Dokument & lagar (258 träffar)

Motion 1893:16 Första kammaren

Motioner i Första Kammaren, N:o 16. 23 N:o 16. Af grefve Erik Lewenhaupt, om tull ä kopparplåt m. in. Det är ett oafvisligt faktum, att den svenska koppar- ock messingsindustrien arbetar under betryck af utländsk konkurrens utan skydd för sina hufvudsakliga tillverkningar. För att i någon män bereda omnämnda näringsgrenar

1893-01-27

Motion 1893:16 Första kammaren (pdf, 124 kB)

Motion 1893:12 Första kammaren

Motioner i Första Kammaren, N:o 12. 5 N:o 12. Af herr Cederberg, med förslag till ändringar i ansvarighetslagen för Riksdagens fullmägtige i Sveriges riksbank. I särskild motion har jag föreslagit sådan ändring i det för riksbanken gällande reglemente, att i ledningen af banken skulle kunna komma att deltaga en direktör

1893-01-27

Motion 1893:12 Första kammaren (pdf, 188 kB)

Motion 1893:11 Första kammaren

Motioner i Första Kammaren, N:o 11. 1 N:o 11. Af herr Cederberg om anställande vid riksbanken af en direktör och en vice direktör. Då vid innevarande riksdag förslag väckts i afsigt att föra riksbanken närmare ett sedan länge eftersträfvadt mål, öfvertagandet af all sedelutgifningsrätt inom landet, har det synts mig

1893-01-27

Motion 1893:11 Första kammaren (pdf, 301 kB)

Motion 1893:9 Första kammaren

Motioner i Första Kammaren, N:o 9. 1 K:o 9. Af herr Wallin, om anslag för utfinnande af sätt att fabriksmessigt framställa torfkol m. m. Jag återkommer äfven i år till den vigtiga frågan om tillgodogörandet af våra, öfver hela landet spridda, outtömliga lager af bränntorf, genom hvars användande kunde minskas den till

1893-01-27

Motion 1893:9 Första kammaren (pdf, 238 kB)

Motion 1893:181 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 181. i N:o 181. Af herr J. A. Johansson i Bastholmen, om ändrad lydelse af 82 i gällande väglag. Vid tillämpning af väglagen af den 23 oktober 1891 har, beträffande den del af landet, som jag representerar, eller Lane och Stångenäs härad af Göteborgs och Bohus län, det fall inträffat,

1893-01-26

Motion 1893:181 Andra kammaren (pdf, 240 kB)

Motion 1893:148 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 148. 21 N:o 148. Af herr 0. OIssOIl i Stockholm, om upphäfvande af frälsemäns rätt till särskilt forum. Sedan Riksdagen, på sätt dess underdåniga skrifvelse den 8 april 1868 utvisar, för sin del beslutat en författning angående upphäfvande af frälsemäns rätt till särskild forum, lät Kongl.

1893-01-26

Motion 1893:148 Andra kammaren (pdf, 175 kB)

Motion 1893:109 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 109. 21 N:o 109. Af herr T. W. Forsell, om ändrad lydelse af 10 mom. 1 i förordningen angående försäljning af spritdrycker den 31 december 1891. Med framhållande, att mångenstädes inom landet erfarenheten visat, att medgifven rättighet att inom en kommun försälja spritdrycker kan medföra

1893-01-26

Motion 1893:109 Andra kammaren (pdf, 181 kB)

Motion 1893:101 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren N:o 101. 13 liga till odling men förorsaka frostskada för närliggande odlad mark, så är det af stor vigt att dylika sänka marker blifva torrlagda af dessa skäl, vågar jag föreslå, det Riksdagen höjer detta anslag till två hundra tusen kronor, för att deraf utlemna understöd utan återbetalningsskyldighet

1893-01-26

Motion 1893:101 Andra kammaren (pdf, 196 kB)

Motion 1893:100 Andra kammaren

12 Motioner i Andra Kammaren N:o 100. Pa grund af hvad vi nu anfört få vi vördsamt föreslå, att Riksdagen måtte besluta inrättande af ett riksbankens afdelningskontor för Skaraborgs län i Mariestad under samma vilkor som äro gällande för senast inrättade afdelningskontor. Om remiss till vederbörligt utskott anhålles.

