Dokument & lagar (237 träffar)

Motion 1895:30 Första kammaren

6 Motioner i Första Kammaren, N:o 30. N:o 30. Af herr af Buren, om upphörande af nuvarande hypoteksinstitution samt inrättande af en ny hypoteksbank. År 1890 antog Riksdagen med anledning af Kongl. Maj:ts proposition med förslag till förnyade förordningar angående Sveriges allmänna hypoteksbank och angående de allmänna

1895-01-27

Motion 1895:30 Första kammaren (pdf, 281 kB)

Motion 1895:29 Första kammaren

Motioner i Första Kammaren, N:o 29. 1 N:o 29. Af herr af Buréll, om upptagande af ett obligationslån för anskaffning af sjökrigsmateriel. Fyratio år hafva redan gått till ända, sedan vi började ett nytt kredit- och finanssystem, grundadt på utländska lån. Följderna deraf äro för alla numera en visshet landet nästan

1895-01-27

Motion 1895:29 Första kammaren (pdf, 352 kB)

Motion 1895:28 Första kammaren

11 Motioner i Första Kammaren, Ao 28. Till bekräftande af ofvanstående uppgifver jag här nedan eu jemförelse af de bebyggda ytorna och fasadlängderna i utkasten för Helgeandsoch Riddarholmen. Enligt de föreliggande ritningarna belöper sig den bebyggda ytan å Helgeandsholmen.till c:a 5,000 in. å Riddarholmen.5,500

1895-01-27

Motion 1895:28 Första kammaren (pdf, 291 kB)

Motion 1895:27 Första kammaren

2 Motioner i Första Kammaren, N:o 27. T öfverensstämmelse med hvad sålunda blifvit anfördt får jagvördsamt föreslå Riksdagen, att tullsatsen för ris, oskaladt, eller paddy måtte höjas till 3 kronor 15 öre per 100 kilogram samt att den sålunda förhöjda tullen måtte, såsom tilläggsafgift till gällande tulltaxa, jemväl

1895-01-27

Motion 1895:27 Första kammaren (pdf, 645 kB)

Motion 1895:26 Första kammaren

Motioner i Första Kammaren, N:o 26. 1 N:o 26. Af herr Cavalli, om förhöjning af tv Ilen å oskaladt ris. o A oskaladt ris eller paddy fann 1888 års Riksdag sig böra sätta, samma tull, som förut vid nämnda, riksdag blifvit. bestämd för omalen spanmål i allmänhet, eller 2 kronor 50 öre per 100 kg. Äfven vid 1892 års riksdag

1895-01-27

Motion 1895:26 Första kammaren (pdf, 186 kB)

Motion 1895:139 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 139. 17 hofrätts inseende, till dess i laga ordning kan varda annorlunda förordnadt att föreskrifna uppgifter om dagen för början af ting och allmänna tingssammanträden skola, så vidt de afse tiden efter 1896 års ingång, af häradshöfdingarne i Vermlands och Örebro län insändas till Gröta

1895-01-26

Motion 1895:139 Andra kammaren (pdf, 277 kB)

Motion 1895:138 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, Ko 138. 11 N:o 138. Af herr C. A. Bokström in- fl.angående Vermlands och Örebro läns skiljande från Svea hofrätt och förläggande under Göta ho fr ätts domvärjo m. m. Genom till denna Riksdag aflåten nådig proposition, n:o 3, har Kong Maj:t föreslagit Riksdagen att dels besluta, att Vermlands

1895-01-26

Motion 1895:138 Andra kammaren (pdf, 452 kB)

Motion 1895:134 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 134. 5 N:o 134. Af herr C. G. Andersson i Skeenda, om skrifvelse till Kongl. Maj:t med begäran om åtgärder till skydd för jordbruket mot skada af s. k. canadahjortar i Södermanlands län. För åtskilliga år sedan lät herr baron Oscar Dickson, såsom egare af egendomen Skepsta i Gåsinge socken

1895-01-26

Motion 1895:134 Andra kammaren (pdf, 165 kB)

Motion 1895:133 Andra kammaren

2 Motioner i Andra Kammaren, N:o 133. N:o 183. Af herr N. Jönsson i G-ammalstorp, om ändring och tillägg uti gällande förordning angående vilkoren för tillverkning af bränvin. Bränvinsbränningen inom landet torde inom kort, för så vidt icke lagstiftningen skyndsamt kommer emellan, komma att öfvergå till storindustrien

1895-01-26

Motion 1895:133 Andra kammaren (pdf, 229 kB)

Motion 1895:129 Andra kammaren

18 Motioner i Andra Kammaren, N:o lä 9. N:o 129. Af herr J. Johnsson i Bollnäs, om afgift för skogsalster, som för export till utrikes ort utlastas. Med åberopande af de motiv, som i särskild motion med förslag till lag angående åtgärder till åstadkommande af förbättrad skogsvård blifvit af mig anfördt, får jag vördsamt

1895-01-26

Motion 1895:129 Andra kammaren (pdf, 114 kB)

