Dokument & lagar (237 träffar)

Motion 1895:115 Andra kammaren

14 Motioner i Andra kammaren, N:o 115. ii J i fri I Mj-Hll I U"fy, i l N:o 115. Af herr P. AndreassOll, om ändrad lydelse af 41 i gällande konkurslag. Genom lagen den 18 april 1890 vidfoga den förändring beträffande 67 konkurslagen, att arfvode till rättens ombudsman skulle alltid blifva bestämdt af domstolen, i stället

1895-01-26

Motion 1895:115 Andra kammaren (pdf, 190 kB)

Motion 1895:111 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren No 111. 1 N:o 111. Af herr L. EliksSOll i Bäck, med förslag till ändrad lydelse af 14 och 17 i riksdagsordningen. 4 iAti i:ii Vid den mängd af förslag, som korsa hvarandra i fråga om utsträckning af valrätten till Andra Kammaren, har det för dem, som ej genast vilja taga steget ut till allmän

1895-01-26

Motion 1895:111 Andra kammaren (pdf, 355 kB)

Motion 1895:110 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 110. 23 N:0 110. i 5 UrUi Uti i 1 l t Af herr E. G. H. Åkerlund, angående sådan ändring i gällande konknrslag, alt borgenär förhindras att genom uppgifvande af ovigtig fordran utöfva obehörigt inflytande på konkursförvaltning eu. Konkurslagen stadgar, såsom regel, att vid val till gode

1895-01-26

Motion 1895:110 Andra kammaren (pdf, 242 kB)

Motion 1895:108 Andra kammaren

20 Motioner i Andra Kammaren, N:o 108. Med anledning häraf tillåter jag mig, för att tillmötesgå eu ganska allmän önskan, härmed föreslå, hi Tiv ufirfgohi THj att 41 1 mom. af gällande konkurslag måtte på det sättet ändas, att orden inom eller utom rätten må utgå, samt efter orden Härtill må dock ej utses Rättens

1895-01-26

Motion 1895:108 Andra kammaren (pdf, 194 kB)

Motion 1895:106 Andra kammaren

18 Motioner i Andra Kammaren, N:o 106. det Riksdagen behagade besluta, att å elektriska glödlampor måtte åsättas en tall af 3 kronor 50 öre per kilogram. i l j t 1 t. j Stockholm den 25 januari 1805. Oskar Nyländer. N:0 106. Af herr C. A. Öar Isson, om förhöjning af tullen å stålpennor. Då hvarje ny näring på det industriella

1895-01-26

Motion 1895:106 Andra kammaren (pdf, 185 kB)

Motion 1895:103 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 103. 13 N:o 103. Af herr A. F. Broström, angående ändrad lydelse af inom. 2, 3 och 4 i 26 af bränvinsförsäljningsförordningen. Då lagstiftaren skifver lagar, synes mig, att lagen bör vara så affattad, att den gäller lika för alla samhällsklasser. Detta är icke förhållandet med kougl. förordningen

1895-01-26

Motion 1895:103 Andra kammaren (pdf, 198 kB)

Motion 1895:101 Andra kammaren

9 Motioner i Andra Kammaren, N:o 101. Nuvarande lydelse: lens beläggande meddelad blifvit, att fordra dess brytande, hvilket icke vägras må, vid ansvar af embetets förlust. Chefen för justitie-departem entet erhållas. 12:o I frågor om qvarstad böra, i sådant fall, Konungens befallningshafvande och vederbörande magistrater

1895-01-26

Motion 1895:101 Andra kammaren (pdf, 245 kB)

Motion 1895:99 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 99. 1 N:0 99. Af herr D. Persson i Tallberg, om skrifvelse till Kongl. 31aj:t med begäran om utarbetande och framläggande af förslag till sådan ändring af förordningen den 18 juni 1864 angående utvidgad näringsfrihet, att såsom vilkor för erhållande af rättighet att idka sådan handel,

1895-01-26

Motion 1895:99 Andra kammaren (pdf, 375 kB)

Motion 1895:95 Andra kammaren

18 Motioner i Andra Kammaren, N:o 95. tf:o 95. Af herr 0. W. Redelius, om skrifvelse till Kongl. Maj.i angående inrättande af en pensionsinrättning för rikets presterskap. Då prester af ålder och sjukdom blifvit oförmögne att vidare förvalta sina einbeten, behöfva de afgå med pension af lika goda skäl, på grund af

1895-01-26

Motion 1895:95 Andra kammaren (pdf, 167 kB)

Motion 1895:92 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 92. Ö mo 93. Af herr 0. H. Ström, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition med förslag till lag om aktiebolag. Då det i Kongl. Maj:ts proposition n:o 6 intagna förslaget till lag om aktiebolag icke innehåller någon bestämmelse om att aktiebolags böcker, räkenskaper och andra handlingar

