Dokument & lagar (306 träffar)

Statens offentliga utredningar 1896:1

FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRAD UPPSTÄLLNING AF RIKSSTATENS FJERDE HUFVUDTITEL ENLIGT NÅDIGT FÖRORDNANDE UPPGJORDT AF EXPEDITIONSCHEFEN I LANDTFÖRSVARSDEPARTEMENTETS AFDELNING AP KONGL. MAJ:TS KANSLI M. M. E. von der LANCKEN MED BITRÄDE AF FÄLTINTENDENTEN AF FÖRSTA KLASSEN M. M. P. A. F. HOLMQUIST. STOCKHOLM 1895 kilNGL.

1896-01-01

Statens offentliga utredningar 1896:1 (pdf, 20151 kB)

Statens offentliga utredningar 1896:6

UNDERDÅNIGA UTLÅTANDEN AF MRSTÅTHÅLLAREEMBETET OCH STOCKHOLMS STADSFULLMÄKTIGE SAMT KONGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAFVANDE I LÄNEN OCH LANDSTINGEN I ANLEDNING AF SÅRSKILDE KOMITERADES DEN 3 MARS 1883 AFGIFNA BETÄNKANDE MED FÖRSLAG TILL NY FISKEBISTADGA M. M. STOCKHOLM, 18$5. KO NGL. BOKTRYCKERI ii T. 1.A. NOK8TRDT

1896-01-01

Statens offentliga utredningar 1896:6 (pdf, 12741 kB)

Statens offentliga utredningar 1896:5

UNDERDÅNIGT BETÄNKANDE MED FÖRSLAG TILL IT FISKERISTADGA M. M. AFGIFVET DEN 3 MARS 1883 AF SÅRSKILDT I NÅDER FÖRORDNADE KOMMITTERADE. STOCKHOLM, 1883. KONGL, BOKTRYCKERIET. P. A. NOUBTEDT il HÖNKR. TILL KONUNGEN. Sedan i underdånig skrifvelse den 22 Maj 1878 Riksdagen med förmälan att inom densamma framställning

1896-01-01

Statens offentliga utredningar 1896:5 (pdf, 7534 kB)

Statens offentliga utredningar 1896:4

FÖRSLAG TILL LAG OM RÄTT TILL FISKE SAMT TILL ANDRA DERMED SAMMANHÄNGANDE FÖRFATTNINGAR, AFGIFNA AF DE DERTILL FÖRORDNADE KOMITERADE. STOCKHOLM. IVAR HACGGSTRÖMS BOKTRYCKERI 1894. TILL KONUNGEN. Vid föredragning den 1 sistlidne Juni af det betänkande med förslag till ny fiskeristadga, som den 3 Mars 1883 afgifvits

1896-01-01

Statens offentliga utredningar 1896:4 (pdf, 3358 kB)

Statens offentliga utredningar 1896:3

KOMIK MAJ:TS OCH RIKETS KAMMARKOLLEGII SAMT KONGL. DOMÄNSTYRELSENS DEN 8 NOVEMBER 1892 APG1FNA UNDERDÅNIGA UTLÅTANDE ANGÅENDE AFGIFVET FÖRSLAG TILL LAG HEHIAHSEIMM, E80STYCENIN6 OCH JORDAFSÖNDRIKG STOCKHOLM TRYCKT HOS K. L. BECKMAN 1892. mmmmu i Bram m mm m y f mmmmim ww. oa vU ET I i Å U- tf H J f Y A i4

1896-01-01

Statens offentliga utredningar 1896:3 (pdf, 3602 kB)

Statens offentliga utredningar 1896:2

UNDERDÅNIGT BETÄNKANDE ANGÅENDE AFGIFVET EN DEN 25 SEPTEMBER 1891 FÖRORDNAD KOMITÉ. STOCKHOLM TRYCKT HOS K. L. BECKMAN 1 892. i n r i t r 6 f. I i Till KONUNGEN Sedan Riksdagen i underdånig skrifvelse den 14 maj 1891 anhållit, att Eders Kongl. Maj:t täcktes låta utreda, huruvida icke genom statsmakternas försorg

1896-01-01

Statens offentliga utredningar 1896:2 (pdf, 1313 kB)

Motion 1896:46 Andra kammaren

6 Motionär i Andra Kammaren, N:o 46. N:o 46. Af herr T. A. Lundström, med förslag till ändrad lydelse af 56 i förordningen om kommunalstyrelse på landet den 21 mars 1862. Med hänvisning till den af mig under förra riksdagen inom Andra Kammaren väckta motionen n:o 45 och det beslut, samma kammare fattade vid föredragningen

1896-01-25

Motion 1896:46 Andra kammaren (pdf, 193 kB)

Motion 1896:105 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 105. 11 På grund häraf får jag föreslå: att tullsatsen för jäst, alla slag, åter sänkes till sitt förra belopp af 20 öre per kilo samt att Riksdagen måtte medgifva, att denna tullsats måtte tillämpas från och med den dag under innevarande år, som af Kongl. Maj:t bestämmes. Stockholm den

1896-01-27

Motion 1896:105 Andra kammaren (pdf, 246 kB)

Motion 1896:69 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 69. 13 N:o 69- Af herr A. OlSSOIl i Ornakärr, angående uppbörd och redovisning af lön till klockare. Genom kongl. förordningen angående allmänt ordnande af klockares löneinkomster, gifven den 2 november 1883, är stadgadt, att hvad utöfver förmån och afkastning af på lön anslagen bostad

1896-01-25

Motion 1896:69 Andra kammaren (pdf, 164 kB)