1893-01-26

Motion 1893:100 Andra kammaren (pdf, 191 kB)

Motion 1893:96 Andra kammaren

24 Motioner i Andra Kammaren, N:o 06. N:o 96. Af herr E. A. Edelstain, om lönereglering för läkaren vid Nyköpings hospital. Uti propositionen angående statsverkets tillstånd och behof till 1891 års Riksdag föreslog Kongl. Maj:t, att Riksdagen måtte medgifva bland annat den ändring uti den för Nyköpings hospital faststälda

1893-01-26

Motion 1893:96 Andra kammaren (pdf, 179 kB)

Motion 1893:92 Andra kammaren

14 Motioner i Andra Kammaren, N:o 92 N:o 92. Af herr C. G. AlldersSOll i Skeenda, om ändring i gällande bestämmelser rörande auktioner för kr ono eg endomars utarrendering. I Kongl. Maj:ts kungörelse om förändrad lydelse af 7:de och 8:de punkterna i kungörelsen den 10 november 1882 angående grunder för förvaltningen

1893-01-26

Motion 1893:92 Andra kammaren (pdf, 185 kB)

Motion 1893:89 Andra kammaren

22 Motioner i Andra Kammaren, N:o 89. sålunda fullbordade resor återvändt till hembygden, i en rikare och allsidigare yrkesskicklighet iakttagit en glädjande verkan af de gjorda uppoffringarna. Då industriföreningen tror sig veta, det ni, såsom riksdagsman, äunnar göra eder till målsman för en större offervillighet från

1893-01-26

Motion 1893:89 Andra kammaren (pdf, 180 kB)

Motion 1893:80 Andra kammaren

Motioner i Ändra Kammaren, Ko BO. 1 K:o SO. Af herr C. W. biländer, om ändrad lydelse i vissa delar af gällande patentlag. Hvar och en som med någon uppmärksamhet följt patentväsendets utveckling i vårt land, sedan den nuvarande patentförordningen den 1 januari 1885 trädde i kraft, har säkerligen märkt, att denna utveckling

1893-01-26

Motion 1893:80 Andra kammaren (pdf, 662 kB)

Motion 1893:75 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 75. 5 N:o 75. Af herr E. Fredholm i Saleby m. fl.om ändrad lydelse af 32 i reglementet för riksbanken. Vid flera riksdagar hafva motioner väckts om sådan ändring i gällande reglemente för riksbanken, att de så kallade afbetalningslånen må amorteras med Vio i stället för 1/5 hvar sjette

1893-01-26

Motion 1893:75 Andra kammaren (pdf, 232 kB)

Motion 1893:71 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren N:o 71. 15 tarfvas, så ock nödiga arbetsredskap eller andra lösören, dock ej öfver ett värde af etthundrafemtio kronor. Lös pant må ej undantagas från utmätning för den gäld, hvarför pantsättning skett.Om remsis till vederbörligt utskott anhålles. Stockholm den 25 januari 1893. Olof Olsson.

1893-01-26

Motion 1893:71 Andra kammaren (pdf, 296 kB)

Motion 1893:69 Andra kammaren

10 Motioner i Andra Kammaren No 69. central bank med ensam sedelutgifningsrätt, och ett praktiskt ordnadt samarbete mellan riksbanken och de enskilda bankerna komme till stånd. Då skulle helt säkert, i likhet med hvad äfven af 1889 års komité föreslagits, tio procent af bankens vinstandel vara mer än nog att hålla

1893-01-26

Motion 1893:69 Andra kammaren (pdf, 212 kB)

Motion 1893:68 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren N:o 68. 9 hvilkas ändamålsenliga verksamhet sålunda blifvit erkänd, och torde det få öfverlemnas åt vederbörande skolstyrelses ompröfvande att fördela erhållet understöd. Stockholm den 26 januari 1893. Alls Olsson från Södermanlands län. N:o 68. Af herr N. Persson i Vadens jo, angående användningen

1893-01-26

Motion 1893:68 Andra kammaren (pdf, 185 kB)

Motion 1893:67 Andra kammaren

8 Motioner i Andra Kammaren N:o 67. N:o 67. Af herr N. Olsson i Ättersta, om beviljande af ett anslag å 3,000 kronor till understöd åt mindre bemedlade lärjungar vid vissa landtmannaskolor. Under åberopande af de skäl, som anfördes i en af mig vid förra årets riksdag under n:o 64 afgifven motion om anvisandet af medel

1893-01-26

Motion 1893:67 Andra kammaren (pdf, 179 kB)

Motion 1893:65 Andra kammaren

16 Motioner i Andra Kammaren, N:o 65. N:o 65. Af herrar A. Olsson i Mårdäng och J. Andersson i Ölsund, om ändrad lydelse af 11 kap. 13 strafflagen. Sist förlidne års lagtima Riksdag beslutade dels ändring af 7 23 kap. strafflagen i syfte, att allmän åklagare må erhålla rätt att åtala brott, som i nämnda kapitel omförmäles,

1893-01-26

Motion 1893:65 Andra kammaren (pdf, 182 kB)

Motion 1893:64 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 64. 13 Öl,HT. I i N:o 64. wnå J iiA Af herr 0. A. Ericsson i Ofvanmyra, om ändring i Kongl. Maj ds proposition angående särskild tilläggsbevillning för år 1894. Vid behandlingen af det förslag, särskilda utskottet vid sistlidne urtima riksdag framställe rörande en tilläggsbevillning för

1893-01-26

Motion 1893:64 Andra kammaren (pdf, 238 kB)