Dokument & lagar (299 träffar)

Statens offentliga utredningar 1890:2

L ARO VER KSKOMITENS UNDERDÅNIGA UTLÅTANDE OCH FÖRSLAG ANGÅENDE TONEN ÅF RIKETS ALLMÄNNA LÄR OCH DERMED SAMMANHÄNGANDE FRÅGOR. AFGIFVET DEN 25 AUGUSTI 1884. STOCKHOLM, 1884. KONGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT i SÖNER. Innehållsförteckning, Komiténs underd. skrifvelse till Kungl. Maj:t I. Betänkande: Kap. I. Allmän

1890-01-01

Statens offentliga utredningar 1890:2 (pdf, 14345 kB)

Statens offentliga utredningar 1890:5

UNDERDÅNIGA UTLÅTANDEN OCH YTTRANDEN ANGÅENDE LÅEOVEKKSKOMITÉNS DEN 2 5 AUGUSTI 18 84 DATEKADE BETÄNKANDE ii. AFGIFNA AF DOMKAPITLEN, DIREKTIONERNA ÖFVER STOCKHOLMS STADS UNDERVISNINGSVERK OCH NYA ELEMENTARSKOLAN I STOCKHOLM ÄFVENSOM ÅTSKILLIGA LÄROVERKSKOLLEGIER. STOCKHOLM IVAR HAjGGSTRÖMS boktryckeri 1885.

1890-01-01

Statens offentliga utredningar 1890:5 (pdf, 15469 kB)

Statens offentliga utredningar 1890:3

LÄROVERKSKOMITÉNS UNDERDÅNIGA UTLÅTANDE OCH FÖRSLAG ANGÅENDE ORGANISATIONEN tf RIKETS ALLMÄNNA LÄROVI OCH DERMED SAMMANHÄNGANDE FRÅGOR. BILAGA E. REDOGÖRELSE FÖR DEN HYGIENISKA UNDERSÖKNINGEN AEGIFVEN AE KOMITÉNS LEDAMOT PROF. AXEL KEY. FÖRSTA AFDELNINGEN:TEXT. STOCKHOLM, 1885. KONGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT

1890-01-01

Statens offentliga utredningar 1890:3 (pdf, 17917 kB)

Statens offentliga utredningar 1890:5

UNDERDÅNIGA UTLÅTANDEN OCH YTTRANDEN ANGÅENDE LÅEOYERKS KOMITÉ NS DEN 2 5 AUGUSTI 18 84 DATERADE BETÄNKANDE in. AFGIFNA AF KOMMUNALA MYNDIGHETER i BE STÄDER OCH KÖPINGAR, HVILKAS LÄROVERK KOMITÉN FÖRESLAGIT TILL OMBILDNING ELLER INDRAGNING. STOCKHOLM IVAR HA3GGSTRÖMS BOKTRYCKERI 1885. Innehållsförteckning. 1

1890-01-01

Statens offentliga utredningar 1890:5 (pdf, 8062 kB)

Statens offentliga utredningar 1890:5

UNDERDÅNIGA OCH YTTRANDEN ANGÅENDE LÅROVERKSKOMITÉNS DEN 2 5 AUGUSTI 18 84 DATERADE BETÄNKANDE i. AFGRENA AF KANSLERN FÖR RIKETS UNIVERSITET SAMT DE AKADEMISKA KONSISTORIERNA OCH FAKULTETERNA I UPSALA OCH LUND, LÄRAREKOLLEGIET VID KAROLINSKA MEDIKOKIRURGISICA INSTITUTET ÄFVENSOM DIREKTIONEN ÖFVER GYMNASTISKA

1890-01-01

Statens offentliga utredningar 1890:5 (pdf, 11483 kB)

Statens offentliga utredningar 1890:1

UNDERDÅNIGT BETÄNKANDE AFGIFVET DEN 5 APRIL 1887 AF DEN AF KONGL. MAJ:T DEN 6 NOVEMBER 1885 TILLSATTA KOMITÉ FÖR GRANSKNING AF UPPGJORDT FÖRSLAG TILL INSTRUKTION FÖR PROVINSIALLÄKARE MED FLERE LÄKARE ÄFVENSOM FÖR UTREDANDE AF ÅTSKILLIGA ANDRA I SAMBAND DERMED STÅENDE FRÅGOR. STOCKHOLM, 1887. KONGL. BOKTRYCKERIET.

