Dokument & lagar (237 träffar)

Motion 1895:47 Första kammaren

20 Motioner i Första Kammaren, No 47, r tf D t;j:iJi4 i-iiN:o 47. Af herr de Laval,om anordnande i Stockholm af en ständig utställning af prof å varor, som införas till Sverige, m. m. i n t r- i i 7oHIf I jri j 1 t, i Om man granskar siffrorna för den årliga varuimporten till Sverige, skall man finna, att importen utgöres

1895-01-27

Motion 1895:47 Första kammaren (pdf, 156 kB)

Motion 1895:46 Andra kammaren

4 Motioner i Andra Kammaren, N:o 46. N:o 46. Af herr J. Petersson i Boestad, om höjd bevillning för de enskilda bankernas utgifningsrätt af tiokronorssedlar. Då Riksdagen år 1879 på grund af kongl. proposition beslutade indraga de enskilda bankernas rätt att utgifva femkronesedlar, hade man hoppats, med anledning af

1895-01-25

Motion 1895:46 Andra kammaren (pdf, 167 kB)

Motion 1895:46 Första kammaren

18 Motioner i Första Kammaren, N:o 46. t i tf-1 x111 N:o 46. idft Mi. MJUKM.ivV: 1 ii ii Af hen- de Laval, om ökad träl ä finare slags papper. Kändt är, att man vid tulltaxans uppställning nödgats sammanföra varor af skilda värden till en och samma grupp med en gemensam tullsats. Om än en sådan nödtvungen sammanställning

1895-01-27

Motion 1895:46 Första kammaren (pdf, 211 kB)

Motion 1895:45 Andra kammaren

2 Motioner i Andra Kammaren, N:o 45. af enahanda fastighet, hvars taxeringsvärde uppgår till 1,500 kronor, men understiger 3,000 kronor, må utgöra endast half tilläggsbevillning. Om remiss till bevillningsutskottet anhålles. Stockholm den 25 januari 1895. I motionens syfte instämma: Ollas A. Ericsson. B. P. Er sson.

1895-01-26

Motion 1895:45 Andra kammaren (pdf, 184 kB)

Motion 1895:45 Första kammaren

16 Motioner i Första Kammaren, N:o 45. tHjilM I ij rfr it In:r.Ut tf A N:o 45. Af lien- de Laval, om förhöjning af tullen ä skrifpennor. I nu gällande tulltaxa äro skrifpennor belagda med en tull af 60 öre per kilogram. Om man jorator denna tullsats med dem, som äro åsätta andra metallvaror, skall man finna, att finare

1895-01-27

Motion 1895:45 Första kammaren (pdf, 208 kB)

Motion 1895:44 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, Ko 44. 1 N:o 44. Af lierr Ollas A. Ericsson, med anledning af Kongl. Maj:ts proposition om tilläggsbevillning för 1896. Då Kongl. Maj:t äfven vid innevarande riksdag äskar en 100 tilläggsbevillning och dervid förnyar sitt vid sistförflutna tvenne riksdagar framlagda förslag om befrielse från

1895-01-25

Motion 1895:44 Andra kammaren (pdf, 186 kB)

Motion 1895:44 Första kammaren

14 Motioner i Körsla Kammaren, K:o li. N:o 44. Af herr Säve, om ändring i gällande bestämmelser angående teckningslärares vid de allmänna läroverken arfvoden vid sjukdomsfall. På grund af enskild motion beviljade 1893 års Riksdag teckningslärarne vid rikets allmänna läroverk rätt att vid sjukdomsfall få uppbära tre

1895-01-26

Motion 1895:44 Första kammaren (pdf, 159 kB)

Motion 1895:43 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 43. i N:o 43. Af herr J. Sjöberg m, fl.angående höjning af tullen å fläsk. Förhållandena hafva nu utvecklat sig derhän, till fosterlandets sanna lycka, derom äro vi öfvertygade, att Riksdagen med all sannolikhet kommer att infora ett vida högre skydd å spanmål af olika slag, mjöl o. s.

1895-01-24

Motion 1895:43 Andra kammaren (pdf, 189 kB)

Motion 1895:43 Första kammaren

Motioner i Första Kammaren, N:o 43. 11 N o 43. Af herr Stridsberg, om utsträckning af tiden, inom hvilken i Sverige patenterad uppfinning här bör bringas till utöfning. Under den tid, 1884 års patentförordningvarit gällande, hafva klagomål framkommit öfver åtskilliga af dess bestämmelser, hvilka äro för industrien och

1895-01-27

Motion 1895:43 Första kammaren (pdf, 252 kB)

Motion 1895:42 Andra kammaren

6 Motioner i Andra Kammaren, N:o 42. N:o 42. Af herr J. Sjöberg, om skrifvelse till Kongl. Maj:t med begäran om nedsättning i den i frakttaxan för statens jernvägar bestämda fraktsats för artikeln potatis. Bland de flera orsaker till svenska landtbrukets på senare åren iråkade ogynsamma ställning är, som bekant, äfven

1895-01-26

Motion 1895:42 Andra kammaren (pdf, 131 kB)

