Dokument & lagar (302 träffar)

Motion 1993/94:L608 av Mats Hellström m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:L608 av Mats Hellström m.fl. s Utveckling av EES-avtalet EES-avtalet är nu i kraft i Sverige. Efterhand kommer det att visa sig hur avtalet påverkar oss rent konkret. EES- avtalet innebär en ständigt pågående process av förhandlingar om nya EU-regler som avses tas in i EES- avtalets bilagor.


Utskottsberedning: ----1993/94:FiU10 1993/94:JoU32 1993/94:LU21 1993/94:LU22
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Jo622 av Bertil Danielsson och Inga Berggren (m)

Motion till riksdagen 1993/94:Jo622 av Bertil Danielsson och Inga Berggren m Strandskyddet Det generella förbudet att bygga vid våra insjöar, åar och kuster, som regleras genom de s.k. strandskyddsbestämmelserna, har gjort mera skada än nytta och därmed spelat ut sin roll. Dessa bestämmelser tillämpas byråkratiskt


Utskottsberedning: -1993/94:JoU28
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Jo621 av Sinikka Bohlin m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Jo621 av Sinikka Bohlin m.fl. s Askåterföring Riksdagen beslutade år 1993 om riktlinjer för ett kretsomloppsanpassat samhälle. Detta innebär att politiska beslut måste inriktas på ett sparsamt utnyttjande av resurserna. En långsiktigt hållbar utveckling kräver ett mer resurssnålt samhälle


Utskottsberedning: -1993/94:JoU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Jo620 av Lars Sundin (fp)

Motion till riksdagen 1993/94:Jo620 av Lars Sundin fp Kretsloppslagen Sedan den 1 januari 1994 gäller den nya kretsloppslagen. Lagen är generellt bra. Den vill få oss att tänka och agera i nya banor som på sikt kommer att innebära vinster för oss alla genom en bättre miljö. Kretsloppslagen som den nu är utformad kan


Utskottsberedning: -1993/94:JoU23
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Jo618 av Ingbritt Irhammar och Lennart Brunander (c)

Motion till riksdagen 1993/94:Jo618 av Ingbritt Irhammar och Lennart Brunander c Bevarande av genresurser för trädgårdsväxter För Sveriges del har sedan år 1979 ett systematiskt arbete med att inventera och bevara den biologiska mångfalden bland kulturväxterna bedrivts inom ramen för Nordiska genbanken NGBNordiska


Utskottsberedning: -1993/94:JoU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Jo617 av Bo Nilsson (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Jo617 av Bo Nilsson s Återvinning av blybatterier Sveriges riksdag beslutade 1993 om riktlinjer för en kretsloppsanpassad samhällsutveckling, där producenterna åläggs ansvar för produkternas livscykel. För metaller och metallegeringar har återvinning fungerat under 100-tals år. I Sverige


Utskottsberedning: ----1993/94:JoU23
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Jo616 av Jan Jennehag m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1993/94:Jo616 av Jan Jennehag m.fl. v Buller 1 Bakgrund Det finns få miljöstörningar som är så påtagliga som buller. Medan föroreningar i luften, vattnet och marken ger allvarliga skador på miljön, påverkar buller främst människors hälsa, välbefinnande och arbetsförmåga. Folkhälsorapporten 1987


Utskottsberedning: ---------1993/94:JoU31
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Jo615 av Gunnar Nilsson och Bo Bernhardsson (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Jo615 av Gunnar Nilsson och Bo Bernhardsson s Kväveutsläppen i sjöar och hav Ett av de största miljöproblemen i Sydsverige i allmänhet och i Skåne i synnerhet är det överskott av kväve som förorenar både luft och vatten. Det handlar då inte minst om ett omfattande kväveläckage från jordbruksmark


Utskottsberedning: --1993/94:JoU30
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Jo614 av Bengt Silfverstrand m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Jo614 av Bengt Silfverstrand m.fl. s Åtgärder mot vattenföroreningar Övergödningen är ett av våra allra största miljöproblem vad gäller hav och vatten. Algblomning, syrebrist, svavelvätebildning och döda bottnar har under sommarmånaderna de senaste åren regelbundet rapporterats från landets


Utskottsberedning: ----1993/94:JoU30
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Jo613 av Anders Svärd (c)

Motion till riksdagen 1993/94:Jo613 av Anders Svärd c Glasåtervinning Källsortering av hushållssopor är en grundläggande förutsättning för möjligheterna att återvinna papper, glas och andra material. Genom återvinning minskar resursslöseriet. Ett särskilt problem har emellertid uppstått när det gäller möjligheterna


Utskottsberedning: -1993/94:JoU23
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Jo610 av Inga Berggren och Per Stenmarck (m)

