Dokument & lagar (237 träffar)

Motion 1895:61 Andra kammaren

12 Motioner i Andra Kammaren, N-o 61. N:o 61. Af herr M. Dalin, om skrifvelse till Kongl. Maj:t med begäran om utredning, huruvida ej det verkliga värdet ä vart silf ver skiljemynt borde bringas i rigtigare öfverensstämmelse med dess namnvärde samt i sådant fall om åtgärders vidtagande derför. Enligt lagen om rikets

1895-01-26

Motion 1895:61 Andra kammaren (pdf, 198 kB)

Motion 1895:60 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 60. 9 N:o 0. Af herr K. E. Holmgren, om skrifvelse till Kongl. Maj:t med begäran om omarbetning af resereglemente. särskildt i vissa afseenden. På grund af bestämmelserna i nu gällande resereglemente torde statsverket få vidkännas resekostnadsersättningar, som uppgå till vida större belopp,

1895-01-26

Motion 1895:60 Andra kammaren (pdf, 227 kB)

Motion 1895:59 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:a 59. 7 i jfi i: l UfH bult i. it tilb Ji.lt ilfi.t ciiitrftu i.ffil/ i f:i j i rf frji N:o 59. I te i i rf in Af herr A. Petri, om skrifvelse till Kongl. Maj:t med begäran om sådan ändring i förordningen angående kommunalstyrelse i stad1 att den kommunala beskattningen af jordbruksfastighet

1895-01-24

Motion 1895:59 Andra kammaren (pdf, 235 kB)

Motion 1895:58 Andra kammaren

4 Motioner i Andra Kammaren, N:o 58. N:o 58. Af herr N. Åk6SS011, om nedsättning af tullen å artikeln korinter. Den komité, som den 24 februari 1891 afgaf underdånigt betänkande med förslag till tulltaxa, föreslog för artikeln korinter samma tullsats som för artikeln russin eller 15 öre per kilogram. Kommerskollegium

1895-01-26

Motion 1895:58 Andra kammaren (pdf, 237 kB)

Motion 1895:57 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 57. 3 N:o 57. Af herr F. 0. LarsSOll i Mörtlösa ni. tf.om inrättande af ett riksbankens afdelning skontor i Linköping. yhö-ivr-h.ii: I i- rtoi, ä Under åberopande af de skäl och omständigheter, hvilka i motionen n:o 27 vid förlidet års riksdag blifvit anförda, få vi vördsamt föreslå, V

1895-01-26

Motion 1895:57 Andra kammaren (pdf, 139 kB)

Motion 1895:56 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, Ko 56. 1 i N:o 56. Åf herr 0. JoilSSOll i Hof, om skrifvelse till Kongl. Maj:t med begäran dels om åtgärder för särskiljande af de öfverfältläkaren nu tillhörande åligganden, dels ock om framläggande af förslag till ändring af allmänna garnisonssjukhusets organisationsförhållanden. t i

1895-01-26

Motion 1895:56 Andra kammaren (pdf, 192 kB)

Motion 1895:55 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 55. 9 i fråga hafva nog förhållandena sedan dess så ändrats, att den nu kan anses berättigad. Af hvad jag nu här förut anfört vägar jag vördsamt föreslå, att Riksdagen måtte i skrifvelse till Kongl. Maj:t anhålla om förordnings utfärdande att så väl fattigvårdsstyrelsernas som kommunalnämndernas

1895-01-26

Motion 1895:55 Andra kammaren (pdf, 295 kB)

Motion 1895:54 Andra kammaren

8 Motioner i Andra Kammaren, N:o 54. N:o 54. Af herr A. P. Gustafsson, om skrifvelse till Kongl. Maj:t med begäran om fribrefsrätt för ordförande i fattigvårdsstyrelse, kommunalstämma och kommunalnämd samt med dem likstälde förtroendemän så väl i stad som på landet. I Kongl. Maj:ts nådiga förordning af den 5 december

1895-01-25

Motion 1895:54 Andra kammaren (pdf, 187 kB)

Motion 1895:53 Andra kammaren

2 Motioner i Andra Kammaren, N:o 53. torde ej behöfva befaras, att säkerheten för den välfångna eganderätten i följd af sådan inskränkning i uppläsningen af kungörelse om sökt lagfart komme att i någon mån rubbas. På grund af hvad jag sålunda anfört vågar jag härmed vördsamt föreslå, att 10 i kongl. förordningen angående

1895-01-26

Motion 1895:53 Andra kammaren (pdf, 407 kB)

Motion 1895:52 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 52. 1 N:o 52. Af herr E. G. Fredholm i Saleby, om ändrad lydelse af 10 i förordningen angående lagfart å fång till fast egendom den 16 juni 1875, sådan den lyder i lagen den 31 december 1891. Genom kongl. förordningen angående lagfart å fång till fast egendom den 16 juni 1875 har stadgats,

1895-01-26

Motion 1895:52 Andra kammaren (pdf, 190 kB)

