Dokument & lagar (242 träffar)

Statens offentliga utredningar 1897:2

t STATISTISKA TABELLER ÖFVER SVERIGES OCH NORGES ÖMSESIDIGA HANDEL OCH SJÖFART ENLIGT UPPDRAG AF DE FÖR DELTAGANDE I FÖRHANDLINGAR OM NY MELLANRIKSLAG AF KONGL. MAJ.T DEN 6 SEPT. 1895 FÖRORDNADE SVENSKA OMBUD UTARBETADE AF FREDR. GRÖNWALL fil. d:r. STOCKHOLM K. I,BECKMANS BOKTRYCKERI 1890. INNEHÅLLSFÖRTECKNING.

1897-01-01

Statens offentliga utredningar 1897:2 (pdf, 26101 kB)

Statens offentliga utredningar 1897:2

UNDERDÅNIGT BETÄNKANDE OCH FÖRSLAG TILL ORDNANDE AF ANDESVAGAS UNDERVISNING AFGIFVET I MARS 1894 DÄRTILL I NÅDER UTSEDDE KOMMITTERA DE. STOCKHOLM 1894 KUNGL. BOKTRYCKERIET. I.A. NORSTEDT L SÖNER TILL KONUNGEN. Sedan Riksdagen i skrifvelse den 20 maj 1892 anhållit, det Eders Kungl. Maj:t täcktes låta verkställa

1897-01-01

Statens offentliga utredningar 1897:2 (pdf, 9512 kB)

Statens offentliga utredningar 1897:2

OFVERSTATHALLAREEIBETETS OCH UTLÅTANDEN ÖFVER DET AF SÄRSKILDA KOMITERADE DEN 2 NOVEMBER 1894 AFGIFNA BETÄNKANDE MED FÖRSLAG TILL FÖRORDNING ANGÅENDE INKOMSTBEVILLNING. STOCKHOLM, ISAAC MAECDS BOKTB.AKTIEBOLAG, 1895. I l:o. Öfverståthållareembetet i Stockholm. Till Kongl. Maj:ts och Rikets Kammarrätt. Öfverståthållareembetet

1897-01-01

Statens offentliga utredningar 1897:2 (pdf, 11332 kB)

Statens offentliga utredningar 1897:2

BETÄNKANDE MED FÖRSLAG TILL AFGIFVET DEN 2 NOVEMBER 1894 AF DERTILL FÖRORDNADE KOMITERADE. STOCKHOLM 1SAAC MARCUS BOKTR.AKTIEBOLAG. 1894. r i i/n 1 11 iA t t i i i Till Herr Statsrådet och Chefen för Kongl. Finansdepartementet. Sedan Kongl. Maj:t den 19 maj 1893 bemyndigat chefen för Kongl. Finansdepartementet att

1897-01-01

Statens offentliga utredningar 1897:2 (pdf, 11437 kB)

Statens offentliga utredningar 1897:2

KONGL. MAJ:TS OCH RIKETS KAMMARRÄTTS SAMT ÖFVERSTÅTHÅLLAREEMBETETS OCH KONGL MATTS BEFALLNINGSHAFVANDES UTLÅTANDEN ÖFVER DET AF SÄRSKILDA KOMITERADE DEN 1 MAJ 1891 AFGIFNA BETÄNKANDE MED FÖRSLAG TILL VISSA ÄNDRINGAR I GÄLLANDE BEVILLNINGSFÖRORDNING. STOCKHOLM. ISAAC iTAECilS BOKTK-AKTIEEOI.AO 1892. UNDERDÅNIGT

1897-01-01

Statens offentliga utredningar 1897:2 (pdf, 8370 kB)

