Dokument & lagar (204 träffar)

Motion 1894:29 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 29. 1 N:o 29. Af herr P. Waldenström:om bevillning saf gift för riddareoch kommendörsvärdigliet. Då det visat sig, att de, som varda utnämnda till riddare eller kommendörer, högst sällan lösa utnämningsbref, och statsverket förty går miste om den inkomst, som varit afsedd med förordningen

1894-01-25

Motion 1894:29 Andra kammaren (pdf, 138 kB)

Motion 1894:28 Andra kammaren

2 Motioner i Andra Kammaren, N:o 28. i N:o 28. i Af herr E. A. Zotterman, med förslag till ändrad lydelse af 22 kap. 4 ärfdabalken. I kap. 22 ärfdabalken bestämmes, hvad som är en förmyndares pligt och skyldighet. Genom 1 ålägges han noga underrätta sig om den omyndiges arf i löst och fast genom 3 förbjudes han bortsälja

1894-01-25

Motion 1894:28 Andra kammaren (pdf, 287 kB)

Motion 1894:24 Andra kammaren

4 Motioner i Andra Kammaren N:o 24. W-fil A 30 rtt 1 iit 11 fil t j N:o 24. Af herr G. Högstedt, om tillägg till gällande bestämmelse rörande val af vice ordförande i skolråd. I 28 af kongl. förordningen d. 21 mars 1862 om kyrkostämma samt kyrko- och skolråd är stadgadt, att skolrådet väljer inom sig vice ordförande.

1894-01-25

Motion 1894:24 Andra kammaren (pdf, 254 kB)

Motion 1894:23 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 23. 1 N:o 23. Af herr C. J. Hammarström, om tillägg till 25 i förordningen angående fattigvården den 9 juni 1871. Gällande förordning angående fattigvården den 9 juni 1871 innehåller uti 25 följande stadgande:Har någon för sig, hustru eller minderårigt barn kommit i behof af fattigvård

1894-01-25

Motion 1894:23 Andra kammaren (pdf, 249 kB)

Motion 1894:11 Första kammaren

12 Motionmi Första Kammaren, Fka 11. N:o 11. Af herr Öländer, om stadgande af svårare påföljd för oloflig försäljning af vin och maltdrycker i vissa fall. Uti en vid 1892 års lagtima riksdag väckt motion föreslog jag, att Riksdagen ville i skrifvelse till Kong Maj:t anhålla om sådan ändring i kongl. förordningen angående

1894-01-25

Motion 1894:11 Första kammaren (pdf, 203 kB)

Motion 1894:10 Första kammaren

Motioner i Första Kammaren, N:o 10. 5 i, X:o 10. Af herr Hassel rot, med förslag till lag angående ändrad lydelse af vissa paragrafer i 17 kap. rättegångsbalken. Efter det vid sistlidne riksdag väckt förslag till lag om bevisning inför rätta icke vunnit Riksdagens bifall, har presidenten i Göta hofrätt, friherre O. W.

1894-01-25

Motion 1894:10 Första kammaren (pdf, 446 kB)

Motion 1894:9 Första kammaren

Motioner i Första Kammaren, N:o 9. 3 r N:o 9. i UitH j jI Af herr Wallin, om höjande af skatten på tillverkning af bränvin. fj r 1JO/IUUI7UI i t r ii mmrif niv Då nu talas om att lägga skatt på tillverkningen af maltdrycker, som dock är en närande dryck, hvars fördyrande, särskildt beträffande det för arbetaren

1894-01-25

Motion 1894:9 Första kammaren (pdf, 218 kB)

Motion 1894:8 Första kammaren

Motionr i Första Kammaren, N:o 8. 1 N:o 8. Af herr Li88 Olof LarSSOIl, om förhöjning af bränvinstillverkningsafgiften äfvensom af tullen å spritdrycker. Kongl. Maj:ts proposition till innevarande Riksdag angående statsverkets tillstånd och behof visar, att det varit förenadt med stora svårigheter att bereda inkomster,

1894-01-25

Motion 1894:8 Första kammaren (pdf, 189 kB)

Motion 1894:78 Andra kammaren

8 Motioner i Andra Kammaren, N:o 78. N:o 78. Af herr E. Åkerlund, om skrifvelse till Kongl. Maj:t med begäran om utarbetande och framläggande af förslag till förändrad beskattningslagstiftning i syfte af vidsträcktare direkt progressiv beskattning m. m. I iisSP/v rf fi Att de sociala stormar, hvilka allt starkare bryta

1894-01-24

Motion 1894:78 Andra kammaren (pdf, 432 kB)

Motion 1894:68 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, K:o 68. o N:o 68. Af herr A. JiofestrÖlU, om ändring af 4 mom. 1 a i gällande stadgar för Biksdagens bibliotek. Jemlikt 4 mom. 1 a af gällande, vid 1882 års riksdag antagna stadgar för Riksdagens bibliotek skall den del deraf, som finnes i sjelfva bibliotekslokalen, hållas tillgänglig: under

