Dokument & lagar (237 träffar)

Motion 1895:115 Andra kammaren

14 Motioner i Andra kammaren, N:o 115. ii J i fri I Mj-Hll I U"fy, i l N:o 115. Af herr P. AndreassOll, om ändrad lydelse af 41 i gällande konkurslag. Genom lagen den 18 april 1890 vidfoga den förändring beträffande 67 konkurslagen, att arfvode till rättens ombudsman skulle alltid blifva bestämdt af domstolen, i stället

1895-01-26

Motion 1895:115 Andra kammaren (pdf, 190 kB)

Motion 1895:4 Andra kammaren

6 Motioner i Andra Kammaren, N:o 4. N:o 4. Af herr 0. G. Erikson i öfra Odensvi, angående ändring af 27 kap. 10 byggningabalken. Då erfarenheten visat, att nu gällande stadgande uti 27 kap. 10 byggningabalk icke nog klart bestämmer arrendators större eller mindre rätt att disponera det foder, han har öfver vid fardag,

1895-01-22

Motion 1895:4 Andra kammaren (pdf, 239 kB)

Motion 1895:29 Första kammaren

Motioner i Första Kammaren, N:o 29. 1 N:o 29. Af herr af Buréll, om upptagande af ett obligationslån för anskaffning af sjökrigsmateriel. Fyratio år hafva redan gått till ända, sedan vi började ett nytt kredit- och finanssystem, grundadt på utländska lån. Följderna deraf äro för alla numera en visshet landet nästan

1895-01-27

Motion 1895:29 Första kammaren (pdf, 352 kB)

Motion 1895:1 Första kammaren

1 Motioner i Första Kammaren, N:o 1. N:o 1. Af friherre KlinckowstrÖm, angående ökad tull å spanmdl äfvensom tull å potates. Jag har så många gånger uppträdt i Riksdagen rörande tullarne, att min åsigt i frågan är nogsamt känd, och jag kan försäkra, att, så länge jag kommer att hafva en röst i Riksdagen, skall jag i

1895-01-18

Motion 1895:1 Första kammaren (pdf, 4121 kB)

Motion 1895:114 Andra kammaren

12 7 y Motioner i Andra Kammaren, N:o 114. Öl nyy ii j i 1 iJ.0 i ir N:o 114. l i Af herr C. G. Thor, om borttagande af tullen på artikeln fläsk, andra slag.Mil w. It. 1 i i Om det har kurmat sättas och fortfarande sättes i fråga, huruvida spanmålstullar verkligen tillföra jordbruket den hjelp, som det obestridligen

1895-01-27

Motion 1895:114 Andra kammaren (pdf, 235 kB)

Motion 1895:113 Andra kammaren

10 Motioner i Andra Kammaren, N:o 113. iii iN:o 113. Af herr G. Odqvist, om inrättande af ett riksbankens afdelning skontor i Borås. Genom det, att de enskilda bankerna i allmänhet indragit sina afdelningskontor, har behofvet af riksbankens afdelningskontor allt melodi mer gjort sig gällande. Så har till exempel i Borås

1895-01-24

Motion 1895:113 Andra kammaren (pdf, 170 kB)

Motion 1895:101 Andra kammaren

9 Motioner i Andra Kammaren, N:o 101. Nuvarande lydelse: lens beläggande meddelad blifvit, att fordra dess brytande, hvilket icke vägras må, vid ansvar af embetets förlust. Chefen för justitie-departem entet erhållas. 12:o I frågor om qvarstad böra, i sådant fall, Konungens befallningshafvande och vederbörande magistrater

1895-01-26

Motion 1895:101 Andra kammaren (pdf, 245 kB)

Motion 1895:100 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 100. o föreskrifria för erhållande af rätt till så kallad realisation, så att den sökande ålägges att uppgifva, hvilka kommuner han ämnar besöka, och en viss afgift till desamma bestämmes. Stoskholm den 26 januari 1895. D. Perssson i Tallberg. KinUw No 100. Af herr E. Olsson i Kyrkebol,

1895-01-20

Motion 1895:100 Andra kammaren (pdf, 372 kB)

Motion 1895:103 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 103. 13 N:o 103. Af herr A. F. Broström, angående ändrad lydelse af inom. 2, 3 och 4 i 26 af bränvinsförsäljningsförordningen. Då lagstiftaren skifver lagar, synes mig, att lagen bör vara så affattad, att den gäller lika för alla samhällsklasser. Detta är icke förhållandet med kougl. förordningen

1895-01-26

Motion 1895:103 Andra kammaren (pdf, 198 kB)

Motion 1895:102 Andra kammaren

12 Motioner i Andra Kammaren, N:o 102. N:o 102. Af herr A. F. Broström, om skrifvelse till Kongl. Majd med begäran om utarbetande och framläggande af förslag till en riksförsäkringsanstalt för försäkring mot eldskada. Enär de i vårt land, synnerligast för städer, opererande brandförsäkringsbolagen, genom bildandet af

1895-01-01

Motion 1895:102 Andra kammaren (pdf, 132 kB)