1890-01-01

Statens offentliga utredningar 1890:1 (pdf, 14779 kB)

Statens offentliga utredningar 1890:4

LÄROVERKSKOMITÉNS: UNDERDÅNIGA UTLÅTANDE OCH FÖRSLAG ANGÅENDE DERMED SAMMANHÄNGANDE FRÅGOR. BILAGA E. REDOGÖRELSE FÖR DEN HYGIENISKA UNDERSÖKNINGEN AFGIFVEN AF KOMITÉNS LEDAMOT Prof. AXEL KEY. ANDRA AFDELNINGEN:TABELLER. STOCKHOLM, 1885. kongl. boktryckeriet. P. A. NORSTEDT SÖNER. INNEHÅLLSFÖRTECKNING. A. Siffertal

1890-01-01

Statens offentliga utredningar 1890:4 (pdf, 78816 kB)

Statens offentliga utredningar 1890:5

UNDERDÅNIGA UTLÅTANDEN OCH YTTRANDEN ANGÅENDE LÅROYERKSKOMITÉNS PÅ DESS HYGIENISKA UNDERSÖKNING GRUNDADE FRAMSTÄLLNINGAR OCH FÖRSLAG IV. AEGIFNA AP MEDICINALSTYRELSEN, DE MEDICINSKA FAKULTETERNA VID UNIVERSITETEN I LUND OCH UPSALA samt LÄRAREKOLLEGIET VID KAROLINSKA MEDIKO-KIRURGISKA INSTITUTET I STOCKHOLM. STOCKHOLM

1890-01-01

Statens offentliga utredningar 1890:5 (pdf, 2291 kB)

Statens offentliga utredningar 1890:1

BETÄNKANDE AFGIFVET DEN 30 JANUARI 1890 AF DEN UNDER DEN 5 OKTOBER 1889 I NÄDER TILLSATTA BÅNKKOMITÉN STOCKHOLM, TRYCKT HOS K. L. BECKMAN, 1890. INNEHÅLL. Sid. Skrifvelse till Körningen.5, lagförslag-Förslag till lag för Sveriges riksbank 9. Förslag till ändringar i regeringsformen ocli riksdagsordningen.27. Förslag

1890-01-30

Statens offentliga utredningar 1890:1 (pdf, 4320 kB)

Motion 1890:65 Andra kammaren

10 Motioner i Andra Kammaren, N:o 65. böra vägra denna Bergmans begäran, enär han är i orten och äfven af mig känd såsom en utmärkt aktningsvärd och rättskaffens person, får jag på anförda skäl och med åberopande af de ärendet rörande handlingar, som torde genom bankofullmägtiges försorg från afdelningskontoret i Jönköping

1890-01-21

Motion 1890:65 Andra kammaren (pdf, 170 kB)

Motion 1890:61 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 61. 1 Sfi©61. Af herr L. i Helgebol, angående skrifvelse till Kongl. Maj:t med anhållan om ändring i förordningen rörande försäljning af vin och maltdrycker m. m. den 21 oktober 1885. För hvarje ledamot af denna kammare och särskilt för hvarje landtrepresentant inom densamma torde det

1890-01-24

Motion 1890:61 Andra kammaren (pdf, 176 kB)

Motion 1890:224 Andra kammaren

Motionen i Andra Kammaren, N:o 224. 1 N:o 224. Af herr P. Allderssoil i Högkil om skrifvelse till Kongl. Maj:t i fråga om upphörande eller inskränkning af skyldigheten att förrätta syner å indelta arméns torp. För tillsynen öfver indelta arméens knektetorp hållas hvart tredje år eller oftare torpsyner, som förrättas

