Dokument & lagar (302 träffar)

Motion 1993/94:Jo642 av Bertil Måbrink och Jan Jennehag (v)

Motion till riksdagen 1993/94:Jo642 av Bertil Måbrink och Jan Jennehag v Inrättande av naturreservat m.m. Principen om alla arters rätt att fortleva i vårt land har fastslagits av riksdagen. Vidare har fastslagits i samband med beslutet om den nyligen ikraftträdda skogsvårdslagen prop. l992/93:226 att miljömålet skall


Utskottsberedning: --1993/94:JoU20
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Jo641 av Stig Bertilsson (m)

Motion till riksdagen 1993/94:Jo641 av Stig Bertilsson m Skyddszoner mot övergödning Övergödningen av kust- och inlandsvatten är fortfarande ett stort problem framför allt i våra jordbruksområden. Tillförseln av kväve och fosfor till vattendragen måste därför minska kraftigt. Föroreningskällorna är flera men läckaget


Utskottsberedning: -1993/94:JoU30
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Jo640 av Kenneth Lantz (kds)

Motion till riksdagen 1993/94:Jo640 av Kenneth Lantz kds De mindre kemiföretagen Den svenska kemiska industrin har visat sig ha en betydande potential i flera avseenden, bl.a när det gäller produktutveckling, penetration av nya marknader och skapande sysselsättning. Sverige har genom att uppsätta stränga miljömässiga


Utskottsberedning: -1993/94:JoU23
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Jo639 av Kenneth Lantz (kds)

Motion till riksdagen 1993/94:Jo639 av Kenneth Lantz kds Elektroniskt skrot Elektroniskt avfall borde i framtiden inte finnas med i vår ordlista eftersom tanken på kretslopp bör tvinga oss ta hand om förbrukade varor. Men fram till idag har vi ännu inte lyckats med att stoppa det stora sopberg som dagligen växer


Utskottsberedning: ---1993/94:JoU23
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Jo638 av Arne Andersson m.fl. (m, fp, v, s, c, kds, nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:Jo638 av Arne Andersson m.fl. m, s, fp, c, kds, nyd, v Forskning om älgsjukan Under 1985 upptäcktes i södra delen av Älvsborgs län ett antal älgar som dött av ditintills okänd sjukdom. Djuren hade dött en kvalfull död med svåra infektioner över hela kroppen, hårlöshet, blindhet och diarréer.


Utskottsberedning: --1993/94:JoU15
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Jo637 av Siw Persson (fp)

Motion till riksdagen 1993/94:Jo637 av Siw Persson fp Nationell miljöövervakning Skogsnäringen är den största nettoexportnäringen i Sverige. Detta faktum och förhållandet, att omfattande luftföroreningsorsakade skogsskador under senare år börjat uppträda i våra skogar gör det till en angelägen uppgift att noggrant


Utskottsberedning: -1993/94:JoU30
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Jo636 av Hans Stenberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Jo636 av Hans Stenberg m.fl. s Miljöprojekt Sundsvall-Timrå I Sundsvall bedrivs sedan några år tillbaka ett intensivt miljöarbete. Den geografiska placeringen mellan två berg och en koncentration av tung industri gjorde att halten av luftföroreningar blev oacceptabelt hög. Trots att situationen


Utskottsberedning: -1993/94:JoU30
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Jo635 av Lennart Rohdin (fp)

Motion till riksdagen 1993/94:Jo635 av Lennart Rohdin fp Naturreservat Riksdagen har fastslagit principen om alla arters rätt att fortleva i vårt land prop 1990/91:90Riksdagen har också i samband med beslutet om den nyligen i kraft trädda skogsvårdslagen prop 1992/93:226 fastslagit att miljömålet skall jämställas


Utskottsberedning: --1993/94:JoU15 1993/94:JoU20
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Jo634 av Stina Eliasson och Stina Gustavsson (c)

Motion till riksdagen 1993/94:Jo634 av Stina Eliasson och Stina Gustavsson c Bevarande av miljöer i kulturlandskap I kulturlandskapet finns miljöer där kulturmiljövårdens och naturvårdens intressen inte går att skilja från varandra. Under en lång följd av år har riksdag och regering såväl som ansvariga myndigheter


Utskottsberedning: ----1993/94:JoU30
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Jo633 av Magnus Persson (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Jo633 av Magnus Persson s Miljöprövning av infrastrukturprojekt m.m. En rad aktuella investeringar i form av vägar, broar, hamnar, flygplatser och en omfattande utbyggnad av järnvägsnätet är aktuella på många håll i landet. Det har på sina håll framförts kritik gentemot bristande miljöprövning