Motion till riksdagen 1993/94:Jo610 av Inga Berggren och Per Stenmarck m Spridning av jättelokan Jättelokan Heracleum mantegazzianum och närstående former, har sedan 1960-talet spritt sig mycket kraftigt inte bara i vårt land utan också i andra länder i Europa. Särskilt från forna Tjeckoslovakien och England har


Utskottsberedning: -1993/94:JoU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Jo609 av Hugo Bergdahl och Elver Jonsson (fp)

Motion till riksdagen 1993/94:Jo609 av Hugo Bergdahl och Elver Jonsson fp Forskning och utveckling i Arktis Det är hög tid för en sammanhållen och genomtänkt politik om Arktis. Arktisregionen innehåller såväl faror som enorma utvecklingsmöjligheter. Miljöhoten är många i området. Väldiga mängder atomsopor har tippats


Utskottsberedning: -1993/94:JoU30
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Jo606 av Siw Persson (fp)

Motion till riksdagen 1993/94:Jo606 av Siw Persson fp Våtmarker av internationell betydelse Stor uppmärksamhet har under senare år riktats mot olika typer av våtmarker. Ökade kunskaper om dessa naturmiljöer har medfört att deras stora värde från ekonomisk, kulturell, vetenskaplig och rekreativ synpunkt erkänts. Trots


Utskottsberedning: -1993/94:JoU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Jo605 av Bengt Silfverstrand och Birthe Sörestedt (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Jo605 av Bengt Silfverstrand och Birthe Sörestedt s Blyhagel i naturen Problem till följd av användning av blyhagel vid jakt och sportskytte har uppmärksammats under flera år. Totalt används i Sverige ca 130 ton blyhagel vid jakt och 850 ton vid sportskytte. Jakten med blyhagel orsakar


Utskottsberedning: -1993/94:JoU23
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Jo604 av Bengt Silfverstrand och Johnny Ahlqvist (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Jo604 av Bengt Silfverstrand och Johnny Ahlqvist s Returpappershanteringen Enligt riksdagsbeslut från år 1975 om olika åtgärder som syftade till ökad återvinning och ett bättre omhändertagande av avfall ingick att en obligatorisk insamling av pappersavfall i form av tidningar och tidskrifter


Utskottsberedning: -1993/94:JoU23
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Jo603 av Ingrid Hemmingsson (m)

Motion till riksdagen 1993/94:Jo603 av Ingrid Hemmingsson m Strandskyddet I Jämtlands län finns ett mycket stort antal vattendrag av varierande storlek. Många av dessa finns i utpräglad glesbygd, ofta otillgängliga för de flesta människor eftersom det med tiden har skett en förbuskning runt vattendragen. I många andra


Utskottsberedning: -1993/94:JoU28
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Jo601 av Kenth Skårvik (fp)

Motion till riksdagen 1993/94:Jo601 av Kenth Skårvik fp Oljeletning i Skagerrak I tidigare sammanhang har jag i riksdagen gett signaler om att Skagerrak och Västerhavet är aktuella för oljeutvinning. Nu bekräftas att det norska näringsdepartementet har utrett förutsättningarna för att i ett första skede provborra


Utskottsberedning: -1993/94:JoU30
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Bo605 av Sven-Olof Petersson och Ingrid Skeppstedt (c)

Motion till riksdagen 1993/94:Bo605 av Sven-Olof Petersson och Ingrid Skeppstedt c Frilevande vildsvin Grupper av frilevande vildsvin har under de senaste åren blivit allt vanligare på skilda håll i landet. Dessa grupper eller stammar har sin härkomst från djur som rymt ur vilthägn och det kan således inte anses att


Utskottsberedning: -1993/94:JoU27
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:So486 av Bo Nilsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:So486 av Bo Nilsson m.fl. s Avveckling av amalgamet Socialdemokraterna påbörjade avvecklingen av en rad miljöstörande kemikalier. Bland dessa finns kvicksilver som är skadligt både för miljön och för människors hälsa. Som ett led i avvecklingsplanen fick Socialstyrelsen i uppdrag att


Utskottsberedning: -------1993/94:JoU23 1993/94:SoU21
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:A469 av Johnny Ahlqvist m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:A469 av Johnny Ahlqvist m.fl. s Skåne Skåne har som det sydligaste landskapet i Sverige en viktig roll i ytkommunikationerna med Europa inte enbart i ett svenskt utan även skandinaviskt perspektiv. Skåne är granne med den Europeiska unionen. Kommunismens fall i länderna i Östeuropa medför


Utskottsberedning: ------------------1993/94:AU13 1993/94:FöU9 1993/94:JoU30 1993/94:NU15 1993/94:TU15 1993/94:TU30 1993/94:UbU5 1993/94:UbU8
Riksdagsbeslut (36 yrkanden): , , 18 saknar beslutsinformation