Dokument & lagar (381 träffar)

Riksdagens protokoll 1892:44

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1892. Första Kammaren. N:o 44 Onsdagen den 18 maj, e. m. Kammaren sammanträdde kl. 7 e. m.och dess förhandlingar leddes af herr vice talmannen. Anmäldes och bordlädes: statsutskottets memorial n:o So, angående statsregleringen för åt 1893 och bevillningsutskottets betänkande n:o 24, i anledning

1892-05-22

Riksdagens protokoll 1892:44 (pdf, 2776 kB)

Riksdagens protokoll 1892:47

EKSDAGENS PROTOKOLL. 1892. Andra Kammaren. N:o 47. Torsdagen den 19 maj. Kl. 1 f. m. 1. Justerades protokollet för den 12 dennes. 2. Efter det herr talmannen tillkännagifvit, att, för så vidt icke yrkande gjordes om ytterligare bordläggning af de å föredragningslistan uppförda, en gång bordlagda ärenden, samma ärenden

1892-05-20

Riksdagens protokoll 1892:47 (pdf, 2419 kB)

Riksdagens protokoll 1892:45

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1892. Andra Kammaren. N:o 45. Tisdagen den 17 Maj. Kl. 11 f. m. 1. Justerades det i kammarens sammanträde den 10 dejnnes förda protokoll. 2. Till kammaren hade inkommit följande sjukbetyg, som upplästes: Att ledamoten af Riksdagens Andra Kammare, herr Johan Sjöholm, till följd af Lymphadenitis pedis

1892-05-17

Riksdagens protokoll 1892:45 (pdf, 4099 kB)

Riksdagens protokoll 1892:40

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1892. Första Kammaren. N:o 40. Fredagen den 13 maj. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Herr statsrådet Groll aflemnade Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen angående anslag å extra stat för allmänna läroverken och pedagogierna. Denna kongl. proposition blef härefter föredragen och hänvisad

1892-05-14

Riksdagens protokoll 1892:40 (pdf, 2604 kB)

Motion 1892:199 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 199. 1 N:o 199. Af herr J. Johnsson i Bollnäs, om beviljande af pension åt kronolänsmannen 0. A. Gawells enka Rosa Fredrika Gawell, född Blomberg. Det högst sorgliga öde, som nyligen drabbat den pligttrogne, modige och nitiske kronolänsmannen Olof Albert Gawell i Alfta vid fullgörandet

1892-05-10

Motion 1892:199 Andra kammaren (pdf, 143 kB)

Motion 1892:37 Första kammaren

Motioner i Första Kammaren, N:o 37. 1 N o 37. Af herr Widmark, angående pension åt lcronolänsmannen 0. A. Gawells enka och barn. Det högst sorgliga öde, som helt nyss drabbat kronolänsmannen i Alfta Olof Albert Gawell, manar mig att härmed föreslå särskildt understöd från statsverket åt hans efterlemnade familj, som

1892-05-10

Motion 1892:37 Första kammaren (pdf, 199 kB)

Riksdagens protokoll 1892:35

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1892. Första Kammaren. N:o 35. Måndagen den 9 maj, f. m. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m.och dess förhandlingar leddes af herr vice talmannen. Anmäldes och bordlädes bankoutskottets memorial och utlåtande: n:o 17, angående ny aflöningsstat för tjensteman och vaktmästare vid Tumba bruk samt n:o

1892-05-09

Riksdagens protokoll 1892:35 (pdf, 3156 kB)

Riksdagens protokoll 1892:36

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1892. Andra Kammaren. N:o 36. Onsdagen den 4 maj. Kl. 7 e. m. Fortsattes det på förmiddagen började sammanträdet. I Till kammaren hade inkommit följande sjukbetyg, som upplästes: Att direktör E. Wavrinslcy på grund af sjukdom är hindrad att bevista Riksdagens Andra Kammares sammanträde den 4 maj

1892-05-08

Riksdagens protokoll 1892:36 (pdf, 3278 kB)

Riksdagens protokoll 1892:31

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1892. Första Kammaren. N:o 31. Onsdagen den 4 maj, f. m. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Justerades protokollen för den 27 sistlidne april. Anmäldes och bordlädes: konstitutionsutskottets utlåtande n:o 15, i anledning af väckt motion om ändrad lydelse af 66 och 72 regeringsformen samt 71, 72 och

1892-05-04

Riksdagens protokoll 1892:31 (pdf, 2689 kB)

Riksdagens protokoll 1892:34

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1892. Andra Kammaren. N:o 34. Lördagen den 30 april. Kl. 7 e. m. Fortsattes det på förmiddagen började sammanträdet. I Justerades protokollsutdrag. 2. Anmäldes och godkändes Riksdagens kanslis förslag dels till Riksdagens skrifvelse, n:o 39, till Konungen, angående ändringar i kongl. förordningen

1892-05-03

Riksdagens protokoll 1892:34 (pdf, 4193 kB)

