Dokument & lagar (381 träffar)

Riksdagens protokoll 1892:24

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1892. Andra Kammaren. N:o 24. Fredagen den 1 april. Kl. Y e. m. i- i. V-1 Justerades protokollet för den 24 nästlidne mars. 2. Till Kammaren kade inkommit följande sjukbetyg, som upplästes: Att ledamoten af Riksdagens Andra Kammare hr G. Jansson i följd af sjukdom Bronckitis aeuta är förhindrad att

1892-03-31

Riksdagens protokoll 1892:24 (pdf, 2475 kB)

Riksdagens protokoll 1892:19

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1892. Första Kammaren. N:o 19. Vi 8 J dinte I- VVi’fTisdagen den 29 mars. Kammaren sammanträdde kl. 2.30 e. m. Justerades protokollet för den 21 i denna månad. 0 4 i itv i: v Anmäldes och bordlädes statsutskottets memorial n:o 38, med förslag till åtskilliga stadgande hvilka böra införas i det

1892-03-30

Riksdagens protokoll 1892:19 (pdf, 870 kB)

Motion 1892:195 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 195. 1 i,ii ii.w.r,r r i tf I a o vrf j y f rf i i T C iT I r f 5 f y t. onir ifilirii c i:0 H Ti1 N:o 195. i i M i 5 JJ J r T. L i c.i 1 1 Af herr Elis Nilson, om ändring i det af Kongl. Maj:t uti proposition n:o 38 föreslagna sätt för ordnande af en 1 j förbättrad post-

1892-03-30

Motion 1892:195 Andra kammaren (pdf, 595 kB)

Motion 1892:194 Andra kammaren

4 Motioner i Andra Kammaren, No 194, N:0 194. Af herr A. V. Ljungman, om skrifvelse till Kongl. Maj:t med begäran om upphäfvande af jjji 23 och 38 i fiskeristadgan den 29 juni 1852. Genom utfärdandet af kongl. fisk eris tadgau den 29 juni 1852 faststäldes dels uti 22, på hvilket sätt för hvarje ort skulle bestämmas,

1892-03-28

Motion 1892:194 Andra kammaren (pdf, 690 kB)

Motion 1892:193 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 193. 1 No 193. Af herr A. V. Ljungman, om skrifvelse till Kongl. Maj:t med begäran om utredning och förslag i syfte af förbättrad anordning af administrationen utaf rikets sötvattensoch öster sjöfisken. Under särskilt de senast förflutna femton åren har hos dem, hvilka i vårt land egna

1892-03-26

Motion 1892:193 Andra kammaren (pdf, 267 kB)

Motion 1892:192 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 192. t N:o 192. Af herr J. Anderson i Tenhult om ändring i vilkoren för den af Kongl. Maj.t i proposition till Riksdagen föreslagna upplåtelse af mark till Visingsö församling. V i Gu liffv Sedan Kongl. Maj:t uti en den 10 i denna månad afgifven proposition föreslagit Riksdagen att medgifva,

1892-03-24

Motion 1892:192 Andra kammaren (pdf, 403 kB)

Riksdagens protokoll 1892:20

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1892. Andra Kammaren. N:o 20. Måndagen den 21 mars. Kl. V, 3 e. m. 1. Föredrogs och hänvisades till statsutskottet Kongl. Maj:ts i senaste sammanträdet aflemnade proposition till Riksdagen angående beredande af ålderdomsunderstöd åt lärare och lärarinnor vid småskolor och mindre folkskolor äfvensom

1892-03-22

Riksdagens protokoll 1892:20 (pdf, 2820 kB)

Motion 1892:190 Andra kammaren

4 Motioner i Andra Kammaren, N:o 190. N:o 190. Af herr P. Waldenström, om ändring af 51 m. fl. i regeringsform en. I 51 regeringsformen föreskrifva, att tiden för urtima riksdag, när sådan sammankallas, skall bestämmas efter den 20:de och inom den 30:de dagen från den, då kallelsen blifvit uti hufvudstadens kyrkor kungjord.

1892-03-21

Motion 1892:190 Andra kammaren (pdf, 180 kB)

Motion 1892:189 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, 17:o 189. 1 v N:o 189. Af herr M. AlllerS80n i Stigen, om ändring af 60 och 72 regeringsformen samt 71, 72 och 73 riksdagsordningen. Med hänvisning dels till den utredning, frågan om nödig ändring i 71 riksdagsordningen, för vinnandet af ökade garantier för bevarandet af kontinuiteten i riksbankens

1892-03-21

Motion 1892:189 Andra kammaren (pdf, 238 kB)

Motion 1892:191 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 191. 5 i 94 orden:i föregående utbytas emot: n 51;i 95 orden:i hufvudstadens kyrkor utbytas mot:i Sveriges officiella tidning.Stockholm den 21 mars 1892. ij.r:m, r S iii v virrig P. Waldenström. N:o 191. Af herr J. H. 0. Fredholm, om vissa vilkor vid antagande af Kongl. Maj:ts proposition

