Dokument & lagar (237 träffar)

Motion 1895:165 Andra kammaren

IG Motioner i Andra Kammaren, N:o 165. N:o 165. Af herr M. Alsterlund m. fl.om skrifvelse till Kongl. Maj:t med begäran om viss ändring i förordningen angående försäljning af vin och maltdrycker m. m. den 24 oktober 1885. Många städer inom vårt land hafva stora områden, som icke äro planlagda, hvilka sträcka sig på

1895-02-19

Motion 1895:165 Andra kammaren (pdf, 190 kB)

Motion 1895:161 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 161. 1 r tf:o 161. Af herr E. SvenSSOIl från Karlskrona, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition med förslag till lag angående försäkring för beredande af pension vid varaktig oförmåga till arbete. Uti Kongl. Maj:ts proposition, n:o 22, till innevarande års Riksdag, angående försäkring

1895-02-15

Motion 1895:161 Andra kammaren (pdf, 238 kB)

Motion 1895:160 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 160. 1 N:o 160. Af herr J. A. Sjö, om skrifvelse till Kongl. Maj:t med begäran om förslag angående inrättande af ett statslotteri. Under det en del menniskor äro lyckliga och nöjda med det lilla samt arbeta och sträfva för att nära sig och de sina, är det deremot andra, som se all jordisk

1895-02-12

Motion 1895:160 Andra kammaren (pdf, 225 kB)

Motion 1895:159 Andra kammaren

2 Motioner i Andra Kammaren, N:o 159. Derest konstitutionsutskottet skulle gilla mitt förslag i hufvudsak, men möjligen finna det nya stadgandet böra formuleras annorlunda eller tilldelas en annan plats i riksdagsordningen, än af mig ifrågasatt blifvit, torde utskottet benäget vidtaga de ändringar, som sålunda anses

1895-02-12

Motion 1895:159 Andra kammaren (pdf, 995 kB)

Motion 1895:158 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 158. 1 i f N:o 158. Af herr G. Ryding, med förslag om tillägg till 33 riksdagsordningen. I en till innevarande års Riksdag afgifven motion, n:o 152, har herr O. B. Olsson i Maglehult föreslagit en sådan ändring i 52 regeringsformen och 33 riksdagsordningen, att Riksdagens kamrar skulle

1895-02-12

Motion 1895:158 Andra kammaren (pdf, 190 kB)

Motion 1895:155 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 155. 3 N:o 155. Af herr 0. Walter, om skrifvelse till Kongl. Maj:t med begäran om åläggande för kongl. jemn äg sstyrelsen att inför näst sammanträdande Riksdag framlägga fullständig stat. Ett statens embetsverk, som i senare tider begynt ådraga sig en mindre gynsam uppmärksamhet, är kongl.

1895-02-09

Motion 1895:155 Andra kammaren (pdf, 238 kB)

Motion 1895:157 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 157. 9 N:o 157. Af herr A. V. Ljungman, med förslag till ändrad lydelse af 53, 69, 87, 102, 105, 106 och 107 regeringsformen, 37, 38, 39, 43, 48, 57, 72 och 73 riksdagsordningen samt 2 tryckfrihetsförordningen. Bland önskningsmål, som under särskildt de senare åren allt mer sökt göra sig

1895-02-08

Motion 1895:157 Andra kammaren (pdf, 622 kB)

Motion 1895:156 Andra kammaren

6 Motioner i Andra Kammaren, N:o 156. N:o 156. Af herr A. V. Ljungman, med förslag till ändrad lydelse af 28, 32, 35, 36 och 48 regeringsformen. De bestämmelser, hvilka 28, 32, 35 och 36 regeringsformen innehålla rörande embete- och tjenstemäns tillsättande och entledigande samt särskilda rättigheter såsom sådana äro,

1895-02-08

Motion 1895:156 Andra kammaren (pdf, 231 kB)

Motion 1895:154 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 154. 1 N:o 154. Af herr J. E. Behmer, angående skrifvelse till Kongl. Maj:t med begäran om utredning. och förslag, i fråga om förändradt och förbättradt pensioneringssätt för sjöfolk och deras hustrur. Uti Kongl. Maj:ts till Riksdagen aflåtna nådiga proposition med förslag till lag angående

1895-02-08

Motion 1895:154 Andra kammaren (pdf, 189 kB)

Motion 1895:153 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 153. 1 N:o 153. Af herr L. P. Mallmill, angående skrifvelse till Kongl. Maf.t med begäran om förslag till statens öfvertagande af besväret med anskaffande af nummerhästar för indelta kavalleriet mot ersättning af vederbörande rust- och rotehållare. Med stöd af det lifliga intresse, svenska

1895-02-04

Motion 1895:153 Andra kammaren (pdf, 241 kB)

