Dokument & lagar (258 träffar)

Motion 1893:212 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 212. 15 N:o 212. Af herr E. Å. Wijkailder, om skrifvelse till Kongl. Maj:t med begäran om framläggande af förslag till ändrade bestämmelser angående skolkonsistoriernas sammansättning in. in. Till Riksdagen har inlemnats en kongl. proposition med förslagtill ändrad sammansättning af stiftsstyrelserna.

1893-02-21

Motion 1893:212 Andra kammaren (pdf, 420 kB)

Motion 1893:211 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 211. 7 N:o 211. Af herr E. Å. Wijkander, angående ändringar i Kongl Maj:ts förslag till lag om stiftsstyrelse. Under den katolska tiden utgjordes domkapitlen uteslutande af prester. Vid reformationens genomförande upplöstes i allmänhet de gamla domkapitlen. Reformatorernas uppfattning af

1893-02-21

Motion 1893:211 Andra kammaren (pdf, 527 kB)

Motion 1893:210 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, Nx 210. 1 N:o 210. Af herr A. V. Ljungman, med förslag till ändrad lydelse i vissa delar af regeringsformen, riksdagsordningen och tryckfrihetsförordningen. Uti motion n:o 7 vid innevarande riksdag i Andra Kammaren har jag, med hänsyn till bland annat ordnandet af unionsförhållandena med

1893-02-18

Motion 1893:210 Andra kammaren (pdf, 379 kB)

Motion 1893:209 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:0 209. 1 N:o 209. Af herr E. Olsson i Kyrkebol, om skrifvelse till Kongl. May.t med begäran om utredning, åsyftande befrielse för fattigvårdsstyrelse i gränskommun från dess befattning med fortskaffande af från grannlanden låt för passade nödstälde svenske undersåtar m. in. Åberopande motiveringen

1893-02-14

Motion 1893:209 Andra kammaren (pdf, 132 kB)

Motion 1893:208 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 208. 13 N:o 208. Af herr J. A. Lundström, om skrifvelse till Kongl. Maj:t med begäran om undersökning och förslag, åsyftande ett bättre ordnande af förhållandet mellan lappar och jordägare å vissa trakter nedanför lappmarksgränsen. Då lagen angående de svenska lapparnes rätt till renbete

1893-02-11

Motion 1893:208 Andra kammaren (pdf, 213 kB)

Motion 1893:207 Andra kammaren

10 Motioner i Andra Kammaren, N:o 207. N:o 207. Af herr M. Dalin, med förslag till ändrad lydelse af 71 riksdagsordningen. I en vid denna riksdag väckt motion har jag vågat föreslå vissa grunder för en omorganisation af vårt bankväsende, i hvad det rör riksbanken och de enskilda sedelutgifvande bankerna, och derjemte

1893-02-11

Motion 1893:207 Andra kammaren (pdf, 218 kB)

Motion 1893:206 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 206. 1 N:o 206. Af herr P. A, Hornberg, med förslag till ändrad lydelse af 14 riksdagsordningen. Svenska folkets urgamla rätt att sig beskatta utöfvas af riksdagen allena lyda de första, ord, som de svenska grundlagarne innehålla rörande beskattningsrätten Då man läser dessa ord i den

1893-02-11

Motion 1893:206 Andra kammaren (pdf, 586 kB)

Motion 1893:204 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N-o 204. 1 N:o 204. Af herr J. Mankell, om ändring af 14 och 17 riksdags ordningen. Tvenne omständigheter föranleda mig att äfven vid denna riksdag återkomma med det förslag till införande af allmän rösträtt för alla myndige medborgare vid val till Riksdagens Andra Kammare, som vid tvenne

1893-02-08

Motion 1893:204 Andra kammaren (pdf, 330 kB)

Motion 1893:203 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 203. 25 N:o 203. Af herr J. OlSSOIl i Stockholm, om skrifvelse till Konql. Maj.t i syfte af utsträckt tillämpning af bevillningsfritt afdrag. Enligt 11 1 reta mom. bevillningsstadgan, äro af inkomst, understigande 1,200 kronor, 450 kronor fria och af inkomst, understigande 1,800 kronor,

1893-01-28

Motion 1893:203 Andra kammaren (pdf, 188 kB)

Motion 1893:202 Andra kammaren

23 Motioner i Andra Kammaren, N:o 202. det måtte Riksdagen besluta den ändring i de af Riksdagen i skrifvelse den 13 maj 1891 faststälda vilkoren för låns beviljande ur fonden till fiskerinäringens befrämjande att tiden för lånens amortering bestämmes till högst åtta år och inom den sålunda angifna gränsen må af Kongl.

1893-01-28

Motion 1893:202 Andra kammaren (pdf, 184 kB)

Motion 1893:201 Andra kammaren

22 Motioner i Andra Kammaren, N:o 201. N:o 201. Af herr A. V. L jungman, om ändring i vilkor en för beviljande af lån ur fonden för fiskerinäringens befrämjande. Sedan Riksdagen uti skrifvelse den 13 maj 1891 tillkännagifvit, att Riksdagen bifallit Kongl. Maj:ts framställning om beviljandet af ett anslag af 100,000 kronor

1893-01-28

Motion 1893:201 Andra kammaren (pdf, 187 kB)

Motion 1893:200 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 200. 19 N:o 200. Af herr J. A. Fjällbäck, om ändrad lydelse af 17 kap. 9 1 mom. handelsbalken. tft It ii i l Uti handelsbalkens 17 kap. 9 mom. 1, som innehåller bestämmelser om förmånsrätt för inteckning i fast egendom, stadgas särskildt, att förmånsrätt till ränta, som före utmätning eller

1893-01-28

Motion 1893:200 Andra kammaren (pdf, 242 kB)

Motion 1893:199 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 199. 15 vo x N:o 199. Af herr J. A. Fjällbäck, om ändring i 12 af förordningen angående kommunalstyrelse i Stockholm den 23 maj 1862. Den kommunala rösträtten i nufvudstaden är som bekant fotad på samma grunder, som inom öfriga städer i riket. Enligt 12 i kongl. förordningen af den 23

1893-01-28

Motion 1893:199 Andra kammaren (pdf, 324 kB)

Motion 1893:198 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 198. 11 N:o 198. Af herr A. Bokström, angående beviljande af ett årligt anslag å högst 14,000 kronor såsom bidrag till bekostande af en isbrytare för Stockholms skärgård och Mälarens större segelleder. Den utveckling i industri och handel, som vår tid bevittnat, beror helt säkert i icke

1893-01-28

Motion 1893:198 Andra kammaren (pdf, 304 kB)

Motion 1893:197 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 197. 9 N:o 197. Af herr N. Rosengren, om tillägg till förordningen angående kyrkostämma m. m. Enligt Kongl. Maj:ts nådiga förordning om kyrkostämma samt kyrkoråd och skolråd den 21 mars 1862 23 är pastor i församlingen sjelfskrifven ordförande i kyrkorådet och skolrådet. Utom andra skyldigheter

1893-01-28

Motion 1893:197 Andra kammaren (pdf, 183 kB)

Motion 1893:196 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 196. 3 N:o 196. Af herr N. Rosen gren, om tillägg till 3 i förordningen angående mantals- och skattskrifningarnas förrättande den 20 juli 1861 m. to. Kongl. Maj:ts nådiga förordning angående fattigvården den 9 juni 1871 stadgar, att hemortsrätt tillkommer i allmänhet svensk medborgare

1893-01-28

Motion 1893:196 Andra kammaren (pdf, 396 kB)

Motion 1893:195 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 195. 1 N:o 195. Af herr T. W. Forsell, om skrifvelse till Kongl. Maj:t angående vissa grunder vid utarbetande af ny bevillningslagstiftning. Uti statsrådsprotokollet för den 14 dennes rörande inkomstberäkningen, sidan 16, angifves såsom ny inkomstkälla, att genom nådiga kungörelsen af den

1893-01-28

Motion 1893:195 Andra kammaren (pdf, 177 kB)

Motion 1893:194 Andra kammaren

16 Motioner i Andra Kammaren, N:o 1.94. I N:o 194. Af herr P. Waldenström, om ändring i br änvinsförsälj ning sordningens 4 Då förordningen om försäljning af bränvin ofta eluderas derigenom, att personer, som i städer ega rätt till minuthandel med spirituösa, genom agenter utbjuda sina vanor öfver allt på landsbygden,

1893-01-28

Motion 1893:194 Andra kammaren (pdf, 129 kB)

Motion 1893:192 Andra kammaren

10 Motioner i Andra Kammaren, N:o 192. D. Persson. B. P. Ersson. A. Hansson i Solberga. J. P. Jansson. E. J. Ekman. Edvard Wavrinsky. L. F. Odell. John Olsson. A. Göransson. K. E. Holmgren. J. A. Fjällbäck. Nils Hanson. N:o 192. Af herr E. Ther in3BnillS, om skrifvelse till Kongl. Maj:t qngående ändring af 7 kap. strafflagen.

1893-01-28

Motion 1893:192 Andra kammaren (pdf, 240 kB)

Motion 1893:191 Andra kammaren

8 Motioner i Andra Kammaren, N:o 191. N:o 191. Af herr ThermsenillS, om skrifvelse till Kongl. Maj:t med begäran om utredning i syfte af förbud mot tillverkning och försäljning af destillerade, alkoholhaltiga vätskor för andra än medicinska och tekniska ändamål. Jag hyser fortfarande den meningen, befästad genom det,

1893-01-28

Motion 1893:191 Andra kammaren (pdf, 243 kB)