Dokument & lagar (102 träffar)

Motion 2005/06:Sf31 av Sven Brus m.fl. (kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag till höjt inkomsttak för beräkning av sjukpenninggrundande inkomst i sjukförsäkringen, i enlighet med vad som anförs i motionen. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om höjt inkomsttak för beräkning av sjukpenninggrundande


Utskottsberedning: 2005/06:SfU15
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2005/06:Sf31 av Sven Brus m.fl. (kd) (doc, 48 kB)

Motion 2005/06:Sf30 av Per Westerberg m.fl. (m)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att avslå regeringens förslag om att höja inkomsttaket från sju och en halv till tio gånger prisbasbeloppet i sjukförsäkringen, i enlighet med vad som anförs i motionen. Det måste löna sig mer att arbeta inte mindre Om Sverige skall kunna garantera och stärka tryggheten krävs


Utskottsberedning: 2005/06:SfU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Sf30 av Per Westerberg m.fl. (m) (doc, 50 kB)

Motion 2005/06:Sf32 av Linnéa Darell m.fl. (fp)

Sammanfattning Socialförsäkringar är en hörnsten i vårt samhällsbygge. De är en garant för trygghet för oss alla om något inträffar. Blir vi sjuka eller arbetslösa så finns det en försäkring som gör att vi slipper flytta från hus och hem. Den som blir långvarigt sjuk ska inte dessutom behöva dras med oro för att inte kunna


Utskottsberedning: 2005/06:SfU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2005/06:Sf32 av Linnéa Darell m.fl. (fp) (doc, 63 kB)

Motion 2005/06:Sf29 av Mona Jönsson m.fl. (mp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att Sverige skall ta initiativ till att riva upp beslutet om transportörsansvaret. Riksdagen avslår förslaget om uppgiftsskyldighet under avsnitt 5.4.1. Riksdagen avslår förslaget om ekonomiska sanktioner under avsnitt 5.4.2. Riksdagen avslår


Utskottsberedning: 2005/06:SfU14
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2005/06:Sf29 av Mona Jönsson m.fl. (mp) (doc, 46 kB)

Motion 2005/06:Sf28 av Birgitta Carlsson m.fl. (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige skall verka i EU för att riva upp transportörsansvaret. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen skall verka för att omförhandla direktivet om överföring


Utskottsberedning: 2005/06:SfU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2005/06:Sf28 av Birgitta Carlsson m.fl. (c) (doc, 58 kB)

Motion 2005/06:Sf27 av Ulla Hoffmann och Kalle Larsson (v)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår förslaget till lag om passagerarregister och samtliga förslag till ändringar i gällande lagstiftning som grundas på EG-direktivet om överförande av passageraruppgifter. Bakgrund Direktivet 2004/82/EG om skyldighet för transportörer att lämna uppgifter om passagerare uppges


Utskottsberedning: 2005/06:SfU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Sf27 av Ulla Hoffmann och Kalle Larsson (v) (doc, 39 kB)

Motion 2005/06:Sf26 av Sven Brus m.fl. (kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om transportörsansvaret. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om förslaget om utökad uppgiftsskyldighet för transportörer i form av passagerarlistor och register. Riksdagen begär


Utskottsberedning: 2005/06:SfU14
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2005/06:Sf26 av Sven Brus m.fl. (kd) (doc, 49 kB)

Motion 2005/06:Sf25 av Per Westerberg m.fl. (m)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om analys av hur lagförslagen förhåller sig till Genèvekonventionen, andra folkrättsliga åtaganden som Sverige anslutit sig till samt vår egen grundlag. Innehåll I propositionen genomförs i svensk rätt ett direktiv 2004/82/EG


Utskottsberedning: 2005/06:SfU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2005/06:Sf25 av Per Westerberg m.fl. (m) (doc, 42 kB)

Motion 2005/06:U7 av Ulf Holm m.fl. (mp)

1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om vapenembargot mot Kina. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att EU:s medlemsländer skall kunna kritisera andra medlemsstater vid brott mot internationella överenskommelser.


