Dokument & lagar (237 träffar)

Motion 1895:141 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 141. 3 N:o 141. Af herr S. J. Kardell, om utsträckning af teckning slärares vid allmänna läroverk rätt till arfvode under sjukdom. På grund af enskild motion beviljade 1893 års Riksdag teckningslärarne vid rikets allmänna läroverk rätt att vid sjukdomsfall få uppbära tre fjerdedelar af

1895-01-27

Motion 1895:141 Andra kammaren (pdf, 161 kB)

Motion 1895:140 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 140. 1 N:o 140. Af herr S. J. Ktirdell in. fl.om ändring i tullsatserna ä spanrndl, malen och ornalen. Det kongl. brefvet af den 5 januari innevarande år, genom hvilket tullen å spanmål och mjöl höjdes från de af 1892 års Riksdag faststälda belopp, resp. kr. 1:25 och 2:50, till kr. 3:15

1895-01-01

Motion 1895:140 Andra kammaren (pdf, 173 kB)

Motion 1895:139 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 139. 17 hofrätts inseende, till dess i laga ordning kan varda annorlunda förordnadt att föreskrifna uppgifter om dagen för början af ting och allmänna tingssammanträden skola, så vidt de afse tiden efter 1896 års ingång, af häradshöfdingarne i Vermlands och Örebro län insändas till Gröta

1895-01-26

Motion 1895:139 Andra kammaren (pdf, 277 kB)

Motion 1895:138 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, Ko 138. 11 N:o 138. Af herr C. A. Bokström in- fl.angående Vermlands och Örebro läns skiljande från Svea hofrätt och förläggande under Göta ho fr ätts domvärjo m. m. Genom till denna Riksdag aflåten nådig proposition, n:o 3, har Kong Maj:t föreslagit Riksdagen att dels besluta, att Vermlands

1895-01-26

Motion 1895:138 Andra kammaren (pdf, 452 kB)

Motion 1895:137 Andra kammaren

9 Motioner i Andra Kammaren, N:o 137. att Riksdagen måtte å nyo bevilja en viss bestämd tid, inom hvilken egare till skattefrälseräntor hafva rätt att till kronan hembjuda samt erhålla lösen för dessa sina räntor, på de vilkor och efter de grunder, som härför i Kongl. Maj:ts nådiga förordning af den 11 september 1885

1895-01-23

Motion 1895:137 Andra kammaren (pdf, 187 kB)

Motion 1895:136 Andra kammaren

8 Motioner i Andra Kammaren, N:o 136. Af lika vigt vore, att helsovårdslära infördes såsom läroämne vid rikets folkskoleseminarier och derefter i folkskolan. Till stöd för denna åsigt vill jag anföra endast ett skäl. En af våra vetenskapsmän, förste stadsläkaren i Stockholm, professor Linroth, har i skrift professor

1895-01-24

Motion 1895:136 Andra kammaren (pdf, 191 kB)

Motion 1895:135 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 135. 7 N:o 135. Af herr J, Andersson i Lysvik, om införande af s. k. samaritkurser och helsovårddära såsom läroämnen vid folkskoleseminarier samt mvisande af medel härtill. Enär det genom redogörelse för samaritinstitutionens verksamhet i Sverige och andra länder i vida kretsar blifvit

1895-01-27

Motion 1895:135 Andra kammaren (pdf, 187 kB)

Motion 1895:134 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 134. 5 N:o 134. Af herr C. G. Andersson i Skeenda, om skrifvelse till Kongl. Maj:t med begäran om åtgärder till skydd för jordbruket mot skada af s. k. canadahjortar i Södermanlands län. För åtskilliga år sedan lät herr baron Oscar Dickson, såsom egare af egendomen Skepsta i Gåsinge socken

1895-01-26

Motion 1895:134 Andra kammaren (pdf, 165 kB)

Motion 1895:133 Andra kammaren

2 Motioner i Andra Kammaren, N:o 133. N:o 183. Af herr N. Jönsson i G-ammalstorp, om ändring och tillägg uti gällande förordning angående vilkoren för tillverkning af bränvin. Bränvinsbränningen inom landet torde inom kort, för så vidt icke lagstiftningen skyndsamt kommer emellan, komma att öfvergå till storindustrien

1895-01-26

Motion 1895:133 Andra kammaren (pdf, 229 kB)

Motion 1895:132 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 132. 1 N:o 132. Af herr N. Jönsson i Gammalstorp m. fl.om tutt å artikeln potatis, äfven krossad eller rifven. Den import från utlandet af potatis, hvilken förekommit de senare åren och särskildt under 1894, gör det alldeles nödvändigt att å denna artikel åsättes en skyddstull, som i möjligaste

1895-01-23

Motion 1895:132 Andra kammaren (pdf, 146 kB)

