Dokument & lagar (381 träffar)

Riksdagens protokoll 1892:19

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1892. Andra Kammaren. N:o 19. Fredagen den 18 mars. Kl. 11 f. m. 1. Justerades protokollet för den 11 innevarande mars. 2. Upplästes nedanintagna två protokoll: l:o 1892 den 17 mars sammanträdde kamrarnes valmän för att, jemlikt 71 och 73 riksdagsordningen, utse Riksdagens fullmägtige i riksbanken

1892-01-01

Riksdagens protokoll 1892:19 (pdf, 1821 kB)

Riksdagens protokoll 1892:1

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1892. Andra Kammaren. N:o 1. Sedan Riksdagen i enlighet med riksdagsordningens 2 samlats i Stockholm fredagen den 15 januari 1892, sammanträdde Andra Kammaren Lördagen den 16 januari. Kl. 11 f. m. 1. Sammanträdet öppnades af representanten för Stockholms stad herr friherre A. H. Fock, såsom den

1892-01-21

Riksdagens protokoll 1892:1 (pdf, 949 kB)

Riksdagens protokoll 1892:3

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1892. Första Kammaren. N:o 3. Fredagen den 28 oktober. Kammaren sammanträdde kl. 2 e. m. Justerades protokollen för den 18, 19 och 21 i denna månad. Herr Falk, Helmer, anmälde att han anländt till riksdagen. Föredrogs och godkändes Riksdagens kanslideputerades den 22 innevarande månad bordlagda memorial

1892-01-01

Riksdagens protokoll 1892:3 (pdf, 199 kB)

Riksdagens protokoll 1892:6

IV.VtOAs.lSfAS i vVVil.v.v. v.l A,N VV RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1892. Andra Kammaren. N:o 6. Onsdagen den 10 februari. Kl. 11 f. m. MU i1 i ii v f-U I Justerades protokollet för den 2 dennes. 2. Jemlikt förut fattadt beslut företogos nu val af dels sex revisorer för deltagande uti innevarande års granskning af statsverkets,

1892-02-08

Riksdagens protokoll 1892:6 (pdf, 510 kB)

Riksdagens protokoll 1892:5

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1892. Andra Kammaren. N:o 5. Fredagen den 5 februari kl. 7s3 e. m. 1. Justerades protokollen för den 27, januari. 2. 28 och 29 nästförflutno Herr statsrådet m. m. friherre F. von Essen afiemnade Kongl. Maj:ts propositioner till Riksdagen: angående beredande af lånemedel till utveckling af statens

1892-01-01

Riksdagens protokoll 1892:5 (pdf, 573 kB)

Riksdagens protokoll 1892:4

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1892. Andra Kammaren. N:o 4. Tisdagen den 2 februari. Kl. 1 e. m. I Upplästes för justering de i kammarens sammanträden den 25 och 26 nästlidne januari förda protokoll. Ordet begärdes härvid af Herr Jonsson i Hof, som yttrade: Herr talman, mine herrar Vid den öfverläggning, som i kammaren förekom

1892-02-01

Riksdagens protokoll 1892:4 (pdf, 691 kB)

Riksdagens protokoll 1892:10

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1892. Andra Kammaren. N:o 10. Lördagen den 20 februari. Kl. 2 e. m. I Justerades de i kammarens sammanträden den 12 och 13 dennes förda protokoll. 2. Efter föredragning af de i senaste sammanträdet väckta motioner hänvisades: herr A. F. Liljeholms motion, n:o 174, till kammarens tillfälliga utskott

1892-02-23

Riksdagens protokoll 1892:10 (pdf, 527 kB)

Riksdagens protokoll 1892:4

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1892. Första Kammaren. N:o 4. Onsdagen den 16 november. Kammaren sammanträdde kl. 2.30 e. m. Herr Hyfling tillkännagaf, att han den 2 innevarande månad infunnit sig vid riksdagen. Vidare anmälde herr Bergman sin ankomst till riksdagen. Justerades protokollen för den 28 och 29 sistlidne oktober. Anmäldes

1892-06-03

Riksdagens protokoll 1892:4 (pdf, 374 kB)

Riksdagens protokoll 1892:2

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1892. Första Kammaren. N:o 2 Lördagen den 22 oktober. Kammaren sammanträdde kl. 2 e. m. Herr statsrådet Östergren aflemnade KoDgl. Maj:ts nådiga skrifvelse till R.iksrlncron i anledning af eu vid sistförflutna riks Efter föredragning af denna nådiga skrifvelse lades densamma till handlingarna.