Motion 1895:52 Första kammaren

Motioner i Första Kammaren, N.o 52. 1 N:52. Af hen- TÖrnebladll, om uppgörelse med Stockholms stad angående öfverlåtande på staten af den rätt, staden må ega till vissa delar af Helgeandsholmen. I proposition n:o 43 af don 22 mars innevarande år, aflemnad till Riksdagen den 3 dennes, redogör Kongl. Maj:t för det Förslag

1895-01-01

Motion 1895:52 Första kammaren (pdf, 203 kB)

Motion 1895:51 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 51. 1 N:o 51. Af herr A. PetersOil i Hasselstad m. fl.om uppsägning af förordningen angående Sveriges och Norges ömsesidiga handels- och sjöfartsförhållanden den 30 maj 1890. Med anledning af en vid förlidet års riksdag väckt, i vissa afseenden synnerligen betydelsefull motion med yrkande:

1895-01-25

Motion 1895:51 Andra kammaren (pdf, 419 kB)

Motion 1895:51 Första kammaren

Motioner i Första Kammaren, N:o 51. 1 N:o SI. Af herr Treffdlberg, angående meddelande af föreskrifter i syfte att vid slagt af husdjur minsta möjliga lidande måtte tillfogas djuren. Efter uppmaning af svenska allmänna djurskyddsföreningen, svenska allmänna qvinnoföreningen till djurens skydd och de flesta i skilda

1895-04-02

Motion 1895:51 Första kammaren (pdf, 231 kB)

Motion 1895:50 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 50. 13 N:o 50. Herr C. H. Wittsell, om skrifvelse till Kongl. Maj:t med begäran om revision af markegångstaxorna samt att prisen å de olika sädesslagen måtte bestämmas per etthundra kg. Vid markegångstaxornas upprättande, som skola gälla för de olika länen, bestämmes priset å sädesslagen

1895-01-25

Motion 1895:50 Andra kammaren (pdf, 135 kB)

Motion 1895:50 Första kammaren

4 Motioner i Första Kammaren, N:o 50. N:o 50. Af herr Grundberg, om införande af helsovdrdslära såsom läroämne vid rikets folkskolelärareseminarier. r-11 i v i. i i 1 j Herr J. Andersson i Lysvik hemställer i motionen n:o 135, väckt detta år i Riksdagens Andra Kammare, att Riksdagen för sin del ville besluta införande

1895-03-27

Motion 1895:50 Första kammaren (pdf, 293 kB)

Motion 1895:49 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 49. 11 N:o 49. Herr S. B. Bruhn, angående beräkningen af tullafgifterna å malen och omalen spanmål. Hvarje mera betydande ändring af tullen å en nödvändighetsvara med så stor förbrukning som spanmål ingriper på ett högst märkbart sätt såväl i den allmänna som enskilda hushållningen och

1895-01-26

Motion 1895:49 Andra kammaren (pdf, 177 kB)

Motion 1895:49 Första kammaren

Motioner i Första Kammaren, N:o 49. 1 N:o 49. Af herr GrFUlldberg, rörande omarbetning af kongl. kungörelsen den 21 oktober 1864 angående förändrade instruktioner för direktioner, läkare och sysslomän vid länens lasarett och kurhus. A i i v.1 j t A Ii j å Lasarettsväsendet har i Sverige på. de senaste 30 åren utvecklats

1895-03-27

Motion 1895:49 Första kammaren (pdf, 258 kB)

Motion 1895:48 Andra kammaren

9 Motione i Andra Kammaren, N:o 48. att Eiksdagen behagade hos Kongl. Maj:t anhålla, det Kongl. Maj:t täcktes låta utarbeta och för Eiksdagen framlägga förslag till sådana bestämmelser i kongl. förordningen angående fattigvården den 9 juni 1871, hvarigenom uppfostringsbidrag till oäkta barn från dess fader må kunna

1895-01-26

Motion 1895:48 Andra kammaren (pdf, 168 kB)

Motion 1895:48 Första kammaren

Motioner i Första Kammaren, N:o 48. 21 S Il Ml. i p N:o 48. Af herr Nyström, Carl, om anlag för upprättande af en ento mologisk försöksstation. JMi.obillijOi Ur:ii fl Å n i,i r n Genom en bitter erfarenhet, som mången landtman fått göra, samt genom undersökningar, utförda af sakkunniga personer, är det till fullo

1895-01-01

Motion 1895:48 Första kammaren (pdf, 1789 kB)

Motion 1895:47 Andra kammaren

6 Motioner i Andra Kammaren, N:o 47. N:o 47. Af herr J. G. Hazén, om skrifvelse till Kongl. Maj:t med begäran om utarbetande och framläggande af förslag till kraftigare lagbestämmelser ang. uppfästning sbidrag till oäkta barn från dess fader. Ärfda-balkens 8 kap. 7 stadgar till förmån för der omnämnda oäkta barn:Dock

1895-01-25

Motion 1895:47 Andra kammaren (pdf, 275 kB)