Dokument & lagar (467 träffar)

Motion 1897:178 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 178. 1 N:o 178. Af herr 0. E klint 1 i Stockholm, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition med förslag till förändrade bestämmelser angående förvaltningsbidrag till sjukkassor. Ehuru jag med tacksamhet erkänner det tillmötesgående mot sjukkassorna i landet och deras önskningar i fråga

1897-01-01

Motion 1897:178 Andra kammaren (pdf, 393 kB)

Motion 1897:177 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 177. 1 N:o 177. Af herr E. Sahlin, om ändring af tryckfrihetsförordningen 3 inom. 13. I tryckfrihetsförordningen 3 stadgas: Under de förutsatta vilkor, att vid pröfningen af en skrift eller ansvaret för densamma de, på hvilka en sådan pröfning ankomma kan, i fall, som tvetydiga synas,

1897-04-07

Motion 1897:177 Andra kammaren (pdf, 889 kB)

Motion 1897:176 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 176. 1 tf:0 176. Af Herr P. 0. Luildell, om utredning med anledning af brist på sökande till folkskolelärareplatser. Under de senare åren ha ofta klagomål försports öfver brist på folkskolelärare, och icke sällan har inträffat, att lärareplatser förnyade gånger måst förklaras lediga i brist

1897-04-03

Motion 1897:176 Andra kammaren (pdf, 270 kB)

Motion 1897:175 Andra kammaren

6 Motioner i Andra Kammaren, N:o 175. N:o 175. Af herr M. Dahll i anledning af Kongl. Ma.j:ts proposition med förslag till lag för Sveriges riksbank. I anledning af Kongl. Maj:ts proposition, n:o 10, till innevarande Riksdag, angående lag för Sveriges riksbank, anhåller jag att få föreslå, att till 16 i Kongl. Maj:ts

1897-04-02

Motion 1897:175 Andra kammaren (pdf, 124 kB)

Motion 1897:174 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 174. 1 N:o 174. Af herr A. Hedin i Stockholm, om skrifvelse till Kongl. Maj:t med anhållan om ändringar uti instruktionen för jernvägsstyrelsen. Instruktionen för jernvägsstyrelsen säger i 35, att generaldirektören och ledamöterna i styrelsen förordnas af Kongl. Maj:t, men att den öfriga

1897-04-02

Motion 1897:174 Andra kammaren (pdf, 343 kB)

Motion 1897:173 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 173. 1 N:o 173. Af herr A. Hedin, med ett tillägg till motionen n:o 154. Uti motionen n:o 154 har jag ej föreslagit någon ändring idet aflöningsbelopp, som i Kongl. Maj:ts proposition finnes uppfördt för qvinligt kontorsbiträde. Då likväl någon rättelse i proportionen mellan aflöningsbeloppet

1897-03-31

Motion 1897:173 Andra kammaren (pdf, 123 kB)

Motion 1897:172 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 172. 1 N:o 172. Af lierr L. J. JilllSSOH i Djurs åtrå, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition med förslag till ny förordning angående bevillning af fast egendom samt af inkomst. I Kongl. Maj:ts proposition n:o 29 till innevarande Riksdag med förslag till ny förordning angående bevillning

1897-03-27

Motion 1897:172 Andra kammaren (pdf, 192 kB)

Motion 1897:171 Andra kammaren

2 Motioner i Andra Kammaren, N:o 170. öfverlemnas till Konungens befallningshafvande af honom under kontroll af tvenne af pröfningsnämnden utsedde män förstöras.Skulle bevillningsutskottet finna en annan anordninglämpligare, så har jag ingenting deremot, allenast det här ofvan framhållna ändamålet vinnes. Stockholm

1897-03-24

Motion 1897:171 Andra kammaren (pdf, 283 kB)

Motion 1897:170 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 170. 1 N:o 170. Af herr P. Waldenström, om ändring i 30 af den af Kongl. Maj:t föreslagna bevillningsförordningen. I Kongl. Maj:ts nådiga proposition angående bevillning af fast egendom m. m. föreslås BOatt de uppgifter, som af de skattskyldige lemnas, skola öfverlemnas till bevillningsberedningens

1897-03-24

Motion 1897:170 Andra kammaren (pdf, 187 kB)

Motion 1897:169 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 169. 1 T:o 169. Af herrar Jollll 01SSO11 och J. A. Fjällbäck, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition med förslag till ny förordning angående bevillning af fast egendom samt af Afkomst. Vid 1893 års riksdag väcktes af undertecknade motion, n:o 203, i syfte att utsträcka och utjemna det

1897-01-01

Motion 1897:169 Andra kammaren (pdf, 303 kB)