1890-03-31

Motion 1890:224 Andra kammaren (pdf, 162 kB)

Motion 1890:51 Första kammaren

Motioner i Första Kammaren, N:o 51. 1 No 51. Af herr Lull floberg, angående skrifvelse till Konungen med begäran om framläggande af förslag till ändring i grufvestadgan i fråga om dispositionsrätten öfver mineralfyndigheter ä viss kronojord, ni. in. De skäl, Indika uti till 1889 års Riksdag afgifven motion anfördes

1890-04-23

Motion 1890:51 Första kammaren (pdf, 296 kB)

Motion 1890:182 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 182. 7 No 182. Af lien- P, 0. Hörnfeldt, om beviljande för år 1891 af ett andag å 1,548,000 kronor för byggande af en bibana frän Mellansel till Örnsköldsvik. Under senaste tiden har det temligen allmänt blifvit erkändt, att Norrlands näringslif och utveckling allt för länge fått vänta

1890-01-27

Motion 1890:182 Andra kammaren (pdf, 1686 kB)

Motion 1890:1 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 1. 1 N:o 1. Af herr 0. W. Redelig, om antagande af ny ecklesiastik boställsordning. Förslag till ecklesiastik boställsordning framlades för 1889 års Riksdag af Kongl. Maj:t. Utan att ingå i någon pröfning af förslaget tillstyrkte lagutskottet Riksdagen att för närvarande icke bifalla detsamma.

1890-01-18

Motion 1890:1 Andra kammaren (pdf, 1615 kB)

Motion 1890:227 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 227. 1 N:o 227. Af lierr A. Hedin, med förslag till lag om försäkring för olycksfall i arbetet. Med anledning af KongMaj:ts proposition angående försäkring för olycksfall i arbetet, får jag, med begagnande af den i riksdagsordningens 55 rnedgifna rätt, härmed föreslå, att Riksdagen, med

1890-01-01

Motion 1890:227 Andra kammaren (pdf, 1410 kB)

Motion 1890:32 Andra kammaren

11 Motioner i Andra Kammaren, N:o 32. N:o 32. Af herr G. W. Lyth, om skrifvelse till Kongl. Maj.t i fråga om inrättande af industrilotterier. Oaktadt fråga om inrättande af industrilotterier i vårt land tvenne gånger varit föremål för öfverläggning inom Riksdagens Andra Kammare men icke vunnit dess bifall, vågar jag

1890-01-01

Motion 1890:32 Andra kammaren (pdf, 1484 kB)

Motion 1890:10 Första kammaren

Motioner i Första Kammaren, N:o 10. I N:o 10. Af herr Helander, om utfärdande af stadganden angående exakta mantalsbråhs förvandling till och utbyte mot decimalbråk. I likhet med så många andra frågor af större eller mindre praktisk betydelse kar äfven frågan om decimalräkningens användande vid mantalets fördelning

1890-01-21

Motion 1890:10 Första kammaren (pdf, 2221 kB)

Motion 1890:27 Första kammaren

Motioner i Första Kammaren, N:o 27. 13 N:o 27. Af herr Lindqvist, om anslag till anläggning af jernväg från Mellansel till Örnsköldsvik. Under senaste tiden har det temligen allmänt blifvit erkändt, att Norrlands näringslif och utveckling allt för länge fått vänta på det understöd, som eu lämpligt framdragen jernväg

1890-01-27

Motion 1890:27 Första kammaren (pdf, 1807 kB)

Motion 1890:19 Första kammaren

Motioner i Första Kammaren, N:o 19. 5 N:o 19. Af herr Adelsköld, med förslag till lag om älderdomsförsäkring. Vid 1884 års riksdag väcktes af herr A. Hedin i Andra Kammaren följande motion: att Riksdagen behagade dels i skrifvelse till Kongl. Maj:t anhålla, att Kong Maj:t täcktes så väl låta utarbeta och i de delar,

1890-01-21

Motion 1890:19 Första kammaren (pdf, 1386 kB)