Dokument & lagar (297 träffar)

Proposition 1895:riksstat

flor till Riksdagens Skrifvelse 1895, N:o 100. RIKSSTAT FÖR ÅR 1896. Bill. till. liiksd. Rrot. 18.95. 10 Sami. 1 Afd. 2 Band. 2 Riksstat Tillgångar och inkomster. Öfverskott å statsregleringarna från föregående år Statsverkets inkomster:Bil. litt A. Ordinarie inkomster.Bevillningar Af riksbankens vinst för år 1894 19.070.000

1895-05-18

Proposition 1895:riksstat (pdf, 2731 kB)

Proposition 1895:58

Kong1 Maj.ts Nåd. Proposition N:o 58. o N:o 58. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående extra anslag till domkapitlens expeditioner gifven Stockholms slott den 26 april 1895. Under åberopande af hvad bifogade utdrag af protokollet öfver ecklesiastikärenden för denna dag innehåller, vill Kongl. Maj:t

1895-04-26

Proposition 1895:58 (pdf, 236 kB)

Motion 1895:181 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 181. 1 N:o 181. Af herr G. JtlllSSOll i Krakerud, i anledning af KongMaj:ts proposition om vissa förändringar i gällande förordning angående vilkor en för försäljning af bränvin och andra brända eller destillerade spirituösa drycker. Med föranledande af Kong.Maj:ts proposition n:o 41 får

1895-04-23

Motion 1895:181 Andra kammaren (pdf, 179 kB)

Motion 1895:179 Andra kammaren

2 Motioner i Andra Kammaren, N:o 179. tionen utgöra, är annan yrkesidkare, hvad som till loda åt honom och hans familj och hos honom i hans bröd anstälde arbetare är nödigt för minst en månads tid samt de redskap och varor, som oundgängligen behöfvas för yrkets utöfvande. 5 mom. 2. Qvarter lemnas i man af utrymme

1895-04-23

Motion 1895:179 Andra kammaren (pdf, 193 kB)

Motion 1895:178 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 178. 1 N:KS. Al herr J. BcilgtSSOll i Gullåkra, i anledning af kammarens beslut betr afl ande 2 och 5 i lagutskottets förslag till lag angående skyldighet för kommuner och enskilde att fullgöra reqvisition er för krigsmagtens behof. ce et ranedmnk af de mycket starka betänkligheterna mot

1895-04-23

Motion 1895:178 Andra kammaren (pdf, 198 kB)

Motion 1895:180 Andra kammaren

4 Motioner i Andra Kammaren N-o ISO. N:o ISO. Af herr A. OlSSOll i Mårdäng, i anledning af herr C. Wallis motion angående införande af helsovårdslära såsom läroämne, vid folkskolelärare- och lärararineseminarier i riket. Herr C. Wallis hemställer i sin motion, n:o 172, väckt, detta år inom Riksdagens Andra Kammare,

1895-04-22

Motion 1895:180 Andra kammaren (pdf, 259 kB)

Proposition 1895:56

Kovgl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 56. 1 r,ii-fma I u itwi i 411. i:v iiiiiri t r IM: r 1 t H1 i ioioff:i tf i n/i n rlb/Nd flit Urin. r 1 f f i: 1.1IU/i flin iIII 1 slit 1.11.1.fl I I Ulf inne liiililji il/i iriit-iiif TfijirH ssTg/ur till i fli tiih:ti T in juli il I ti Hi stJlit VtlfUt it i tf. A 7it J n T Il:rt

1895-04-19

Proposition 1895:56 (pdf, 511 kB)

Proposition 1895:fört

utt Vito SO il lliljl if-Jt/ Ijtsiorf fräjd KIO ilf ij rsw)1 ric-miinvir ags i v ni gäl fi Kti o Å v.1-i vsilninvfyirvAiiarrot Wa-rf, hiob $idod$i6 no gid iiJ- i. naiv i gorr bni- Kgil urgBfilr.ijB h i dolgård exil Förteckning ui 0 h- c Öl i girhlwfi ohimAy:vid f/uö t oif Kusin t iioi-i gu ium iltåg m nirftroifqn

1895-04-19

Proposition 1895:fört (pdf, 593 kB)

Motion 1895:177 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N.o 177. 1 N:o i i. Af friherre G. Lagerbrillg, i anledning af Kom/J, Maja proposition om uppgörelse med Stockholms stad angående öfverlåtande pa staten af den rätt, staden md ega till vissa delar af Helgeandsholmen. I proposition n:o 48 af den 22 mars innevarande år, aflemnad till Riksdagen

1895-04-17

Motion 1895:177 Andra kammaren (pdf, 215 kB)

Proposition 1895:57

Kongl. Maj.ts Nåd. Proposition N:o 57. 1 N:o 57. Kongl. Majits nådiga proposition till Riksdagen, angående jordafsöndring från förra kronolänsmansbostället Va mantal Fintorp n:o 1 i Göteborgs och Bohus län gifven Stockholms slott den 10 april 1895. Under åberopande af bifogade protokoll öfver ecklesiastikärenden för

