Dokument & lagar (649 träffar)

Riksdagens protokoll 1892:6

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1892. Andra Kammaren. N:o 6. Måndagen den 21 november. Kl. 7 e. in. 1. Fortsattes öfverläggningen angående det i särskilda utskottets utlåtande, n:o 1, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition angående förbättrad härordning, äfvensom i anledning af inom Riksdagen väckta motioner i dithörande ämnen

1892-11-24

Riksdagens protokoll 1892:6 (pdf, 15174 kB)

Motion 1892:26 Andra kammaren - urtima

Motioner i Andra Kammaren, N:o 26. 15 N:o 26. Herr J. Olsson i Stockholm, om ändrad lydelse af 52 värnpligtslagen. Mer och mer synes den grundsats arbeta sig fram till ett allmännare erkännande, att med- de ökade- försvarsbördor, som staten fordrar af sina medborgare, böra ökade politiska rättigheter hålla jemna steg.

1892-10-28

Motion 1892:26 Andra kammaren - urtima (pdf, 249 kB)

Motion 1892:25 Andra kammaren - urtima

12 Motioner i Andra Kammaren, N:o 25. N:o 25. Af herr J. Å. Fjällbäck, om tillägg till Kongl. Maj:ts förslag till ändrad lydelse i vissa delar af värn)ligtslagen m. in. Som bekant har Kongl. Måj:t i sitt förslag till ny härordning icke funnit för godt att föreslå någon ökad dagaflöning åt de värnpligtige utöfver de

1892-10-28

Motion 1892:25 Andra kammaren - urtima (pdf, 222 kB)

Motion 1892:24 Andra kammaren - urtima

Motioner i Andra Kammaren, N:o 24. 9 N:o 24. Af herrar 0. Anderson i Hasselbol och 0. Olson i Stensdalén, om åtagande af 50 procent tilläggsbevillning för är 1893 m. m. I n:o 6 af de utaf KongMaj:t till denna Riksdag aflemnade nådiga propositionerna föreslås, att utöfver de i riksstaten för år 1893 upptagna tillgångar

1892-10-28

Motion 1892:24 Andra kammaren - urtima (pdf, 246 kB)

Motion 1892:23 Andra kammaren - urtima

6 Motioner i Andra Kammaren, N:o 23. N:o 23. Af herr H. Hedlund, om skrifvelse till Kongl. May.t med begäran om utredning och förslag i syfte af indelta stammanskapets ersättande med manskap, antaget för krigsbildning efter 1883 års förslag. Allmänt erkända olägenheter, som vidlåda den indelta stammen, äro svårigheten,

1892-10-28

Motion 1892:23 Andra kammaren - urtima (pdf, 231 kB)

Motion 1892:22 Andra kammaren - urtima

Motioner i Andra Kammaren, N:o 22. 5 N:o 22. i v.hAI. A V.mvA hv birnlbsB F rmd 1/ Af herr A. Bokström, nerf tillägg till motionen n:o 7. Under åberopande af min vid innevarande års riksdag väckta motion, n:o 7, om upphäfvande af 53 värnpligtslageu, får jag till ftillständigande af samma motion härmed vörsamt anhålla,

1892-10-28

Motion 1892:22 Andra kammaren - urtima (pdf, 116 kB)

Motion 1892:21 Andra kammaren - urtima

Motioner i Andra Kammaren, N:o 21. 3 N:o 21. Af herr J. Bromée, om utsträckning af den utaf Kongl. Maj:t föreslagna vakansersättning till de indelta rusthållsrotarne vid kavalleriet i Jemtland. Med anledning af Kongl. Maj:ts till Riksdagen aflåtna proposition n:o 1, deruti föreslås beträffande kavalleriet, att rusthållen

1892-10-28

Motion 1892:21 Andra kammaren - urtima (pdf, 187 kB)

Motion 1892:19 Andra kammaren - urtima

Motioner i Andra Kammaren, N:o 19. 1 N:o 19. Af herr 0. JOilSSOn i Hof, m. fl.om ändringar i Kong1. Maj:ts förslag till förbättrad härordning, i syfte af rust- och rotehållets sättande på vakans m. m. Med rigtig uppfattning af det. politiska läget, förklarade till statsrådsprotokollet den 4 januari 1892 hans excellens

1892-10-28

Motion 1892:19 Andra kammaren - urtima (pdf, 3544 kB)

Motion 1892:18 Andra kammaren - urtima

2 Motioner i Andra Kammaren, N:o 18. komst till den storlek och det belopp, som Särskilda utskottet efter föregången utredning kan finna lämpligt att föreslå, dock så, att de lägst beskattade grupperna af skattskyldige, så vidt möjligt är, måtte från denna tilläggsbevillning varda frikallade. Stockholm den 27 oktober

1892-10-28

Motion 1892:18 Andra kammaren - urtima (pdf, 163 kB)