Dokument & lagar (495 träffar)

Motion 1895:181 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 181. 1 N:o 181. Af herr G. JtlllSSOll i Krakerud, i anledning af KongMaj:ts proposition om vissa förändringar i gällande förordning angående vilkor en för försäljning af bränvin och andra brända eller destillerade spirituösa drycker. Med föranledande af Kong.Maj:ts proposition n:o 41 får

1895-04-23

Motion 1895:181 Andra kammaren (pdf, 179 kB)

Motion 1895:180 Andra kammaren

4 Motioner i Andra Kammaren N-o ISO. N:o ISO. Af herr A. OlSSOll i Mårdäng, i anledning af herr C. Wallis motion angående införande af helsovårdslära såsom läroämne, vid folkskolelärare- och lärararineseminarier i riket. Herr C. Wallis hemställer i sin motion, n:o 172, väckt, detta år inom Riksdagens Andra Kammare,

1895-04-22

Motion 1895:180 Andra kammaren (pdf, 259 kB)

Motion 1895:179 Andra kammaren

2 Motioner i Andra Kammaren, N:o 179. tionen utgöra, är annan yrkesidkare, hvad som till loda åt honom och hans familj och hos honom i hans bröd anstälde arbetare är nödigt för minst en månads tid samt de redskap och varor, som oundgängligen behöfvas för yrkets utöfvande. 5 mom. 2. Qvarter lemnas i man af utrymme

1895-04-23

Motion 1895:179 Andra kammaren (pdf, 193 kB)

Motion 1895:178 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 178. 1 N:KS. Al herr J. BcilgtSSOll i Gullåkra, i anledning af kammarens beslut betr afl ande 2 och 5 i lagutskottets förslag till lag angående skyldighet för kommuner och enskilde att fullgöra reqvisition er för krigsmagtens behof. ce et ranedmnk af de mycket starka betänkligheterna mot

1895-04-23

Motion 1895:178 Andra kammaren (pdf, 198 kB)

Motion 1895:177 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N.o 177. 1 N:o i i. Af friherre G. Lagerbrillg, i anledning af Kom/J, Maja proposition om uppgörelse med Stockholms stad angående öfverlåtande pa staten af den rätt, staden md ega till vissa delar af Helgeandsholmen. I proposition n:o 48 af den 22 mars innevarande år, aflemnad till Riksdagen

1895-04-17

Motion 1895:177 Andra kammaren (pdf, 215 kB)

Motion 1895:176 Andra kammaren

6 Motioner i Andra Kammaren, N:o 176. N:o 176. Af herr 0. Eklund från Stockholm m. fl.i anledning af Kongl. Maj:ts proposition om vissa förändringar i gällande förordning angående vilkoren för försäljning af bränvin och andra brända eller distillerade spirituösa drycker. 1 kongl. propositionen n:o 41 af den 8 mars

1895-04-02

Motion 1895:176 Andra kammaren (pdf, 809 kB)

Motion 1895:175 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 175. i N:o 175. Af herr T. V. Forsell, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition om vissa förändringar i gällande förordning angående vilkoren för försäljning af bränvin och andra brända eller distillerade spirituösa drycker. en under n:o 109 väckt motion beslutade 1898 ars Riksdag för

1895-04-02

Motion 1895:175 Andra kammaren (pdf, 366 kB)

Motion 1895:174 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 174. 1 N:o m. Af borr 0. M. Höglund, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition angående bidrag till bestridande af kostnaderna för eu allmän konst- och industriutställning i Stockholm dr 1897. I Kong Maj:ts nådiga proposition n:o 40 till innevarande Riksdagföreslås, att Riksdagen skulle

1895-04-02

Motion 1895:174 Andra kammaren (pdf, 381 kB)

Motion 1895:173 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 173. 5 N:o 173. Af herr C. Wallis, om skrifvelse till Kom/l. Maj:t med begäran om omarbetning af kungörelsen angående förändrade instruktioner för direktioner, läkare och syssloman vid länens lasarett och kurhus den 21 oktober 1864. Lasarettsväsendet har i Sverige på de senaste 30 åren

1895-03-27

Motion 1895:173 Andra kammaren (pdf, 246 kB)

Motion 1895:172 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 172. 1 t N:o m. HfMHftJV I X-jj ib j i t- f i i t j Af herr C. Wallis, om skrifvelse till Kongl. Maja med begäran att helsovårdslära med särskild hänsyn till skolhygien måtte som läroämne blifva införd vid folkskolelärare- och lärarinneseminarier i riket, iii.iii ejidii nlijh Herr

1895-03-26

Motion 1895:172 Andra kammaren (pdf, 321 kB)