Statens offentliga utredningar 1897:2

BETÄNKANDE AFGIFVET DEN 1 MAJ 1891 DEN UTAF KONGL. MAJ:T UNDER DEN 24 OKTOBER 1890 TILLSATTA KOMITÉ FÖR AFGIFVANDE AF FÖRSLAG TILL VISSA ÄNDRINGAR I GÄLLANDE BEVILLNINGSFÖRORDNING. STOCKHOLM, 1891. KONGL. BOKTRYCKERI ET. P. A. NORSTEDT SÖNER. INNEHÅLL. Sid. Skrifvelse till Konungen.5. Betänkande: Beskattning af inkomst

1897-01-01

Statens offentliga utredningar 1897:2 (pdf, 6470 kB)

Statens offentliga utredningar 1897:1

1893 ÅRS JERNVÄGSKOMITÉ. II a. Betänkande och förslag angående jernvägsadministrationen afgifvet den 24 oktober 1895. STOCKHOLM K. L. BECKMANS BOKTRYCKERI 1895. INNEHALL. Sid. Skrivelse till Konungen.IVI. Betänkande och förslag.1S25. I. Undersökning af jemvägsadministrationens organisation och det sätt, hvarpå dess

1897-01-01

Statens offentliga utredningar 1897:1 (pdf, 14095 kB)

Statens offentliga utredningar 1897:2

m MAJS OGB RIKETS KAIMMÄHS UNDERDÅNIGA ÖFVER UTLÅTANDE DET AF SÄRSKILDA KOMITERADE DEN 2 NOVEMBER 1894 AFGIFNA BETÄNKANDE MED FÖRSLAG TILL FÖRORDNING ANGÅENDE INKOMSTBEVILLNING. STOCKHOLM, ISAAC MATtCUS BOKTR.AKTIEBOLAG, 1895. TILL KONUNGEN. Genom nådig remiss den 2 sistlidne november bär Eders Kong,Maj:t anbefalt

1897-01-01

Statens offentliga utredningar 1897:2 (pdf, 4989 kB)

Statens offentliga utredningar 1897:1

FÖRSLAG TILL FÖRORDNING ANGÅENDE STRAFFREGISTER JEMTE FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRAD LYDELSE AF 2 4 MOM. TRYCKFRIHETSFÖRORDNINGEN, AFGIFNA AF DEN AF KONGL. MAJ:T DEN 11 SEPTEMBER 1891 TILLSATTA KOMITÉ FÖR UTARBETANDE AF FÖRESKRIFTER TILL BEREDANDE AF UPPLYSNINGAR ANGÅENDE DÖMDE FÖRBRYTARE M. M. STOCKHOLM, 1892. P. A.

1897-01-01

Statens offentliga utredningar 1897:1 (pdf, 4948 kB)

Statens offentliga utredningar 1897:2

UNDERDÅNIGT

1897-01-01

Statens offentliga utredningar 1897:2 (pdf, 2522 kB)

Statens offentliga utredningar 1897:1

KONG,JERNYAGSSTYRELSENS DEN HO JANUARI 1890 AFGIKNA UN DERDÅNI GA UTLÅT AND KOMITERADES BETÄNKANDE OCH FÖRSLAG ANGÅENDE JEMViSADimSTMTIOm STOC K Ilo r,M K. 11 K CK MANS 111 K T K Y C K K It 1 1 891. Till Konungen. Sedan Eders KongMaj:t den 2 Juni 1893 i nåder tillsatt en komité med uppdrag, bland annat, att efter

1897-01-01

Statens offentliga utredningar 1897:1 (pdf, 2369 kB)

Statens offentliga utredningar 1897:1

FÖRSLAG TILL LAG ANGÅENDE VISSA ANVISNINGAR M. M. AFGIFVET I NÅDER DERTILL UTSEDDE KOMITERADE. STOCKHOLM K. I,BECKMANS BOKTRYCKERI isar, I Till KONUNGEN. Sedan Eders Kongl. Magt den 17 April innevarande år behagat i nåder uppdraga åt undertecknade att utarbeta förslag till lag angående sigtanvisningar eller s.