Motion 1895:42 Första kammaren

Motioner i Första Kammaren, N:o 42. 9 N:o 42. Af herr Stridsberg, om ökad tull å elektriska glödlampor. Enligt nu gällande taxa förtullas elektriska glödlampor såsom det material, hvaraf de hufvudsakligast äro tillverkade, eller såsom glas, andra slag,dragande en tullsats af 60 öre per kilogram, hvilket motsvarar omkring

1895-01-26

Motion 1895:42 Första kammaren (pdf, 170 kB)

Motion 1895:41 Andra kammaren

4 Motioner i Andra Kammaren, N:o 41, T:o 41. Af Herr 0. Persson i Killebäckstorp, om tillägg till 32 i kungörelsen den 10 november 1882 angående förändrade grunder för förvaltningen af kronans jordbruksdomäner. I 32 af kongl. kungörelsen angående förändrade grunder för förvaltningen af kronans jordbruksdomäner stadgas,

1895-01-25

Motion 1895:41 Andra kammaren (pdf, 163 kB)

Motion 1895:41 Första kammaren

G Motioner i Första Kammaren, N:o 41. N:0 41. Af herr Björnstjerna, om medgifvande, att frän det nya riksdagshuset må uteslutas riksgäldskontorets och justitieombudsmansexpeditionens lokaler. Äfven hos dem, som deltagit i beslutet om riksdagshusets och riksbankens uppförande å Helgeandsholmen och hvilka fortfarande

1895-01-26

Motion 1895:41 Första kammaren (pdf, 250 kB)

Motion 1895:40 Andra kammaren

9 Motioner i Andra Kammaren, N:o 40.N:o 40. Af herr P. G. Petersson i Brystorp, angående ändrad lydelse af 4 i föroidningen den 20 september 1859 angående utsträckt frihet för bergshandteringen. Uti kongl hammarsmedsordningen af den 26 augusti 1823 föreskrifves, att i hvarje bergstingslag skall hammarsmedskassa vara,

1895-01-25

Motion 1895:40 Andra kammaren (pdf, 180 kB)

Motion 1895:40 Första kammaren

Motioner i Första Kammaren, N:o 40. 1 N:o 40. Af herr VOtl Stapel ITIO hr, om meddelande af nya bestämmelser angående utöfvande af läkareverksamhet och handel med läkemedel. Genom åtskilliga tid efter annan under senare delen af 1600-talet utgifna kongl. författningar synes handeln med läkemedel blifvit ett privilegium

1895-01-27

Motion 1895:40 Första kammaren (pdf, 376 kB)

Motion 1895:39 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 39. 1 N:o 39. Af herr P. 0. Petersson i Brystorp, om ändrad lydelse af 14 riksdagsordningen. Hänvisande till min vid 1892 års riksdag väckta motion n:o 27, äfvensom till sistliden riksdag af mig väckta motion n:o 31, får jag på grund af i samma motioner anförda skäl samt med stöd af den

1895-01-25

Motion 1895:39 Andra kammaren (pdf, 135 kB)

Motion 1895:39 Första kammaren

Motioner i Första Kammaren, N:o 39. 25 ii- i: h i:i i/tui Ti ijiguiné ji ihuirm i.i hr j tlT1Mlii il Dl I N:o 39. Af herr Almström in. fl.angående åtgärder för ökande af örlogsflottan, utveckling af det fasta försvaret och anskaffning af tidsenliga gevär. i I ii, iOi 3 och fosterlandskärleken mana allvarligt det

1895-01-26

Motion 1895:39 Första kammaren (pdf, 674 kB)

Motion 1895:38 Andra kammaren

4 Motioner i Andra Kammaren, Noo 38. användning i Sverige blifvit mera spridd än i de flesta större länder, Amerikas förenade stater knappast undantagna. Säkert är, att hela Trollhättestranden, om tanken på inköp från statens sida väckts för 10 å 20 år sedan, kunnat nu vara uti statens hand för en obetydlighet men lika

1895-01-24

Motion 1895:38 Andra kammaren (pdf, 185 kB)

Motion 1895:38 Första kammaren

18 Motioner i Första Kammaren, N:o 38. ui rf j i N:o 38. i f i v i i i r Af herr Ljungberg, om anskaffande a.f lämpliga lokaler för Riksdagen och riksbanken. f ctm:v dov.iDet lärer väl icke kunna bestridas, att representationens pligt är att, under alla förhållanden, iakttaga största möjliga sparsamhet, och att

1895-01-27

Motion 1895:38 Första kammaren (pdf, 479 kB)

Motion 1895:37 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 37. 1 N:o 37. Af herr H. E. Ahrenbergom skrifvelse till Kong.Maj:t, med begäran om utredning, på hvilka vilkor staten kunde förvärfva hela vattenkraften vid Trollhättan för att, med kraftens tillgodogörande, undantaga omgifningarna till en nationalpark. Sedan Kongl. Maj:t den 7 november

1895-01-24

Motion 1895:37 Andra kammaren (pdf, 305 kB)