Dokument & lagar (237 träffar)

Motion 1895:130 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 130. 19 N:o 130. Af herr C. W. Collander, om skrifvelse till Kongl. Maj:t med begäran om utarbetande och framläggande af förslag till lag om utarrendering af jagträtten å kronoparker m. m. Uti en under sistlidne riksdag inom Andra Kammaren afgifven motion n:o 128 hemstälde undertecknad,

1895-01-27

Motion 1895:130 Andra kammaren (pdf, 233 kB)

Motion 1895:126 Andra kammaren

4 Motioner i Andra Kammaren, Ko 126. N:o 126. Af herr J. A. Aulin, om inrättande af ett riksbankens afdelning skontor i Eskilstuna. ADå redan flere motioner om nya riksbanksafdelningskontor från flere håll blifvit väckta, vill jag fästa uppmärksamheten på vigten af att, om också ej vid denna riksdag, åtminstone så snart

1895-01-27

Motion 1895:126 Andra kammaren (pdf, 177 kB)

Motion 1895:125 Andra kammaren

2 Motioner i Avdra Kammaren, N-o 185. Ett ytterligare skäl till den af mig föreslagna förändringen finner jag deri, att äfven vid nya väglagens tillämpning kommer domänstyrelsen att vara förhindrad att lemna bifall till tagande af väglagningsämnen på statens utarrenderade domäner, då sådant skulle enligt 33 väglagen

1895-01-27

Motion 1895:125 Andra kammaren (pdf, 179 kB)

Motion 1895:121 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 121. 1 N:0 121. Af herr II. H. Lilliehöök, om ändrad lydelse af 15 i jörordningen angående patent den 16 maj 1884. Under den tid, 1884 års patentförordning varit gällande, hafva klagomål framkommit öfver åtskilliga af dess bestämmelser, h vilka äro för industrien och uppfinnareverksamheten

1895-01-27

Motion 1895:121 Andra kammaren (pdf, 253 kB)

Motion 1895:114 Andra kammaren

12 7 y Motioner i Andra Kammaren, N:o 114. Öl nyy ii j i 1 iJ.0 i ir N:o 114. l i Af herr C. G. Thor, om borttagande af tullen på artikeln fläsk, andra slag.Mil w. It. 1 i i Om det har kurmat sättas och fortfarande sättes i fråga, huruvida spanmålstullar verkligen tillföra jordbruket den hjelp, som det obestridligen

1895-01-27

Motion 1895:114 Andra kammaren (pdf, 235 kB)

Motion 1895:112 Andra kammaren

6 Motioner i Andra Kammaren, N:o 112. 11 71 it i iomnv i i f v i nr.at luryijuf-KJ j.u emu rrv d ö 1-K3bt i no Ilo loge aognitnmo: lie ilij 1j t p I ill öq iael 7.vin lÖt 79 U o sikori ueau 1 It tauirn in f.t Jhnrl b f,irmfnfyn7 h u fl tau in i ol 7f Ki tall ol 5 i Lut jo r SS/ N:0 112. ioIbK VitiV U:fiKq.pi

1895-01-27

Motion 1895:112 Andra kammaren (pdf, 426 kB)

Motion 1895:109 Andra kammaren

22 Motioner i Andra Kammaren, No 109. N:0 109. Af herr J. Bromée, med anledning af Kongl. Maj:ls i statsverkspropositionen begärda anslag för intendenturcorpsens nya organisation. För genomförande under år 1896 af intendenturcorpsens nya organisation begäres å fjerde hufvudtiteln i årets statsverksproposition 9,200

1895-01-27

Motion 1895:109 Andra kammaren (pdf, 117 kB)

Motion 1895:107 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 107. 19 det Riksdagen behagade besluta förböjning af importtullen å stålpennor från nuvarande 60 öre till 3 kronor per kilogram, i vigten inbegripen pappaskar, kartor och omslag. Stockholm den 26 januari 1895. I j C. Axel Carlsson. N:0 107. Af herr A. Peterson i Hasselstad, om ändrad lydelse

1895-01-27

Motion 1895:107 Andra kammaren (pdf, 193 kB)

Motion 1895:98 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 98. 31 då troligen komme att anläggas af finska affärsmän på svenskt område, hvarigenom importen hit skulle kunna bedrifvas i lika stort omfång. Med nuvarande kommunikationsmedel går det lätt att, inlagd i is, transportera färsk lax på längre afstånd. Skall det afsedda ändamålet med införseltullen

1895-01-27

Motion 1895:98 Andra kammaren (pdf, 185 kB)

Motion 1895:97 Andra kammaren

30 Motioner i Andra Kammaren, N:o 97. efter det frågan egnats en allsidig utredning, varda inrättade.Märkvärdigt nog sade bondeståndet nej härtill, fastän saken ju i första rummet afser dess nytta. 1 Norige har frågan om eu stations inrättande ännu ej så mycket varit på tal, men stortinget har dock enhälligt beslutat

1895-01-27

Motion 1895:97 Andra kammaren (pdf, 186 kB)