1892-01-01

Riksdagens protokoll 1892:2 (pdf, 162 kB)

Riksdagens protokoll 1892:4

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1892. Andra Kammaren. N:o 4. Onsdagen den 16 november. Kl. I 3 e. m. 1. Justerades protokollet för deu 24, 28 och 29 sistlidue oktober. 2. Upplästes följande till kammaren inkomna sjukbetyg: Att berr öfverstelöjtnant John Bratt på grund af akut sjukdom är tills vidare förhindrad att bevista Riksdagens

1892-06-03

Riksdagens protokoll 1892:4 (pdf, 244 kB)

Riksdagens protokoll 1892:3

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1892. Andra Kammaren. N:o 3. Måndagen den 24 oktober. Kl. 2 e. m. I Efter förnyad föredragning af Kongl. Maj:ts på kammarens bord hvilande skrifvelse till Riksdagen, i anledning af en vid sistförflutna riksdag beslutad lagföräudring, lades den kongl. skrifvelsen till handlingarna. 2. Foredrogos

1892-01-01

Riksdagens protokoll 1892:3 (pdf, 663 kB)

Riksdagens protokoll 1892:2

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1892. Andra Kammaren. N:o 2. Lördagen den 22 Oktober. Kl. 2 e. m. L Herr statsrådet m. m. A. östergren afleinnade Kongl. Maj:ts skrifvelse till Riksdagen i anledning af en vid sistförflutna riksdag beslutad lagförändring. Den Kongl. skrifvelsen bordlädes. 2. Föredrogos och hänvisades till Särskilda

1892-01-01

Riksdagens protokoll 1892:2 (pdf, 200 kB)

Riksdagens protokoll 1892:5

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1892. Första Kammaren N:o 5. Måndagen den 1 februari. Kammaren sammanträdde kl. 2 e. m. Herr Falk, Wilhelm, anmälde,1 att han infunnit sig vid riksdagen. Justerades protokollet för den 25 i denna månad. Föredrogos och hänvisades till statsutskottet~följande, den 30 sistlidne januari bordlagda motioner:

1892-02-02

Riksdagens protokoll 1892:5 (pdf, 504 kB)

Riksdagens protokoll 1892:2

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1892. Första Kammaren. N:o 2. Onsdagen den 20 januari. Kammaren sammanträdde kl. 10.30 f. m. Herrar Weinberg, Anders Larsson, Lithander, Lothigius, Öländer, Spånberg ock Belura anmälde, att de infunnit sig vid riksdagen. Föredrogs ock känvisades till statsutskottet kerr af Burens nedannämnda, den

1892-01-21

Riksdagens protokoll 1892:2 (pdf, 312 kB)

Riksdagens protokoll 1892:17

RIKSDAGENS PROTOKOLL o 1892. Första Kammaren. N:o 17. Lördagen den 19 mars. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. i Justerades protokollet för den 12 i denna månad. Anstäldes jemlikt 65 riksdagsordningen omröstning öfver följande af bevillningsutskottet i dess memorial n:o 3, punkten 13, föreslagna och af båda kamrarne

1892-01-01

Riksdagens protokoll 1892:17 (pdf, 864 kB)

Riksdagens protokoll 1892:12

RIKSDAGENS PROTOKOLL, 1892. Första Kammaren. N:o 12. un i. In l\i t I Lördagen den 5 mars. i i tO 11:0 i f i.t t 1j h ir.j i Kammaren sammanträdde kl. 12 på dagen. It- t. I Herr statsrådet friherre Palmstierna aflemnade Kongl. Maj:ts nedannämnda nådiga propositioner till Riksdagen: l:o angående upplåtelse af vissa kronolägenheter

1892-03-05

Riksdagens protokoll 1892:12 (pdf, 654 kB)

Riksdagens protokoll 1892:1

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1892. Första Kammaren. N:o I. Sedan, i kraft af 49 regeringsformen och 2 riksdagsordningen, Riksdagen sammankommit till lagtima möte här i hufvudstaden fredagen den lo januari 1892 samt de af kammarens ledamöter, hvilka blifvit till denna riksdag nyvalde, kallats att samma dag till statsrådet och

1892-01-16

Riksdagens protokoll 1892:1 (pdf, 643 kB)

Riksdagens protokoll 1892:6

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1892. Första Kammaren. N:o 6. Onsdagen den 10 februari. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Herr Alin anmälde, att han anländt till riksdagen. Justerades protokollet för den 1 i denna månad. Upplästes tre inlemnade läkarebetyg, så lydande: F. d. landshöfdingen m. m. herr W. Stråle har ifrån årets början

1892-01-01

Riksdagens protokoll 1892:6 (pdf, 497 kB)

Riksdagens protokoll 1892:9

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1892. Andra Kammaren. N:o 9. Tisdagen den 16 februari. Kl. 3 e. m. 1. Upplästes två så lydande protokoll: År 1892 den 13 februari sammanträdde kamrarnes valmän för att utse Riksdagens justitieombudsman och befunnos, efter valförrättningens slut, rösterna hafva utfallit sålunda: herr assessoren i

1892-02-14

Riksdagens protokoll 1892:9 (pdf, 3496 kB)

Riksdagens protokoll 1892:45

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1892. Andra Kammaren. N:o 45. Tisdagen den 17 Maj. Kl. 11 f. m. 1. Justerades det i kammarens sammanträde den 10 dejnnes förda protokoll. 2. Till kammaren hade inkommit följande sjukbetyg, som upplästes: Att ledamoten af Riksdagens Andra Kammare, herr Johan Sjöholm, till följd af Lymphadenitis pedis

1892-05-17

Riksdagens protokoll 1892:45 (pdf, 4099 kB)