1892-03-19

Motion 1892:191 Andra kammaren (pdf, 313 kB)

Motion 1892:188 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 188. 3 i fh 4:f0 tV-sY iLfs.ci 1.f-uf r n if bi 3. r i J-I V i;i i:j 7:XJi llL, ST:o 188. 1 1 i J It A 1 4 T Ji fi 1 f i l.j f U tf r: t.v. Af lierr J. Johansson i Noraskog, om skrifvelse till Kongl. Maj:t med begäran om utfärdande af busa bestämmelser i fråga om samtrafik mellan

1892-03-19

Motion 1892:188 Andra kammaren (pdf, 518 kB)

Motion 1892:33 Första kammaren

8 Motioner i Första Kammaren, K:o 33. N:o 33. i j£i bill ri JHUIOi-i nf f i hillai.Z LiiVU It- iif U i i f k iä l j-b 3iiä,iu,t isitta Af herr Llthftllder, med förslag till ändrad lydelse af 71 riksdagsordningen. aciöb i oJ IHr x-Den omvårdnad, Riksdagen städse egnat åt sina båda verk Sveriges riksbank och riksgäldskontoret,

1892-03-19

Motion 1892:33 Första kammaren (pdf, 307 kB)

Motion 1892:32 Första kammaren

Motioner i Första Kammaren, Ko 35. 1 N:o 32. Af friherre V. OttGl,angående skrifvelse till Konungen i fråga om meddelande af bestämmelser rörande samtrafik mellan svenska jernvägar. Bland de vilkor och bestämmelser, hvilka under senare åren utfärdats för jernvägsbolag, som sökt koncession och som erhållit låneunderstöd

1892-03-19

Motion 1892:32 Första kammaren (pdf, 488 kB)

Riksdagens protokoll 1892:16

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1892. Första Kammaren. N:o 16. Fredagen den 18 mars. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. in. Justerades protokollet för den 11 i denna månad. Upplästes följande till herr,talmannen inkomna skrifvelse: Till herr talmannen i Riksdagens Första Kammare. Då min hustru är lifsfarligt sjuk i lunginflammation,

1892-03-18

Riksdagens protokoll 1892:16 (pdf, 845 kB)

Motion 1892:187 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 187. 1 X:o 187. Af herr A. BokstrÖm, om ändrad lydelse af 16 riksdagsordningen. Riksdagsordningen föreskrifter i 16, bland annat, dels att riksdagsmannaval till Andra Kammaren skola i stad, som har att utse en eller flera riksdagsmän, förrättas omedelbart, och dels äfven, att öfriga riksdagsmannaval

1892-03-18

Motion 1892:187 Andra kammaren (pdf, 222 kB)

Motion 1892:31 Första kammaren

Motioner i Första Kammaren, N:o 31. N:o 31. l Af herr G. Andersson, medförslag till ändrad lydelse af 23 riksdagsordningen. Riksdagsordningens 23 tillägger hvarje ledamot af Andra Kammaren af statsmedel ersättning för resekostnad till och ifrån Riksdagen samt i dagtraktamente 10 riksdaler, hvilket dock ej må öfverstiga

1892-03-12

Motion 1892:31 Första kammaren (pdf, 195 kB)

Motion 1892:186 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 186. 1 T:o 186. Af herr N. Linder, om skrifvelse till Kongl. Maj:t med begäran om modersmålets upptagande bland ämnena i den muntliga mogenhetspröfningen vid de högre allmänna läroverken. i ii.V il f A il Vid 1874 års riksdag väckte herr J. Andersson från Östergötland inom denna kammare

1892-03-11

Motion 1892:186 Andra kammaren (pdf, 385 kB)

Motion 1892:185 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 185. N:0 185. Af herr E. Ersson i Arnebo, om tillämpning af ifrågasatt grundskatteafskrijning jemväl å lösesumman för hemman sr autor som i anledning af upphörandet utaf rättsförhållandena mellan kronan och Sala bergslag skolat uppdebiteras. Vid 1887 års B-riksdag beslöts, att de förutvarande

1892-03-09

Motion 1892:185 Andra kammaren (pdf, 138 kB)

Motion 1892:184 Andra kammaren

10 Motioner i Andra Kammaren, N:o 184. N:o 184. Af herr L. JöllSSOll i Sandby, om skrifvelse till Kongl. Maj:t med begäran om ändring i gällande bestämmelser rörande placering af indelta manskapets besparingar. Genom kongl. kungörelsen af den 9 november 1871 skola för hvarje karl i nummer vid indelta armén minst 5 och

1892-03-08

Motion 1892:184 Andra kammaren (pdf, 195 kB)

Motion 1892:183 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 183. 1 Iso 183. Af herr E. A. Zottcrmail, om skrifvelse till Kongl. Maj:t med begäran om utredning och förslag rörande statens medverkan för ordnande af döfstumunder visningen. De första spåren af försök att bibringa den döfstum me boklig bildning gå hufvudsakligen ut på att återgifva

1892-03-08

Motion 1892:183 Andra kammaren (pdf, 615 kB)