Dokument & lagar (302 träffar)

Motion 1993/94:Jo602 av Chatrine Pålsson (kds)

Motion till riksdagen 1993/94:Jo602 av Chatrine Pålsson kds Ölands naturvärden Ölands unika natur Öland är ett ur europeiskt perspektiv unikt och omistligt naturområde. Landskapet har utformats genom flera tusen års bete och slåtter. Det har fortfarande kvar mera av sina traditionellt hävdade betesmarker än något


Utskottsberedning: ---1993/94:JoU15
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Jo601 av Kenth Skårvik (fp)

Motion till riksdagen 1993/94:Jo601 av Kenth Skårvik fp Oljeletning i Skagerrak I tidigare sammanhang har jag i riksdagen gett signaler om att Skagerrak och Västerhavet är aktuella för oljeutvinning. Nu bekräftas att det norska näringsdepartementet har utrett förutsättningarna för att i ett första skede provborra


Utskottsberedning: -1993/94:JoU30
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Jo529 av Lisbet Calner och Karl-Erik Svartberg (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Jo529 av Lisbet Calner och Karl-Erik Svartberg s Bensax som fångstmetod I vårt land engagerar sig allt fler människor för djurens situation. Ett ökat medvetande om de lidanden som djuren utsätts för har spritt sig och vuxit till en stark opinion. Detta har resulterat i en djurskyddslag


Utskottsberedning: -1993/94:JoU30
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Jo528 av Ingela Mårtensson och Siw Persson (fp)

Motion till riksdagen 1993/94:Jo528 av Ingela Mårtensson och Siw Persson fp Alternativa metoder till djurförsök Försök med djur bör göras i så liten utsträckning som möjligt. Den ambitionen gav riksdagen uttryck för i samband med att den nya djurskyddslagen antogs 1988. Ett led i att minska djurförsöken är att alternativa


Utskottsberedning: -----1993/94:JoU30 1993/94:UbU16
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Jo527 av Stefan Attefall m.fl. (kds, m, c, fp)

Motion till riksdagen 1993/94:Jo527 av Stefan Attefall m.fl. kds, m, fp, c Byggande av skogsbilvägar Från och med 1 juli 1992 avskaffades skogsvårdsavgiften. Den har bland annat finansierat bidrag att bygga skogsbilvägar. Skogsbilvägar är nödvändiga för att utföra avverkning och skogsvård till rimliga kostnader, om


Utskottsberedning: --1993/94:JoU13 1993/94:SkU25
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Jo526 av Magnus Persson (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Jo526 av Magnus Persson s Djurförsök Debatten om djurförsök har tid efter annan dykt upp i press och på annat sätt. Det finns många skakande och upprörande reportage om de djurförsök som alltjämt utförs på djurkliniker och inom forskningens område. Om man själv är djurvän och känner


Utskottsberedning: --1993/94:JoU30
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Jo525 av Bertil Måbrink m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1993/94:Jo525 av Bertil Måbrink m.fl. v Kommunernas djurskyddstillsyn Den svenska djurskyddslagen l988:534 är unik, och har fått berättigad uppmärksamhet runtom i världen. Den ses på många håll som ett föredöme och har därför ett värde som pådrivare i arbetet för djurens rätt i andra länder.


Utskottsberedning: -1993/94:JoU30
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Jo524 av Alwa Wennerlund (kds)

Motion till riksdagen 1993/94:Jo524 av Alwa Wennerlund kds Pälsdjursfarmning I 1988 års djurskyddslag finns lagfäst att djur, som föds upp för produktion av pälsar, ska hållas och skötas på ett sådant sätt att det främjar deras hälsa och ger dem möjlighet att bete sig naturligt. Svensk lagstiftning går i de flesta


Utskottsberedning: -1993/94:JoU30
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Jo523 av Bengt Silfverstrand och Anita Jönsson (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Jo523 av Bengt Silfverstrand och Anita Jönsson s Jättelokan Jättelokan Heracleum mantegazzianum och närstående former infördes till Sverige kring sekelskiftet. Den har sedan 1960-talet fått en omfattande spridning såväl i vårt land som i flera andra europeiska stater och i Kanada. Stora


Utskottsberedning: -1993/94:JoU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Jo522 av Agne Hansson (c)

Motion till riksdagen 1993/94:Jo522 av Agne Hansson c Internationella regler för fångstredskap I vissa länder fångas vilda djur med fångstredskap som enligt svensk lag är förbjudna i Sverige. Även svenska intressen medverkar i sådana sammanhang. De mest brutala fångstredskapen som vållar djuren svåra skador och långt


