Dokument & lagar (700 träffar)

Riksdagens protokoll 1896:28

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1896. Första Kammaren. N:o 28. Måndagen den 11 maj. Kammaren sammanträdde kl. 7 e. m ock dess förhandlingar leddes af herr vice talmannen. Upplästes ett inkommet läkarebetyg, så lydande: Att Första Kammarens talman herr Grefve G. Sparre på grund af en strupkatarr, som under de senare dagarne försvårats,

1896-05-11

Riksdagens protokoll 1896:28 (pdf, 2104 kB)

Riksdagens protokoll 1896:41

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1896. Andra Kammaren. N:o 41. Onsdagen den 6 maj. Kl. 11 f. m. I Justerades protokollet för den 29 nästlidne april. 2. Anmäldes och godkändes bevillningsutskottets förslag till Riksdagens skrifvelse, n:o 50, till Konungen, i anledning af Kong Maj:ts proposition angående ändring i gällande bestämmelser

1896-05-06

Riksdagens protokoll 1896:41 (pdf, 2925 kB)

Riksdagens protokoll 1896:40

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1896. Andra Kammaren. N:o 40. Måndagen den 4 maj. Kl. 7 e. m. 1- Justerades protokollet för den 27 nästlidne april. 2- Vid föredragning för remiss af herr O. R. Themplanders i senaste sammanträdet bordlagda motion, n:o 242, angående pension åt enkan efter aflidne registratorn i justitieombudsmansexpeditionen

1896-05-02

Riksdagens protokoll 1896:40 (pdf, 3988 kB)

Riksdagens protokoll 1896:22

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1896. Första Kammaren. N:o 22. Lördagen den 2 maj. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Justerades protokollet för den 25 sistlidne april. Upplästes ett inkommet läkarebetyg, så lydande: Att ledamoten af Riksdagens lista kammare herr Robert Almström är af sjukdom influensa hindrad att deltaga i Riksdagens

1896-05-02

Riksdagens protokoll 1896:22 (pdf, 2542 kB)

Motion 1896:242 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 242. 1 N:o 242. Af herr 0. R. Themptander, ang. pension åt enkan efter aflidne registratorn i justitieombudsmansexpeditionen Oriel Otto Afzelius. Den 15 nästlidne april afled registratorn i justitieombudsmansexpeditionen, auditören Oriel Otto Afzelius, hvilken haft fast anställning inom

1896-05-02

Motion 1896:242 Andra kammaren (pdf, 131 kB)

Motion 1896:54 Första kammaren

Motioner i Första Kammaren, N:o 54. 1 N:o 54. Af herr von Ehrenheim, ang. pension åt enkan efter aflidne registratorn i justitieombudsmansexpeditionen Oriel Otto Afzelius. Den 15 nästlidne april afled registratorn i justitieombudsmansexpeditionen, auditören Oriel Otto Afzelius, hvilken haft fast anställning inom nämnda

1896-05-02

Motion 1896:54 Första kammaren (pdf, 143 kB)

Riksdagens protokoll 1896:38

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1896. Andra Kammaren. N:o38. Fredagen den 1 maj. Kl. V 3 e. m. 1. Justerades protokollet för den 24 nästförflutna april. Härefter anmäldes och godkändes bevillningsutskottets förslag till Riksdagens skrifvelse, n.o 39, till Konungen, angående ändring i 65 3 mom. i förordningen angående bevillning

1896-04-30

Riksdagens protokoll 1896:38 (pdf, 3180 kB)

Riksdagens protokoll 1896:21

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1896. Första Kammaren. N:o 21. Onsdagen den 29 april. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Justerades protokollet för den 22 i denna månad. Herr statsrådet Wersäll aflemnade Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående anskaffande af tomt till nytt posthus i Stockholm m. m. Föredrogos,

1896-04-29

Riksdagens protokoll 1896:21 (pdf, 4200 kB)

Riksdagens protokoll 1896:37

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1896. Andra Kammaren. N:o 37. Onsdagen den 29 april. Kl. 11 f. m. l. is:V.Justerades de i kammarens sammanträden den 21 och 22 dennes förda protokoll. 2. Till kammaren hade inkommit följande sjukbetyg, som upplästes: Att riksdagsmannen Pehr Andreasson till följd af sjukdom influenza under några dagar

1896-04-28

Riksdagens protokoll 1896:37 (pdf, 3601 kB)

Riksdagens protokoll 1896:20

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1896. Första Kammaren. N:o 20. Lördagen den 25 april. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Upplästes tre inkomna läkarebetyg, sä lydande: Att hans excellens herr statsminister E. G. Boström till följd af sjukdom tills vidare är nödsakad att hålla sig på sina rum, intygas Stockholm den 24 april 1896.

