Dokument & lagar (246 träffar)

Statens offentliga utredningar 1895:2

YTTRANDEN AF TEÄARBETAEEFflRBUNDETS I SVERIGE STOCKHOLMSAFDELMGAR I. FL. ÖFVER NYÅ ARBETAREFÖRSÄKRINGSKOMITÉNS FÖRSLAG TILL LAG ANGÅENDE FÖRSÄKRING FÖR BEREDANDE AF PENSION VID VARAKTIG OFÖRMÅGA TILL ARBETE. STOCKHOLM K. Ii. BECKMANS BOKTRYCKERI 1895. Till Kongl. Kommerskollegium. Nya arbetareförsäkringskomiténs

1895-01-01

Statens offentliga utredningar 1895:2 (pdf, 586 kB)

Statens offentliga utredningar 1895:1

UNDERDÅNIGT BETÄNKANDE OM BÅRNMORSKEKÅRENS pensionering JÄMTE FÖRSLAG TILL REGLEMENTE BARNMORSKORNAS ÅLDERD OMSU NDERSTÖDSA NSTALT. AF G. BNESTRÖM. STOCKHOLM IVAR HA5GGSTRÖMS BOKTRYCKERI 1883. INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sid. Skrifvelse till konungen.14. Gången af utredningen. Provisoriskt förslag till reglemente utarbetadt

1895-01-01

Statens offentliga utredningar 1895:1 (pdf, 18238 kB)

Statens offentliga utredningar 1895:1

K0NGI, MAJ:TS OCH RIKETS KOMMERSKOLLEGII OCH KONGL. GENERALTULLSTYRELSENS GEMENSAMMA UNDERDÅNIGA UTLÅTANDE AF DEN 28 DECEMBER 1894 ANGÅENDE SVERIGES OCH NORGES ÖMSESIDIGA HANDELS- OCH SJÖFARTSFÖRHÅLLANDEN ÄFVENSOM KONGL. LANDTBRUKSSTYRELSENS UNDERDÅNIGA UTLÅTANDE AF DEN 21 DECEMBER 1894 ANGÅENDE YISSA DELAR AP

1895-01-01

Statens offentliga utredningar 1895:1 (pdf, 15851 kB)

Statens offentliga utredningar 1895:1

FÖESLAG TILL LAGAR OM ENKLA BOLAG OCH HANDELSBOLAG, OM AKTIEBOLAG SAMT OM FÖRENINGAR FÖR EKONOMISK VERKSAMHET M. AL, afgifnaAF DEN DERTILL I NÅDER UTSEDDA KOMITÉ. STOCKHOLM, TRYCKT HOS K. L. BECKMAN, 1890. TILL KONUNGEN. Enligt nådigt bref den 30 December 1885 har Eders Kongl. Maj:t funnit, godt uppdraga åt en komité

1895-01-01

Statens offentliga utredningar 1895:1 (pdf, 17824 kB)

Statens offentliga utredningar 1895:2

NYA ARBETAREFÖRSÄKRINGSK0M1TÉNS BETÄNKANDE. i. Utlåtande och förslag. STOCKHOLM TRYCKT 1IOS K. I.BKCKMAN I 8 JKINNEHÅLL. Skrifvelse till Kongl. Maj:t Lagförslag Motiv Reservation af herr Danielson Till Konungen. För att verkställa utredning, om och i hvad mån åtgärder kunde finnas lämpliga för ordnandet af förhållandet

1895-01-01

Statens offentliga utredningar 1895:2 (pdf, 19712 kB)

Statens offentliga utredningar 1895:1

KOm. STATSKONTORETS UNDERDÅNIGA UTLÅTANDE DEN 30 DECEMBER 1893, ANGÅENDE REGLERING AF LÖNE- OCH PENSIONSFÖRHÅLLANDENA FÖR TJENSTEMAN OCH BETJENTE VID DE ECKLESIASTIK A KONSISTORIERNA. STOCKHOLM IVAR HA2G G STRÖMS BOKTRYCKERI 1894. Till Konungen Uti underdånig skrifvelse den 25 september 1888 har Kyrkomötet, hos hvilket