Utskottsberedning: -1993/94:JoU30
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Jo521 av Mats Hellström (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Jo521 av Mats Hellström s De djurförsöksetiska nämnderna De djurförsöksetiska nämnderna inrättades 1979 med uppgift att göra en etisk bedömning av planerade djurförsök. Ändringar i nämndernas sammansättning, beslutsbefogenheter m.m. genomfördes i samband med att djurskyddslagen reviderades


Utskottsberedning: -1993/94:JoU30
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Jo520 av Pär Granstedt m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1993/94:Jo520 av Pär Granstedt m.fl. c Djurförsök Risken är stor att den ökade användningen av kemikalier i samhället och de miljö- och hälsorisker som detta medför leder till en ökande användning av djurförsök. Detta skulle strida mot riksdagens uttalade mål att användningen av djurförsök i


Utskottsberedning: ------1993/94:JoU30 1993/94:UbU16
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Jo519 av Elving Andersson (c)

Motion till riksdagen 1993/94:Jo519 av Elving Andersson c Kosmetikatester på djur Uppskattningsvis 40 000-50 000 djur används i tester av kosmetikaprodukter varje år inom EU. Siffran är något osäker eftersom flera EU-länder inte för statistik över förbrukningen av försöksdjur, trots att sådan statistikföring krävs


Utskottsberedning: ---1993/94:JoU30
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Jo518 av Stina Eliasson och Stina Gustavsson (c)

Motion till riksdagen 1993/94:Jo518 av Stina Eliasson och Stina Gustavsson c Bevarande av svenska lantraser Enligt propositionen om Biologisk mångfald 1993/94:30 arbetar Jordbruksverket och dess Genbanksnämnd med bevarande av det genetiska materialet på husdjursområdet. I propositionen sägs också att det skall upprättas


Utskottsberedning: -1993/94:JoU30
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Jo517 av Siw Persson och Ingela Mårtensson (fp)

Motion till riksdagen 1993/94:Jo517 av Siw Persson och Ingela Mårtensson fp Pälsdjursuppfödning i bur Antalet pälsdjursfarmer i Sverige har minskat drastiskt under senare år, men fortfarande finns drygt 200 kvar. Mink står för den största delen av produktionen men räv är också vanlig. Iller och chinchilla förekommer


Utskottsberedning: -1993/94:JoU30
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Jo516 av Stig Bertilsson m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1993/94:Jo516 av Stig Bertilsson m.fl. m Burhållning av värphöns Den djurskyddslag som riksdagen antog 1988 medför bl.a. att äggproduktionen i Sverige från och med den 1 januari 1999 måste ske på annat sätt än med konventionella bursystem. Denna lag innebär stora förändringar och får sannolikt


Utskottsberedning: --1993/94:JoU14
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Jo515 av Ingvar Eriksson (m)

Motion till riksdagen 1993/94:Jo515 av Ingvar Eriksson m Varroakvalster hos bin Mer än 1/3 av landets bin har försvunnit den senaste 5- årsperioden. Minskningen torde fortsätta. Detta är allvarligt då binas betydelse, inte minst som pollinatörer, kan uppskattas till ett värde av mellan 1 och 2 miljarder kronor per


Utskottsberedning: -1993/94:JoU30
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Jo514 av Elving Andersson och Ingbritt Irhammar (c)

Motion till riksdagen 1993/94:Jo514 av Elving Andersson och Ingbritt Irhammar c Djurförsök m.m. Trots att riksdagen åtskilliga gånger uttalat att antalet djurförsök skall minska och ett antal åtgärder har vidtagits i detta syfte, är antalet i stort oförändrat från år till år. De åtgärder som vidtagits för att minska


Utskottsberedning: -----1993/94:JoU30
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Jo513 av Siw Persson och Ingela Mårtensson (fp)

Motion till riksdagen 1993/94:Jo513 av Siw Persson och Ingela Mårtensson fp Saxfångst I många länder är det vanligt att man använder bensax för att fånga pälsdjur. I andra länder är den fångstmetoden förbjuden eftersom den orsakar svåra lidanden för de fångade djuren. I Sverige förbjöds bensaxen för över 20 år sedan.


Utskottsberedning: -1993/94:JoU30
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Jo512 av Elisabeth Fleetwood och Ingvar Eriksson (m)

Motion till riksdagen 1993/94:Jo512 av Elisabeth Fleetwood och Ingvar Eriksson m Saxfångst Sverige har gjort sig känt som ett av världens djurvänligaste länder. Bland annat detta har i sin tur resulterat i en djurskyddslag som blivit mycket uppmärksammad internationellt. Redan på 60-talet förbjöds den så kallade bensaxen


Utskottsberedning: -1993/94:JoU30
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation