Dokument & lagar (237 träffar)

Motion 1895:44 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, Ko 44. 1 N:o 44. Af lierr Ollas A. Ericsson, med anledning af Kongl. Maj:ts proposition om tilläggsbevillning för 1896. Då Kongl. Maj:t äfven vid innevarande riksdag äskar en 100 tilläggsbevillning och dervid förnyar sitt vid sistförflutna tvenne riksdagar framlagda förslag om befrielse från

1895-01-25

Motion 1895:44 Andra kammaren (pdf, 186 kB)

Motion 1895:41 Andra kammaren

4 Motioner i Andra Kammaren, N:o 41, T:o 41. Af Herr 0. Persson i Killebäckstorp, om tillägg till 32 i kungörelsen den 10 november 1882 angående förändrade grunder för förvaltningen af kronans jordbruksdomäner. I 32 af kongl. kungörelsen angående förändrade grunder för förvaltningen af kronans jordbruksdomäner stadgas,

1895-01-25

Motion 1895:41 Andra kammaren (pdf, 163 kB)

Motion 1895:40 Andra kammaren

9 Motioner i Andra Kammaren, N:o 40.N:o 40. Af herr P. G. Petersson i Brystorp, angående ändrad lydelse af 4 i föroidningen den 20 september 1859 angående utsträckt frihet för bergshandteringen. Uti kongl hammarsmedsordningen af den 26 augusti 1823 föreskrifves, att i hvarje bergstingslag skall hammarsmedskassa vara,

1895-01-25

Motion 1895:40 Andra kammaren (pdf, 180 kB)

Motion 1895:39 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 39. 1 N:o 39. Af herr P. 0. Petersson i Brystorp, om ändrad lydelse af 14 riksdagsordningen. Hänvisande till min vid 1892 års riksdag väckta motion n:o 27, äfvensom till sistliden riksdag af mig väckta motion n:o 31, får jag på grund af i samma motioner anförda skäl samt med stöd af den

1895-01-25

Motion 1895:39 Andra kammaren (pdf, 135 kB)

Motion 1895:21 Första kammaren

8 Motioner i Första Kammaren, N:o 21. II ii Tit ii J il i 3 nl ih 0: Uipi.j. J 1 i nui 0 i noTf.TjOvla r.immnlfi or- irn11A!sV.W hvi it hrmiv-v, v. ni ilo ÖA.A, No 21. V Af herr Larsson, Liss Olof, om förhöjning af bränvinstillverkningsafgiften äfvensom af tullen å spritdrycker. iilljTlibill. I anledning af en min

1895-01-25

Motion 1895:21 Första kammaren (pdf, 304 kB)

Motion 1895:19 Första kammaren

o Motioner i Första Kammaren, N:o 19. N:0 19. vi v Af herr SÖdBrbery, om rätt för vissa lärare att i särskilda fall resa på statens jernvägar mot nedsatt afgift. A t i b"J M Ji i:V Det är en från alla håll som befogad erkänd fordran, att skolornas undervisning bör vara i sann mening fosterländsk, den bör med andra

1895-01-25

Motion 1895:19 Första kammaren (pdf, 233 kB)

Motion 1895:18 Första kammaren

Motioner i första Kammaren, N:o 18, 1 N:o 18. Af herr Söderberg, om förhöjning i tullen å sulläder m. m. I en till 1892 års lagtima Riksdag aflåten kongl. proposition med förslag till ny tulltaxa förordades, med anledning af de skäl, som senaste tullkomité anfört, höjning i tullen dels å sulläder och bindsulläder äfvensom

1895-01-25

Motion 1895:18 Första kammaren (pdf, 118 kB)

Motion 1895:17 Första kammaren

Motioner i Första Kammaren, N:o 17. 5 N:o 17. Af herr UohllStGClt, om afskaffande af rättigheten att pä nederlag upplägga spanmäl. Då rättigheten att på nederlag upplägga spannmål och mjöl obestridligt varit en kraftigt bidragande orsak till den öfverdrifna och för vårt lands jordbruk ruinerande spanmåls- och mjöliinport

1895-01-25

Motion 1895:17 Första kammaren (pdf, 202 kB)

Motion 1895:16 Första kammaren

2 Motioner i Första Kammaren, N:o 16. a att utrikesdepartementets årliga anslag ökades med 100,000 kronor på extra stat b att återstoden af bristen ersättes dels genom en lämplig nedsättning i de till ministerstaten hörande embets- och tjenstemäns löner, dels genom sammanslagning af ministerplatserna i Berlin och Wien,

1895-01-25

Motion 1895:16 Första kammaren (pdf, 241 kB)

Motion 1895:151 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 151. 41 N:o 151. Af herr A. V. Ljungmatl. om skrifvelse till Kongl. Maj:t med begäran om utarbetande och framläggande af förslag till lag om rätt till jagt. Uti den, efter inhemtande af Rikets Ständers och högsta domstolens yttranden, af Konungen den 21 oktober 1864 utfärdade jagtstadgan