1894-01-24

Motion 1894:68 Andra kammaren (pdf, 186 kB)

Motion 1894:31 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 31. 3 N:o 31. Af lierr P. 0. PeterSSOIl i Brystorp, med förslag af ändrad lydelse af 14 riksdagsordningen. Första Kammarens behandling af rösträttsfrågan vid senaste riksdag torde hos en och annan väckt förhoppning, att denna kammare börjat förändra uppfattning i fråga om klokheten eller

1894-01-24

Motion 1894:31 Andra kammaren (pdf, 186 kB)

Motion 1894:27 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 27. 1 N:o 27. i Af herr 0. Larsson i Mörtlösa m. fl.om inrättande af ett riksbankens afdelning skontor i Linköping. Under de senare åren har temligen allmänt den tanke uttalats, att riksbanken, i den mån så ske kan, genom inrättande af afdelningskontor i landsorterna borde blifva en nationalbank

1894-01-24

Motion 1894:27 Andra kammaren (pdf, 119 kB)

Motion 1894:22 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 22. 13 ff:o 22. Af herr J. EliasSOll, om skrifvelse till Korigl. Maj:t med begäran om utarbetande och framläggande af förslag till vissa ändringar i 3 kap. ärfdabalken. Vid betraktandet af 1,2 och 3 kap. ärfdabalken, som handla om arf i gemen och huru ätt räknas skall, om bröstarf, samt

1894-01-24

Motion 1894:22 Andra kammaren (pdf, 260 kB)

Motion 1894:21 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 21. 11 N:o 21. Af herr J. EliflSSOll m. fl.med förslag till lag angående ändring af 12 kap. 3 kyrkolagen. Riksdagen beslutade för sin del sistlidet år följande lag angående ändring af 12 kap. 3 kyrkolagen: Härigenom förordnas att hvad i 12 kap. 3 kyrkolagen är stadgadt om klämtning morgon

1894-01-24

Motion 1894:21 Andra kammaren (pdf, 207 kB)

Motion 1894:18 Andra kammaren

4 Motioner i Andra Kammaren, N:o 18. N:o 18. u, i a u-11 fn fbMf Uv.D li d t/Af herr P. Waldenström, om ändring i lagen angående tillsyn å förmyndares förvaltning af omyndigs egendom den 18 april 1884. Jjt Tf I VjAij,i 1-1 f- J. i I l Med lagen angående tillsyn å förmyndares förvaltning af omyndigs egendom den 18

1894-01-24

Motion 1894:18 Andra kammaren (pdf, 194 kB)

Motion 1894:17 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 17. 3 N:o 17. Af herr A. G. Gyllensrärd.m. fl.om inrättande af ett riksbankens afdelning skontor i Halmstad. Under flera föregående riksdagar hafva yrkanden blifvit framstälda om inrättandet af ett riksbankens afdelningskontor för Hallands län, utan att dessa upprepade önskningar hittills

1894-01-24

Motion 1894:17 Andra kammaren (pdf, 129 kB)

Motion 1894:5 Första kammaren

Motioner i Första Kammaren, N:o 5. 1 N:o 5. Af herr af Burén, om upphäfvande af förordningen angående Sveriges och Norges ömsesidiga handels- och sjöfartsförhållanden den 30 maj 1890. Sammanlagda värdet af Sveriges hela handelsomsättning med utlandet är enligt Sveriges officiella statistik för år 1892 beräknadt till

1894-01-24

Motion 1894:5 Första kammaren (pdf, 12775 kB)

Motion 1894:25 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 25. 1 Aif. il N:o 25. Af herr 0. A. Ericsson i Ofvanmyra, om ändring i 10 af reglementet för småskolelärares m. fl. ålderdomsunderstödsanstalt. I Ivongl. Majrts nådiga reglemente för småskolelärarés in. fl. ålderdomsunderstödsanstalt den 22 juni 1892 stadgas med afseende å tjenstårsberäkningen

1894-01-23

Motion 1894:25 Andra kammaren (pdf, 235 kB)

Motion 1894:20 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 20. 9 fri:hin 11 b j N:o 20. i f i f j Af herr J. Bromée, med förslag till ändrad lydelse af 11 i förordningen om kommunalstyrelse på landet den 21 mars 1862. Behofvet af en begränsning af den kommunala rösträtten har under de senare åren gifvit sig mer och mer tillkänna, såväl ute i

1894-01-23

Motion 1894:20 Andra kammaren (pdf, 198 kB)

Motion 1894:16 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 16. 1 N:o 16. Af herr J. AndOFSOIl i Tenhult, om ändrad lydelse af 11 i förordningen om kommunalstyrelse pä landet den 21 mars 1862. Ehuru Första Kammaren år efter år afslagit de framställningar, som blifvit gjorda om förändring af den kommunala rösträtten på landet, får jag dock å nyo

1894-01-23

Motion 1894:16 Andra kammaren (pdf, 221 kB)