Motion 1897:168 Andra kammaren

16 Motioner i Andra Kammaren, N.o 168.N:o 168. Af herr C. Wallis m. fl.om skrifvelse till Kongl. Maj:t med begäran om utredning, huruvida ej föreskrift borde meddelas derom, att tändstickor, i hvilkas tändmassa vanlig fosfor ingår, ej må till riket införas, m. m. I en motion vid förra årets riksdag föreslog friherre

1897-03-20

Motion 1897:168 Andra kammaren (pdf, 369 kB)

Motion 1897:167 Andra kammaren

14 Motioner i Andra Kammaren, N:o 167. tf:0 167. Af herr 0. Walter, angående skrifvelse till Kongl. Maj.t med begäran om utarbetande af ett register öfver nu gällande administrativa, kamerala och ekonomiska författningar. Frågan om utarbetande af ett sammandrag eller utförligt register öfver alla gällande administrativa,

1897-03-19

Motion 1897:167 Andra kammaren (pdf, 198 kB)

Motion 1897:166 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 166. 5 nya bevillningsförordningen införa do paragrafer, som äro behöfliga och blifva en följd af bifall till vårt här ofvan gjorda förslag. Stockholm den 10 mars 1897. J. Bromée. Oswald Emthén. P. Norberg. E. Eriksson. Joh. Er. Nordm. O. Walter. J- Nordin. A. W. Styrlander. N:0 166. Af

1897-03-19

Motion 1897:166 Andra kammaren (pdf, 558 kB)

Motion 1897:165 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 165. N:o 165. Af herr J. Broillée in. fl.i anledning af Kongl. Maj:ts proposition med förslag till ny förordning angående bevillning af fast egendom samt af inkomst. Under den 6 i denna månad inkom till Riksdagen Kongl. Maj:ts nådiga proposition, n:o 29, med förslag till ny förordning angående

1897-03-10

Motion 1897:165 Andra kammaren (pdf, 359 kB)

Motion 1897:164 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 164. 1 tf:o 164. Af herrar J. MISSOU i Orofva och G. Krön lund, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition med förslag till ny förordning angående bevillning af fast egendom samt af inkomst. Det nyligen af Kongl. Maj:t för Riksdagen framlagda förslag till ny förordning angående bevillning

1897-03-17

Motion 1897:164 Andra kammaren (pdf, 222 kB)

Motion 1897:163 Andra kammaren

Motioner i Andra Kaminaren, N:o 163. 1 N:o 163. Af herr A. V. jungman, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition angående jernvägsanläggningar för statens räkning. Uti Kongl. Majrts proposition, n:o 46, angående jernvägsanläggningar för statens räkning, har Kongl. Maj:t bland annat föreslagit Riksdagen att, nnder förbehåll

1897-02-08

Motion 1897:163 Andra kammaren (pdf, 1890 kB)

Motion 1897:162 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 162. I N:o 162. Af herr A. 01SS011 i Mårdäng, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition med förslag till ny förordning angående bevillning af fast egendom samt af inkomst. Enligt 4 uti såväl nu gällande som det af Kongl. Maj:t till Riksdagen afgifna förslag till ny förordning angående bevillning

1897-03-12

Motion 1897:162 Andra kammaren (pdf, 177 kB)

Motion 1897:161 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 161. 1 itx i Ii-ao/i flit xbvlil 4- l in t ii.vii r.tr- vniiohviohui i.isf r’i m/il j:alunmöjtn mA t r M mo/i t bo yiliu fii flas ii ui:l A I i il. 4 iili jt: i lo uiTnr♦intndintill ftT(nitrt/l i:åilvb no fn nma 3f:o 161. Af herr J. Johansson i Noraskog, i anledning af Kongl. Majits

1897-02-04

Motion 1897:161 Andra kammaren (pdf, 2139 kB)

Motion 1897:160 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 160. 1 N:o 160. Af herr A. Hedill, om ölkrog eriet å statsjernv äg stationer. Såsom den s. k. kommunala sjelfstyrelsens regel angifva kommunalförfattningarna, att landt- och stadskominuner ega att sjelfva-efter livad dessa förordningar närmare bestämma, vårda sina gemensamma ordningsoch

1897-03-08

Motion 1897:160 Andra kammaren (pdf, 919 kB)

Motion 1897:159 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 159. 1 X:ö 159. Af herr A. V. Ljuilglliail, med förslag till ändrad lydelse af vissa paragrafer i regeringsformen och riksdagsordningen i syfte att införa bestämmelser om en regeringsrätt.Redan tidigt efter antagandet år 1809 af ännu gällande regeringsform visade det sig, att denna rikets

1897-01-01

Motion 1897:159 Andra kammaren (pdf, 1432 kB)