1895-04-10

Proposition 1895:57 (pdf, 302 kB)

Proposition 1895:55

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 55. 1 N:o 55. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående ändring i stadgadt vilkor för åtnjutandet af de pensioner, som vid 1894 års Riksdag beviljats åtskilliga vid statens jernvägsbyqgnader anstälde tjenstemän gifven Stockholms slott den 10 april 1895. c 0 ft T tf

1895-04-10

Proposition 1895:55 (pdf, 508 kB)

Proposition 1895:54

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 54. 1 N:o 54. Kongl. Majds nådiga proposition till Riksdagen, angående förändradt sätt för användandet af ett till en mejeriskola inom Jemtlands län anvisadt anslag gifven Stockholms slott den 10 april 1895. Under åberopande af bifogade utdrag af protokollet öfver civilärenden för

1895-04-10

Proposition 1895:54 (pdf, 513 kB)

Motion 1895:176 Andra kammaren

6 Motioner i Andra Kammaren, N:o 176. N:o 176. Af herr 0. Eklund från Stockholm m. fl.i anledning af Kongl. Maj:ts proposition om vissa förändringar i gällande förordning angående vilkoren för försäljning af bränvin och andra brända eller distillerade spirituösa drycker. 1 kongl. propositionen n:o 41 af den 8 mars

1895-04-02

Motion 1895:176 Andra kammaren (pdf, 809 kB)

Motion 1895:175 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 175. i N:o 175. Af herr T. V. Forsell, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition om vissa förändringar i gällande förordning angående vilkoren för försäljning af bränvin och andra brända eller distillerade spirituösa drycker. en under n:o 109 väckt motion beslutade 1898 ars Riksdag för

1895-04-02

Motion 1895:175 Andra kammaren (pdf, 366 kB)

Motion 1895:174 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 174. 1 N:o m. Af borr 0. M. Höglund, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition angående bidrag till bestridande af kostnaderna för eu allmän konst- och industriutställning i Stockholm dr 1897. I Kong Maj:ts nådiga proposition n:o 40 till innevarande Riksdagföreslås, att Riksdagen skulle

1895-04-02

Motion 1895:174 Andra kammaren (pdf, 381 kB)

Motion 1895:51 Första kammaren

Motioner i Första Kammaren, N:o 51. 1 N:o SI. Af herr Treffdlberg, angående meddelande af föreskrifter i syfte att vid slagt af husdjur minsta möjliga lidande måtte tillfogas djuren. Efter uppmaning af svenska allmänna djurskyddsföreningen, svenska allmänna qvinnoföreningen till djurens skydd och de flesta i skilda

1895-04-02

Motion 1895:51 Första kammaren (pdf, 231 kB)

Motion 1895:173 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 173. 5 N:o 173. Af herr C. Wallis, om skrifvelse till Kom/l. Maj:t med begäran om omarbetning af kungörelsen angående förändrade instruktioner för direktioner, läkare och syssloman vid länens lasarett och kurhus den 21 oktober 1864. Lasarettsväsendet har i Sverige på de senaste 30 åren

1895-03-27

Motion 1895:173 Andra kammaren (pdf, 246 kB)

Motion 1895:50 Första kammaren

4 Motioner i Första Kammaren, N:o 50. N:o 50. Af herr Grundberg, om införande af helsovdrdslära såsom läroämne vid rikets folkskolelärareseminarier. r-11 i v i. i i 1 j Herr J. Andersson i Lysvik hemställer i motionen n:o 135, väckt detta år i Riksdagens Andra Kammare, att Riksdagen för sin del ville besluta införande

1895-03-27

Motion 1895:50 Första kammaren (pdf, 293 kB)

Motion 1895:49 Första kammaren

Motioner i Första Kammaren, N:o 49. 1 N:o 49. Af herr GrFUlldberg, rörande omarbetning af kongl. kungörelsen den 21 oktober 1864 angående förändrade instruktioner för direktioner, läkare och sysslomän vid länens lasarett och kurhus. A i i v.1 j t A Ii j å Lasarettsväsendet har i Sverige på. de senaste 30 åren utvecklats

1895-03-27

Motion 1895:49 Första kammaren (pdf, 258 kB)

Proposition 1895:51

1 Kongt Maj:is Nåd. Proposition N:o 51. itp looiu rt-1 flit i-r. falna ljuf it ihRiTjtit.i:yifrihaPti■otiiabirnii llj.1 oll v/sidiöi t.ri.s.iguo/i dac afiJRhiuhuciIlli edtisv oaJtåte tasiiuv il:to ma:igaoi N:o 51. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående vissa ändringar i och tillägg till de för erhållande

1895-03-26

Proposition 1895:51 (pdf, 1298 kB)