Motion 1895:131 Andra kammaren

22 Motioner i Andra Kammaren, N:o 131. N:o 131. Af herr C. J. Jakobson, om upphäfvande af stadgandet att inteckning i fastighet skall, för att fortfarande vara gällande, hvart tionde år förnyas. Ehuru årligen reformer införas i vårt lands gällande lagar, så finnas många stadganden deri, som ännu äro föga tidsenliga

1895-01-27

Motion 1895:131 Andra kammaren (pdf, 232 kB)

Motion 1895:130 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 130. 19 N:o 130. Af herr C. W. Collander, om skrifvelse till Kongl. Maj:t med begäran om utarbetande och framläggande af förslag till lag om utarrendering af jagträtten å kronoparker m. m. Uti en under sistlidne riksdag inom Andra Kammaren afgifven motion n:o 128 hemstälde undertecknad,

1895-01-27

Motion 1895:130 Andra kammaren (pdf, 233 kB)

Motion 1895:129 Andra kammaren

18 Motioner i Andra Kammaren, N:o lä 9. N:o 129. Af herr J. Johnsson i Bollnäs, om afgift för skogsalster, som för export till utrikes ort utlastas. Med åberopande af de motiv, som i särskild motion med förslag till lag angående åtgärder till åstadkommande af förbättrad skogsvård blifvit af mig anfördt, får jag vördsamt

1895-01-26

Motion 1895:129 Andra kammaren (pdf, 114 kB)

Motion 1895:128 Andra kammaren

8 Motioner i Andra Kammaren, N:o 128. N:o 128. Af herr J. Johnsson i Bollnäs, med förslag till lag angående åtgärder till åstadkommande af förbättrad skogsvård. En hvar, som tager i allvarligt betraktande den betydelse skogarna ega, icke allenast för Norrland utan för hela landet, torde medgifva, att de, rätt vårdade

1895-01-26

Motion 1895:128 Andra kammaren (pdf, 569 kB)

Motion 1895:127 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 127. 5 idkarne kunde vara i tillfälle att begagna sig af denna utväg, torde det vara tillräckligt att endast fästa uppmärksamheten på den mängd af ut ländska vexlar, som den växande rörelsen erfordrar och hvilkas inköp och försäljning nu måste besörjas genom någon bank i Stockholm, dervid

1895-01-26

Motion 1895:127 Andra kammaren (pdf, 222 kB)

Motion 1895:126 Andra kammaren

4 Motioner i Andra Kammaren, Ko 126. N:o 126. Af herr J. A. Aulin, om inrättande af ett riksbankens afdelning skontor i Eskilstuna. ADå redan flere motioner om nya riksbanksafdelningskontor från flere håll blifvit väckta, vill jag fästa uppmärksamheten på vigten af att, om också ej vid denna riksdag, åtminstone så snart

1895-01-27

Motion 1895:126 Andra kammaren (pdf, 177 kB)

Motion 1895:125 Andra kammaren

2 Motioner i Avdra Kammaren, N-o 185. Ett ytterligare skäl till den af mig föreslagna förändringen finner jag deri, att äfven vid nya väglagens tillämpning kommer domänstyrelsen att vara förhindrad att lemna bifall till tagande af väglagningsämnen på statens utarrenderade domäner, då sådant skulle enligt 33 väglagen

1895-01-27

Motion 1895:125 Andra kammaren (pdf, 179 kB)

Motion 1895:124 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 124. 1 1 N:o 124. Af herr P. Truedsson, om ändrad lydelse af 65 i förordningen den 26 januari 1894 angående hushållningen med de allmänna skogarne i riket. Under flera år hafva stenhuggeri-bolag upptagit och bearbetat svart granit i örkeneds socken Östra Göinge härad af Kristianstads

1895-01-26

Motion 1895:124 Andra kammaren (pdf, 193 kB)

Motion 1895:123 Andra kammaren

14 Motioner i Andra Kammaren, N:o 123. N:o 123. Af herrar P. Truedsson och P. Norberg, angående nedsättning af anslagen å tredje hufvudtiteln. En minskning af utgifterna under tredje hufvudtiteln, särskildt af anslaget till ministerstaten, har länge varit en icke blott Andra Kammarens, utan Riksdagens flere gånger och

1895-01-26

Motion 1895:123 Andra kammaren (pdf, 599 kB)

Motion 1895:122 Andra kammaren

4 Motioner i Andra Kammaren, N:o 122. N:o 122. Af herr H. H. Lilliehöök m. fl.om skrifvelse till Kovgl. Maj:t med begäran om upprättande och framläggande af förslag till flottans nybyggnad m. m. Pligt,en och fosterlandskärleken mana allvarligt det svenska folket att, i likhet med andra frihetsälskande nationer, med

1895-01-26

Motion 1895:122 Andra kammaren (pdf, 645 kB)