Dokument & lagar (237 träffar)

Motion 1895:75 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 75. 1 N:o 75. Af herr 0. R. Themptailder, om skrifvelse till Kongl. Maj:t med begäran om utarbetande och framläggande af ett tillägg till gällande myntlag ang. statens skyldighet att inlösa silfver skiljemynt. 1 Hl bankoutskottet vid förlidet års riksdag afläto herrar bankofullmägtige

1895-01-26

Motion 1895:75 Andra kammaren (pdf, 372 kB)

Motion 1895:74 Andra kammaren

16 Motioner i Andra Kammaren, N-o 74. N:o 74. Af herr S. J. BoéthiuS, om anvisande å ordinarie stat af ett årligt anslag till undervisningsmateriel åt seminariet i sanskrit och jemförande indoeuropeisk språkforskning vid universitetet i TJpsala. I Kongl. Maj:ts till förliden Riksdag afgifna proposition angående statsverkets

1895-01-26

Motion 1895:74 Andra kammaren (pdf, 560 kB)

Motion 1895:73 Andra kammaren

14 Motioner i Andra Kammaren, N:o 73, No 73. Af herr 0. Melin, om afskrifning af den sjöfarten under namn af lastpenningar åliggande beskattning. Sedan jag vid 1893 års riksdag utan framgång motionerade om afskaffande af den afgift å sjöfartsnäringen, som under namn af lastpenningar direkt drabbar densamma, men som

1895-01-26

Motion 1895:73 Andra kammaren (pdf, 180 kB)

Motion 1895:69 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, K:o 69. 1 i i uj ij81/ i T t N:o 69. Af herr G. A. KllUllin, om skrifvelse till Konyl. Maj:t med begäran om utarbetande och framläggande af förslag till ändring af 58 i förordningen om kommunalstyrelse på landet den 21 mars 1862. Oaktadt min motion vid föregående riksdag angående ändrad lydelse

1895-01-26

Motion 1895:69 Andra kammaren (pdf, 246 kB)

Motion 1895:67 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 67, 9 nytt, välbehöfligt element, hvarigenom den blefve mera böjlig gent emot det produktiva arbetets kraf. Det torde äfven kunna antagas, att den lätthet, hvarmed dessa räntebärande statspapper blefve åtkomliga för den stora allmänheten, i väsentlig mån skulle komma att befordra sparsamheten

1895-01-26

Motion 1895:67 Andra kammaren (pdf, 183 kB)

Motion 1895:66 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, K:o 607 i I r 14 f i N o 66, Af herr J. M. Ekströmer, om skrifvelse till Kongl. Maj:t med 1 begäran om utredning och framläggande af förslag i fråga om jordbrukskreditens upphjelpande. tf Det ogynsårning läge, hvari vår modernäring för närvarande befinner sig, torde vara allt för väl bekant

1895-01-26

Motion 1895:66 Andra kammaren (pdf, 269 kB)

Motion 1895:62 Andra kammaren

14 Motioner i Andra Kammaren, N:o 62. N:o 62. Af herr J. EliasSOll, om tillägg till 38 4 mom. af förordningen om kommunalstyrelse pa landet den 21 mars 1862. I sammanhang med den motion som af undertecknad afgifvits angående förändring af 63 väglagen, med syfte att öfverflytta vägskattens debitering och uppbörd från

1895-01-26

Motion 1895:62 Andra kammaren (pdf, 127 kB)

Motion 1895:61 Andra kammaren

12 Motioner i Andra Kammaren, N-o 61. N:o 61. Af herr M. Dalin, om skrifvelse till Kongl. Maj:t med begäran om utredning, huruvida ej det verkliga värdet ä vart silf ver skiljemynt borde bringas i rigtigare öfverensstämmelse med dess namnvärde samt i sådant fall om åtgärders vidtagande derför. Enligt lagen om rikets

1895-01-26

Motion 1895:61 Andra kammaren (pdf, 198 kB)

Motion 1895:60 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 60. 9 N:o 0. Af herr K. E. Holmgren, om skrifvelse till Kongl. Maj:t med begäran om omarbetning af resereglemente. särskildt i vissa afseenden. På grund af bestämmelserna i nu gällande resereglemente torde statsverket få vidkännas resekostnadsersättningar, som uppgå till vida större belopp,

1895-01-26

Motion 1895:60 Andra kammaren (pdf, 227 kB)

Motion 1895:58 Andra kammaren

4 Motioner i Andra Kammaren, N:o 58. N:o 58. Af herr N. Åk6SS011, om nedsättning af tullen å artikeln korinter. Den komité, som den 24 februari 1891 afgaf underdånigt betänkande med förslag till tulltaxa, föreslog för artikeln korinter samma tullsats som för artikeln russin eller 15 öre per kilogram. Kommerskollegium

1895-01-26

Motion 1895:58 Andra kammaren (pdf, 237 kB)