Motion 1895:128 Andra kammaren

8 Motioner i Andra Kammaren, N:o 128. N:o 128. Af herr J. Johnsson i Bollnäs, med förslag till lag angående åtgärder till åstadkommande af förbättrad skogsvård. En hvar, som tager i allvarligt betraktande den betydelse skogarna ega, icke allenast för Norrland utan för hela landet, torde medgifva, att de, rätt vårdade

1895-01-26

Motion 1895:128 Andra kammaren (pdf, 569 kB)

Motion 1895:127 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 127. 5 idkarne kunde vara i tillfälle att begagna sig af denna utväg, torde det vara tillräckligt att endast fästa uppmärksamheten på den mängd af ut ländska vexlar, som den växande rörelsen erfordrar och hvilkas inköp och försäljning nu måste besörjas genom någon bank i Stockholm, dervid

1895-01-26

Motion 1895:127 Andra kammaren (pdf, 222 kB)

Motion 1895:124 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 124. 1 1 N:o 124. Af herr P. Truedsson, om ändrad lydelse af 65 i förordningen den 26 januari 1894 angående hushållningen med de allmänna skogarne i riket. Under flera år hafva stenhuggeri-bolag upptagit och bearbetat svart granit i örkeneds socken Östra Göinge härad af Kristianstads

1895-01-26

Motion 1895:124 Andra kammaren (pdf, 193 kB)

Motion 1895:123 Andra kammaren

14 Motioner i Andra Kammaren, N:o 123. N:o 123. Af herrar P. Truedsson och P. Norberg, angående nedsättning af anslagen å tredje hufvudtiteln. En minskning af utgifterna under tredje hufvudtiteln, särskildt af anslaget till ministerstaten, har länge varit en icke blott Andra Kammarens, utan Riksdagens flere gånger och

1895-01-26

Motion 1895:123 Andra kammaren (pdf, 599 kB)

Motion 1895:122 Andra kammaren

4 Motioner i Andra Kammaren, N:o 122. N:o 122. Af herr H. H. Lilliehöök m. fl.om skrifvelse till Kovgl. Maj:t med begäran om upprättande och framläggande af förslag till flottans nybyggnad m. m. Pligt,en och fosterlandskärleken mana allvarligt det svenska folket att, i likhet med andra frihetsälskande nationer, med

1895-01-26

Motion 1895:122 Andra kammaren (pdf, 645 kB)

Motion 1895:120 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 120. f N:o 120. y i i t yo 73 Af herr S. Arnoldssoil, om ändrad lydelse af mom. 2 i 32 af bankoreglementet. Vid 1893 års riksdag väcktes inom denna kammare af Herr E. Fredholm i Saleby, m. fl.motion under n:o 75 i syfte att för låntagare bereda lättnad genom förlängning af betalningstiden

1895-01-26

Motion 1895:120 Andra kammaren (pdf, 203 kB)

Motion 1895:119 Andra kammaren

Motioner i Andra, Kammaren, N:o 119. der bor, ej genom några rikedomar ökar landets välmåga. Det är dock denna befolknings sträfsamhet och kärlek till sin fosterbygd man har att tacka för att Herjeådalen icke är endast en ödemark och de, som der bo och arbeta, de äro dock svenskar och borde såsom sådana kunna göra anspråk

1895-01-26

Motion 1895:119 Andra kammaren (pdf, 241 kB)

Motion 1895:118 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 118 1 N:o 11S. Af herr P. Norberg, angående tullfri införsel öfver Fund sdal en af spanmål, malen och omalen, alla slag, samt fläsk. Vid 1893 års. riksdag yrkade jag i väckt motion, att Riksdagen måtte besluta, att spanmål, malen och omalen, alla slag, samt fläsk, andra slag, skulle få

1895-01-26

Motion 1895:118 Andra kammaren (pdf, 425 kB)

Motion 1895:117 Andra kammaren

18 Motioner i Andra Kammaren, N:o 117. 11i liMHitsin, n tog rt:vrA ii Jo 117. Herr P. 0. Llllldell, om skrifvelse till Kongl. Maj:t med begäran om utarbetande och framläggande af förslag till vissa ändringar i förordningen den 11 oktober 1889 angående kontroll å tillverkningen af margarin samt å handeln dermed. i,

1895-01-26

Motion 1895:117 Andra kammaren (pdf, 187 kB)

Motion 1895:116 Andra kammaren

16 Motioner i Andra Kammaren, N:o 116. itijSfff.M ii it iW.i lot r.1 Ii. 1 i i V It j. N:o 116. A t i tf.in 1 f i bnii ir.Mi ir i. i in Af Herr 0. PeFSSOll i Rinkaby, angående ny förordning om tillsättande och aflönande af fjerdingsmän. r:byiib x l i t 1 r. Ai;n J-n i 1 no i IfailH i- i. Vid förra årets riksdag

1895-01-26

Motion 1895:116 Andra kammaren (pdf, 206 kB)