Utskottsberedning: 2005/06:SfU10 2005/06:UU10 2005/06:UU12
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 11 avslag

Motion 2005/06:U7 av Ulf Holm m.fl. (mp) (doc, 77 kB)

Motion 2005/06:Sf23 av Per Westerberg m.fl. (m)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att de uppehållstillstånd som makar beviljas vid det första beslutstillfället alltid skall vara tidsbegränsade. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vägran att medverka till


Utskottsberedning: 2005/06:SfU8
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2005/06:Sf23 av Per Westerberg m.fl. (m) (doc, 48 kB)

Motion 2005/06:Sf22 av Linnéa Darell m.fl. (fp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om uppehållstillstånd för andra nära anhöriga än maka, make, sambo eller barn. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att uppehållstillstånd skall vägras vid äktenskap mellan underåriga


Utskottsberedning: 2005/06:SfU8
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 5 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:Sf22 av Linnéa Darell m.fl. (fp) (doc, 62 kB)

Motion 2005/06:Sf19 av Linnéa Darell m.fl. (fp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att utreda hur försörjningskrav som villkor för EES-medborgares uppehållsrätt inom direktivets ram skall kunna ställas även på arbetstagare, egenföretagare och arbetssökande. Riksdagen tillkännager för regeringen som


Utskottsberedning: 2005/06:SfU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2005/06:Sf19 av Linnéa Darell m.fl. (fp) (doc, 72 kB)

Motion 2005/06:Sf21 av Mona Jönsson m.fl. (mp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att begreppet kärnfamilj vidgas och får en mer generös innebörd. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att även äldre syskon kan vara anknytningsperson även om föräldrarna lever.


Utskottsberedning: 2005/06:SfU8
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2005/06:Sf21 av Mona Jönsson m.fl. (mp) (doc, 53 kB)

Motion 2005/06:Sf20 av Ulla Hoffmann och Kalle Larsson (v)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår förslaget till nytt andra stycke i 7 kap. 3 utlänningslagen. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att en författningsreglerad sanktionsmöjlighet bör införas för fall då niomånadersfristen för beslutsfattande överskridits. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2005/06:SfU8
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2005/06:Sf20 av Ulla Hoffmann och Kalle Larsson (v) (doc, 46 kB)

Motion 2005/06:Sf18 av Ulla Hoffmann och Kalle Larsson (v)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att EES-medborgares familjemedlemmar som själva inte är EES-medborgare även i fortsättningen bör kunna använda identitetskort i stället för pass vid inresa i landet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2005/06:SfU9
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2005/06:Sf18 av Ulla Hoffmann och Kalle Larsson (v) (doc, 43 kB)

Motion 2005/06:Sf17 av Birgitta Carlsson m.fl. (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår förslaget att barnbidraget skall kunna delas enbart på anmälan från den ena föräldern. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en samlad utredning ur ett barnperspektiv om de bidrags- och underhållsregler som påverkar barn till föräldrar


Utskottsberedning: 2005/06:SfU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , 2 bifall,

Motion 2005/06:Sf17 av Birgitta Carlsson m.fl. (c) (doc, 45 kB)

Motion 2005/06:Sf16 av Ulla Hoffmann och Kalle Larsson (v)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag om delat barnbidrag vid växelvis boende samt vårdbidrag i enlighet med vad i motionen anförs. Riksdagen begär att regeringen återkommer med förslag till ändring i lagen 1947:529 om allmänna barnbidrag samt lagen 1998:703 om handikappersättning och vårdbidrag


Utskottsberedning: 2005/06:SfU7
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 2 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:Sf16 av Ulla Hoffmann och Kalle Larsson (v) (doc, 53 kB)

Motion 2005/06:Sf14 av Torsten Lindström m.fl. (kd)

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 2 Principiella utgångspunkter 2 Problembild 3 Löser regeringens förslag problemen på ett bra sätt 3 Ökad risk för konflikter 3 Barnets behov ska sättas främst 4 Kristdemokraternas ställningstaganden 5 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen


Utskottsberedning: 2005/06:SfU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:Sf14 av Torsten Lindström m.fl. (kd) (doc, 56 kB)

Motion 2005/06:Sf13 av Per Westerberg m.fl. (m)

1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag att barnbidrag skall kunna delas vid växelvis boende efter anmälan av endast en förälder, i enlighet med vad som anförs i motionen. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att barnbidraget vid växelvis boende bör gå


Utskottsberedning: 2005/06:SfU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:Sf13 av Per Westerberg m.fl. (m) (doc, 51 kB)

Motion 2005/06:Sf15 av Bo Könberg m.fl. (fp)

Sammanfattning Regeringen har med sin proposition velat anpassa lagarna om barnbidrag och vårdbidrag till ett mer jämställt samhälle. Tyvärr har man åstadkommit ett förslag som riskerar att öka tvisterna mellan föräldrar och minska flexibiliteten i barnens boende. Vi föreslår därför att riksdagen avslår regeringens förslag


Utskottsberedning: 2005/06:SfU7
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 3 avslag, 2 bifall,

Motion 2005/06:Sf15 av Bo Könberg m.fl. (fp) (doc, 56 kB)