Dokument & lagar (5 757 träffar)

Fakta-PM om EU-förslag 2005/06:FPM104 KOM(2007) 303 slutlig

Regeringskansliet Faktapromemoria 2006/07:FPM104 Tidsdelat boende Justitiedepartementet 2007-07-13 Dokumentbeteckning KOM2007 303 slutlig Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om konsumentskydd vid vissa aspekter av tidsdelat boende, långfristiga semesterprodukter, återförsäljning och byte. Sammanfattning

2007-07-18

Fakta-PM om EU-förslag 2005/06:FPM104 KOM(2007) 303 slutlig (doc, 80 kB)

Utskottsmöte 2005/06:34

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2005/06:34 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:34 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Utrikesdepartementet återrapporterar från RIF-möten den 1-2 juni, 24 juli och från det informella mötet den 21-22 september samt informerar inför det

2006-09-28 11:00:00

Fakta-PM om EU-förslag 2005/06:FPM118 KOM(2006)324

Regeringskansliet Faktapromemoria 2005/06:FPM118 Europeiska investeringsbankens externa utlåning 2007-2013 Finansdepartementet 2006-09-19 Dokumentbeteckning KOM2006324 Förslag till rådets beslut om beviljande av en gemenskapsgaranti till Europeiska investeringsbanken mot förluster vid lån till och garantier för

2006-09-19

Fakta-PM om EU-förslag 2005/06:FPM118 KOM(2006)324 (doc, 75 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2005/06:FPM117 KOM(2006)382, SEK(2006)925, SEK(2006)926

Regeringskansliet Faktapromemoria 2005/06:FPM117 Förordning om roaming i mobilnät Näringsdepartementet 2006-09-13 Dokumentbeteckning KOM2006382 Europaparlamentets och rådets förordning om roaming i allmänna mobilnät i gemenskapen och om ändring av direktiv 2002/21/EG om ett gemensamt regelverk för elektroniska kommunikationsnät

2006-09-13

Fakta-PM om EU-förslag 2005/06:FPM117 KOM(2006)382, SEK(2006)925, SEK(2006)926 (doc, 84 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2005/06:FPM116 KOM(2006) 251 slutlig

Regeringskansliet Faktapromemoria 2005/06:FPM116 En strategi för ett säkert informationssamhälle Näringsdepartementet 2006-09-06 Dokumentbeteckning KOM2006 251 slutlig Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén En strategi för ett säkert

2006-09-06

Fakta-PM om EU-förslag 2005/06:FPM116 KOM(2006) 251 slutlig (doc, 95 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2005/06:FPM115 KOM (2006) 302 slutlig

Regeringskansliet Faktapromemoria 2005/06:FPM115 EU:s handlingsplan för skog Näringsdepartementet 2006-08-28 Dokumentbeteckning KOM 2006 302 slutlig Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet om en EU-handlingsplan för skog Sammanfattning Kommissionen publicerade den 15 juni 2006 ett meddelande

2006-08-28

Fakta-PM om EU-förslag 2005/06:FPM115 KOM (2006) 302 slutlig (doc, 80 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2005/06:FPM114 KOM (2006) 216, KOM (2006) 607, KOM (2006) 621

Regeringskansliet Faktapromemoria 2005/06:FPM114 Meddelande om att hejda förlusten av biologisk mångfald Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet 2006-08-25 Dokumentbeteckning KOM 2006 216 Hejda förlusten av biologisk mångfald till 2010 och om att upprätthålla ekologiska tjänster för vår välfärd KOM 2006 607 Konsekvensbeskrivning

2006-08-28

Fakta-PM om EU-förslag 2005/06:FPM114 KOM (2006) 216, KOM (2006) 607, KOM (2006) 621 (doc, 78 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2005/06:FPM113 KOM(2006)334, SEC(2006)816, SEC(2006(

Regeringskansliet Faktapromemoria 2005/06:FPM113 Översynen av EU:s regelverk för elektroniska kommunikationer Näringsdepartementet 2006-08-23 Dokumentbeteckning KOM2006334 Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om översynen av EU:s

2006-08-24

Fakta-PM om EU-förslag 2005/06:FPM113 KOM(2006)334, SEC(2006)816, SEC(2006( (doc, 88 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2005/06:FPM112 KOM (2006) 235 slutlig

Regeringskansliet Faktapromemoria 2005/06:FPM112 Program för konsumentpolitik Jordbruksdepartementet 2006-08-14 Dokumentbeteckning KOM 2006 235 slutlig Ändringsförslag till beslut av Europaparlamentet och rådet om ett program för gemenskapsåtgärder på konsumentpolitikens område 2007-2013Ursprungligt förslag: 8064/05

2006-08-15

Fakta-PM om EU-förslag 2005/06:FPM112 KOM (2006) 235 slutlig (doc, 67 kB)

Motion 2005/06:s3439 av Michael Hagberg (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ökat hamnskydd i svensk lagstiftning Motivering Ett EG-direktiv säger att en hamnskyddsmyndighet ska utses för varje hamn och att den ska ansvara för att skyddsutredningar och skyddsplaner görs. I proposition 2005/06:212

2006-08-02

Motion 2005/06:s3439 av Michael Hagberg (s) (doc, 38 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2005/06:FPM111 KOM (2006) 354

