Dokument & lagar (246 träffar)

Statens offentliga utredningar 1895:2

YTTRANDEN AF TEÄARBETAEEFflRBUNDETS I SVERIGE STOCKHOLMSAFDELMGAR I. FL. ÖFVER NYÅ ARBETAREFÖRSÄKRINGSKOMITÉNS FÖRSLAG TILL LAG ANGÅENDE FÖRSÄKRING FÖR BEREDANDE AF PENSION VID VARAKTIG OFÖRMÅGA TILL ARBETE. STOCKHOLM K. Ii. BECKMANS BOKTRYCKERI 1895. Till Kongl. Kommerskollegium. Nya arbetareförsäkringskomiténs

1895-01-01

Statens offentliga utredningar 1895:2 (pdf, 586 kB)

Statens offentliga utredningar 1895:2

NYA ARBETAREFÖRSÄKRINGSK0M1TÉNS BETÄNKANDE. i. Utlåtande och förslag. STOCKHOLM TRYCKT 1IOS K. I.BKCKMAN I 8 JKINNEHÅLL. Skrifvelse till Kongl. Maj:t Lagförslag Motiv Reservation af herr Danielson Till Konungen. För att verkställa utredning, om och i hvad mån åtgärder kunde finnas lämpliga för ordnandet af förhållandet

1895-01-01

Statens offentliga utredningar 1895:2 (pdf, 19712 kB)

Statens offentliga utredningar 1895:2

ÖFVERSTÅ THÅ EEA I1E EM BETETS OCH KONGMALIS SAMTLIGE BEFA LLNINGSHA F VA N DES UTLÅTANDEN ÖFVER HYA ARBETA REFÖRSÄKRIN GSKOMITÉHS BETÄNKANDE MED FÖRSLAG TILL lag angående försäkring för beredande af pension vid varaktig OFÖRMÅGA TILL ARBETE ÄFVENSOM VID SAMMA UTLÅTANDEN FOGADE YTTRANDEN AF ANDRA MYNDIGHETER, FÖRENINGAR

1895-01-01

Statens offentliga utredningar 1895:2 (pdf, 7641 kB)

Statens offentliga utredningar 1895:2

KONGL. MÅJ:TS OCH RIKETS KOMMERSKOLLEGII DEN 30 OKTOBER 1894- AFGIFNA UNDERDÅNIGA UTLÅTANDE ÖFVER NYA ÅRBETAREFÖRSÄKRINGSKOMITÉNS FÖRSLAG TILL LAG ANGÅENDE FÖRSÄKRING FÖR BEREDANDE AF PENSION VID VARAKTIG OFÖRMÅGA TILL ARBETE, STOCKHOLM K. L. BECKMANS BOKTRYCKERI 1895. Till Konungen. Sedan den af Eders Kongl. Maj:t

1895-01-01

Statens offentliga utredningar 1895:2 (pdf, 4301 kB)

Statens offentliga utredningar 1895:1

UNDERDÅNIGT BETÄNKANDE OM BÅRNMORSKEKÅRENS pensionering JÄMTE FÖRSLAG TILL REGLEMENTE BARNMORSKORNAS ÅLDERD OMSU NDERSTÖDSA NSTALT. AF G. BNESTRÖM. STOCKHOLM IVAR HA5GGSTRÖMS BOKTRYCKERI 1883. INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sid. Skrifvelse till konungen.14. Gången af utredningen. Provisoriskt förslag till reglemente utarbetadt

1895-01-01

Statens offentliga utredningar 1895:1 (pdf, 18238 kB)

Statens offentliga utredningar 1895:1

K0NGI, MAJ:TS OCH RIKETS KOMMERSKOLLEGII OCH KONGL. GENERALTULLSTYRELSENS GEMENSAMMA UNDERDÅNIGA UTLÅTANDE AF DEN 28 DECEMBER 1894 ANGÅENDE SVERIGES OCH NORGES ÖMSESIDIGA HANDELS- OCH SJÖFARTSFÖRHÅLLANDEN ÄFVENSOM KONGL. LANDTBRUKSSTYRELSENS UNDERDÅNIGA UTLÅTANDE AF DEN 21 DECEMBER 1894 ANGÅENDE YISSA DELAR AP

1895-01-01

Statens offentliga utredningar 1895:1 (pdf, 15851 kB)

Statens offentliga utredningar 1895:1

FÖESLAG TILL LAGAR OM ENKLA BOLAG OCH HANDELSBOLAG, OM AKTIEBOLAG SAMT OM FÖRENINGAR FÖR EKONOMISK VERKSAMHET M. AL, afgifnaAF DEN DERTILL I NÅDER UTSEDDA KOMITÉ. STOCKHOLM, TRYCKT HOS K. L. BECKMAN, 1890. TILL KONUNGEN. Enligt nådigt bref den 30 December 1885 har Eders Kongl. Maj:t funnit, godt uppdraga åt en komité

1895-01-01

Statens offentliga utredningar 1895:1 (pdf, 17824 kB)

Statens offentliga utredningar 1895:1

KOm. STATSKONTORETS UNDERDÅNIGA UTLÅTANDE DEN 30 DECEMBER 1893, ANGÅENDE REGLERING AF LÖNE- OCH PENSIONSFÖRHÅLLANDENA FÖR TJENSTEMAN OCH BETJENTE VID DE ECKLESIASTIK A KONSISTORIERNA. STOCKHOLM IVAR HA2G G STRÖMS BOKTRYCKERI 1894. Till Konungen Uti underdånig skrifvelse den 25 september 1888 har Kyrkomötet, hos hvilket

1895-01-01

Statens offentliga utredningar 1895:1 (pdf, 9686 kB)