Motion 1895:88 Andra kammaren

14 Motioner i Andra Kammaren, Kl:o 88. N:o 88. Af herr A. Hedin, med förslag till lag om arbetstiden i bagerier, s. k. hembagerier och konditorier äfvensom restauranter och hotell, der bakning idkas. Under den långvariga arbetsinställelse, som bageriarbetarne i hufvudstaden företogo försommaren 1890, torde för första

1895-01-27

Motion 1895:88 Andra kammaren (pdf, 2043 kB)

Motion 1895:47 Första kammaren

20 Motioner i Första Kammaren, No 47, r tf D t;j:iJi4 i-iiN:o 47. Af herr de Laval,om anordnande i Stockholm af en ständig utställning af prof å varor, som införas till Sverige, m. m. i n t r- i i 7oHIf I jri j 1 t, i Om man granskar siffrorna för den årliga varuimporten till Sverige, skall man finna, att importen utgöres

1895-01-27

Motion 1895:47 Första kammaren (pdf, 156 kB)

Motion 1895:46 Första kammaren

18 Motioner i Första Kammaren, N:o 46. t i tf-1 x111 N:o 46. idft Mi. MJUKM.ivV: 1 ii ii Af hen- de Laval, om ökad träl ä finare slags papper. Kändt är, att man vid tulltaxans uppställning nödgats sammanföra varor af skilda värden till en och samma grupp med en gemensam tullsats. Om än en sådan nödtvungen sammanställning

1895-01-27

Motion 1895:46 Första kammaren (pdf, 211 kB)

Motion 1895:45 Första kammaren

16 Motioner i Första Kammaren, N:o 45. tHjilM I ij rfr it In:r.Ut tf A N:o 45. Af lien- de Laval, om förhöjning af tullen ä skrifpennor. I nu gällande tulltaxa äro skrifpennor belagda med en tull af 60 öre per kilogram. Om man jorator denna tullsats med dem, som äro åsätta andra metallvaror, skall man finna, att finare

1895-01-27

Motion 1895:45 Första kammaren (pdf, 208 kB)

Motion 1895:43 Första kammaren

Motioner i Första Kammaren, N:o 43. 11 N o 43. Af herr Stridsberg, om utsträckning af tiden, inom hvilken i Sverige patenterad uppfinning här bör bringas till utöfning. Under den tid, 1884 års patentförordningvarit gällande, hafva klagomål framkommit öfver åtskilliga af dess bestämmelser, hvilka äro för industrien och

1895-01-27

Motion 1895:43 Första kammaren (pdf, 252 kB)

Motion 1895:40 Första kammaren

Motioner i Första Kammaren, N:o 40. 1 N:o 40. Af herr VOtl Stapel ITIO hr, om meddelande af nya bestämmelser angående utöfvande af läkareverksamhet och handel med läkemedel. Genom åtskilliga tid efter annan under senare delen af 1600-talet utgifna kongl. författningar synes handeln med läkemedel blifvit ett privilegium

1895-01-27

Motion 1895:40 Första kammaren (pdf, 376 kB)

Motion 1895:38 Första kammaren

18 Motioner i Första Kammaren, N:o 38. ui rf j i N:o 38. i f i v i i i r Af herr Ljungberg, om anskaffande a.f lämpliga lokaler för Riksdagen och riksbanken. f ctm:v dov.iDet lärer väl icke kunna bestridas, att representationens pligt är att, under alla förhållanden, iakttaga största möjliga sparsamhet, och att

1895-01-27

Motion 1895:38 Första kammaren (pdf, 479 kB)

Motion 1895:33 Första kammaren

Motioner i Första Kammaren, N:o 33. 15 rf.oYra:i v L N:o 33. Af herr af Buren, om tull å fartyg. I samma mån som det varit nödvändigt att söka vinna allt mera ökad utveckling åt den svenska jernindustrien för att bereda den nya utvägar att täfla med länder, som äro mera lyckligt lottade än vårt land beträffande såväl

1895-01-27

Motion 1895:33 Första kammaren (pdf, 169 kB)

Motion 1895:32 Första kammaren

12 Motioner i Första Kammaren, N:o 32. rättfärdiga endast driften i så liten skala som möjligt och för att skaffa våra arbetare sysselsättning under en tid, då vi annars skulle behöfva afskeda dem.På grund häraf får jag vördsamt föreslå, att Riksdagen ville besluta en tull åjordfärger, slammade och mulna till fint pulver,

1895-01-27

Motion 1895:32 Första kammaren (pdf, 247 kB)

Motion 1895:31 Första kammaren

10 Motioner i Första Kammaren, N:o 31. N:o 31. j l.v 1 4.T/J y.i I.r v r, l i t i Af herr af Buren, om tull å slammade och jinmajna jordfärger. Af färger och färgningsämnen, som icke finnas upptagna i vår tulltaxa, men hvartill råämnen i stor mängd finnas i vårt land, utan att de hittills blifvit i nämnvärd grad tillgodosedda,

1895-01-27

Motion 1895:31 Första kammaren (pdf, 245 kB)