Motion 1895:57 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 57. 3 N:o 57. Af herr F. 0. LarsSOll i Mörtlösa ni. tf.om inrättande af ett riksbankens afdelning skontor i Linköping. yhö-ivr-h.ii: I i- rtoi, ä Under åberopande af de skäl och omständigheter, hvilka i motionen n:o 27 vid förlidet års riksdag blifvit anförda, få vi vördsamt föreslå, V

1895-01-26

Motion 1895:57 Andra kammaren (pdf, 139 kB)

Motion 1895:56 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, Ko 56. 1 i N:o 56. Åf herr 0. JoilSSOll i Hof, om skrifvelse till Kongl. Maj:t med begäran dels om åtgärder för särskiljande af de öfverfältläkaren nu tillhörande åligganden, dels ock om framläggande af förslag till ändring af allmänna garnisonssjukhusets organisationsförhållanden. t i

1895-01-26

Motion 1895:56 Andra kammaren (pdf, 192 kB)

Motion 1895:55 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 55. 9 i fråga hafva nog förhållandena sedan dess så ändrats, att den nu kan anses berättigad. Af hvad jag nu här förut anfört vägar jag vördsamt föreslå, att Riksdagen måtte i skrifvelse till Kongl. Maj:t anhålla om förordnings utfärdande att så väl fattigvårdsstyrelsernas som kommunalnämndernas

1895-01-26

Motion 1895:55 Andra kammaren (pdf, 295 kB)

Motion 1895:53 Andra kammaren

2 Motioner i Andra Kammaren, N:o 53. torde ej behöfva befaras, att säkerheten för den välfångna eganderätten i följd af sådan inskränkning i uppläsningen af kungörelse om sökt lagfart komme att i någon mån rubbas. På grund af hvad jag sålunda anfört vågar jag härmed vördsamt föreslå, att 10 i kongl. förordningen angående

1895-01-26

Motion 1895:53 Andra kammaren (pdf, 407 kB)

Motion 1895:52 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 52. 1 N:o 52. Af herr E. G. Fredholm i Saleby, om ändrad lydelse af 10 i förordningen angående lagfart å fång till fast egendom den 16 juni 1875, sådan den lyder i lagen den 31 december 1891. Genom kongl. förordningen angående lagfart å fång till fast egendom den 16 juni 1875 har stadgats,

1895-01-26

Motion 1895:52 Andra kammaren (pdf, 190 kB)

Motion 1895:49 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 49. 11 N:o 49. Herr S. B. Bruhn, angående beräkningen af tullafgifterna å malen och omalen spanmål. Hvarje mera betydande ändring af tullen å en nödvändighetsvara med så stor förbrukning som spanmål ingriper på ett högst märkbart sätt såväl i den allmänna som enskilda hushållningen och

1895-01-26

Motion 1895:49 Andra kammaren (pdf, 177 kB)

Motion 1895:48 Andra kammaren

9 Motione i Andra Kammaren, N:o 48. att Eiksdagen behagade hos Kongl. Maj:t anhålla, det Kongl. Maj:t täcktes låta utarbeta och för Eiksdagen framlägga förslag till sådana bestämmelser i kongl. förordningen angående fattigvården den 9 juni 1871, hvarigenom uppfostringsbidrag till oäkta barn från dess fader må kunna

1895-01-26

Motion 1895:48 Andra kammaren (pdf, 168 kB)

Motion 1895:45 Andra kammaren

2 Motioner i Andra Kammaren, N:o 45. af enahanda fastighet, hvars taxeringsvärde uppgår till 1,500 kronor, men understiger 3,000 kronor, må utgöra endast half tilläggsbevillning. Om remiss till bevillningsutskottet anhålles. Stockholm den 25 januari 1895. I motionens syfte instämma: Ollas A. Ericsson. B. P. Er sson.

1895-01-26

Motion 1895:45 Andra kammaren (pdf, 184 kB)

Motion 1895:44 Första kammaren

14 Motioner i Körsla Kammaren, K:o li. N:o 44. Af herr Säve, om ändring i gällande bestämmelser angående teckningslärares vid de allmänna läroverken arfvoden vid sjukdomsfall. På grund af enskild motion beviljade 1893 års Riksdag teckningslärarne vid rikets allmänna läroverk rätt att vid sjukdomsfall få uppbära tre

1895-01-26

Motion 1895:44 Första kammaren (pdf, 159 kB)

Motion 1895:42 Andra kammaren

6 Motioner i Andra Kammaren, N:o 42. N:o 42. Af herr J. Sjöberg, om skrifvelse till Kongl. Maj:t med begäran om nedsättning i den i frakttaxan för statens jernvägar bestämda fraktsats för artikeln potatis. Bland de flera orsaker till svenska landtbrukets på senare åren iråkade ogynsamma ställning är, som bekant, äfven

1895-01-26

Motion 1895:42 Andra kammaren (pdf, 131 kB)