Dokument & lagar (258 träffar)

Motion 1893:120 Andra kammaren

13 Motioner i Andra Kammaren, N:o 120. Skulle lagutskottet, till hvilket denna min motion torde remitteras, hafva något att mot formuleringen invända, behagade utskottet vidtaga de ändringar, som kunna anses nödiga, på det att syftemålet med motionen må vinnas. Stockholm den 28 januari 1893. Lars Persson. N:o 120. Af

1893-01-28

Motion 1893:120 Andra kammaren (pdf, 245 kB)

Motion 1893:119 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 119. 11 N:o 119. Af herr L. PerSSOn i Heljebol, om ändrad lydelse af 18 kap. 1 ärfdabalken. Vid förlidet års lagtima riksdag tillät jag mig att i motionen n:o 159 framställa ett förslag till ändrad lydelse af 18 kap. 1 ärfdabalken. Uti denna motion påvisade jag den ingalunda oväsentliga

1893-01-28

Motion 1893:119 Andra kammaren (pdf, 240 kB)

Motion 1893:118 Andra kammaren

8 Motioner i Andra Kammaren, N:o 118. Jag anhåller om remiss till lagutskottet och att, derest utskottet skulle finna mitt förslag påkalla ändring äfven af andra lagrum än det ofvaunämnda, utskottet ville dertill framställa förslag. Stockholm den 28 januari 1893. Hugo E. G. Hamilton. tf:o 118. Af grefve H. E. G. Hamilton.om

1893-01-28

Motion 1893:118 Andra kammaren (pdf, 246 kB)

Motion 1893:117 Andra kammaren

6 Motioner i Andra Kammaren, N:o 117. u rjinii surt rivf i ohi i-i fi fil N:o 117. Af grefve H. E. G. Hamilton, om ändrad lydelse af 9 kap. 1 giftermälsbalken. De kraf på större sjelfständighet för den gifta qvinnan, som en senare tid medfört och måste medföra, då lagstiftningen gjort så mycket för den ogifta qvinnans

1893-01-28

Motion 1893:117 Andra kammaren (pdf, 241 kB)

Motion 1893:116 Andra kammaren

4 Motioner i Andra Kammaren, N:o 116. tf:o 116. Af herr E. Olsson i Kyrkebol, om skrifvelse till Kongl. Maj:t med begäran om åtgärder till befrielse för faitigvårdsstyrelse i gränskommun från dess befattning med fortskaffande af från grannlanden hitförpassade nödstälde svenske undersåtar. En stor olägenhet, förenad

1893-01-28

Motion 1893:116 Andra kammaren (pdf, 178 kB)

Motion 1893:115 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 115. 1 tf:115. Af herr G. ElOWSOn, om beviljande af pension åt t. f. rektorn vid Åmåls läroverk L. J. Dalgrens enka och barn. I följd deraf att de förslag, som inom Riksdagen blifvit framstälda angående ombildning af vissa läroverk, icke vunnit någon lösning, hafva mångahanda olägenheter

1893-01-28

Motion 1893:115 Andra kammaren (pdf, 248 kB)

Motion 1893:114 Andra kammaren

30 Motioner i Andra Kammaren, N:o 114. yr n-f N:0 114. Af herr E. 11 a millaTimid, om utarbetande af en fullständig folkskolestadga, lämpad för de större städerna. Folkskolestadgan af den 20 januari 1882 afslutas med följande ord: Utan hinder af denna stadgas bestämmelser galle hvad för särskilda orter är eller kan varda

1893-01-28

Motion 1893:114 Andra kammaren (pdf, 189 kB)

Motion 1893:113 Andra kammaren

24 Motioner i Anära Kammaren, N:o 113. N:o 113. Af herr E. Hammarlund m. fl.om förbättring i de nuvarande pensionsvilkoren i folkskol elär arnes enke- och pupillkassa. 1- 11 v i 1 J i i rt if a jj i. Enligt gällande reglemente för folkskolelärarnes enke- och pupillkassa är pensionen för ensam enka 20 procent af den

1893-01-28

Motion 1893:113 Andra kammaren (pdf, 484 kB)

Motion 1893:111 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:0 111. 1 i H i j i N o in. v ft. Af herrar FridtjUY Berg och E. Hammarlund, om småläro verkens indragande samt deras ersättande med praktiska öfverbyggnader på folkskolan. I Kongl. Ma j ds till innevarande Riksdag aflåtna proposition angående statsverkets tillstånd och behof föreslås

1893-01-28

Motion 1893:111 Andra kammaren (pdf, 1283 kB)

Motion 1893:74 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 73, 74. 3 N:o 73. Af herr friherre W. G. VOI1 Schwerill, om tull ä råsilke. När tullafgifterna på siden och sidenvaror i fjor så högst betydligt höjdes, borde väl så kalladt råsilke äfven åsatts någon tull. Detta skedde dock icke då af vissa skäl. Derför vågar jag nu föreslå, att råsilke

