Dokument & lagar (89 träffar)

Betänkande 1996/97:JoU22

Riksdagen flyttade fram tidpunkten för ikraftträdandet av en ändring i lagen om åtgärder beträffande djur och växter som tillhör skyddade arter från den 1 juli till den 1 juni 1997. Sanktionsmöjligheter enligt denna lag mot överträdelser av EU:s nya CITES-förordning skulle i annat fall ha saknats under juni månad 1997(Se även JoU15).


Justering: 1997-05-27 Debatt: 1997-05-28

Betänkande 1996/97:JoU19

Riksdagen avslog ett tjugotal motioner från allmänna motionstiden om olika jakt- och viltvårdsfrågor.


Justering: 1997-05-15 Debatt: 1997-05-28

Betänkande 1996/97:JoU20

Riksdagen avslog ett antal motioner om miljöfrågor i den pågående regeringskonferensen samt andra miljöfrågor inom EU. Riksdagen ansåg det angeläget att regeringen även i fortsättningen verkar för att stärka miljöarbetet inom EU.


Justering: 1997-05-13 Debatt: 1997-06-04

Betänkande 1996/97:JoU18

Riksdagen avslog ett antal motioner från allmänna motionstiden om olika fiskefrågor.


Justering: 1997-05-13 Debatt: 1997-05-28

Betänkande 1996/97:JoU15

Riksdagen godkände regeringens förslag om skydd av hotade arter samt aktionsplaner för biologisk mångfald. Kustbevakningen får polisiära befogenheter även i sin verksamhet för att förhindra brott beträffande djur och växter som tillhör skyddade arter. Vissa bestämmelser i EU:s nya CITES-förordning, som innehåller förbud mot bland annat vissa transporter av hotade arter, förs in i den svenska lagstiftningen. Arbetet med biologisk mångfald kommer att successivt utvidgas till att omfatta fler sektorer och sektorsmyndigheter. Vidare ska en nationell inventering av sjöar och vattendrag genomföras och en rödlista över livsmiljöer upprättas. I biståndet till Östeuropa skall större vikt läggas vid hänsynen till biologisk mångfald(Se även JoU22).


Justering: 1997-05-13 Debatt: 1997-05-28

Betänkande 1996/97:JoU17

Riksdagen avslog ett femtontal motioner från allmänna motionstiden om skogsbruk.


Justering: 1997-04-15 Debatt: 1997-05-21

Betänkande 1996/97:JoU21

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer gavs rätt att meddela föreskrifter om fisket inom Torne älvs fiskeområde. Dessutom gavs regeringen rätt att överlämna till Finsk-svenska gränsälvskommissionen att besluta i särskilda fall om fisket inom fiskeområdet.


Justering: 1997-04-10 Debatt: 1997-04-23

Betänkande 1996/97:JoU10

Riksdagen avslog ett antal motioner från allmänna motionstiden om djurskydd och djurhälsa. Motionerna behandlar bland annat distriktsveterinärorganisationen, djurskyddstillsynen, transport av djur, djurfoder och varroakvalster.


Justering: 1997-04-10 Debatt: 1997-04-23

Betänkande 1996/97:JoU16

Riksdagen avslog ett femtontal motioner från allmänna motionstiden om strålskydd och kärnsäkerhet med mera. Motionerna tar upp bland annat radioaktiva utsläpp från kärnkraftverken, internationella strålskydds- och kärnsäkerhetsfrågor och slutförvaringen av kärnkraftsavfall i Sverige.


Justering: 1997-04-08 Debatt: 1997-05-15

Betänkande 1996/97:JoU8

Riksdagen beslutade om ändringar i lagen om uppgiftsskyldighet på jordbrukets och fiskets områden i syfte att införliva vissa av EG:s statistikdirektiv. Vidare beslutades bland annat om lagändringar som gör det möjligt att meddela föreskrifter och beslut om olika former av hantering av djurkadaver och avfall från djur.


Justering: 1997-04-08 Debatt: 1997-04-23

Betänkande 1996/97:JoU11

Riksdagen beslutade att lägga till handlingarna regeringens skrivelse På väg mot ett ekologiskt hållbart samhälle. Skrivelsen ger en samlad lägesbeskrivning av det pågående arbetet med att ta fram miljöstrategier för ett antal samhällssektorer.


Justering: 1997-03-18 Debatt: 1997-04-16

Betänkande 1996/97:JoU12

Riksdagen gav regeringen i uppdrag att se över stödet till rennäringen och samisk kultur, rennäringsadministrationen och rennäringslagstiftningen. Riksdagen förordade även en utvidgad samverkan mellan norsk och svensk rennäring. Ställningstagandena gjordes med anledning av förslag från Riksdagens revisorer.


Justering: 1997-03-04 Debatt: 1997-03-19

Betänkande 1996/97:JoU14

Riksdagen avslog ett antal motioner från allmänna motionstiden om livsmedelskontroll. Motionerna tar upp bland annat ursprungsmärkning av livsmedel, genetiskt modifierade organismer, så kallade functional foods och importkontroll.


Justering: 1997-02-25 Debatt: 1997-03-12

Betänkande 1996/97:JoU9

Riksdagen hade inget att invända mot regeringens skrivelse om alternativ till traditionell burhållning av höns. Regeringen ansåg bland annat att förbudet mot traditionella burar ska finnas kvar och kompletteras med funktionskrav.


Justering: 1997-02-25 Debatt: 1997-03-12

Betänkande 1996/97:JoU13

Riksdagen gjorde ett tillkännagivande till regeringen om att trädgårdsnäringens konkurrenssituation bör övervägas av en arbetande utredning. I de motioner som ligger till grund för riksdagens ställningstagande konstateras att Sveriges EU-medlemskap har förändrat förutsättningarna för den svenska trädgårdsnäringen. Det finns därför anledning att analysera möjligheterna för svenska företag att konkurrera på likvärdiga villkor med motsvarande företag inom andra EU-länder.


Justering: 1997-02-04 Debatt: 1997-03-05

Betänkande 1996/97:JoU7

Riksdagen beslutade att det ska vara möjligt att ta ut en kartavgift av de jordbrukare som ansöker om EU-stöd. De stöd som är aktuella är areal- och djurbidrag samt olika former av miljöstöd och regionala stöd. Avgiften ska finansiera ett digitalt kartsystem som behövs för att pröva ansökningar om EU-finansierat stöd inom jordbrukssektorn.


Justering: 1997-02-04 Debatt: 1997-03-05

Betänkande 1996/97:JoU6

Riksdagen beslutade att lägga till handlingarna regeringens redogörelse för Sveriges internationella samarbete för hållbar utveckling.


Justering: 1997-01-21 Debatt: 1997-02-05

Proposition 1996/97:167

Regeringens proposition 1996/97:167 Miljöredovisning och miljöinformation i näringslivet Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 29 maj 1997 Göran Persson Anna Lindh Miljödepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll En av förutsättningarna för att företag, enskilda m.fl. skall


Utskottsberedning: -1997/98:JoU8
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 6

Proposition 1996/97:94

Regeringens proposition 1996/97:94 Lag om befogenhet att besluta om fisket inom Torne älvs fiskeområde Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 mars 1997 Göran Persson Annika Åhnberg Jordbruksdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en lag som innebär


Utskottsberedning: -1996/97:JoU21
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 1996/97:75

Regeringens proposition 1996/97:75 Skydd av hotade arter samt aktionsplaner för biologisk mångfald Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 mars 1997 Göran Persson Anna Lindh Miljödepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås vissa ändringar i lagen 1994:1818


Utskottsberedning: -1996/97:JoU15
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 8