1896-04-25

Riksdagens protokoll 1896:20 (pdf, 3592 kB)

Riksdagens protokoll 1896:34

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1896. Andra Kammaren. N:o 34. Fredagen den 24 april. Kl. 3 e. m. 1- Justerades protokollet för den 16 innevarande april. 2. Till kammaren hade inkommit följande sjukbetyg, som upplästes: l:o Att ledamoten af Riksdagens Andra Kammare herr Johan Nilsson i Skrafvelsjö lider af akut bröstkatarr och derigenom

1896-04-24

Riksdagens protokoll 1896:34 (pdf, 4040 kB)

Riksdagens protokoll 1896:19

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1896. Första Kammaren. N:o 19. Lördagen den 18 april. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. in. Herr statsrådet Wersäll aflemnade Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående vissa ändringar i gällande förordning angående stämpelafgiften. Justerades protokollet för den 11 i denna månad. Anmäldes

1896-04-20

Riksdagens protokoll 1896:19 (pdf, 4332 kB)

Riksdagens protokoll 1896:31

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1896. Andra Kammaren. N:o 31. Lördagen den 18 april. Kl. 11 f. m. 1. Justerades protokollet för den 11 innevarande april. 2. Till kammaren hade inkommit följande sjukbetyg, som upplästes: Att ledamoten i Riksdagens Andra Kammare, majoren Gust. Nyström i följd af akut gastrit för närvarande är hindrad

1896-04-18

Riksdagens protokoll 1896:31 (pdf, 3079 kB)

Motion 1896:53 Första kammaren

Motioner i Första Kammaren, N:o 53. 1 N:o 33. Af herr Wieselgren, om ändring i gällande bestämmelser angående försäljning af vin och maltdrycker i stad. Det stora antal motionärer, som riksdag efter riksdag framlägger förslag om ölförsäljningens ordnande på ett för nykterhet och ordning tillfredsställande sätt, intygar

1896-04-17

Motion 1896:53 Första kammaren (pdf, 486 kB)

Riksdagens protokoll 1896:36

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1896. Andra Kammaren. N:o 36. Måndagen den 27 april. Kl. 7 e. m. Herr vice talmannen ledde under detta sammantäde kammarens förhandlingar. 1. Föredrogos och bordlädes för andra gången: statsutskottets utlåtanden och memorial n:is 45, 46, 47, 48 och 49 sammansatta stats- och lagutskottets utlåtanden

1896-04-16

Riksdagens protokoll 1896:36 (pdf, 4050 kB)

Motion 1896:241 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 241. 1 N:o 241. Af herr E. SvenSSOll från Karlskrona, om skrifvelse till Kongl. Maj:t angående undervisningen i geografi vid de allmänna läroverken m. m. Ett bland de svåraste missförhållanden, som vidlåda vårt undervisningsväsende, är helt visst geografiens tillbakaskjutna ställning. Detta

1896-04-16

Motion 1896:241 Andra kammaren (pdf, 306 kB)

Motion 1896:240 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 240. 1 Nso 240. Af hrr G. Odqvist, med förslag till ändrad lydelse af 13, 16, 20 och 22 riksdagsordningen. Med anledning af den utaf Kongl. Maj:t till Riksdagen ingifna propositionen om utsträckning af den politiska rösträtten och med hänvisning till motiveringen i den af konstitutionsutskottets

1896-04-15

Motion 1896:240 Andra kammaren (pdf, 280 kB)

Motion 1896:239 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 239. 1 X:o 339. Af herr 1Persson i Tallberg, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition med förslag till ändrad lydelse af H, 17 och 25 riksdagsordningen. Allt sedan det nya representationsförslaget antogs, hafva många förslag blifvit väckta inom Riksdagen, hvilka afsett ändring af bestämmelserna

1896-04-14

Motion 1896:239 Andra kammaren (pdf, 309 kB)

Motion 1896:238 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren N:o 238. 1 N:o 238. Herrar J. Mankill och D. Bergström, med förslag till ändrad lydelse af 14 och 11 riksdagsordningen. Af Sveriges myndiga manliga befolkning är inemot 1 million i saknad af politisk rösträtt. Det förslag till ändrad lydelse af 14, 17 och 25 riksdagsordningen, som i Kongl.

1896-04-14

Motion 1896:238 Andra kammaren (pdf, 434 kB)

Motion 1896:237 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 237. 1 N:o 237. Af herr A. Wijkander, i anledning af Kongl. Maj ds proposition angående anvisande af medel för komplettering sarbeten ä vestkustbanan. I den kongl propositionen n:o 43 vid innevarande riksdag föreslår fcongl. Maj:t Riksdagen att till bestridande af kostnaderna för kompletteringsarbeten

1896-04-11

Motion 1896:237 Andra kammaren (pdf, 418 kB)