Riksdagens protokoll 1892:33

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1892. Andra Kammaren. N:o 33. Lördagen den 30 april kl. 11 f. m. 1. Justerades protokollet för den 23 dennes. 2. Herr statsrådet m. m. friherre Hj. Palmstierna aflemnade kongl. maj:ts proposition till Riksdagen angående förhöjning af anslaget till sjöbeväringens vapenöfningar samt beklädnad och ersättning

1892-04-29

Riksdagens protokoll 1892:33 (pdf, 2757 kB)

Riksdagens protokoll 1892:29

RIKSDAGENS PROTOKOLL, 1892. Första Kammaren. No 29. Fredagen den 29 april. Kammaren sammanträdde kl. 2.30 e. m.och dess förhandlingar leddes af herr vice talmannen. Justerades protokollen för den 21 och 22 i denna månad. Upplästes och godkändes lagutskottets förslag till Riksdagens skrivelser till Konungen: n:o 37, i

1892-04-29

Riksdagens protokoll 1892:29 (pdf, 2972 kB)

Motion 1892:36 Första kammaren

Motioner i Första Kammaren, N:o 36. X:o 36. Af herr aril, med flere, om tillsättande af en komité för utredning af frågan, inom hvilken tid tillväxt i statsverkets af nya eller ökade skatter oberoende tillgångar kan medgifva grundskatternas afskrifning. Sedan 19 år tillbaka hafva frågorna om försvarets ordnande och

1892-04-27

Motion 1892:36 Första kammaren (pdf, 188 kB)

Motion 1892:35 Första kammaren

Motioner i Första Kammaren, N:o 35. 1 X yfOiX f fi bv JVi 1 tf:o 35. Af friherre Leijoiihufyud, Broder Abraham, med flere, om tillsättande af en komité för utarbetande af förslag till fullständigt ordnande af landt- och sjöförsvaret. Genom de beslut, Riksdagen fattat i anledning af Kongl. Maj:ts nådiga proposition

1892-04-27

Motion 1892:35 Första kammaren (pdf, 250 kB)

Motion 1892:34 Första kammaren

Motioner i Första Kammaren, N:o 34. 1 ro.1.ull, 0 1 f f i i N:o 3é v i r 1 1 u 1 i:i J:i 1 i t i 1 t t u r 1, 1 F v 5 U M, u Kfirrrcj v 1 iwtnr m f V Af herr Sanne, angående skrifvelse till Konungen i fråga om befrielse från konsulatafgifts erläggande för svenska fartyg samt rörande konsulatväsendets ombildning.

1892-04-27

Motion 1892:34 Första kammaren (pdf, 350 kB)

Riksdagens protokoll 1892:27

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1892. Första Kammaren. N:o 27. Onsdagen den 27 april, f. m. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Justerades protokollet för den 20 i denna månad. Herr Bergström erhöll på begäran ordet och yttrade:Då den 23 sistlidne mars i denna kammare förevar frågan om afskaffande af patronatsrättigheterna, yttrade

1892-04-26

Riksdagens protokoll 1892:27 (pdf, 3100 kB)

Motion 1892:198 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 198. 1 N:o 198. Af herr 0. A. Brodin, om skrifvelse till Kongl. Maj:t i sy fte a f befrielse för svenska fartyg från erläggande af konsulatafgifter in. mi énAi. fn Hl i ui Under 1888 års riksdag tog jag mig friheten att i denna kammare väcka en motion n:o 42i hvilken jag på grund af

1892-04-26

Motion 1892:198 Andra kammaren (pdf, 318 kB)

Riksdagens protokoll 1892:26

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1892. Första Kammaren. N:o26. Onsdagen den 20 april. Kammaren sammanträdde kl. 2.30 e. m. Justerades protokollen för den 7, 8, 9 och 13 i denna månad. Anmäldes och bordlädes bankoutskottets memorial: n:o 15, med förslag till omröstningsproposition i anledning af kamrarnes skiljaktiga beslut i fråga

1892-04-22

Riksdagens protokoll 1892:26 (pdf, 1775 kB)

Riksdagens protokoll 1892:29

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1892. Andra Kammaren. N:o 29. Lördagen den 9 april. Kl. 11 f. m. I Justerades protokollet för den 2 dennes. 2. Till Kammaren hade inkommit följande sjukbetyg, som upplästes Att ledamoten af Riksdagens Andra Kammare, herr friherre A. H. Fock, till följd af muskelreumatism, måste under några dagar

1892-04-08

Riksdagens protokoll 1892:29 (pdf, 3112 kB)

Motion 1892:197 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 197. 1 Ts:o 197. Af herr A. V. Ljungman, om skrifvelse till Kongl. Maj:t med begäran om upphäfvande af 23, 27, 38 och 40 i fisksristadgan den 29 juni 1852 m. m. Uti min motion i Andra Kammaren, n:o 194, har jag hemstält om aflåtandet af en skrifvelse till Kongl. Maj:t med anhållan om upphäfvande

1892-04-06

Motion 1892:197 Andra kammaren (pdf, 214 kB)