Statens offentliga utredningar 1895:1

NYA LAGBEREDNINGENS ANGÅENDE HVAD KUNOL. FÖRSLAG TILL LAX f FAST EGENDOM lR STOCKHOLM 1892. nOKTRYCKEniKT. P. A. NORSTEDT SÖNER. 1 M i j 7 n. i jJr nili TILL KONUNGEN. Sedan Riksdagen i skrifvelse den 12 Maj 1885 i underdånighet gjort framställning derom, att Eders Kongl. Maj:t matte lata utreda hvad som borde

1895-01-01

Statens offentliga utredningar 1895:1 (pdf, 1946 kB)

Motion 1895:181 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 181. 1 N:o 181. Af herr G. JtlllSSOll i Krakerud, i anledning af KongMaj:ts proposition om vissa förändringar i gällande förordning angående vilkor en för försäljning af bränvin och andra brända eller destillerade spirituösa drycker. Med föranledande af Kong.Maj:ts proposition n:o 41 får

1895-04-23

Motion 1895:181 Andra kammaren (pdf, 179 kB)

Motion 1895:180 Andra kammaren

4 Motioner i Andra Kammaren N-o ISO. N:o ISO. Af herr A. OlSSOll i Mårdäng, i anledning af herr C. Wallis motion angående införande af helsovårdslära såsom läroämne, vid folkskolelärare- och lärararineseminarier i riket. Herr C. Wallis hemställer i sin motion, n:o 172, väckt, detta år inom Riksdagens Andra Kammare,

1895-04-22

Motion 1895:180 Andra kammaren (pdf, 259 kB)

Motion 1895:179 Andra kammaren

2 Motioner i Andra Kammaren, N:o 179. tionen utgöra, är annan yrkesidkare, hvad som till loda åt honom och hans familj och hos honom i hans bröd anstälde arbetare är nödigt för minst en månads tid samt de redskap och varor, som oundgängligen behöfvas för yrkets utöfvande. 5 mom. 2. Qvarter lemnas i man af utrymme

1895-04-23

Motion 1895:179 Andra kammaren (pdf, 193 kB)

Motion 1895:178 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 178. 1 N:KS. Al herr J. BcilgtSSOll i Gullåkra, i anledning af kammarens beslut betr afl ande 2 och 5 i lagutskottets förslag till lag angående skyldighet för kommuner och enskilde att fullgöra reqvisition er för krigsmagtens behof. ce et ranedmnk af de mycket starka betänkligheterna mot

1895-04-23

Motion 1895:178 Andra kammaren (pdf, 198 kB)

Motion 1895:177 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N.o 177. 1 N:o i i. Af friherre G. Lagerbrillg, i anledning af Kom/J, Maja proposition om uppgörelse med Stockholms stad angående öfverlåtande pa staten af den rätt, staden md ega till vissa delar af Helgeandsholmen. I proposition n:o 48 af den 22 mars innevarande år, aflemnad till Riksdagen

1895-04-17

Motion 1895:177 Andra kammaren (pdf, 215 kB)

Motion 1895:176 Andra kammaren

6 Motioner i Andra Kammaren, N:o 176. N:o 176. Af herr 0. Eklund från Stockholm m. fl.i anledning af Kongl. Maj:ts proposition om vissa förändringar i gällande förordning angående vilkoren för försäljning af bränvin och andra brända eller distillerade spirituösa drycker. 1 kongl. propositionen n:o 41 af den 8 mars

1895-04-02

Motion 1895:176 Andra kammaren (pdf, 809 kB)

Motion 1895:175 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 175. i N:o 175. Af herr T. V. Forsell, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition om vissa förändringar i gällande förordning angående vilkoren för försäljning af bränvin och andra brända eller distillerade spirituösa drycker. en under n:o 109 väckt motion beslutade 1898 ars Riksdag för

1895-04-02

Motion 1895:175 Andra kammaren (pdf, 366 kB)

Motion 1895:174 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 174. 1 N:o m. Af borr 0. M. Höglund, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition angående bidrag till bestridande af kostnaderna för eu allmän konst- och industriutställning i Stockholm dr 1897. I Kong Maj:ts nådiga proposition n:o 40 till innevarande Riksdagföreslås, att Riksdagen skulle

1895-04-02

Motion 1895:174 Andra kammaren (pdf, 381 kB)

Motion 1895:173 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 173. 5 N:o 173. Af herr C. Wallis, om skrifvelse till Kom/l. Maj:t med begäran om omarbetning af kungörelsen angående förändrade instruktioner för direktioner, läkare och syssloman vid länens lasarett och kurhus den 21 oktober 1864. Lasarettsväsendet har i Sverige på de senaste 30 åren

1895-03-27

Motion 1895:173 Andra kammaren (pdf, 246 kB)

Motion 1895:172 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 172. 1 t N:o m. HfMHftJV I X-jj ib j i t- f i i t j Af herr C. Wallis, om skrifvelse till Kongl. Maja med begäran att helsovårdslära med särskild hänsyn till skolhygien måtte som läroämne blifva införd vid folkskolelärare- och lärarinneseminarier i riket, iii.iii ejidii nlijh Herr

1895-03-26

Motion 1895:172 Andra kammaren (pdf, 321 kB)

Motion 1895:171 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 171. 1 N:o 171. Af herr J. Mankill, med förslag till ändrad lydelse af 14 och 11 riksdagsordningen. Äfven i år anser jag tnig böra förnya min motion om införande af allmän rösträtt vid val af ledamöter till Riksdagens Andra Kammare. En särskild och osökt anledning dertill erbjuder sig i

1895-03-16

Motion 1895:171 Andra kammaren (pdf, 239 kB)