Motion 1895:116 Andra kammaren

16 Motioner i Andra Kammaren, N:o 116. itijSfff.M ii it iW.i lot r.1 Ii. 1 i i V It j. N:o 116. A t i tf.in 1 f i bnii ir.Mi ir i. i in Af Herr 0. PeFSSOll i Rinkaby, angående ny förordning om tillsättande och aflönande af fjerdingsmän. r:byiib x l i t 1 r. Ai;n J-n i 1 no i IfailH i- i. Vid förra årets riksdag

1895-01-26

Motion 1895:116 Andra kammaren (pdf, 206 kB)

Motion 1895:105 Andra kammaren

16 v Motioner i Andra Kammaren No 105. dagen framlägga förslag om sådan ändring af 10 kap. 2 giftermålsbalken, jemte andra i sammanhang dermed varande lagbestämmelser, att äkta makar må förklaras berättigade att njuta giftorätt till hälften hvardera i all den egendom de ega eller ega få, oafsedd om egendomen består

1895-01-01

Motion 1895:105 Andra kammaren (pdf, 241 kB)

Motion 1895:104 Andra kammaren

14 Motioner i Andra Kammaren, N:o 104. Med anledning häraf får jag vördsamt föreslå, att 26 mom. 4 i bränvinsförsäljningsförorduingen må erhålla följande förändrade lydelse: Der särskilda omständigheter föranleda behof af försäljningstidens inskränkning, eger Konungens befallningshafvande att, på framställning af kommunalstyrelse

1895-01-20

Motion 1895:104 Andra kammaren (pdf, 257 kB)

Motion 1895:118 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 118 1 N:o 11S. Af herr P. Norberg, angående tullfri införsel öfver Fund sdal en af spanmål, malen och omalen, alla slag, samt fläsk. Vid 1893 års. riksdag yrkade jag i väckt motion, att Riksdagen måtte besluta, att spanmål, malen och omalen, alla slag, samt fläsk, andra slag, skulle få

1895-01-26

Motion 1895:118 Andra kammaren (pdf, 425 kB)

Motion 1895:117 Andra kammaren

18 Motioner i Andra Kammaren, N:o 117. 11i liMHitsin, n tog rt:vrA ii Jo 117. Herr P. 0. Llllldell, om skrifvelse till Kongl. Maj:t med begäran om utarbetande och framläggande af förslag till vissa ändringar i förordningen den 11 oktober 1889 angående kontroll å tillverkningen af margarin samt å handeln dermed. i,

1895-01-26

Motion 1895:117 Andra kammaren (pdf, 187 kB)

Motion 1895:107 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 107. 19 det Riksdagen behagade besluta förböjning af importtullen å stålpennor från nuvarande 60 öre till 3 kronor per kilogram, i vigten inbegripen pappaskar, kartor och omslag. Stockholm den 26 januari 1895. I j C. Axel Carlsson. N:0 107. Af herr A. Peterson i Hasselstad, om ändrad lydelse

1895-01-27

Motion 1895:107 Andra kammaren (pdf, 193 kB)

Motion 1895:106 Andra kammaren

18 Motioner i Andra Kammaren, N:o 106. det Riksdagen behagade besluta, att å elektriska glödlampor måtte åsättas en tall af 3 kronor 50 öre per kilogram. i l j t 1 t. j Stockholm den 25 januari 1805. Oskar Nyländer. N:0 106. Af herr C. A. Öar Isson, om förhöjning af tullen å stålpennor. Då hvarje ny näring på det industriella

1895-01-26

Motion 1895:106 Andra kammaren (pdf, 185 kB)

Motion 1895:142 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 142. 5 N:o 142. Af herr 0. R. Theinptaildér, angående ändring af 1888 års riksdagsbeslut i fråga om uppförande af riksdags- och riksbankshus ä Helgeandsholmen. Att en motion ännu en gång framkommer, som afser eu ändring i det af 1888 års Riksdag fattade och sedermera af Riksdagen genom

1895-01-27

Motion 1895:142 Andra kammaren (pdf, 576 kB)

Motion 1895:129 Andra kammaren

18 Motioner i Andra Kammaren, N:o lä 9. N:o 129. Af herr J. Johnsson i Bollnäs, om afgift för skogsalster, som för export till utrikes ort utlastas. Med åberopande af de motiv, som i särskild motion med förslag till lag angående åtgärder till åstadkommande af förbättrad skogsvård blifvit af mig anfördt, får jag vördsamt

1895-01-26

Motion 1895:129 Andra kammaren (pdf, 114 kB)

Motion 1895:128 Andra kammaren

8 Motioner i Andra Kammaren, N:o 128. N:o 128. Af herr J. Johnsson i Bollnäs, med förslag till lag angående åtgärder till åstadkommande af förbättrad skogsvård. En hvar, som tager i allvarligt betraktande den betydelse skogarna ega, icke allenast för Norrland utan för hela landet, torde medgifva, att de, rätt vårdade

1895-01-26

Motion 1895:128 Andra kammaren (pdf, 569 kB)