Dokument & lagar (204 träffar)

Motion 1894:126 Andra kammaren

6 Motioner i Andra Kammaren, N:o 126, N:o 126. Af herrar J. A. Fjällbäck och J. OlSSOn från Stockholm, om skrifvelse till Kongl. Maj:t med begäran om framläggande af förslag till ändring i bevillningsförordning en, åsyftandé höjning af det bevillning sfria afdraget. Med åberopande af de skäl, som finnas anförda i vår

1894-01-28

Motion 1894:126 Andra kammaren (pdf, 131 kB)

Motion 1894:114 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 114. 1 N:o 114. Af herr 0. R. Themptander, om anstånd med uppförande af de beslutade byggnaderna för Riksdag och riksbank å Helgeandsholmen. Det af 1888 års Riksdag fattade beslut, som afsåg kongl. hofstallets förflyttning från Helgeandsholmen till Artilleriplanen, har numera gått i verkställighet

1894-01-28

Motion 1894:114 Andra kammaren (pdf, 302 kB)

Motion 1894:109 Andra kammaren

15 Motioner i Andra Kammaren, N:o 109. angående obligatorisk insättning i lifränteanstalt för nyfödda barn i och för beredande af lifränta vid framskriden ålder åt hvarje person inom riket samt förslag angående det statsbidrag, som för underlättande af insättningar för medellösa kan vara att påräkna. Stockholm den

1894-01-28

Motion 1894:109 Andra kammaren (pdf, 181 kB)

Motion 1894:25 Första kammaren

20 Motioner i Första Kammaren, N:o 25. N:o 25. Af herr Fagerliollll, angående tull ä potates samt förhöjning af tullen å spanmål. Då de af 1888 års Riksdag antagna jordbrukstullar blifvit af komiterade för afgifvande af förslag till ett för landets näringar väl afvägdt tullskydd lagda till grund för deras år 1891 afgifna

1894-01-28

Motion 1894:25 Första kammaren (pdf, 181 kB)

Motion 1894:24 Första kammaren

14 Motioner i Första Kammaren, N:o 24. nedsätta tullen på socker, oraffirieradt, till färgen icke mörkare än n:o 18, likaledes från 33 till 28 öre pr kilogram samt nedsätta tullen å socker, oraffineradt, till färgen mörkare än n:o 18, från 23,5 till 19 öre. Huruvida i samband härmed någon nedsättning bör göras i tullen

1894-01-28

Motion 1894:24 Första kammaren (pdf, 406 kB)

Motion 1894:21 Första kammaren

Motioner i Första Kammaren, N:o 21. 1 N:o 21. Af herr SamzelillS, angående förhöjning af tullen å kaffe och kaffesurrogat. Genom tulltaxan den 18 juni 1888, hvilken i allmänhet skulle lända till efterrättelse från och med den 1 juli samma år, blef tullen å kaffe, som förut var bestämd till 26 öre för 1 kilogram, från

1894-01-28

Motion 1894:21 Första kammaren (pdf, 237 kB)

Motion 1894:133 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 133. 11 X:o 133. Af herrar N. JÖIlSSOll och C. J. JakofoSOU, om höjning af tullen å spanmål m. m. Då de af 1888 års Riksdag antagna jordbrukstullar blifvit af komiterade, för afgifvande af förslag till ett för landets näringar väl afvägdt tullskydd, lagda till grund för deras år 1891 afgifna

1894-01-27

Motion 1894:133 Andra kammaren (pdf, 164 kB)

Motion 1894:125 Andra kammaren

4 Motioner i Andra Kammaren, N:o 125. N:o 125. Af herr P.TruedsSOn, om ändrad lydelse af 14 riksdagsordningen. Frågan om utsträckning af valrätt till Riksdagens Andra Kammare har länge stått på dagordningen, och det synes, som tiden skulle vara inne, att fragan maste snart lösas, da äfven Första Kammaren under de senaste

1894-01-27

Motion 1894:125 Andra kammaren (pdf, 186 kB)

Motion 1894:124 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 124. 1 N:o 124. iu r r f v. i,v 11- i,i V f Af herr M. Alstcrllllld, om ändrad lydelse af 78, punkt 5 skiftesstadgan. 1Den gällande stadgan om skiftesverket i riket innehåller dels i 14 förbud för delegarne att, sedan förordnande till skifte blifvit utfardadt, skog till afsalu nyttja,

1894-01-27

Motion 1894:124 Andra kammaren (pdf, 270 kB)

Motion 1894:123 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 123. 7 N:o 123. Af herr friherre C. C:SOH Bonde, om skrifvelse till Kongl. Maj.t med begäran om framläggande af förslag till vissa ändringar i gällande förordning angående vilkor en för försäljning af bränvin m. m. Enligt nu gällande kongl. förordning, angående vilkoren för försäljning

1894-01-27

Motion 1894:123 Andra kammaren (pdf, 560 kB)