Motion 1895:171 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 171. 1 N:o 171. Af herr J. Mankill, med förslag till ändrad lydelse af 14 och 11 riksdagsordningen. Äfven i år anser jag tnig böra förnya min motion om införande af allmän rösträtt vid val af ledamöter till Riksdagens Andra Kammare. En särskild och osökt anledning dertill erbjuder sig i

1895-03-16

Motion 1895:171 Andra kammaren (pdf, 239 kB)

Motion 1895:170 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 170. 1 N:o HO. Af herr IBergström m. fl.i anledning af Kongl. Maj:ts proposition med förslag till lag angående försäkring för beredande af pension vid varaktig oförmåga till arbete. Med upptagande af nya arbetareförsäkringskomiténs ursprungliga förslag i fråga om valsättet och valrätten

1895-01-01

Motion 1895:170 Andra kammaren (pdf, 131 kB)

Motion 1895:169 Andra kammaren

Moll ny er i Andra Kammaren, N:o 169. 1 X:o 109. Af herr A. LjllUglliail, om skrifvelse till Kongl. Maja med begäran om visst tillägg till 30 i ordningsstadgm, 50 1 ty/i/gnedsst adgan och 20 i brandstadgan för rikets städer samt 20 i helsövårdsstadgan för riket. a c 30 ordningsstadgaför rikets städer den 24 mars 1868

1895-03-08

Motion 1895:169 Andra kammaren (pdf, 400 kB)

Motion 1895:168 Andra kammaren

3 Motioner i Andra Kammaren, N:o 168. valdt råd, hvars organisation och befogenhet, m. in. bestämmes i lag, stiftad af Riksdagen och Kongl. Maj:t. Stockholm den 6 Mars 1895. C. G. nior. Adolf Aulin. A. F. Broström. O. Walter. D. Persson. J. M. Erikson. E. J. Ekman. A. Hedin. Anton Halm. J. Lindgren. A. G. Ericsson. David

1895-03-06

Motion 1895:168 Andra kammaren (pdf, 312 kB)

Motion 1895:167 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 167. 1 N:o 167. Af herr C. G. Thor m. fl.i anledning af Kongl. Maj:ts proposition med förslag till lag angående försäkring för beredande af pension vid varaktig oförmåga till arbete. Första arbetareförsäkringskomitén föreslog, att vid sidan af riksförsäkringsanstalten som skulle hafva

1895-03-06

Motion 1895:167 Andra kammaren (pdf, 266 kB)

Motion 1895:166 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 166, 1 T 1 Ui n h in v. ti:f, v'irir i r 1J 1,1 I i.H n inslefin é4 hi UffiVn iu m V 1 j jj v ifilt i M/4,iili iil MH Till bisJ JT:o 160. 7H-i,jJvjij n ti ayisu.vii r Af herr A. V. Ljungman, med förslag till ändrad lydelse af 60, 61, 62, 69, 73 oek 77 regeringsformen samt 65 riksdagsordningen.

1895-02-20

Motion 1895:166 Andra kammaren (pdf, 443 kB)

Motion 1895:165 Andra kammaren

IG Motioner i Andra Kammaren, N:o 165. N:o 165. Af herr M. Alsterlund m. fl.om skrifvelse till Kongl. Maj:t med begäran om viss ändring i förordningen angående försäljning af vin och maltdrycker m. m. den 24 oktober 1885. Många städer inom vårt land hafva stora områden, som icke äro planlagda, hvilka sträcka sig på

1895-02-19

Motion 1895:165 Andra kammaren (pdf, 190 kB)

Motion 1895:164 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 164. 9 N:o 164. Af herrar C. A. Andersson från Malmö och Z. LaPSSOn från Upsala, om skrifvelse till Kongl. May.t med begäran om utarbetande och framläggande af förslag till lärlingslag. Ett samhälles sunda utveckling kan ej försiggå jemnt och säkert utan att dess medlemmar på hvar sitt

1895-01-01

Motion 1895:164 Andra kammaren (pdf, 457 kB)

Motion 1895:163 Andra kammaren

4 Motioner i Andra Kammaren, IV:o 1 63. N:o 163. Af herr A, W. Nilson från Lidköping, med förslag till ändrad lydelse af 60, 65 och 15 riksdagsordningen. Upprepade gånger efter den nuvarande representationsordningens genomförande har frågan om användandet af öppen omröstning i Riksdagens kamrar varit föremål för behandling

1895-02-23

Motion 1895:163 Andra kammaren (pdf, 350 kB)

Motion 1895:162 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 102. 1 N:0 162. Af herr D. Persson i Tallberg m. fl.om skrifvelse till Körtel. May.t med begäran om viss ändring i förordningen angående försäljning af vin och maltdrycker m. m. den 24 Oktober 1885. Visserligen hafva under de senare åren åtskilliga förändringar i kongl. förordningen angående

1895-02-21

Motion 1895:162 Andra kammaren (pdf, 273 kB)