1897-01-01

Statens offentliga utredningar 1897:1 (pdf, 1798 kB)

Motion 1897:90 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 90. 7 tf:o 90. Af herr JT. JÖ11SS011 i Gammalstorp, om upphörande af tullen å Icaffe. I den man som skyddssystemet utvecklats, hafva naturligen frihandelsperiodens så kallade finanstullar blifvit allt mer otidsenliga. Deras syfte var att bereda staten behöfliga inkomster, och normen för

1897-01-21

Motion 1897:90 Andra kammaren (pdf, 201 kB)

Motion 1897:56 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, 2V:o 56. 3 N:o 56. Af herr G. J. Hammarström, om nedsättning af tullen å kaffe. Då för närvarande inom vårt land på handelspolitikens område den grundsatsen gör sig gällande, att alla inom landet befintliga näringar, likasom näringar eller affärsföretag, hvilka möjligen kunna upparbetas, böra

1897-01-28

Motion 1897:56 Andra kammaren (pdf, 183 kB)

Motion 1897:39 Första kammaren

Motioner i Första Kammaren, N:o 39. 1 r N:o 39. Af herr Benedicks m. fl.om ökadt statsunderstöd åt svenska mosskulturföreningen. i. Uti en till Kongl. Maj:t sistlidne höst ingifven skrift har svenska mosskulturföreningen gjort eu underdånig framställning om aflåtande till innevarande års Riksdag af nådig proposition

1897-01-29

Motion 1897:39 Första kammaren (pdf, 185 kB)

Motion 1897:38 Första kammaren

Motioner i Första Kammaren, N:o 38. 9 N:o 38. Af herr Ljungberg, om tull ä tack- och barlast jern samt skrot. Under förlidet års riksdag hemstälde dåvarande ledamoten af Andra Kammaren herr Wijkander uti sin motion, n:o 164, att Riksdagen ville besluta tullfrihet för den i tulltaxan upptagna posten Tack- och b ar last

1897-01-27

Motion 1897:38 Första kammaren (pdf, 164 kB)

Motion 1897:55 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 55. 1 N:o 55. Af herr C- J. Hammarström, om ändrad lydelse af andra punkten i kungörelsen angående förvaltningsbidrag till sjukkassor. I kongl. kungörelsen af den 30 oktober 1891, angående förvaltningsbidrag åt sjukkassor, punkt 2, stadgas såsom vilkor för att registrerad sjukkassa skall

1897-01-28

Motion 1897:55 Andra kammaren (pdf, 198 kB)

Motion 1897:37 Första kammaren

6 Motioner i Första Kammaren, N:o 37. N:o 37. Af herr Ljungberg, med åtskilliga förslag beträffande vissa delar af Kongl. Maj:ts propositioner angående statsverkets tillstånd och behof. Det hittills oerhörda belopp, hvartill det kongl. budgetförslaget i år uppstiger, föranleder mig att härmed vördsamt föreslå några

1897-01-28

Motion 1897:37 Första kammaren (pdf, 224 kB)

Motion 1897:36 Första kammaren

Motioner i Första Kammaren, N:o 36. 1 N:o 36. Af herr Ljungberg, med förslag till ändrad lydelse af 15 kap. 23 och 24 strafflagen. De olycksdigra följder, som arbetsinställelser nästan alltid medföra icke blott för arbetsgifvarne utan äfven för arbetarne sjelfva, göra det till en bjudande pligt för lagstiftaren att,

1897-01-01

Motion 1897:36 Första kammaren (pdf, 334 kB)

Motion 1897:54 Andra kammaren

8 Motioner i Andra Kammaren, N:o 54. N:o 54. Af herr C. J. Hammarström, angående ändrad lydelse af 1 i lagen om sjukkassor m. m. Sedan kongl. kungörelsen af den 30 oktober 1891 med lag angående sjukkassor trädde i gällande kraft, har Riksdagen för hvarje år anslagit 100,000 kronor till understöd åt arbetares sjukkassor,

1897-01-28

Motion 1897:54 Andra kammaren (pdf, 225 kB)