Motion 1896:74 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 74. 5 M,iirTi'lii l ilfi/i j Mani:1 t t.i 1 jilmi:it j i:M.v tt h-sif li.i.r/l i ij,j i j,i■j t n ii n-loii:lrt i.1 11 i:$J i,i A iiti t i ngibiö ji i i H:i roll imi i f f i i 11 i ir.o n r. i. q f j i rf m:M i:u/j N:o 74. y i:i:v I V. Af herr J. JohailSSOIl från Stockholm, om

1896-01-20

Motion 1896:74 Andra kammaren (pdf, 302 kB)

Motion 1896:73 Andra kammaren

4 Motioner i Andra Kammaren, N:o 73. arbeta och för Riksdagen framlägga förslag till lagstadgande i ofvan angifna syfte. Om remiss till lagutskottet får jag vördsamt anhålla. Stockholm den 25 januari 1896. T. W. Forsell Uti förestående motion instämmer i P. Truedsson. I i,mJn N:o 73. Af herr A. O. Gyllensvärd m. fl.om

1896-01-25

Motion 1896:73 Andra kammaren (pdf, 139 kB)

Motion 1896:57 Andra kammaren

18 Motioner i Andra Kammaren N:o 57. riket att de här ofvan angifna syftemålen dermed vinnas nemligen:dels att boställshafvarens och församlingens rätt i fråga om dispositionen af skogsafkastningen må kunna göras lika väl gällande som kyrkans eller det allmännas, och dels att bestämmelser meddelas om huru med dylik

1896-01-25

Motion 1896:57 Andra kammaren (pdf, 182 kB)

Motion 1896:56 Andra kammaren

Motioner Andra Kammaren, N:o 17. 13 till hvart tredje år och hvarje kurs ytterligare förkortas, i syfte att kostnaderna för militärläkarnes undervisning måtte än vidare nedbringas. Stockholm den 25 januari 1896. Olof Jonsson J i Hof. N:o 56. Af herr 0. JoilSSOll i Hof, om skrifvelse till Kongl. Majt med begäran om ändring

1896-01-25

Motion 1896:56 Andra kammaren (pdf, 405 kB)

Motion 1896:45 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 45. 5 N:o 43. Af herr Rydberg, om skrifvelse till Kongl. Maj:t med be. gäran om utredning i fråga om remonteringsväsendet. Det mindre tillfredsställande skick, hvaruti de från Ottenby remontdepöt till vederbörande truppförband sistlidna höst aflemnade remonterna befunnits, har väckt uppseende

1896-01-25

Motion 1896:45 Andra kammaren (pdf, 135 kB)

Motion 1896:44 Andra kammaren

3 Motioner i Andra Kammaren, N:o 44. för andra må tala och svara, skola vara oberyktade, ärlige, redlige och förståndige. Stockholm den 24 januari 1896. Olof Persson. Killebäckstorp. N:o 44. TTrn. 1 nn cd Af borr 0. Persson i Killebäckstorp, angående bevillning fbiinkomst af aktier. Länge har det man och man emellan

1896-01-24

Motion 1896:44 Andra kammaren (pdf, 171 kB)

Motion 1896:43 Andra kammaren

2 Motioner i Andra Kammaren, K:o 43. i hvad mån alkoholism kan betraktas såsom en sjukdom, samt hvad som i sådant fall kan och bör från statens sida göras för att bereda alkoholister nödig sjukvård. Stockholm den 25 januari 1896. P. Waldenström. N:o 43. Af herr 0. Pörssoil i Killebäckstorp, om ändrad lydelse af 15

1896-01-24

Motion 1896:43 Andra kammaren (pdf, 187 kB)

Motion 1896:42 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 42. 1 N:o é2. Af herr P. Waldenström, om skrifvelse till Kongl. Maj:t med begäran om utredning, om och i hvad mån alkoholism kan betraktas såsom en sjukdom. Då den åsigten allt mer gör sig gällande, att dryckenskapen icke blott är en last, äfven om den i regeln börjar såsom en last, utan

1896-01-25

Motion 1896:42 Andra kammaren (pdf, 186 kB)

Motion 1896:41 Andra kammaren

20 Motioner i Andra Kammaren, N:o 41. På grund af hvad sålunda blifvit anfördt, våga vi vördsamt hemställa, att Riksdagen måtte besluta inrättandet af ett riksbankens afdelningskontor i Yenersborg år 1897, under de vilkor och bestämmelser med afseende på kontorets verksamhet och rörelse, som derom torde föreskrifvas.

1896-01-22

Motion 1896:41 Andra kammaren (pdf, 230 kB)

Motion 1896:39 Andra kammaren

16 Motioner i Andra Kammaren, N-o 39. af staten återbekomme hvad de genom afgifternas borttagande på detta sätt förlorat. Man skulle emellertid också kunna låta fartygens betalningsskyldighet hos konsuln qvarstå, men låta rederierna för sagda utgifter af staten erhålla återbetalning, i de respektive länen hos landtränterierna

1896-01-24

Motion 1896:39 Andra kammaren (pdf, 256 kB)

Motion 1896:38 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 38. 15 N:o 38. Af Herr P. PehTSSOn i Norrsund, angående anvisande af förslagsanslag till ersättning för vissa konsulats- och expeditionsafgifter. Enligt sid. 61 i riksdagens revisorers berättelse om den år 1894 af dem verkstälda granskning af statsverkets tillstånd m. m. år 1893 den sista

1896-01-24

Motion 1896:38 Andra kammaren (pdf, 167 kB)