57. N:o 57. Kongl. Majds nådiga proposition till Riksdagen, angående för o säljning af nuvarande kyrkoherdebostället i Amåls stadsoch landsförsamlingars pastorat samt byggande af ny o prestgård i Amåls stad gifven Stockholms slott den 28 mars 1896. Med åberopande af bilagda

1896-03-28

Proposition 1896:57 (pdf, 585 kB)

Proposition 1896:56

Kongl. Maj.ts Nåd. Fr oposition N:o 56. 5 N:o 36. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, om beviljande af ett extra anslag för år 1897 till gymnastiska centralinstitutet gifven Stockholms slott den 28 mars 1896. Under åberopande af bilagda utdrag af statsrådsprotokollet öfver ecklesiastikärenden för denna dag

1896-03-28

Proposition 1896:56 (pdf, 469 kB)

Proposition 1896:55

Kongl. Mqj:ts Nåd. Proposition N:o 55. 1 N:o 5.Kongl. Maj:ts nåcliga proposition till Riksdagen, angående beviljande af ett räntefritt lån för uppförande af ny läroverksbyggnad i Östersund gifven Stockholms slott den 28 mars 1896. Under åberopande af bilagda utdrag af statsrådsprotokollet öfver ecklesiastikärenden

1896-03-28

Proposition 1896:55 (pdf, 286 kB)