Motion 1894:121 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, K ro 121. 1 N:o 121. Af herr J. OlSSOXl från Stockholm m. fl.angående ändrad lydelse af 23 kap. 2 rättegångsbalken i syfte att utvidga nämndens befogenhet i vissa frågor. När Andra Kammaren förliden riksdag afslog Kongl. Maj:ts då framlagda förslag till lag angående bevisning inför rätta,

1894-01-27

Motion 1894:121 Andra kammaren (pdf, 281 kB)

Motion 1894:118 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 118. 7 N:o 118. Af herr A. Wiklund in. fl.om beviljande af ett anslag å 60,000 kronor för anskaffande åt landtmäterikontoret i Umeå af kopior utaf handlingar och kartor, till hvilka koncepten vid nämnda stads brand är 1888 blifrit förstörda. Vid den stora eldsvåda, som den 25 juni 1888

1894-01-27

Motion 1894:118 Andra kammaren (pdf, 416 kB)

Motion 1894:117 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 117. 1 tf:o 117. 1 iit d. i i t r. i, i, Af herr L. Dahlstedt, om skrifvelse till Kongl. Maj:t med begäran om utarbetande och framläggande för Riksdagen af förslag till viss ändring i förordningen angående utvidgad näringsfrihet den 18 juni 1864. Sedan genom kongl. brefvet den 29 november

1894-01-27

Motion 1894:117 Andra kammaren (pdf, 419 kB)

Motion 1894:116 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 116. 1 N:o 116. é. f f jj fri:i i,1 Jör ö f llf. Af herr M. Dtllin, om skrifvelse till Kongl. Maj:t med begäran om förslag till inrättande af en frilagersinstitution in. m. Vid 1891 års riksdag väcktes af undertecknad motion om inrättande af en frilagersinstitution i hufvudsaklig öfverensstämmelse

1894-01-27

Motion 1894:116 Andra kammaren (pdf, 1232 kB)

Motion 1894:115 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 115. 5 N:o 115. Af herr G. JailSSOH i Krakerud, angående inköp för statens räkning af den s. k. Störa bergslagsbanan. Som bekant tillsatte Kong Maj:t sistlidet år en komité för att bland annat undersöka och utreda lämpligheten af inköp för statens räkning utaf den s. k. Vestkustbanan eller

1894-01-27

Motion 1894:115 Andra kammaren (pdf, 228 kB)

Motion 1894:112 Andra kammaren

8 Motioner i Andra Kammaren, N:o 112. r, r f M i f, ti iv g o i. iil fillgBH l f h vto ta b jiir. fy r tf VÅ yj.obm fOTvnt fttrieb f/ibflf dvo 08 fi fri, 1-1 ii no-iföi it/i r fri vinn ilJilO dåligydduifd if ii 11 yr öf i eg tia r fr-ro: t t v ngg. i r T'JO mm i r r w tf i ragu ri loin d

1894-01-27

Motion 1894:112 Andra kammaren (pdf, 318 kB)

Motion 1894:111 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 111. 8 uriiAl j1:ijfJii UKf jjifi 10P ro, jsjnhobuit fio/i xi r, j Tj/i nrt!T-1fri fr/ut lirt oji rfTjI MMifj I 4.i i i ti L t N:o 111. 5 i.T j f:i W UA i fO iS k i 1 f 1 fi L:tO/T-tjii o InbiöP:oo h-m aa Af herr L. P. Mallmin, om skrifvelse till Kongl. Mcij:t med begäran om upphäfvande

1894-01-27

Motion 1894:111 Andra kammaren (pdf, 398 kB)

Motion 1894:110 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 110, 1 mildi.i- t-ciuM tMmp a b amf u in bi.löd jl JiIO 1 M1 Tå f j£f fLf.fr-rnon r in tv/ bif orgaä rit 71 vinn fix i JA i.Tiii 3Ji hiiillif i 3 i i ju v uhiuvAöhitlVi y, n ijffi b vjr- Htiill ffunwd irn ilo- of/j tj j v ny/i i.tfiriciJiJ obauvi yjfviKinihfrjtit-Lfifh.ii-i b/tjj

1894-01-27

Motion 1894:110 Andra kammaren (pdf, 239 kB)

Motion 1894:108 Andra kammaren

13 Motioner i Andra Kammaren, N:o 108. dels till ändrad lydelse af 7 kap. 3 strafflagen af ungefär följande innehåll: Idkar nödtorft. Lag samma vare, om i bod eller annat dermed jemfÖrligt försäljningsställe handel å sabbatstid idkas med andra varor eller å andra timmar än i särskild af Kongl. Maj:t och Riksdagen stiftad

1894-01-27

Motion 1894:108 Andra kammaren (pdf, 234 kB)

Motion 1894:107 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 107. 11 råde, det folkrikaste tre ombud, femton med större folkmängd hvardera två ombud, och tolf med mindre folkmängd hvardera ett ombud. Om remiss till lagutskottet anhålles, och torde utskottet ombesörja den närmare formuleringen af de föreslagna ändringarne, som till äfventyra kan

1894-01-27

Motion 1894:107 Andra kammaren (pdf, 228 kB)