Regeringskansliet Faktapromemoria 2005/06:FPM111 Finansieringsinstrument för demokrati och mänskliga rättigheter Utrikesdepartementet 2006-07-29 Dokumentbeteckning KOM 2006 354 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett finansieringsinstrument för främjande av demokrati och mänskliga

2006-07-31

Fakta-PM om EU-förslag 2005/06:FPM111 KOM (2006) 354 (doc, 75 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2005/06:FPM110 KOM(2006)93 slutlig

Regeringskansliet Faktapromemoria 2005/06:FPM110 Kommissionens förslag till ändring av vapendirektivet Justitiedepartementet 2006-07-10 Dokumentbeteckning KOM200693 slutlig Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 91/477/EEG om kontroll av förvärv och innehav av vapen Sammanfattning

2006-07-11

Fakta-PM om EU-förslag 2005/06:FPM110 KOM(2006)93 slutlig (doc, 72 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2005/06:FPM109 KOM(2005)673

Regeringskansliet Faktapromemoria 2005/06:FPM109 Förslag till direktiv om gränsöverskridande transporter av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet 2006-07-10 Dokumentbeteckning KOM2005673 Förslag till rådets direktiv om övervakning och kontroll av transporter av radioaktivt

2006-07-11

Fakta-PM om EU-förslag 2005/06:FPM109 KOM(2005)673 (doc, 69 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2005/06:FPM108 SEC(2006)762

Regeringskansliet Faktapromemoria 2005/06:FPM108 EU:s budget 2007 Finansdepartementet 2007-06-28 Dokumentbeteckning SEC2006762 Preliminärt förslag till Europeiska gemenskapernas allmäna budget för budgetåret 2007 Sammanfattning Budgeten för 2007 blir den första årsbudgeten inom ramen för den nya fleråriga budgetramen

2006-07-05

Fakta-PM om EU-förslag 2005/06:FPM108 SEC(2006)762 (doc, 89 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2005/06:FPM107 KOM(2006)201 slutlig

Regeringskansliet Faktapromemoria 2005/06:FPM107 Åtgärdsprogram för tullfrågor Finansdepartementet 2006-06-29 Dokumentbeteckning KOM2006201 slutlig Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ett åtgärdsprogram för tullfrågor i gemenskapen Tull 2013 Sammanfattning Kommissionen föreslår ett nytt åtgärdsprogram

2006-06-29

Fakta-PM om EU-förslag 2005/06:FPM107 KOM(2006)201 slutlig (doc, 73 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2005/06:FPM106 KOM (2006) 195 slutlig

Regeringskansliet Faktapromemoria 2005/06:FPM106 Rättsmedelsdirektiv i offentlig upphandling Finansdepartementet 2006-06-27 Dokumentbeteckning KOM 2006 195 slutlig Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 89/665/EEG och 92/13/EEG avseende effektivare förfaranden för prövning vad gäller

2006-06-28

Fakta-PM om EU-förslag 2005/06:FPM106 KOM (2006) 195 slutlig (doc, 83 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2005/06:FPM105 KOM (2005) 650 slutlig

Regeringskansliet Faktapromemoria 2005/06:FPM105 Förordning om val av lag för avtal ROM I Justitiedepartementet 2006-06-27 Dokumentbeteckning KOM 2005 650 slutlig Europaparlamentets och rådets förordning om tillämplig lag för avtalsförpliktelser Rom I Sammanfattning Förslaget innehåller allmänna regler om tillämplig

2006-06-27

Fakta-PM om EU-förslag 2005/06:FPM105 KOM (2005) 650 slutlig (doc, 77 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2005/06:FPM103 KOM (2006) 214, SEC (2006) 595, SEC (2006) 596

Regeringskansliet Faktapromemoria 2005/06:FPM103 Bulgariens och Rumäniens beredskap för ett EU-medlemskap Utrikesdepartementet 2006-06-22 Dokumentbeteckning KOM 2006 214 Monitoring report on the state of preparedness for EU membership of Bulgaria and Romania SEC 2006 595 Bulgaria May 2006 Monitoring Report SEC

2006-06-22

Fakta-PM om EU-förslag 2005/06:FPM103 KOM (2006) 214, SEC (2006) 595, SEC (2006) 596 (doc, 81 kB)

Utskottsmöte 2005/06:36

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2005/06:36 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:36 Datum och tid: 08:30 Plats: RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Jordbruksministern informerar om det kommande landsbygdsprogrammet 2. Övriga frågor Bilagor Återrapport från informellt jordbruksministermöte 28-30

2006-06-17 08:30:00

Fakta-PM om EU-förslag 2005/06:FPM102 8296/06 PECHE 101 ENV 226, KOM (2006) 154 slutlig

Regeringskansliet Faktapromemoria 2005/06:FPM102 Förordning om användning av främmande arter i vattenbruk Jordbruksdepartementet 2006-06-15 Dokumentbeteckning 8296/06 PECHE 101 ENV 226, KOM 2006 154 slutlig Förslag till rådets förordning om användning av främmande och lokalt frånvarande arter i vattenbruk Sammanfattning

2006-06-15

Fakta-PM om EU-förslag 2005/06:FPM102 8296/06 PECHE 101 ENV 226, KOM (2006) 154 slutlig (doc, 70 kB)