1895-01-01

Statens offentliga utredningar 1895:1 (pdf, 9686 kB)

Statens offentliga utredningar 1895:2

ÖFVERSTÅ THÅ EEA I1E EM BETETS OCH KONGMALIS SAMTLIGE BEFA LLNINGSHA F VA N DES UTLÅTANDEN ÖFVER HYA ARBETA REFÖRSÄKRIN GSKOMITÉHS BETÄNKANDE MED FÖRSLAG TILL lag angående försäkring för beredande af pension vid varaktig OFÖRMÅGA TILL ARBETE ÄFVENSOM VID SAMMA UTLÅTANDEN FOGADE YTTRANDEN AF ANDRA MYNDIGHETER, FÖRENINGAR

1895-01-01

Statens offentliga utredningar 1895:2 (pdf, 7641 kB)

Statens offentliga utredningar 1895:2

KONGL. MÅJ:TS OCH RIKETS KOMMERSKOLLEGII DEN 30 OKTOBER 1894- AFGIFNA UNDERDÅNIGA UTLÅTANDE ÖFVER NYA ÅRBETAREFÖRSÄKRINGSKOMITÉNS FÖRSLAG TILL LAG ANGÅENDE FÖRSÄKRING FÖR BEREDANDE AF PENSION VID VARAKTIG OFÖRMÅGA TILL ARBETE, STOCKHOLM K. L. BECKMANS BOKTRYCKERI 1895. Till Konungen. Sedan den af Eders Kongl. Maj:t

1895-01-01

Statens offentliga utredningar 1895:2 (pdf, 4301 kB)

Statens offentliga utredningar 1895:1

NYA LAGBEREDNINGENS ANGÅENDE HVAD KUNOL. FÖRSLAG TILL LAX f FAST EGENDOM lR STOCKHOLM 1892. nOKTRYCKEniKT. P. A. NORSTEDT SÖNER. 1 M i j 7 n. i jJr nili TILL KONUNGEN. Sedan Riksdagen i skrifvelse den 12 Maj 1885 i underdånighet gjort framställning derom, att Eders Kongl. Maj:t matte lata utreda hvad som borde

1895-01-01

Statens offentliga utredningar 1895:1 (pdf, 1946 kB)

Motion 1895:115 Andra kammaren

14 Motioner i Andra kammaren, N:o 115. ii J i fri I Mj-Hll I U"fy, i l N:o 115. Af herr P. AndreassOll, om ändrad lydelse af 41 i gällande konkurslag. Genom lagen den 18 april 1890 vidfoga den förändring beträffande 67 konkurslagen, att arfvode till rättens ombudsman skulle alltid blifva bestämdt af domstolen, i stället

1895-01-26

Motion 1895:115 Andra kammaren (pdf, 190 kB)

Motion 1895:4 Andra kammaren

6 Motioner i Andra Kammaren, N:o 4. N:o 4. Af herr 0. G. Erikson i öfra Odensvi, angående ändring af 27 kap. 10 byggningabalken. Då erfarenheten visat, att nu gällande stadgande uti 27 kap. 10 byggningabalk icke nog klart bestämmer arrendators större eller mindre rätt att disponera det foder, han har öfver vid fardag,

1895-01-22

Motion 1895:4 Andra kammaren (pdf, 239 kB)

Motion 1895:29 Första kammaren

Motioner i Första Kammaren, N:o 29. 1 N:o 29. Af herr af Buréll, om upptagande af ett obligationslån för anskaffning af sjökrigsmateriel. Fyratio år hafva redan gått till ända, sedan vi började ett nytt kredit- och finanssystem, grundadt på utländska lån. Följderna deraf äro för alla numera en visshet landet nästan

1895-01-27

Motion 1895:29 Första kammaren (pdf, 352 kB)