Utskottsberedning: --1993/94:JoU30
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Jo632 av Rolf L Nilson (v)

Motion till riksdagen 1993/94:Jo632 av Rolf L Nilson v Ölands natur Öland unikt i världen Öland har en unik natur. Där finns inte bara en unik naturtyp utan flera. Dels finns Stora Alvaret, som saknar motsvarighet i ett internationellt perspektiv. Dels finns här Sveriges största lövskog frånsett fjällbjörkskogen


Utskottsberedning: ---1993/94:JoU20
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Jo631 av Magnus Persson (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Jo631 av Magnus Persson s Miljösanering av industrilämningar Runt om i landet och inte minst i mitt hemlän Värmland finns en rad industriruiner i vilka döljer sig ett flertal miljöskadliga ämnen som i dag bedöms som högriskavfall både för människor, djur och växter men som inte saneras


Utskottsberedning: -1993/94:JoU23
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Jo630 av Siw Persson (fp)

Motion till riksdagen 1993/94:Jo630 av Siw Persson fp Samordning av den statliga kontrollen av livsmedel och miljö Riksrevisionsverket har granskat den statliga tillsynen och kontrollen på livsmedels- och miljöområdet. Det har visat sig, att myndigheternas direkta tillsyn ute på företagen är eftersatt och den förväntas


Utskottsberedning: -1993/94:JoU30
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Jo629 av Siw Persson m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1993/94:Jo629 av Siw Persson m.fl. fp Miljön i Skåne Tillgången till god miljö och oförstörda naturtillgångar och attraktiva boendemöjligheter blir allt viktigare för en regions framtid. Det skånska landskapet med det allestädes närvarande havet har konkurrensfördelar gentemot andra regioner.


Utskottsberedning: ----1993/94:BoU22 1993/94:JoU20
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Jo628 av Kenneth Lantz (kds)

Motion till riksdagen 1993/94:Jo628 av Kenneth Lantz kds Kommunernas avloppsslam Kretsloppstanken har genom den av regeringen lagda propositionen hamnat högt upp på agendan. Detta är bra och riktigt Vi har under flera tusen år brukat jordens vatten gång på gång. Människan har använt vattnet i samma takt som naturen


Utskottsberedning: ---1993/94:JoU23
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Jo627 av Jan Jennehag m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1993/94:Jo627 av Jan Jennehag m.fl. v Avfalls- och avloppshantering Avfall I Sverige producerar vi nästan 300 kg hushållsavfall per person och år. Med det industriella avfallet inräknat blir siffran ca 1 400 kg. I början av 1900-talet hade städerna en mer kretsloppsanpassad sophantering än nu.


Utskottsberedning: ---1993/94:JoU23
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Jo626 av Göthe Knutson (m) och Kjell Ericsson (c)

Motion till riksdagen 1993/94:Jo626 av Göthe Knutson och Kjell Ericsson m, c Allemansrätten och turismen Den svenska naturen är en enorm tillgång, bl.a. för turismen. Detta leder bl.a. till att utländska aktörer på turismmarknaden marknadsför vildmarksresor till SverigeFlertalet av dessa researrangemang i den svenska


Utskottsberedning: -1993/94:JoU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Jo625 av Ingvar Eriksson och Carl G Nilsson (m)

Motion till riksdagen 1993/94:Jo625 av Ingvar Eriksson och Carl G Nilsson m Norska provborrningar i Skagerrak Norge förbereder provborrningar och undersökningar av botten i den norska delen av Skagerrak med syfte att utvinna olja eller gas. Den svenska västkusten ligger i högriskområdet och kommer att drabbas först


Utskottsberedning: -1993/94:JoU30
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Jo624 av Anders Svärd (c)

Motion till riksdagen 1993/94:Jo624 av Anders Svärd c Åtgärder för fredade fågelarter i Medelhavsområdet Genom tiderna har flyttfåglar varit utsatta för en omfattande fångst i länderna kring Medelhavet. Fångstmetoderna är idag mycket effektiva på grund av moderna material som t ex nylon samt en stadigt ökande användning


Utskottsberedning: -1993/94:JoU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Jo623 av Elving Andersson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1993/94:Jo623 av Elving Andersson m.fl. c Havsmiljön i Skagerrak och Kattegatt Inledning Miljösituationen i Skagerrak och Kattegatt är mycket allvarlig. Döda havsbottnar, giftiga algblomningar övergödning, miljögifter i sedimentprov och syrebrist är exempel på detta. Nya hot mot den marina miljön


Utskottsberedning: ---------1993/94:JoU30
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation