Dokument & lagar (258 träffar)

Motion 1893:186 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 186. 15 N:o 186. Af herr A. Peterson i Hasselstad, angående dels afslag å Kong1. Maj:ts förslag om beviljande af ett ordinarie anslag för flottans nybyggnad,dels ock beviljande af ett extra anslag å 2,868,000 kronor till en ny pansarbåt. Då jag anser statens tillgångar icke medgifva, att

1893-01-28

Motion 1893:186 Andra kammaren (pdf, 114 kB)

Motion 1893:185 Andra kammaren

Motioner i Artära Kammaren, N:o 185. 9 att Riksdagen ville i underdånig skrifvelse anhålla, det Kongl. Maj:t täcktes vidtaga sådan anordning, att beväringsynglingar, som icke hafva nöjaktiga kunskaper i rätt- och välskrifning samt räkning, måtte beredas tillfälle att minst 2 timmar dagligen under deri på exercisplatsen

1893-01-28

Motion 1893:185 Andra kammaren (pdf, 413 kB)

Motion 1893:184 Andra kammaren

8 Motioner i Andra Kammaren, N:o 18d. S:o 184. Af herr G. W. Svensson i Rydaholm, om skrifvelse till Kongl. Magt med begäran om anordning för beredande af undervisning åt vissa beväring s yngling ar i skrifning och räkning. Vid 1890 års riksdag afgaf jag motion n:o 109 derom, att beväringsynglingar mätte under mötestiden

1893-01-28

Motion 1893:184 Andra kammaren (pdf, 200 kB)

Motion 1893:180 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 180. 23 N:o 180. Af herr G. AndeFSOU i Himmelsby, om tillägg till förordningen angående lösöreköp. Att så kallade köpeafhandlingar eller sådana lösöreköp, der köparen tillåter att den köpta lösegendomen får i säljarens vård qvarblifva, icke så sällan förekomma så väl i stad som på landet,

1893-01-28

Motion 1893:180 Andra kammaren (pdf, 179 kB)

Motion 1893:179 Andra kammaren

20 Motioner i Andra Kammaren, N:o 179, N:o 179. Af herr A. OlSSOll i Mårdäng, om skrifvelse till Kongl. May.t med begärän om utarbetande och framläggande af förslag till förordning angående vissa afdrag ä afgäld för jordafsöndring. I 4 1 mom. kongl. förordningen af den 6 augusti 1881 angående hemmansklyfning och jordafsöndring

1893-01-28

Motion 1893:179 Andra kammaren (pdf, 223 kB)

Motion 1893:177 Andra kammaren

14 Motioner i Andra Kammaren, N:o 177. N:o 177. Af herr P. Norberg, om tullfrihet för spanmål och fläsk, som till riket införas öfver Funäsdalen. Att införandet af tull å spanmål har, som väl bekant är, icke blifvit framkallad af statens finansiella behof, utan uteslutande för att dermed upphjelpa jordbruket alldeles

1893-01-28

Motion 1893:177 Andra kammaren (pdf, 215 kB)

Motion 1893:175 Andra kammaren

4 Motioner i Andra Kammaren, N:o 175. N:o 175. Af herr E. Åkerlund, om skrifvelse till Kongl. Maj:t med begå an om tillsättande af en komité för utredning angående lämpligheten af handelsdomstolars införande. Sedan Riksdagen genom sina nyligen fattade beslut i försvarslös311 tydligt nog visat sitt varma intresse och

1893-01-28

Motion 1893:175 Andra kammaren (pdf, 398 kB)

Motion 1893:174 Andra kammaren

Motioner i An ra Kammaren, N:o 174. 1 N:o 174. Af herr C. WalliSj om skrifvelse till Kongl. Maj:t angående vissa grunder vid ifrågasatt revision af bevillningslagstiftningen. Den så kallade progressiva beskattningen har vunnit ett så stort antal förespråkare derför, att den vid inkomstskattens fördelning på de skattdragande

1893-01-28

Motion 1893:174 Andra kammaren (pdf, 229 kB)

Motion 1893:173 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 173. 17 N:o 173. Af herr E. 0. V, Wavrinsky, om skrifvelse till Kongl. Maj:t med begäran om förslag till ändrade bestämmelser i strafflagen, afseende dödsstraffets suspenderande. I diktamen till statsrådsprotokollet den 17 mars 1876 behagade H. Maj:t Konungen, med anledning af tvänne inkomna

1893-01-28

Motion 1893:173 Andra kammaren (pdf, 420 kB)

Motion 1893:172 Andra kammaren

16 Motioner i Andra Kammaren, N:o 172. N:0 172. Af herr J. Petersson i Boestad, om förhöjd tull ä sulläder m. m. I den af Kong Maj:t till 1892 års lagtima Riksdag aflåtna nådiga proposition med förslag till nj tulltaxa föreslogs på grund af de af senaste tullkomité anförda skäl en tull å: Hudar och skinn, beredda: sulläder

1893-01-28

Motion 1893:172 Andra kammaren (pdf, 117 kB)

Motion 1893:170 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 170. 13 No 170. Af herr L. Jönsson i Sandby, om ändring af 117 skiftesstadgan. Vid 1882 års riksdag väcktes motion om den ändring af 117 i skiftesstadgan, att tjenstetiden för ledamot i egodelningsrätt skulle, i likhet med den för nämndeman, räcka endast 6 år. Detta förslag afstyrktes af

1893-01-28

Motion 1893:170 Andra kammaren (pdf, 162 kB)

Motion 1893:169 Andra kammaren

12 Motioner i Aidra Kammaren, N:o 169. No 169. Af herrar N. NilSSOn i Skärhus och N. Svensson i Olseröd, om höjning i anslaget till lönetillskott åt lärare vid folkskolor och småskolor. Under åberopande af de hufvudsakliga motiven i motionen n:o 114 vid sistförfluten års lagtima riksdag, anhålla vi, att Riksdagen på

1893-01-28

Motion 1893:169 Andra kammaren (pdf, 120 kB)

Motion 1893:168 Andra kammaren

4 Motioner i Andra Kammaren, N:o 168, N:o 168. Af herr E. Svensson i Karlskrona, om ändrad lydelse af 227 sjölagen. Sedan den vid 1891 års riksdag antagna och den 12 juni samma år gifna sjölag nu varit tillämpad under ett års tid, är det möjligt att, åtminstone delvis, bedöma dess verkningar. Att dessa icke kunna sägas

1893-01-28

Motion 1893:168 Andra kammaren (pdf, 494 kB)

Motion 1893:167 Andra kammaren

2 Motioner i Andra Kammaren, N:o 167. N:0 167. Af herr M. Alsterlund, angående nuvarande regementsintendenters ålder stillägg. Genom det beslut, Riksdagen fattade sistlidne höst, i anledning af Kongl. Maj:ts nådiga proposition angående förbättrad härordning, har ibland annat, sedan detta beslut numera af Kongl. Maj:t

1893-01-28

Motion 1893:167 Andra kammaren (pdf, 172 kB)

Motion 1893:166 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 166. 1 N:0 166. Af herr P. G. Näslund, om ökadt anslag till svenska mosskulturföreningen. Då, så vidt möjligt vore, fruktbargörandet af landets såsom nära nog nu värdelösa ansedda vidsträckta mossar skulle i icke ringa grad vidga möjligheten för de mindre bemedlade till utkomst, måhända

1893-01-28

Motion 1893:166 Andra kammaren (pdf, 132 kB)

Motion 1893:164 Andra kammaren

20 Motioner i Andra Kammaren, N:o 164. W:164. Af herr A. F. Liljeholm, angående inrättande af högre folkskolor i vissa städer m. m. Den högre folkskolan leder sitt upphof från åtskilliga vid 1856 1858 års riksdag väckta motioner, i hvilka bland annat yrkades, att, i den mån ett stigande intresse för folkbildningen föranledde

1893-01-28

Motion 1893:164 Andra kammaren (pdf, 394 kB)

Motion 1893:162 Andra kammaren

8 Motioner i Andra Kammaren, N:o 102. Sf:o 168. Af herr N. JÖHSSOH i Gammalstorp, om afskrifning af oguldna återstoden af det Vesans kärr- och sjöuttömnings- samt odlingsholag beviljade statslån. Bland de i landet misslyckade sjösänknings- och odlingsbolag är Vesans kärr- och sjöuttömnings- samt odlingsbolag i Listers

1893-01-28

Motion 1893:162 Andra kammaren (pdf, 661 kB)

Motion 1893:161 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 161. 1 o 161. Af herrar Chl.Lovén och S. J. BoethillS, om beviljande af ett anslag å li,000 kronor såsom bidrag till anskaffande af nödig utrustning åt den Ilegnellska fysiologiska institutionen md TJpsala universitet. Att fysiologien är en af de vigtigaste bland de vetenskaper, som räknas

1893-01-28

Motion 1893:161 Andra kammaren (pdf, 442 kB)

Motion 1893:160 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 160. 23 N:o 160. Af herr G. Svanberg, om restitution åt Göteborgs museum af 1,034 kronor 90 öre, utgörande erlagd tull för vissa af nämnda museum från utlandet införskrifna konstverk. Genom enskild inans, numera aflidne öfverste Paul Melins, offervillighet har Göteborgs museum blifvit

1893-01-28

Motion 1893:160 Andra kammaren (pdf, 258 kB)

Motion 1893:157 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 157. 13 N:o 157. Af herr E. J. Ekman, om skrifvelse till Kongl. Maj:t med begäran om utarbetande och framläggande af förslag till ändringar i strafflagen i syfte af dödsstraffets afskaffande. Någon har sagt, att strafflagen är ett folks kulturhistoria, och att den tydligast af allt visar,

1893-01-28

Motion 1893:157 Andra kammaren (pdf, 301 kB)