1895-01-26

Motion 1895:92 Andra kammaren (pdf, 128 kB)

Motion 1895:90 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 90. 5 JT:o 90. Af herr L. JÖnSSOIl i Sandby, om skrifvelse till Kongl. Maj:t med begäran om vidtagande af åtgärder för undanrödjande a,f anledning till förvexling mellan den nya blänlcfyren vid Sandhammaren och andra i granskapet befintliga fyrar. Vid förra årets riksdag föreslogs i motionen

1895-01-26

Motion 1895:90 Andra kammaren (pdf, 248 kB)

Motion 1895:89 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 89. 1 I. t:jj fyf.i. i j A:o 89. Af herr L. JÖnSSOII i Sandby, om skrifvelse till Kongl. Maj:t med begäran om utredning och förslag ifråga om den legala annonseringen. Det har tid efter annan försports klagomål deröfver, att den i lag och författningar anbefalda annonseringen i allmänna

1895-01-26

Motion 1895:89 Andra kammaren (pdf, 297 kB)

Motion 1895:85 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 85. 11 N:o So. Friherre G. S. Åkerhiclm, om beviljande af pension åt aflidne f. d. generalpostdirektören A. W. Roos enka. Nyligen aflidne f. d. generalpostdirektören A. W. Roos har efterlemnat enka och en oförsörjd dotter i till deras lefnadsförhållanden särdeles små omständigheter. Den

1895-01-26

Motion 1895:85 Andra kammaren (pdf, 123 kB)

Motion 1895:84 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 84. 3 N:o 8é. Herr E. Hammarlund, om skrifvelse till Kongl. Maj:t med begäran om åtgärders vidtagande för erhållande af en förbättrad folkskolestatistik. För ett framgångsrikt arbete på folkundervisningens förbättrande kräfves bland annat en noggrann kännedom om folkskoleväsendets nuvarande

1895-01-26

Motion 1895:84 Andra kammaren (pdf, 542 kB)

Motion 1895:83 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 83. 1 Kilti f j i. f j anm i 1 por,ot Ui frrr Herr A. E. Baaz, angående ändrad lydelse af 10 i förordningen om lagfart å fång till fast egendom den 16 juni 1875, sådant samma lagrum lyder i lagen den 31 december 1891. N:o 83, iit Tf I 10 af kongförordningen om lagfart å fång till fast

1895-01-26

Motion 1895:83 Andra kammaren (pdf, 223 kB)

Motion 1895:80 Andra kammaren

io Motioner i Andra Kammaren, N:o 80. N:o 80. Af herr P. O. Lundell, om skrifvelse till Kongl. Maj:t med begäran om utredning om och på hvad sätt låntagare i hypoteksförening kunde utan betungande vilkor, antingen få inbetala äldre lån eller få räntan derå nedsatt till 4 procent, samt framläggande af förslag i sådant

1895-01-26

Motion 1895:80 Andra kammaren (pdf, 388 kB)

Motion 1895:79 Andra kammaren

7 Motioner i Andra Kammaren, N:o 79. teckning i fast egendom må dödas utan att inteckningshandling i hufvudskrift uppvisas, men med hvilka dylik åtgärd icke vidtagits. ti ra:i oOiB i. i Jvi Stockholm den 26 januari 1895. Frans Berglöf. N:o 79. Af herr F. J. E. Berglöf, om skrifvelse till Kongl. Maj:t med begäran om

1895-01-26

Motion 1895:79 Andra kammaren (pdf, 238 kB)

Motion 1895:78 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:u 78. 5 N:o 78. Af herr F. J. E. Berglöf, om skrifvelse till Kongl. Maj:t med begäran om utarbetande af lagförslag i syfte att förekomma obehörigt bruk af sådana inteckningar, som enligt 23 i förordningen angående inteckning i fast egendom må utan uppvisande af inteckning shandling en

1895-01-26

Motion 1895:78 Andra kammaren (pdf, 233 kB)

Motion 1895:77 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 77, 3 N:o 77. Af herr F. J. E. Berguf, om utvidgning af treklassiga allmänna läroverket i Varberg till femklassigt. Vid flera tillfällen har fråga förevarit att ombilda de treklassiga allmänna läroverken så att de på ett mera tillfredsställande sätt, än som nu är fallet, motsvara krafven

1895-01-26

Motion 1895:77 Andra kammaren (pdf, 162 kB)

Motion 1895:76 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 76. 1 N:o 76. Af herr II. AnderSSOll i Kabbelök, om ändrad lydelse af 13 i lagen angående väghållning sbesvärets utgörande på landet den 23 oktober 1891. I väglagens 73 bestämmes att, inom hvarje ploglag, som består af mer än två delegare skola desse sig emellan för minst ett år i sänder

1895-01-26

Motion 1895:76 Andra kammaren (pdf, 165 kB)