Motion 1895:1 Första kammaren

1 Motioner i Första Kammaren, N:o 1. N:o 1. Af friherre KlinckowstrÖm, angående ökad tull å spanmdl äfvensom tull å potates. Jag har så många gånger uppträdt i Riksdagen rörande tullarne, att min åsigt i frågan är nogsamt känd, och jag kan försäkra, att, så länge jag kommer att hafva en röst i Riksdagen, skall jag i

1895-01-18

Motion 1895:1 Första kammaren (pdf, 4121 kB)

Motion 1895:114 Andra kammaren

12 7 y Motioner i Andra Kammaren, N:o 114. Öl nyy ii j i 1 iJ.0 i ir N:o 114. l i Af herr C. G. Thor, om borttagande af tullen på artikeln fläsk, andra slag.Mil w. It. 1 i i Om det har kurmat sättas och fortfarande sättes i fråga, huruvida spanmålstullar verkligen tillföra jordbruket den hjelp, som det obestridligen

1895-01-27

Motion 1895:114 Andra kammaren (pdf, 235 kB)

Motion 1895:113 Andra kammaren

10 Motioner i Andra Kammaren, N:o 113. iii iN:o 113. Af herr G. Odqvist, om inrättande af ett riksbankens afdelning skontor i Borås. Genom det, att de enskilda bankerna i allmänhet indragit sina afdelningskontor, har behofvet af riksbankens afdelningskontor allt melodi mer gjort sig gällande. Så har till exempel i Borås

1895-01-24

Motion 1895:113 Andra kammaren (pdf, 170 kB)

Motion 1895:101 Andra kammaren

9 Motioner i Andra Kammaren, N:o 101. Nuvarande lydelse: lens beläggande meddelad blifvit, att fordra dess brytande, hvilket icke vägras må, vid ansvar af embetets förlust. Chefen för justitie-departem entet erhållas. 12:o I frågor om qvarstad böra, i sådant fall, Konungens befallningshafvande och vederbörande magistrater

1895-01-26

Motion 1895:101 Andra kammaren (pdf, 245 kB)

Motion 1895:100 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 100. o föreskrifria för erhållande af rätt till så kallad realisation, så att den sökande ålägges att uppgifva, hvilka kommuner han ämnar besöka, och en viss afgift till desamma bestämmes. Stoskholm den 26 januari 1895. D. Perssson i Tallberg. KinUw No 100. Af herr E. Olsson i Kyrkebol,

1895-01-20

Motion 1895:100 Andra kammaren (pdf, 372 kB)

Motion 1895:103 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 103. 13 N:o 103. Af herr A. F. Broström, angående ändrad lydelse af inom. 2, 3 och 4 i 26 af bränvinsförsäljningsförordningen. Då lagstiftaren skifver lagar, synes mig, att lagen bör vara så affattad, att den gäller lika för alla samhällsklasser. Detta är icke förhållandet med kougl. förordningen

1895-01-26

Motion 1895:103 Andra kammaren (pdf, 198 kB)

Motion 1895:102 Andra kammaren

12 Motioner i Andra Kammaren, N:o 102. N:o 102. Af herr A. F. Broström, om skrifvelse till Kongl. Majd med begäran om utarbetande och framläggande af förslag till en riksförsäkringsanstalt för försäkring mot eldskada. Enär de i vårt land, synnerligast för städer, opererande brandförsäkringsbolagen, genom bildandet af

1895-01-01

Motion 1895:102 Andra kammaren (pdf, 132 kB)

Motion 1895:116 Andra kammaren

16 Motioner i Andra Kammaren, N:o 116. itijSfff.M ii it iW.i lot r.1 Ii. 1 i i V It j. N:o 116. A t i tf.in 1 f i bnii ir.Mi ir i. i in Af Herr 0. PeFSSOll i Rinkaby, angående ny förordning om tillsättande och aflönande af fjerdingsmän. r:byiib x l i t 1 r. Ai;n J-n i 1 no i IfailH i- i. Vid förra årets riksdag

1895-01-26

Motion 1895:116 Andra kammaren (pdf, 206 kB)