Dokument & lagar (237 träffar)

Motion 1895:42 Första kammaren

Motioner i Första Kammaren, N:o 42. 9 N:o 42. Af herr Stridsberg, om ökad tull å elektriska glödlampor. Enligt nu gällande taxa förtullas elektriska glödlampor såsom det material, hvaraf de hufvudsakligast äro tillverkade, eller såsom glas, andra slag,dragande en tullsats af 60 öre per kilogram, hvilket motsvarar omkring

1895-01-26

Motion 1895:42 Första kammaren (pdf, 170 kB)

Motion 1895:41 Första kammaren

G Motioner i Första Kammaren, N:o 41. N:0 41. Af herr Björnstjerna, om medgifvande, att frän det nya riksdagshuset må uteslutas riksgäldskontorets och justitieombudsmansexpeditionens lokaler. Äfven hos dem, som deltagit i beslutet om riksdagshusets och riksbankens uppförande å Helgeandsholmen och hvilka fortfarande

1895-01-26

Motion 1895:41 Första kammaren (pdf, 250 kB)

Motion 1895:39 Första kammaren

Motioner i Första Kammaren, N:o 39. 25 ii- i: h i:i i/tui Ti ijiguiné ji ihuirm i.i hr j tlT1Mlii il Dl I N:o 39. Af herr Almström in. fl.angående åtgärder för ökande af örlogsflottan, utveckling af det fasta försvaret och anskaffning af tidsenliga gevär. i I ii, iOi 3 och fosterlandskärleken mana allvarligt det

1895-01-26

Motion 1895:39 Första kammaren (pdf, 674 kB)

Motion 1895:37 Första kammaren

16 Motioner i Första Kammaren, N:o 36. dagens beslut bestämd, medgifva att, derest till betalning förfallet belopp icke i föreskrifven ordning erlägges, låntagaren skall derå, räknadt från och med år 1896, gälda fem procent årlig ränta, till dess samma belopp varder i behörig ordning inbetaldt b beträffande de lån

1895-01-26

Motion 1895:37 Första kammaren (pdf, 197 kB)

Motion 1895:35 Första kammaren

12 Motioner i Första Kammaren, N:o 35. N:o 35. Af hans excellens friherre von Essen och herr Forssell, om pension åt f. d. generalpostdirektören A. W. Boos enka. Nyligen aflidne f. d. generalpostdirektören A. W. Roos har efterlemna enka och en oförsörjd dotter i till deras lefnadsförhållanden särdeles små omständigheter.

1895-01-26

Motion 1895:35 Första kammaren (pdf, 126 kB)

Motion 1895:34 Första kammaren

Motioner i Första Kammaren, N:o 34. 1 N:o 34. r.j.t 1 i:U L Al i Af herr TrefFenberg, angående godtgörelse till länsmannen C. G. Svenonius för rnistad åklagareandel i förbrutet gods. Under 1892 års riksdag väcktes inom Andra Kammaren af herr J. E. Wikstén, med hvilken herrar AT. Wallmark i Smedsbyn och L. O. Karlsson

1895-01-26

Motion 1895:34 Första kammaren (pdf, 718 kB)

Motion 1895:25 Första kammaren

4 Motioner i Första Kammaren, N:o 25. De öfriga förändringar, som i anledning af de utaf mig här ofvan framstälda förslag tilläfventyrs må finnas behöfliga i de till den kongl. propositionen hörande lagförslag, anhåller jag att vederbörande utskott måtte vidtaga. Stockholm den 26 januari 1895. Älb. Anderson. ST:o 25.

1895-01-26

Motion 1895:25 Första kammaren (pdf, 334 kB)

Motion 1895:24 Första kammaren

Motioner i Första Kammaren, N:o 24. 1 mo 34. Af herr Anderson, Albert, ang. ändring i vissa delar af den utaf Kongl. Maj:t föreslagna lag om aktiebolag. x i n Tu 5. i-p r- j Enligt kongl. förordningen angående aktiebolag den 6 Oktober 1848 är medgifvet, att lotter i sådana bolag må utställas på innehafvaren eller

1895-01-26

Motion 1895:24 Första kammaren (pdf, 286 kB)

Motion 1895:23 Första kammaren

Motioner i Första Kammaren, N:o 23. 1 N:o 23. Af herr Törnebladh, om införande i lagen om rikets mynt af ett stadgande att staten skall vara skyldig att, vid anfordran från riksbanken, invexla silfverskiljemynt med guld eller riksbankens sedlar. Till bankoutskottet vid förlidet års riksdag afla to herrar bankofullinägtige

1895-01-26

Motion 1895:23 Första kammaren (pdf, 350 kB)

Motion 1895:94 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 94. 11 Pa grund af dessa skäl och med fäst afseende på den nu rådande tryckta penningeställningen i landet, vågar jag vördsamt föreslå, att Riksdagen måtte besluta att ändra 32 2 mom. i gällande reglemente för riksbankens förvaltning så, att momentet erhåller föl jande ändrade lydelse:

1895-01-25

Motion 1895:94 Andra kammaren (pdf, 481 kB)

Motion 1895:82 Andra kammaren

16 Motioner i Andra Kammaren, N:o 82. tillfredsställande tullskydd för det inhemska fabrikatet erhålles, tillåter jag mig föreslå, att tullen å Portland-cement måtte höjas från 40 till 60 öre per 100 kilogram. Stockholm den 26 januari 1895. Nils Petersson. N:o 82. Af herr S. Nordström m. fl.om höjande afl dagaflöningen

1895-01-25

Motion 1895:82 Andra kammaren (pdf, 128 kB)

Motion 1895:81 Andra kammaren

15 Motioner i Andra Kammaren, N:o 81. hvad sätt lämpligen tillfälle kan beredas för låntagare i hypoteksförening, som förmedlar lån från allmänna hypoteksbanken, att utan betungande vilkor få antingen sina äldre lån inbetala eller få dessas räntefot nedsatt till 4 o i likhet med räntan å nyare lån, som äro från hypoteksföreningarna

1895-01-25

Motion 1895:81 Andra kammaren (pdf, 174 kB)

Motion 1895:71 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 71. j. i iji1 IK, II:M Ui A N:o 71. Af herr A. OlSSOn i Ornakärr m fl.om skrifvelse till Kongl. Maj:t med begäran om utarbetande och framläggande af förslag till ordnande af jordegares och arrendatorers ömsesidiga rättsförhållanden, särskildt i vissa afseenden. Under sista årens riksdagar

1895-01-25

Motion 1895:71 Andra kammaren (pdf, 334 kB)

Motion 1895:68 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 68. 11 N o 68. Af herr A. G. Ericsson i Väsby, om upplåtande af väg öfver Eskilstuna kungsladugård till allmänt begagnande i iitbyte mot annan väg. Då genom Kongl. Maj:ts bref af den 28 augusti 1829, i öfverensstämmelse med Riksdagens beslut, från Eskilstuna kungsgård jord uppläts till

1895-01-25

Motion 1895:68 Andra kammaren (pdf, 179 kB)

Motion 1895:64 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 64. 3 N:0 64. Af herr E. J. Ekman, om förklaring af 7 kap. 3 strafflagen. Förliden riksdag motionerade jag om att förbudet att i bod under sabbatstid sälja tobak och hvad deraf är förfärdigadt skulle utsträckas till all försäljning af tobaksvaror äfven å andra ställen såväl inom som utom

1895-01-25

Motion 1895:64 Andra kammaren (pdf, 228 kB)

Motion 1895:54 Andra kammaren

8 Motioner i Andra Kammaren, N:o 54. N:o 54. Af herr A. P. Gustafsson, om skrifvelse till Kongl. Maj:t med begäran om fribrefsrätt för ordförande i fattigvårdsstyrelse, kommunalstämma och kommunalnämd samt med dem likstälde förtroendemän så väl i stad som på landet. I Kongl. Maj:ts nådiga förordning af den 5 december

1895-01-25

Motion 1895:54 Andra kammaren (pdf, 187 kB)

Motion 1895:51 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 51. 1 N:o 51. Af herr A. PetersOil i Hasselstad m. fl.om uppsägning af förordningen angående Sveriges och Norges ömsesidiga handels- och sjöfartsförhållanden den 30 maj 1890. Med anledning af en vid förlidet års riksdag väckt, i vissa afseenden synnerligen betydelsefull motion med yrkande:

1895-01-25

Motion 1895:51 Andra kammaren (pdf, 419 kB)

Motion 1895:50 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 50. 13 N:o 50. Herr C. H. Wittsell, om skrifvelse till Kongl. Maj:t med begäran om revision af markegångstaxorna samt att prisen å de olika sädesslagen måtte bestämmas per etthundra kg. Vid markegångstaxornas upprättande, som skola gälla för de olika länen, bestämmes priset å sädesslagen

1895-01-25

Motion 1895:50 Andra kammaren (pdf, 135 kB)

Motion 1895:47 Andra kammaren

6 Motioner i Andra Kammaren, N:o 47. N:o 47. Af herr J. G. Hazén, om skrifvelse till Kongl. Maj:t med begäran om utarbetande och framläggande af förslag till kraftigare lagbestämmelser ang. uppfästning sbidrag till oäkta barn från dess fader. Ärfda-balkens 8 kap. 7 stadgar till förmån för der omnämnda oäkta barn:Dock

1895-01-25

Motion 1895:47 Andra kammaren (pdf, 275 kB)

Motion 1895:46 Andra kammaren

4 Motioner i Andra Kammaren, N:o 46. N:o 46. Af herr J. Petersson i Boestad, om höjd bevillning för de enskilda bankernas utgifningsrätt af tiokronorssedlar. Då Riksdagen år 1879 på grund af kongl. proposition beslutade indraga de enskilda bankernas rätt att utgifva femkronesedlar, hade man hoppats, med anledning af

1895-01-25

Motion 1895:46 Andra kammaren (pdf, 167 kB)