Motion 1895:152 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 152. 1 N:o 152. Åt herr O. B. OlSSOn i Maglehult, med förslag till ändrad lydelse af 52 regeringsformen samt 10, 20, 32, 33, 34, 35 och 45 riksdagsordningen. Med hänvisning till den utredning, som lemnats i konstitutionsutskottets utlåtanden n:o 3 år 1891 och n:o 25 år 1893, får jag härmed

1895-02-02

Motion 1895:152 Andra kammaren (pdf, 315 kB)

Motion 1895:148 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 148. 41 N:o 148. Af herr R. Eklundh från Lund, om skrifvelse till Kongl. Maj:t med begäran om utredning angående lämpligheten af Hallands skiljande från Göta liofrätts domvärjo och förläggande under liofrätten öfver Skåne och Blekinge samt sistnämnda liofrätts förflyttning till Lund.

1895-01-27

Motion 1895:148 Andra kammaren (pdf, 289 kB)

Motion 1895:147 Andra kammaren

38 Motioner i Andra Kammaren, N:o 147. U H j i t. f. N:o 147. Af herr D. K. Bergström, om skrifvelse till Kongl. Maj:t med begäran om utredning och framläggande af förslag till lagstiftning i fråga om tvister mellan arbetare och arbetsgifvare. Bland de sociala spörsmål, som sedan länge tagit uppmärksamheten i anspråk

1895-01-27

Motion 1895:147 Andra kammaren (pdf, 238 kB)

Motion 1895:146 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaten, N:o 146. 35 t N:o 146. Af herr D. K. Bergström, om anslag till offentliggörande i tryck af yrkesinspektörernas årsberättelser. Då jag vid fjolårets riksdag väckte motion om offentliggörande i tryck af yrkesinspektörernas berättelser, anförde jag som ett hufvudskäl för mitt yrkande betydelsen

1895-01-27

Motion 1895:146 Andra kammaren (pdf, 250 kB)

Motion 1895:145 Andra kammaren

30 Motioner i Andra Kammaren, N:o 145, N:o 145. Af herr O. G. Eklund från Stockholm, om ändrad lydelse af 9, 11 och 14 i förordningen om kommunalstyrelse i Stockholm den 23 maj 1862. I en till 1894 års Riksdag afgifven motion n:o 112 hemstälde jag om vissa förändringar i kongl. förordningen om kommunalstyrelse i Stockholm

1895-01-27

Motion 1895:145 Andra kammaren (pdf, 336 kB)

Motion 1895:143 Andra kammaren

14 Motioner i Andra Kammaren, N:o 143. N:o 143. Af herr J. O. Nyström, angående ändring af 1888 ars riksdagsbeslut i fråga om uppförande af riksdags- och riksbankshus å Helgeandsholmen. Ehuru Riksdagen deri 31 mars 1894 ej funnit skäligt bifalla då väckta motioner om ändring i beslutet rörande uppförandet af riksdagsoch

1895-01-27

Motion 1895:143 Andra kammaren (pdf, 171 kB)

Motion 1895:142 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 142. 5 N:o 142. Af herr 0. R. Theinptaildér, angående ändring af 1888 års riksdagsbeslut i fråga om uppförande af riksdags- och riksbankshus ä Helgeandsholmen. Att en motion ännu en gång framkommer, som afser eu ändring i det af 1888 års Riksdag fattade och sedermera af Riksdagen genom

1895-01-27

Motion 1895:142 Andra kammaren (pdf, 576 kB)

Motion 1895:141 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 141. 3 N:o 141. Af herr S. J. Kardell, om utsträckning af teckning slärares vid allmänna läroverk rätt till arfvode under sjukdom. På grund af enskild motion beviljade 1893 års Riksdag teckningslärarne vid rikets allmänna läroverk rätt att vid sjukdomsfall få uppbära tre fjerdedelar af

1895-01-27

Motion 1895:141 Andra kammaren (pdf, 161 kB)

Motion 1895:135 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 135. 7 N:o 135. Af herr J, Andersson i Lysvik, om införande af s. k. samaritkurser och helsovårddära såsom läroämnen vid folkskoleseminarier samt mvisande af medel härtill. Enär det genom redogörelse för samaritinstitutionens verksamhet i Sverige och andra länder i vida kretsar blifvit

1895-01-27

Motion 1895:135 Andra kammaren (pdf, 187 kB)

Motion 1895:131 Andra kammaren

22 Motioner i Andra Kammaren, N:o 131. N:o 131. Af herr C. J. Jakobson, om upphäfvande af stadgandet att inteckning i fastighet skall, för att fortfarande vara gällande, hvart tionde år förnyas. Ehuru årligen reformer införas i vårt lands gällande lagar, så finnas många stadganden deri, som ännu äro föga tidsenliga

1895-01-27

Motion 1895:131 Andra kammaren (pdf, 232 kB)