Dokument & lagar (381 träffar)

Motion 1892:127 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 127 9 N:o 127. Af herr L. JÖZlSSOn i Sandby, om ändring i 12 mom d. i bevillningsförordningen. Under de senare åren har en jemn och ständig klagan hörts inom städerna öfver lifsmedlens fördyrande. Det bör derför mana en och hvar att söka utreda, i hvilken män en sådan klagan är berättigad

1892-01-30

Motion 1892:127 Andra kammaren (pdf, 181 kB)

Motion 1892:126 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 126. 7 männa principer, som fått uttryck i här förut omnämnda Kongl. Maj:ts nådiga förordning af den 11 oktober 1889 och tillåter jag mig alltså härmed föreslå, att Eiksdagen må besluta i underdånig skrifvelse hos Kongl. Maj:t anhålla om utfärdande af nådig förordning, hvari de bestämmelser,

1892-01-30

Motion 1892:126 Andra kammaren (pdf, 172 kB)

Motion 1892:123 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 123. 27 N:o 123. Af herr I. Månsson, med förslag till vissa bestämmelser angående förändring i undervisningsplan för de allmänna läroverken såsom vilkor för antagande af Kongl. Maj:ts proposition angående statsverkets tilllstånd och behof i afseende å lärarnes löneförhöjning. Uti Kongl.

1892-01-30

Motion 1892:123 Andra kammaren (pdf, 230 kB)

Motion 1892:122 Andra kammaren

22 Motioner i Andra Kammaren, N:o 122. N:o 122. Af herr Elis Nilson, om beviljande af ett extra, anslag å 20,000 kronor till förflyttande af södra skånska infanteriregementets sjukhus frän Tvedörra till Refvinge mötesplats. I den mån som de värnpligtiges vapenöfningar utsträekts, har det också ansetts nödvändigt att

1892-01-30

Motion 1892:122 Andra kammaren (pdf, 342 kB)

Motion 1892:120 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 120. 17 N:o 120. Af herr O. JonSSOn i Hof, om skrifvelse till Kongl. Maj:t med begäran om framläggande af förslag till ändring i eller tillägg till lagen om rikets mynt den 30 maj 1873. Det är ett från såväl statens som allmänhetens sida beklagligt faktum, att för närvarande inom landet

1892-01-30

Motion 1892:120 Andra kammaren (pdf, 241 kB)

Motion 1892:119 Andra kammaren

12 Motioner i Andra Kammaren, N:o 119. N:o 119. Af herr G. EIOWSOII, om beviljande af anslag till befrämjande af pedagogisk gymnastik vid landets folkhögskolor. Uti min till sistlidna års Riksdag framstälda motion om beviljande af statsanslag till befrämjande af pedagogisk gymnastik vid landets folkhögskolor framhöll

1892-01-30

Motion 1892:119 Andra kammaren (pdf, 336 kB)

Motion 1892:118 Andra kammaren

8 Motioner i Andra Kammaren, N:o 118. N:o 118. Af herr G. EIOWSOII, om införande i reglementet för riksbankens styrelse och förvaltning af bestämmelser, afseende spridning inom landet genom riksbankens afdelningskontor af svenska statens obligationer. På senare tiden har, såsom bekant, landet haft känbara olägenheter

1892-01-30

Motion 1892:118 Andra kammaren (pdf, 277 kB)

Motion 1892:117 Andra kammaren

4 Motioner i Andra Kammaren, N:o 117. N:o 117. Af herr G. EIOWSOII, om införande i reglementet för riksgäldskontoret af bestämmelser i syfte att befrämja spridning inom landet af svenska statens obligationer. På senare tiden har såsom bekant landet haft känbara olägenheter af en ogynsam betalningsbalans, hvartill kommer,

1892-01-30

Motion 1892:117 Andra kammaren (pdf, 269 kB)

Motion 1892:114 Andra kammaren

22 Motioner i Andra Kammaren, N:o 114. behållna inkomst, derför beskattas å den eller de orter, der rörelsen idkas dock mantalsskrifne.Derest bevillningsutskottet, till hvilket motionen torde remitteras, anser nödigt att för ändamålets vinnande föreslagna ändringen annorlunda affattas eller på annat ställe i bevillningsstadgan

1892-01-30

Motion 1892:114 Andra kammaren (pdf, 555 kB)

Motion 1892:113 Andra kammaren

20 Motioner i Andra Kammaren, N:o 113. låta utarbeta och för Riksdagen framlägga förslag till lag angående ny lönereglering för rikets presterskap på ofvan angifna grunder, och att lönen uppföres på ordinarie stat. Stockholm den 30 januari 1892. O. W. Bedelius. N:o 113. Af herr A. Persson i Mörarp, om ändrad lydelse

1892-01-30

Motion 1892:113 Andra kammaren (pdf, 250 kB)