1895-01-24

Motion 1895:151 Andra kammaren (pdf, 195 kB)

Motion 1895:150 Andra kammaren

38 Motioner i Andra Kammaren, N:o 150. io 150. Af herr A. V. Ljungman, om skrifvelse till Kongl. Maj:t med begäran om åtgärder för erhållande af mer tillfredsställande administration af fiskena vid rikets östra och södra kuster samt i sötvattnen äfvensom om ordinarie anslag för anställande af ännu en under landtbruksstyrelsen

1895-01-24

Motion 1895:150 Andra kammaren (pdf, 252 kB)

Motion 1895:136 Andra kammaren

8 Motioner i Andra Kammaren, N:o 136. Af lika vigt vore, att helsovårdslära infördes såsom läroämne vid rikets folkskoleseminarier och derefter i folkskolan. Till stöd för denna åsigt vill jag anföra endast ett skäl. En af våra vetenskapsmän, förste stadsläkaren i Stockholm, professor Linroth, har i skrift professor

1895-01-24

Motion 1895:136 Andra kammaren (pdf, 191 kB)

Motion 1895:113 Andra kammaren

10 Motioner i Andra Kammaren, N:o 113. iii iN:o 113. Af herr G. Odqvist, om inrättande af ett riksbankens afdelning skontor i Borås. Genom det, att de enskilda bankerna i allmänhet indragit sina afdelningskontor, har behofvet af riksbankens afdelningskontor allt melodi mer gjort sig gällande. Så har till exempel i Borås

1895-01-24

Motion 1895:113 Andra kammaren (pdf, 170 kB)

Motion 1895:91 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 91. 7 gärder, som kunna vara erforderliga för undanrödjande, till den utsträckning sådant kan ske, af hvarje anledning till förvexling mellan den nya blänkfyren vid Sandhammaren och andra i granskapet befintliga fyrar. Iit i,jiln I 1 t i i i In.i.1 II:Stockholm den 26 januari 1895. 4 1

1895-01-24

Motion 1895:91 Andra kammaren (pdf, 191 kB)

Motion 1895:63 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, Av o OS. 1 l 1 i i oul nieiSÖ nlKllIVIA iVSi8d V yÉvii:i N:0 63. Af herr 0. W. Redd i US, om nedsättning af räntan å de till JJult.fr Bcrsbo jemn äg ar utlemnadc statslån m. in. HultfredVesterviks jernväg har ett statslån på 1,750,000 kronor och Vester vi k-ÅtvidabergBersbo ett på 1,865,000

1895-01-24

Motion 1895:63 Andra kammaren (pdf, 256 kB)

Motion 1895:59 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:a 59. 7 i jfi i: l UfH bult i. it tilb Ji.lt ilfi.t ciiitrftu i.ffil/ i f:i j i rf frji N:o 59. I te i i rf in Af herr A. Petri, om skrifvelse till Kongl. Maj:t med begäran om sådan ändring i förordningen angående kommunalstyrelse i stad1 att den kommunala beskattningen af jordbruksfastighet

1895-01-24

Motion 1895:59 Andra kammaren (pdf, 235 kB)

Motion 1895:43 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 43. i N:o 43. Af herr J. Sjöberg m, fl.angående höjning af tullen å fläsk. Förhållandena hafva nu utvecklat sig derhän, till fosterlandets sanna lycka, derom äro vi öfvertygade, att Riksdagen med all sannolikhet kommer att infora ett vida högre skydd å spanmål af olika slag, mjöl o. s.

1895-01-24

Motion 1895:43 Andra kammaren (pdf, 189 kB)

Motion 1895:38 Andra kammaren

4 Motioner i Andra Kammaren, Noo 38. användning i Sverige blifvit mera spridd än i de flesta större länder, Amerikas förenade stater knappast undantagna. Säkert är, att hela Trollhättestranden, om tanken på inköp från statens sida väckts för 10 å 20 år sedan, kunnat nu vara uti statens hand för en obetydlighet men lika

1895-01-24

Motion 1895:38 Andra kammaren (pdf, 185 kB)

Motion 1895:37 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 37. 1 N:o 37. Af herr H. E. Ahrenbergom skrifvelse till Kong.Maj:t, med begäran om utredning, på hvilka vilkor staten kunde förvärfva hela vattenkraften vid Trollhättan för att, med kraftens tillgodogörande, undantaga omgifningarna till en nationalpark. Sedan Kongl. Maj:t den 7 november

1895-01-24

Motion 1895:37 Andra kammaren (pdf, 305 kB)

Motion 1895:36 Andra kammaren

20 Motioner i Andra Kammaren, N:o 36. N:o 36. Af herr A. F. Liljeholm, om anvisande för år 1896 af ett anslag å 3,000 kronor till understöd åt läroanstalter, som utbilda lärarinnor i hushållsgöromål. Då Kongl. Maj:t i sin till 1892 års lagtima Riksdag aflåtna proposition angående statsverkets tillstånd och behof äskade

1895-01-24

Motion 1895:36 Andra kammaren (pdf, 238 kB)