1893-01-28

Motion 1893:74 Andra kammaren (pdf, 175 kB)

Motion 1893:72 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 72. 1 N:o 72- Af herr friherre W. G. VOI1 Schwerin, om ändring i gällande grundlagsbestämmelser i afseende å tiden för lagtima riksdags sammanträdande. I många länder sammanträda parlamenten redan på hösten, under hvilken tid det onekligen är lättare för en hel del personer att vara hemifrån,

1893-01-28

Motion 1893:72 Andra kammaren (pdf, 184 kB)

Motion 1893:23 Första kammaren

18 Motioner i Första Kammaren, A:ö 23. N:o 23. Af herr Pehrsson, om förhöjning i tullen pa sulläder m. in. I den af Kongl. Maj:t till 1892 års lagtima Riksdag aflåtna nådiga proposition med förslag till ny tulltaxa föreslogs på grund af de af senaste tullkomité anförda skäl en tull å Hudar och Skinn beredda Sulläder

1893-01-28

Motion 1893:23 Första kammaren (pdf, 126 kB)

Motion 1893:22 Första kammaren

4 Motioner i Första Kammaren, N:o 22. N:o 22. Af herr Alin, om anslag för inrättande af en personlig professur för docenten A. Ber ger. Bland Upsala universitets senaste s. k. riksdagspetita förekommer en personlig professur i matematik för docenten Alexander Berger. Det vilkor, som enligt min åsigt bör vara uppfyldt

1893-01-28

Motion 1893:22 Första kammaren (pdf, 798 kB)

Motion 1893:20 Första kammaren

Motioner i Första Kammaren, N:o 20. 17 N:o 20. Af herr von Hedenbergmed förslag till ändring af 227 i sjölagen. Sedan den vid 1891 års riksdag antagna och den 12 juni samma år gifna sjölag nu varit tillämpad under ett års tid, är det möjligt att, åtminstone delvis, bedöma dess verkningar. Att dessa icke kunna sägas

1893-01-28

Motion 1893:20 Första kammaren (pdf, 513 kB)

Motion 1893:19 Första kammaren

Motioner i Första Kammaren, N:o 19. 13 N:o 19- Af herr JVyStröm, angående införande i bevillningsförordningen af bestämmelser om obligatorisk sjelf deklaration. Herr statsrådet och chefen för finansdepartementet yttrade till statsrådsprotokollet den 14 oktober 1892: En revision af bevillningsförordningens bestämmelser

1893-01-28

Motion 1893:19 Första kammaren (pdf, 283 kB)

Motion 1893:18 Första kammaren

6 Motioner i Första Kammaren, N:o 18. N:o 18. Af herrar IVystrÖHl och Alin, om anslag till inredning och instrument in. m. för den åt Upsala universitets fysiologiska anstalt upplåtna nya byggnad. Att fysiologien är en af de vigtigaste bland de vetenskaper, som räknas till de grundläggande för den medicinska bildningen

1893-01-28

Motion 1893:18 Första kammaren (pdf, 454 kB)

Motion 1893:17 Första kammaren

Motioner i Första Kammaren, N:o 17. 1 N:o 17. Af friherre VOI1 Krsenier, med förslag till förtydligande ändringar i bevillningsförordning en. Det finnes i Tyskland källor, hvilkas vatten har den egenskapen, att om något föremål, om än af lösaste beskaffenhet, nedsänkes deri och der får qvarligga någon tid, så förvandlas

1893-01-28

Motion 1893:17 Första kammaren (pdf, 356 kB)

Motion 1893:15 Första kammaren

14 Motioner i Första Kammaren, N:o 15. N:o 15. Af herr Tamm, angående skrifvelse gärder till motverkande af till Konungen i fråga om ätosedlighet. Betraktar man folkens historia, måste med glädje bemärkas, att ett bestämdt framåtskridande i det hela egt och eger rum men detta framåtskridande sker ej regelbundet snörrätt,

1893-01-28

Motion 1893:15 Första kammaren (pdf, 614 kB)

Motion 1893:14 Första kammaren

Motioner i Första Kammaren, N:o 14. 13 N:o 14. Af herr Tamm, om utfärdande af ny instruktion för Riksdagens revisorer af stats-banko- och riksgäldsverken. I sin berättelse angående verkstäld granskning af statsverkets jemte dertill hörande fonders tillstånd, styrelse och förvaltning under år 1882 erinrade Riksdagens

1893-01-28

Motion 1893:14 Första kammaren (pdf, 122 kB)

Motion 1893:190 Andra kammaren

6 Motioner i Andra Kammaren, N:o 190. N:o 190. Af herr E. TherillcBIliuS, om skrifvelse till Kongl. Maj:t angående vissa delar af byggningabalken. Uti 16 kap. 1 byggningabalken läsas följande ord:Lands allmänning må de nyttja, som inom länet bygga och bo, och härads eller sockne allmänning de, som i häradet eller socknen

1893-01-27

Motion 1893:190 Andra kammaren (pdf, 185 kB)