Motion 1892:112 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 112. 17 viss grund tyckes vara följd vid deras bestämmande men det är i alla fall en afgift, som statsverket uppbär af de enskilda bolagen. På grund af hvad jag sålunda anfört, vågar jag föreslå, att Riksdagen ville besluta, att räntan å alla de af staten till enskilda jernvägsbolag lemnade

1892-01-30

Motion 1892:112 Andra kammaren (pdf, 337 kB)

Motion 1892:111 Andra kammaren

16 Motioner i Andra Kammaren, N:o in. N:o 111. Af herr J. ä A, Johansson i Strömsberg, om nedsättning i räntan de af staten till enskilda jernvägsbolag beviljade lån. Den motion, jag under ett par föregående riksdagar väckt i denna kammare angående räntors nedsättande på de lån staten jemn åt de enskilda jernvägsbolagen,

1892-01-30

Motion 1892:111 Andra kammaren (pdf, 205 kB)

Motion 1892:110 Andra kammaren

14 Motioner i Andra Kammaren, N:o 110, i N:o 110. Af herr S. J. Kardelom förhöjning för innevarande år i arfvode till vissa extra ordinarie lärare vid de allmänna läroverken. Vid 1891 års riksdag beviljades å extra stat för 1892 ett arfvode af 60,000 kronor till arfvodesförhöjning åt sådana extra ordinarie lärare

1892-01-30

Motion 1892:110 Andra kammaren (pdf, 187 kB)

Motion 1892:105 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 105. 15 N:o 105. Af herr J. Mankell, om af skaffandet af pigg elstraffet i fängelserna. I allmänhet synes tillvaron af denna straffart vara föga bekant. Åtminstone har undertecknad förnummit bevis på okunnighet derom till och med hos sakkunnige personer, hvilka varit lika märkliga, som

1892-01-30

Motion 1892:105 Andra kammaren (pdf, 457 kB)

Motion 1892:104 Andra kammaren

14 Motioner i Andra Kammaren, N:o 104. N:o 104. Af herr J. Manke,om medels anskaffande till lifsmedelstullarnes upphäfvande eller suspenderande o. s. v. genom tilläggsbevillning. Med åberopande af motiveringen till min motion om medels anskaffande till lifsmedelstullarnes upphäfvande eller suspenderande s. v. genom

1892-01-30

Motion 1892:104 Andra kammaren (pdf, 126 kB)

Motion 1892:102 Andra kammaren

7 Motioner i Andra Kammaren, N:o 102. hane egen bevillning till staten att utgå med lika belopp eller del deraf, fördelad på läsårets båda terminer. 1 7 J 11ii 7 fi3 iVu. i Stockholm den 30 januari 1892. t jit.i i u V- iy. v n j i t it o. r V J. Eklund, från Kalmar län. xr rni. srob t:b i JO KgfiglV novink i rf Äo-

1892-01-30

Motion 1892:102 Andra kammaren (pdf, 266 kB)

Motion 1892:101 Andra kammaren

2 Motioner i Andra Kammaren, N:o 101. N:o 101. Af herr J. Eklund i Högemåla, om ändring i Kongl. Maj:ts proposition angående statsverkets tillstånd och behof i afseende å förhöjning af terminsafgifterna för lärjungar vid de allmänna läroverken. iiiiinf/EOttO fV fi nr.Ar iäiöj i un i-e i a:ti. Ii.ff n i tT tj f: Till

1892-01-30

Motion 1892:101 Andra kammaren (pdf, 436 kB)

Motion 1892:100 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 10Ö. 1 N:o 100. wy.u iVAv.V MycCh wm.UVaf-öhT 1 bnaM3 1 n-J U Af herr friherre W. VOn Schwerin, om upphäfvande af tullen å kli. Då det väl torde vara kändt, att kli allt mer och mer ingår i en rationel utfodring af åtminstone mjölkboskap, ja rent af erfordras för producerande af prima

1892-01-30

Motion 1892:100 Andra kammaren (pdf, 146 kB)

Motion 1892:99 Andra kammaren

28 Motioner i Andra Kammaren, N:o 99. N:o 99. Af herr E. 1, om ändring i gällande bestämmelser rörande upprättandet af förslag till klockare och organisttjenst. Genom en i går af hr O. V. Redelius väckt motion har frågan om tillsättning af skollärare-klockare- och organisttjenster dragits under Riksdagens ompröfning.

1892-01-30

Motion 1892:99 Andra kammaren (pdf, 145 kB)

Motion 1892:98 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 98. 23 N:o 98. Af herr E. Hammarlund, om rätt för qvinna att söka klockareoch kyrkosångarebefättningar. I öfverensstämmelse med ett af 185960 års Riksdag fattadt beslut lemnades genom kongl. kungörelsen den 8 mars 1861 det medgifvandet, att till förestående af organistbefattning, der denna

1892-01-30

Motion 1892:98 Andra kammaren (pdf, 345 kB)